maandag 16 juli 2018

Westerse elite doodsbang dat Trump en Putin pad naar vrede en samenwerking inslaan

Top ‘moet’ mislukken om Russofobische hysterie in Westen overeind te houden

Stel je voor, vrede en samenwerking met Rusland – dat moeten we niet hebben. Dat is ongeveer de strekking van de houding van verreweg de meeste politici en media in Europa en Amerika. Omdat het overgrote deel van de burgers argeloos in de flagrante media leugens over het ‘bewezen’ neerhalen van MH17 en de ‘annexatie’ van de Krim door Rusland is getrapt, staan ook zij heel sceptisch tegenover de topontmoeting tussen beide wereldleiders in Helsinki. Ook tijdens de recente NAVO top bleek wederom dat de gevestigde orde Trump en zijn onorthodoxe aanpak haat.

lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Westerse-elite-doodsbang-dat-Trump-en-Putin-pad-naar-vrede-en-samenwerking-inslaan

Wat een held he die Trump! Wanneer hebben we zo'n president van Amerika gehad! Iemand die doet wat hij heeft gezegt! Een echte Christen. Hoe is het mogelijk... Hoe goed hij in werkelijkheid is, blijkt wel uit de mate waarin ze hem proberen af te breken. Maar dat gaat niet lukken!

meer >

donderdag 5 juli 2018

This generation (deze generatie) - Charles Lawson!

https://youtu.be/WBZJJnTbUIQ

Waarom horen we hier niet zulke preken..?? En wat zijn deze bijbelteksten nu toepasselijk!

Ezechiël 9:4
4 En de Here zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.

2 Petrus 2:4-14
4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; 5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; 6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, 7 maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden

8 - want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken - 9 dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, 

10 vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, 11 terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. 

12 Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, 13 onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten; 14 zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.

Openbaring 22: 10-15
10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 

12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

meer >

Symbolic Pics of the Month 07/18

Kijk: https://vigilantcitizen.com/pics-of-the-month/symbolic-pics-of-the-month-06-18/

Pas op je wordt er misselijk van. De wereld van tegenwoordig is nou echt aan het doordraaien. Het is demonisch. Ze halen alles door elkaar. Het wordt een grote verwarring.

Dat "een oog" gedoe heeft waarschijnlijk te maken met de anti christ. Het is het alziende oog in de topsteen van de piramide. Zoals die ook op het een dollarbiljet staat. Als je er op let, kom je het overal tegen. Ze "houden ons in de gaten".


Helemaal onderaan demonische bloedfeesten. De demonen dansen recht voor onze ogen! Deze wereld wacht een vreselijk oordeel. Er komt een einde aan.

Ken je de Here Jezus al? 

meer >

maandag 25 juni 2018

Jongens kunnen meisjes zijn...?

BOYS CAN BE GIRLS: Paris Men’s Fashion Week 2018 Boldly Declares That ‘Gender Doesn’t Matter Anymore’

JONGENS KUNNEN MEISJES ZIJN: Paris Men's Fashion Week 2018 verklaren stoutmoedig dat 'geslacht niet belangrijk is'

lees of kijk: http://www.nowtheendbegins.com/paris-mens-fashion-week-2018-declares-that-gender-doesnt-matter-anymore-lgbtq/

Je ziet het steeds meer in het straatbeeld: mannen in vrouwen kleren. Jongens en mannen in strakke broeken met blote enkeltjes e.d... je gaat er van over je nek! Of welke vrouw loopt tegenwoordig niet in mannen kleding...?

Duidelijk is wat de Bijbel er over zegt:

Deuteronomium 22:5
5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

1 Corinthiërs 11:14-15
14 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, 15 doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven.

meer >

donderdag 21 juni 2018

Media liegen opnieuw: Scheiden migrantenkinderen gebeurde juist onder Obama

Foto van jongetje in kooitje als gevolg van Trumps beleid blijkt nepnieuws

De Westerse massamedia hebben de afgelopen week weer een nieuw stokpaardje vastgegrepen om de Amerikaanse president Donald Trump te ‘bashen’, deze keer met de inmiddels bewezen leugen dat Trump de opdracht zou gegeven om migrantenkinderen van hun ouders te scheiden. De waarheid: het was de regering Obama die dit al deed met het Alien Transfer Exit Program. Het enige wat de regering Trump deed was het bestaande programma handhaven, behalve het van elkaar scheiden van gezinsleden over vele duizenden kilometers, wat juist minder vaak werd gedaan.

lees verder:  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/Media-liegen-opnieuw-Scheiden-migrantenkinderen-gebeurde-juist-onder-Obama

De bozeriken (Nederlandse media e.d. zullen we maar zeggen) halen weer alles uit de kast om president Trump te lasteren. Wat aangeeft hoe goede president hij dus in werkelijkheid is.

Zelden heeft de wereld zo'n geweldige president meegemaakt...

meer >

dinsdag 19 juni 2018

EU stemt deze week over censuurwet waarmee vrije internet feitelijk wordt vernietigd

Artikel 13 is in wezen de volgende stap in een digitale ‘boekverbranding’ zoals de Nazi’s deze in 1933 uitvoerden, en die de opmaat was naar een verschrikkelijke dictatuur.

Er wordt amper aandacht aan besteed, maar morgen en overmorgen stemt een comité van het Europese Parlement voor een nieuwe wet die het vrije internet zoals we dat al jaren kennen feitelijk zal vernietigen. Landen zoals Nederland hebben hun aanvankelijke verzet er helaas tegen opgegeven. Mocht Artikel 13 inderdaad worden aangenomen, dan komt het internet onder een Sovjet-achtige totale censuur te staan, waardoor onafhankelijke en afwijkende meningen zo goed als onmogelijk nog hun stem kunnen laten horen.

Lees  verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/EU-stemt-deze-week-over-censuurwet-waarmee-vrije-internet-feitelijk-wordt-vernietigd

meer >