donderdag 21 juni 2018

Media liegen opnieuw: Scheiden migrantenkinderen gebeurde juist onder Obama

Foto van jongetje in kooitje als gevolg van Trumps beleid blijkt nepnieuws

De Westerse massamedia hebben de afgelopen week weer een nieuw stokpaardje vastgegrepen om de Amerikaanse president Donald Trump te ‘bashen’, deze keer met de inmiddels bewezen leugen dat Trump de opdracht zou gegeven om migrantenkinderen van hun ouders te scheiden. De waarheid: het was de regering Obama die dit al deed met het Alien Transfer Exit Program. Het enige wat de regering Trump deed was het bestaande programma handhaven, behalve het van elkaar scheiden van gezinsleden over vele duizenden kilometers, wat juist minder vaak werd gedaan.

lees verder:  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/Media-liegen-opnieuw-Scheiden-migrantenkinderen-gebeurde-juist-onder-Obama

De bozeriken (Nederlandse media e.d. zullen we maar zeggen) halen weer alles uit de kast om president Trump te lasteren. Wat aangeeft hoe goede president hij dus in werkelijkheid is.

Zelden heeft de wereld zo'n geweldige president meegemaakt...

meer >

dinsdag 19 juni 2018

EU stemt deze week over censuurwet waarmee vrije internet feitelijk wordt vernietigd

Artikel 13 is in wezen de volgende stap in een digitale ‘boekverbranding’ zoals de Nazi’s deze in 1933 uitvoerden, en die de opmaat was naar een verschrikkelijke dictatuur.

Er wordt amper aandacht aan besteed, maar morgen en overmorgen stemt een comité van het Europese Parlement voor een nieuwe wet die het vrije internet zoals we dat al jaren kennen feitelijk zal vernietigen. Landen zoals Nederland hebben hun aanvankelijke verzet er helaas tegen opgegeven. Mocht Artikel 13 inderdaad worden aangenomen, dan komt het internet onder een Sovjet-achtige totale censuur te staan, waardoor onafhankelijke en afwijkende meningen zo goed als onmogelijk nog hun stem kunnen laten horen.

Lees  verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/EU-stemt-deze-week-over-censuurwet-waarmee-vrije-internet-feitelijk-wordt-vernietigd

meer >

zondag 17 juni 2018

Vuurbol tijdens Foo Fighters op Pinkpop

Het lijkt wel een waarschuwing. Een voorteken van wat komen gaat?

Youtube: https://youtu.be/Kq4V146evAE

Genesis 19:24
24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.

Psalmen 11:6
Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.

Nederland wordt zo Goddeloos. Alles moet hier maar kunnen en alles gebeurd hier maar. Euthanasie, abortus, sex, drugs, homofilie, geweld enz... Het is een grote vieze put geworden. Mensen zijn zo ijdel, verwaand en arrogant. Je wordt er raar van zo nu en dan. Maar het ergste vind ik nog dat ze menen het nog goed te doen ook. Dat ze het recht volledig aan hun kant hebben!

Vreemd zulke tekenen in de lucht in deze tijd. Zou het van God komen? Ik geloof van wel. 

Update 18-6: Pinkpopdrama: busje rijdt in op voetgangers, één dode.

meer >

vrijdag 15 juni 2018

Microsoft werkt aan technologie voor kassaloos winkelen

Microsoft werkt aan technologieën voor de automatisering van supermarkten.

Het Amerikaanse softwarebedrijf hoopt een nieuwe markt aan te boren bij supermarkten, stellen ingewijden. Zij voelen hevige concurrentie van webwinkelreus Amazon.

De systemen waaraan Microsoft werkt, moeten automatisch bijhouden wat klanten in hun winkelwagentjes leggen. Daardoor zou afrekenen bij de kassa niet langer nodig zijn. Microsoft is volgens de bronnen al in gesprek over een samenwerking met retailreus Walmart.

Lees verder: https://www.nu.nl/internet/5312384/microsoft-werkt-technologie-kassaloos-winkelen.html

Er wordt stap voor stap doelbewust toegewerkt naar het merkteken van het beest. Dit is weer een grote stap. Vooral het gebruik van het mobieltje vind ik eng. Dat kan gemakkelijk overgaan in het "gebruik" van het merkteken. Zonder dat merkteken, de naam of het getal van het beest kan niemand straks meer kopen of verkopen. Als je dat merkteken aanneemt, ben je voor eeuwig verloren.

meer over het merkteken >

maandag 11 juni 2018

De robotjes van de AH

Heeft u ze gezien? De robotjes van de Albert Hein:

Ziet er onschuldig uit toch? Maar wat een gruwelen zijn er mee bedoeld! Deze robotjes zijn ook anders. Ze hebben een hartje! Een hartje staat voor menselijk gevoel, voor een geest. Deze robots hebben leven in zich? Zo leren mensen robots gevoel en menselijkheid toe te dichten.

Ze gaan er tegen praten, ze gaan er in geloven en er op vertrouwen. Het is dus een afgod eerste klas. Want alleen in God geloof je en Hem vertrouw je en tegen Hem praat je.

De robot op de eerste foto is zo'n ding waar je je hoofd door heen kunt steken. Zo vereenzelvig je jezelf met de robot. Een robot met jou hoofd. Draait dat nu eens om. De robot wordt onderdeel van jou...

Dit is een actie voor kinderen om 160 stickers mee te sparen. Zonder Jezus krijgen ze het hele robot bestaan niet meer uit hun hoofd.

De makers achter de schermen weten wat ze doen. Wat zijn dat voor mensen vraag je je af?? Leuk he die Albert Hein. Ze hebben het zo goed met ons voor.....

Dit is ter voorbereiding op de komst van de anti christ en het beeld van het beest wat een geest krijgt dat 2000 jaar geleden in de Bijbel is voorspelt wat komen zou. Geloof je niet in de Bijbel?? Ga dan eens naar de Albert Hein!! Je geloof je ogen niet. En het is overal.

Openbaring: 13:11-18
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


meer over het merkteken >

Prophecy Alert: "De ruiter op het witte paard komt er aan"


In openbaringen is sprake van twee ruiters op witte paarden. Veel Bijbel uitleggers geloven dat de eerste ruiter de anti christ is en de tweede de Here Jezus die terug komt op aarde.

De anti christ zal echter heel lijken op de tweede. Hij zal echter de wereld misleiding en een vals "Koningrijk der Hemelen oprichting". Met, geloof ik, een valse vorm van herboren worden door het merkteken aan te nemen.

Daarna komen de oordelen van God over deze wereld waarna de Here Jezus terug komt en de anti christ, zijn helpers en de ongelovigen zal verslaan in een grote laatste oorlog. Hij zal de wereld reinigen en het echte Koningrijk Der Hemelen oprichting dat voor duizend jaar zal heersen op aarde.

Daarna zal deze aarde worden vernietig en schept God een nieuwe hemel en nieuwe aarde die eeuwig zijn!

Openbaring 6: 1-2
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

Openbaring 19:11-21
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren. 

17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Openbaring 20:1-15
1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren 

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Openbaring 21:1-8
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 

meer >