dinsdag 25 december 2012

Christendom in Midden-Oosten dreigt te worden weggevaagd


LONDEN – Het christendom dreigt uit het Midden-Oosten te verdwijnen als gevolg van islamitische onderdrukking. Dat stelt de denktank Civitas in het zondag verschenen rapport ”Christianophobia”.

Volgens de denktank negeren Westerse politici en media de christenvervolging in het Midden-Oosten en elders in de wereld, uit angst om van racisme te worden beschuldigd.

Dat jonge christenen in het Westen niet radicaliseren of op gewelddadige wijze protesteren tegen de aanvallen op hun geloof, draagt bij aan de blinde vlek voor ‘christianofobie’.

Christenen zijn volgens het rapport meer dan andere religieuze groeperingen het slachtoffer van discriminatie en vervolging, met name in samenlevingen met een islamitische meerderheid. Anti-Amerikanisme en de gedachte dat het christelijk geloof iets specifiek Westers is, dragen bij aan de onderdrukking van christenen in het Midden-Oosten.

Wereldwijd worden volgens het rapport zo’n 200 miljoen christenen achtergesteld of onderdrukt vanwege hun geloof. Vooral in Egypte, Irak en Syrië hebben christenen het zwaar te verduren.

Overgenomen van: http://boinnk.nl/blog/49618/christenen-in-het-midden-oosten-krijgen-het-heel-zwaar-te-verduren/

Lees ook: http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/12/Syrische-rebellen-bezorgen-christenen-inktzwarte-kerstmis

Wat zegt de bijbel over Christen vervolging in de eindtijd?

Openbaring 6:9-11
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Openbaring 7:9-17
De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.


Openbaring 13:15-18
15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.
 
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.
 
Zie ook:

maandag 24 december 2012

Egypte broederschap claimt 64 procent ja stemmen voor betwiste grondwet

Na de tweede en laatste ronde van de stemming voor de grondwet die Egypte verdeelde, beweerd de heersende Moslim Broederschap zondag dat de stemming is afgelopen met 64 procent “ja” stemmen. Oppositie woordvoeders die tegen de nieuwe grondwet campagne voerden melden veel onregelmatigheden in de stemming.
 
 
Mohamed Morsi is zeer waarschijnlijk de wrede heerser zoals die voorspeld wordt in de bijbel! Zal er burgeroorlog uitbreken in Egypte?
 
Jesaja 19: 1-10 Profetie over Egypte 1 De Godsspraak over Egypte.
Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. 2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; 3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. 4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen.

5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, 6 zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. 7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. 9 De vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers; 10 en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden, alle loonarbeiders zullen zielsbedroefd zijn.
 
Luister ook:
Egypt: "New Constitution Passed" Mursi Is Fierce King "Prophecy Fulfilled" door pastor Paul Bagley: 

 
Zie ook:


zaterdag 22 december 2012

Russische troepen nemen Syrische chemische, biologische wapens onder controle

De dreiging van het gebruik van chemische wapens in de burgeroorlog in Syrië en de dreiging voor de buurtlanden heeft een epische wending gekregen met de aankondiging door de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavroz op zaterdag 22 december dat de “Syrische regering” zijn chemische wapens in een of twee locaties heeft ondergebracht te midden van een aanval door de rebellen en voorlopig onder controle zijn.

Hij voegde er aan toe dat “Rusland, die militaire adviseurs heeft die het Syrische leger traint, zorgvuldig het chemische arsenaal in de gaten houd.

Bronnen van militaire- en inlichtingdiensten van DebkaFile melden: de verklaring van de Russische minister van buitenlandse zaken was een boodschap aan Washington dat de verplaatsing van de massavernietigingswapens van Syrië naar een of twee beschermde locaties onder Russische controle is. Hiermee is het gevaar geweken dat de wapens in de handen vallen van de Al-Qaeda gelieerde Jabhat al-Nusre. Deze kwamen vrijdag 21 december onheilspellend dichtbij toen de Islamieten het speerpunt vormden van een aanval op het al-Safira militaire complex en Bashar Assad’s opslagplaatsen voor chemische en biologische wapens.

Lavrov trad niet in detail over de wijze waarop dit arsenaal is verwijderd en naar welke locaties het is gebracht. Maar zijn verwijzing naar de “Russische militaire adviseurs die het Syrische leger trainen” verwees er duidelijk naar dat Russische troepen direct betrokken zijn bij het verwijderen van de WMD buiten het bereik van de Jabhat al-Nusra terroristen.

Zijn bewering dat ze “onder controle” zijn geeft aan dat Rusland ook betrokken is bij de bescherming van de wapens.

Bronnen van DebkaFile in Moskou vermelden dat met de militaire interventie van Rusland in de Syrische burgeroorlog vier doelstellingen werden bereikt:

1 Het voorkomen van Westerse of Israëlitische militaire actie om het chemische, biologische wapen arsenaal van Syrië onder controle te krijgen.
2 Het voorkomen van Westerse militaire interventie in de burgeroorlog aan de kant van de rebellen die Bashar Assad willen verwijderen. Het Russische leger is nu betrokken met een dubbele opdracht om het WMD arsenaal en het regiem te beschermen.
3 De Russische militaire aanwezigheid in Syrië is een grote tegenslag voor de rebellen.
4 De Russische interventie heeft de basis gelegd voor Moskou en Washington om een akkoord uit te werken om de burgeroorlog in Syrië tot een einde te brengen.


DebkaFile melde vrijdag 21 december:

De Syrische luchtmacht vuurde opnieuw Scud-raketten af. Deze keer om het grote offensief te stoppen die de rebellen, inclusief de Jihadisten vrijdag lanceerden, met als doel het militair-industrieel complex van het Syrische leger te al Safira en de grote chemische en biologische wapen faciliteit er naast te veroveren. Daar staan de Scud D raketten klaar die geladen zijn met chemische wapens.

Rebellen leger omringen Al Safira vanuit het oosten, het westen en het zuiden. Onder hen zijn brigades van de Jabhat al-Nusra die volgens de US deel uit maken van al Qaeda in Irak. DebkaFile militaire bronnen melden extreem zware gevechten. De rebellen zijn op 1 tot 2 kilometer de ommuring van de chemische opslagplaatsen te al Safira genaderd. Ze worden heftig aangevallen door aanvalshelikopters en Scuds in een wanhopige poging hun opmars te stuiten.

Als de faciliteiten veroverd zouden worden zou de balans van de oorlog doorslaan in het voordeel van de rebellen. Het zou president Bashar Assad in de verleiding kunnen brengen de chemische wapens te gebruiken tegen de rebellen of zelfs tegen doelen van de NAVO of de US buiten Syrië.

Een van de belangrijkste factoren in zijn beslissing zou de informatie zijn - die in Moskou en Teheran ontvangen werd en zeker zou zijn doorgespeeld aan de Syrische leider – dat er rebellen deel uitmaken van het offensief die in recente weken een training ondergaan hebben in het noorden van Jordanië door Amerikaanse, Tsjechische en Poolse officieren in het verkrijgen en demonteren van chemische of biologische wapens.

Russische en Iranese inlichtingdiensten vermoeden dat elementen van alle drie legers en ook van Jordanië aanwezig zijn in het aanvalsleger van de rebellen om direct ter plaatse als de massavernietigingswapens worden veroverd ze over te dragen aan legers onder NAVO commando. Ze moeten Jabhat al-Nusra gevechtsbrigades verslaan om deze doelstelling te bereiken, maar op dit moment hebben de Jihadisten een voorsprong in de race.

De strijd om al Safira bracht de US en NAVO in directe interventie in de Syrische vijandelijkheden. Westerse Intelligentiediensten schatten dat zelfs als Assad enkele van de verboden wapens van het complex verwijderd er grote hoeveelheden achterblijven waarvan moet worden voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen.

Bron: http://www.debka.com/article/22627/

Zie ook:
- Berichten over chemische wapens in Syrië precies zoals voorspeld - 4-12-12
- Us: Syrie maakt chemische wapens gereed voor mogelijk gebruik - 4-12-12
meer >

vrijdag 21 december 2012

Ongelovelijke aanval op de snelweg

Het ergste geval van "road rage" ooit gezien werd bij toeval gefilmd door een onschuldige chauffeur die plotseling het doelwit was van een compleet gestoorde man. Hoe hard moet je met de hand (elleboog) slaan om een voorruit van een auto in te slaan?


Over boze mensen gesproken. Ben je klaar voor de eindtijd? De mensen kunnen compleet uit hun dak gaan als ze in de gaten krijgen dat het afgelopen is. Mensen zullen bezeten raken van demonen en boze geesten.

2 Timoteüs 3
1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

donderdag 20 december 2012

Mededeeling aan bezet Nederland!


Vrijwel buiten het zicht van de gewone man om in Europa voltrekt zich een stille en gewiekste staatsgreep van ongekende proporties. De nieuwe machthebbers zijn de totalitairen van de EU en hebben een broertje dood aan vrijheid en democratie. Een weg terug via normale landelijke verkiezingen is er niet meer. Dit tij zal niet meer te keren zijn zonder geweld en chaos.

Al op 1 juni 2005 wees een meerderheid van de Nederlanders in een referendum het plan voor een Europese grondwet af. De reden was overduidelijk: Nederland wilde geen Europese superstaat die hier de dienst zou uitmaken. Ons door de eeuwen heen zwaar bevochten vrije land, onze thuishaven en onze enige toekomst mocht ons niet nogmaals worden afgenomen.
Desondanks werd op 13 december 2007 het verdrag van Lissabon getekend. Dezelfde grondwet met een andere naam, zonder officiële vlag en volkslied. De stem van het volk bleek toen al geen dubbeltje meer waard voor de Eurofielen in het parlement. Ze leverden onze vrije democratische rechten uit aan een vreemde mogendheid. De contouren van een ondemocratische totalitaire superstaat werden nu zichtbaar.

Inmiddels is het Brussel die hier de dienst uitmaakt. Tweederde van de wet- en regelgeving wordt door ongekozen EU-ambtenaren gemaakt en niet door gekozen volksvertegenwoordigers in Den Haag.

In de schaduw van een monetaire crisis werden de Nederlandse belastinggelden doorgesluisd naar corrupte landen in het zuiden. Het is een dwaze illusie om te denken dat die landen daardoor financieel zo gedegen zullen worden als de noordelijke landen. Nee, het is super-nivelleren. Iedereen, noord en zuid, moet even arm worden uiteindelijk. Zoals de ongekozen grondwet er is doorgedrukt zonder toestemming van de Nederlanders is nu met het ESM-verdrag ook de sleutel van de schatkist aan Brussel overgedragen. En da’s nog maar het begin want ook de nationale banken moeten er straks aan geloven. Ooit nog uit zo’n verdrag stappen is onmogelijk daar er een meerderheid van andere landen toestemming voor moet verlenen. En dat doen ze nooit want het kost ze zelf meer geld als er een grote betaler wegvalt. Ons huishoudboekje is in handen van Brussel. Als Brussel morgen 40 miljard wil van Nederland om de Spaanse banken te redden dan hebben we dat maar even over te maken binnen een week. Geld dat we niet hebben. Dus moeten we het lenen op de kapitaalmarkt tegen rente. U mag drie maal raden wie dat betalen mag. (drie maal raden wie de mensen zijn die het geld uitlenen met geld dat uit niets wordt gecreerd...)

De volgende stap in deze witte boorden coup d’état is de politieke partijen onder controle te krijgen. Partijen die in het Europees parlement zijn vertegenwoordigd maar de Europese Unie afwijzen zullen daardoor geen subsidie meer krijgen. Exit PVV en UKIP dus. Ook aan nieuwe partijen zullen eisen worden gesteld. Het is daarmee de EU die bepaalt welke partij geoorloofd is en welke niet. Hiermee gaat het laatste sprankje democratie overboord en ligt de vrije parlementaire democratie aan banden. Beter gezegd: die is opgeheven. Een veto-recht heeft Nederland niet dus gaat dit plan zeker door.

U ziet het beeld: hoe stapje voor stapje eerst de bevolking monddood is gemaakt, toen onze wetgeving werd overruled, dan ons geld wordt geconfisqueerd en nu dus de democratie zelf de nek wordt omgedraaid. Parlementaire verkiezingen in Nederland stellen sinds 12 september j.l. niets meer voor. Het is immers Brussel die bepaalt.

Ons land is hiermee bezet. En de grote meerderheid heeft het niet in de gaten.
Wij moeten ons heel erg grote zorgen gaan maken.

Auteur: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten
Zie ook:
- Alles leid tot en wijst naar de anti christ! - 16-12-12
- The Creature From Jekyll Island - 17-1-12
- Het internationale bankenkartel - 19-11-12
- "Legalized Plunder of the American People" - G. Edward Griffin - 12-10-12
meer >


maandag 17 december 2012

Massaal afsterven van dieren, de tijd is op, geef je leven aan Jezus!


Hosea Prophecy continues to happen as dead birds, fish, deer are found http://www.paulbegleyprophecy.com/ also http://my.blogtalkradio.com/coming-apocalypse and http://www.end-times-prophecy.org

Hosea 4 Tegen ontrouwe priesters en een ontrouw volk
1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

Alles leid tot en wijst naar de anti christ!

De Verenigde Naties: de troon van de anti christ?

De nieuwsberichten en ontwikkelingen lijken soms tegenstrijdig te zijn. Amerika met zijn zogenaamde strijd tegen moslimterroristen steunt het moslimbroederschap? En Rusland en Amerika zouden vijanden zijn maar beide werken ze netjes mee aan de nieuwe wereld orde? Je vraagt je af wat zit er achter, waar leid dit toe?

Ik hoop het niet voor je maar als je straks het einddoel te zien krijgt, zul je het begrijpen. Het einddoel van dit alles is namelijk de anti christ! Elke ontwikkeling is een geplande stap naar zijn komst. Hij is een wapen in Gods hand om de aarde te straffen. Maar als hij zijn werk gedaan heeft, wordt hij zelf voor eeuwig gestraft.

Als je dat voor ogen houd, krijgt alles betekenis en zin. Het heeft een doel, En straks wordt dat doel, de anti christ onthuld. Eeuwen lang is naar hem toegewerkt. Hij zal zijn als een engel van het licht! Een complete nep Jezus.

Alles is ijdelheid zegt Jezus. De wereld leeft in ijdelheid. Ik denk dat de anti christ de ultieme vorm van ijdelheid is. Een afgod! Hij roept zichzelf uit tot God! De ultieme vorm van goddeloosheid en wetteloosheid.

Strak is alles aan hem gewijd. Alles krijgt straks zijn naam en/of zijn getal 666! En iedereen die hem of zijn beeld aanbidt ontvangt een merkteken. Laat je niet verleiden! Als je dat merkteken ontvangt ben je voor eeuwig verloren!

De anti christ wordt in de bijbel ook wel het beest genoemd. Wees niet bang voor hem want Jezus heeft het beest overwonnen!

Openbaringen 19:17-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.


Lees over het merkteken van het beest! >

vrijdag 14 december 2012

Mass UFO Sighting in Lázaro Cárdenas, Mexico December 1, 2012

Ze hebben de lichten aan anders zou niemand hun zien. Ze bereiden de mensen een mooie show voor. Het is een demonische misleiding.

Ze komen. De anti christ met het leger uit het noorden. Wordt in de bijbel met het "noorden" soms een geestelijke dimensie bedoeld? Het heer des hemels. De Israelieten hebben het heer des hemels aanbeden ipv God. Nu komt het daadwerkelijk naar beneden?

28 In het sterfjaar van koning Achaz kwam deze Godsspraak: 29 Verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg, verbroken is, want uit de wortel der slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. 30 Dan weiden de eerstgeborenen der geringen en de armen legeren zich veilig, maar uw wortel doe Ik van honger sterven en uw overblijfsel zal hij doden. 31 Jammer, gij poort; schreeuw, gij stad; sidder, gij gans Filistea! Want uit het noorden komt rook en in de gelederen blijft niemand achter.
 
13 En het woord des HEREN kwam andermaal tot mij: Wat ziet gij? Toen zeide ik: Ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. 14 Daarop zeide de HERE tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land; 15 want zie, Ik roep alle geslachten der koninkrijken van het Noorden, luidt het woord des HEREN, en zij zullen komen en zetten elk zijn troonzetel in de poorten van Jeruzalem en tegen al zijn muren rondom en tegen al de steden van Juda; 16 dan zal Ik mijn oordelen over hen uitspreken om al hun boosheid, dat zij Mij verlaten en voor andere goden offers ontstoken hebben, en zich hebben nedergebogen voor de voortbrengselen hunner handen.
 
Het onheil uit het Noorden
5 Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan! 6 Steekt omhoog het signaal: naar Sion! Bergt u, blijft niet staan! Want het onheil breng Ik uit het Noorden, een groot verderf; 7 een leeuw is opgerezen uit zijn struikgewas, een verderver der volken is opgebroken, uitgegaan uit zijn plaats, om uw land tot een woestenij te maken; uw steden zullen verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn. 8 Omgordt u hierom met rouwgewaad, weeklaagt en jammert, want de brandende toorn des HEREN keert zich niet van ons af.
(de "verderver" is de anti christ)
 
1 Hetgeen als woord des HEREN tot de profeet Jeremia kwam over de Filistijnen, voordat Farao Gaza innam.
2 Zo zegt de HERE: Zie, wateren komen opzetten uit het Noorden en worden tot een overstromende beek; ja, zij overstromen het land met al wat zich erop bevindt, de stad met inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land jammeren, 3 op het geluid van het stampen van de hoeven zijner paarden, het ratelen zijner wagens, het gedreun zijner wielen.
(De wateren verwijzen naar de vloed. In de eindtijd komen ze als een zondvloed!)
 
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.
12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna.
(het geruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens. Komen ze vliegend...in vele ufo's?)

Jezus look-a-like de zaal uitgejoeld tijdens dartwedstrijd

 
 
De eindtijd staat op punt te beginnen. Jezus en alles wat met Jezus te maken heeft wordt niet meer verdragen. De mensen zullen vreselijk worden in de eindtijd. Alles komt op scherp te staan! Ben je er klaar voor?


donderdag 13 december 2012

Mid-East Prophecy Update - December 9th, 2012


Dit zijn de bijbelteksten waarnaar Pastor JD verwijst. Hij denkt dat ze misschien zeer binnenkort en heel snel achter elkaar vervuld kunnen worden. Als bijvoorbeeld Syrie Isarel aanvalt met chemische wapens is het mis. Of/en als de landen van het moslimbroederschap Israel aanvallen.

Vreemd trouwens dat de Westerse landen het moslimbroederschap in het zadel helpen? En 20 gevechtsvliegtuigen en 200 tanks van Amerika voor Egypte? Die wapens kunnen tegen Israel ingezet worden? Amerika was toch de grote bondgenoot van Isarel? Wat is er aan de hand? Is het de (nog) onzichtbare hand van de anti christ achter de schermen?

Jesaja 17:1-3 Profetie over Damascus en Efraïm
1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.


Jesaja 19 Profetie over Egypte
1 De Godsspraak over Egypte.
Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. 2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; 3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. 4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen.


Psalmen 83
Gebed om hulp tegen vijanden
 
1 Een lied. Een psalm van Asaf
 
2 O God, houd U niet stil,
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren,
uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela


10 Doe hun als Midjan,
als Sisera, als Jabin aan de beek Kison,
11 die bij Endor vernietigd werden,
tot mest werden voor het land.
12 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb,
als Zebach en Salmunna al hun vorsten,
13 die zeiden: Wij willen in bezit nemen
de woonsteden Gods.
14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als kaf voor de wind.
15 Gelijk een vuur dat het woud verbrandt,
gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet,
16 vervolg hen zó met uw storm,
verschrik hen met uw wervelwind;
17 overdek hun aangezicht met schande,
opdat zij uw naam zoeken, o HERE.
18 Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden,
schaamrood worden en te gronde gaan,
19 opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE,
de allerhoogste over de ganse aarde.


Zacharia 12 Belegering en bevrijding van Jeruzalem
1 Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël.
Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.
 
4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun God. 6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 7 Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 8 Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. 

19 Kilometer dode inktvis!


Duizenden inktvissen zijn aangespoeld op de stranden van Santa Cruz County. Volgens pastor Paul Begley is het massaal afstreven van dieren voorspeld in de bijbel. Alsof God de zegeningen van de aarde wegneemt als reactie op de zondigheid van de mensen.

Hosea 4 Tegen ontrouwe priesters en een ontrouw volk 1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

Luister ook:
http://www.ksdk.com/news/article/351801/28/12-miles-of-dead-squid-wash-ashore

Lees ook:
- Yangtze Rivier kleurt rood. Het blijkt een mysterie - 9-9-12
meer >
 

dinsdag 11 december 2012

Noodtoestand in Egypte; 9 gewonden bij botsingen

De Egyptische president Morsi heeft de noodtoestand uitgeroepen tot na het referendum over zijn nieuwe grondwet op 15 december. Dinsdag werden negen mensen gewond toen schutters Egyptenaren aanvielen die in Kaïro kampeerden als protest tegen de dictatoriale maatregelen van Morsi.

Zaterdag herriep Morsi een eerder decreet, dat hem verregaande bevoegdheden en immuniteit voor rechterlijke controle toekende. Maar hij weigerde om zijn Moslimbroederschap en andere islamistische groepen te laten stoppen met het opstellen van een nieuwe grondwet.

Tegenstanders zeggen, dat de nieuwe grondwet strenge sharia wetten zal opleggen in Egypte, en de religieuze kaping van de pro-democratische revolutie compleet zal maken.

De meeste oppositiegroepen hebben geweigerd om bij het referendum te stemmen, om zo het proces legitimiteit te ontzeggen. Maar dat betekent ook, dat de islamistische grondwet vrijwel zeker wordt aangenomen. Tot die tijd heeft Morsi het leger het recht gegeven om iedereen, die als een bedreiging voor de 'openbare veiligheid' wordt beschouwd, te arresteren en vast te houden.

Critici binnen en buiten Egypte merkten op, dat de onlangs afgezette dictator Hosni Mubarak een soortgelijke 'tijdelijke' maatregel instelde na zijn eerste verkiezing, en die 'noodtoestand' dertig jaar liet voortduren.

Als tegenwicht tegen de wijdverbreide tegenstand tegen Morsi's steeds onderdrukkender regering heeft de Moslimbroederschap zijn miljoenen aanhangers opgeroepen om ook de straat op te gaan. Het lijkt erop, dat gehoor is gegeven aan de oproep, en momenteel (dinsdag) vinden er botsingen plaats in Kaïro.

Tenminste negen mensen raakten gewond toen dinsdagochtend vroeg gemaskerde aanvallers slapende demonstranten aanvielen met geweren en brandbommen. De vrees lijkt gerechtvaardigd, dat Egypte aan de rand van een burgeroorlog staat.

In Israël bestaat toenemende vrees dat het worst case scenario werkelijkheid wordt, en Egypte verandert in een Soennitische versie van de Islamitische Republiek Iran.

Bron: http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/2728-noodtoestand-in-egypte-9-gewonden-bij-botsingen

Deze ontwikkeling is geprofeteerd in Jesaja 19!:

Jesaja 19: 1-10 Profetie over Egypte
1 De Godsspraak over Egypte.
Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. 2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; 3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. 4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen.


5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, 6 zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. 7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. 9 De vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers; 10 en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden, alle loonarbeiders zullen zielsbedroefd zijn.

Israelische leiders geraakt na een eenzijdige EU-veroordeling van nederzettingen

Premier Benyamin Netanyahu en minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman vroegen zich af waar de Europeanen waren dit weekend toen de Hamas leiders opriepen tot de vernietiging van Israel. Waarom werden de Palestijnse gezanten in hun hoofdsteden niet opgeroepen voor uitleg? Netanyahu: de Palestijnen kunnen de onderhandelingen met Israel voorbij laten gaan omdat de internationale gemeenschap geen prijs vraagt voor de onwilligheid van de Palestijnsen. Hij daagde de EU ministers uit omdat de beschuldiging niet waar is dat het bouwen in de E1 corridor tussen Maalah Adummin naar Jeruzalem de twee staten oplossing zou blokkeren.

De Europese ministers ontmoeten elkaar maandag nacht in Brussel en riepen op tot een volle implementatie van de bestaande EU-wetgeving en bilaterale regelingen voor producten uit de nederzettingen van de Westelijke Jordaanoever en Golan. Ze waren “diep geschokt”en sterk gekant tegen de Israëlische plannen om de nederzettingen uit te breiden in de Westelijke Jordaanoever, inclusief in Oost-Jeruzalem, en in het bijzonder de plannen om het E1 gebied te ontwikkelen.

Bron: http://www.debka.com/newsupdate/3146/

Wordt u ook zo ongelofelijk akelig van die doortrapte praatjes van de EU in hun afwijzing van het volk van Israel in het land van Israel? Ze mogen niet eens bouwen in hun eigen hoofdstad. Er zou eens een raket in hun eigen land moeten afgaan. Moord en brand zouden ze schreeuwen! Ze zouden het land volledig plat bombarderen.

Zie ook:
- UN Vote: 138-9 For Palestine!! - 30-11-12
- Israël weet van geen wijken na internationale kritiek - 5-12-12
meer >

maandag 10 december 2012

BREAKING: Iran Missile Experts In North Korea!!Iranian President Ahmadinejad has sent a team of Nuclear missile experts http://www.paulbegleyprophecy.com/ to North Korea to help Kim Jong UN improve his capabilities. Also Israel US Ambassador is concerned Syria has sent "Chemical weapons to Lebanon to Hezbollah http://my.blogtalkradio.com/coming-apocalypse and http://www.debka.com

vrijdag 7 december 2012

VN vraagt om controle over wereld wijde web


Mogelijk om wereldwijd data te controleren
Leden van V.N.’s International Telecommunications Union (ITU) zijn het erover eens, om toe te werken naar de implementatie van een plan voor Internet, dat het mogelijk maakt om op wereldwijde schaal te spioneren.

Tijdens een conferentie in Dubai deze week, besloten de ITU leden een Y.2770 plan aan te nemen voor diepgaande inspectie (deep packet inspection). Volgens zeggen is het een geheim voorstel (nu niet meer dus), waarbij China betrokken is. Het plan maakt het telecombedrijven mogelijk om over de hele wereld makkelijker door data te kunnen spitten, die op het web voorbij komen.

Voorwendsel
Het voorwendsel dat de V.N. gebruikt, is dat de implementatie van een deep packet inspection (DPI), het voor autoriteiten een stuk makkelijker maakt, om copyright-materiaal en andere beschermde bestanden te detecteren. Administrators kunnen transmissies analyseren.

Tim Berners-Lee, een Britse computerwetenschapper (uitvinder van het wereldwijde web), sprak zich eerder dit jaar op een World Wide Web consortium, uit tegen de DPI implementatie op zo’n enorme grote schaal.

Serieuze inbraak op de privacy
Wanneer iemand een deep packet inspection bevestigd aan je kabel, kan elk pakket gelezen worden en dit vergeleken worden met de webpages die je bezoekt. Hieraan wordt je naam, adres en telefoonnummer gekoppeld: ofwel gegeven door de overheid, ofwel verkocht aan de hoogste bieder. Het is een serieuze inbraak op de privacy. Wie controle heeft over Internet, heeft controle over de wereld.

Grootste machtsgreep aller tijden
Blogger Arthur Herman schrijft deze week voor Fox News online dat het doel van de delegaties van ITU is: het grijpen naar de macht over het wereldwijde web, en het overdragen aan een VN-lichaam of bureaucraten.

“Het zal de grootste machtsgrip worden in de geschiedenis van de V.N., zowel in perversie als macht.”

ITU’s secretaris general, Dr. Hamadoun I. Toure, heeft kritieken weggewuifd .Kritieken zijn er namelijk genoeg, het DPI model wordt onder meer invasief genoemd. Men vreest voor de vrijheid van meningsuiting.

Iedereen moet op Internet, zonder uitzondering, wat zijn ze van plan?
“Het is onze kans om een globale roadmap te maken ‘to connect the unconnected,’ dit project is nodig om de infrastructuur te creëren om het groeiende dataverkeer, video’s en ‘stemmen’ te kunnen geleiden. Een gouden kans voor ons, en voor de biljoenen mensen wereldwijd die nog niet online kunnen. “

Biljoenen mensen die nog niet online kunnen, online laten gaan? Dus iedereen, niemand uitgezonderd, moet aan het Internet. Wat zijn ze van plan?

Gelukkig zijn er in dit stadium nog Amerikaanse staten die tegen het voorstel zijn. De ITU conferentie werd deze week achter gesloten deuren gehouden. Facebook, Google en Twitter werden achter gesloten deuren gehouden.

In een rapport dat deze week gepubliceerd werd door CNet, citeert tech journalist Declan McCullagh een Koreaans document dat de Y.2770 beschrijft als een mogelijkheid om ingesloten digitale watermerken te kunnen identificeren in MP3 bestanden om bestanden met copyrights te ontdekken. Zoveel geld en moeite, alleen daarvoor ?

Op woensdag, passeerde in het U.S. Huis van Afgevaardigden een unanieme resolutie, die vraagt om belemmering door de regering, van iedere poging van de V.N. om controle te nemen over Internet.

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=iGufClrJvi8&feature=player_embedded

Bron:http://xandrah.wordpress.com/2012/12/06/vn-vraagt-om-controle-over-wereldwijde-web/

Zie ook:
- United Nations onderzoekt mogelijkheden om internet te controleren - 28-11-12
- Wikileaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij - 2-12-12
- Einde vrijheid meningsuiting dreigt door VN controle over internet - 5-12-12

donderdag 6 december 2012

Belegering en bevrijding van Jeruzalem

Wat zegt de bijbel!
De landen van de wereld hebben in de Verenigde Naties Palestina tot staat uitgeroepen. De Palesteinen zijn echter geen volk en leven binnen de grenzen van een ander land. Het zijn voormalige vluchtelingen uit allerlei omringende landen die die vluchtelingen weigerden op te nemen.

De Palesteinen worden nu erkend als Natie maar zelf weigeren ze het bestaan van het volk Israel in hun eigen land van Isarel te erkennen. Ook eisen de Palesteinen de helft van de hoofdstad van Israel, Jeruzalem, op als hun hoofdstad. Doordat de wereld (bijna alle landen) de Palesteinen massaal heeft erkend, geven ze aan dat ze Israel en vooral Jeruzalem willen verdelen. Lees wat er in de bijbel wordt geprofeteerd over Jeruzalem. Dat komt nu letterlijk voor onze ogen uit! Het laatste stuk gaat over de terugkomst van Jezus!

Zacharia 12 Belegering en bevrijding van Jeruzalem
1 Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël.
Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.
4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun God. 6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 7 Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 8 Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.


Rouwklacht over de doorstokene
10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

woensdag 5 december 2012

Einde vrijheid meningsuiting dreigt door VN controle over internet

VN wil 'kill switch' om internet naar believen af te kunnen sluiten - Straks niets meer gratis op het internet

Er wordt nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven, maar plannen van de VN om één van haar organisaties totale controle over het wereldwijde internet te geven bevinden zich in een vergevorderd stadium. Hierdoor dreigt er al op korte termijn definitief een einde te komen aan de vrijheid van meningsuiting op het internet. (1)

De International Telecommunications Union (ITU) van de VN organiseert deze week een bijeenkomst in Dubai waar het uit 1988 stammende Internationale Verdrag Telecommunicatie Regels zal worden veranderd. Volgens de Internet Defense League (IDL) kan al tijdens deze 'obscure' internationale vergadering een niet-transparant VN orgaan worden opgezet dat 'dictatoriale' macht over het internet krijgt.

De belangengroep Conservative Action Alerts wijst erop dat de VN onlangs uitgerekend Azerbeidzjan, wiens overheid vijandig staat tegenover de vrijheid van meningsuiting, uitkoos als locatie voor het Internet Governance Forum. Daar waar deze bijeenkomst echter voornamelijk symbolisch was is die in Dubai heel wat minder ongevaarlijk.

Persoonlijke mening in gevaar
De hervormingen die het ITU op het internet wil doorvoeren werden achter gesloten deuren bedacht en slechts 2 weken geleden bekend gemaakt. De CAA waarschuwt dat als dit plan wordt doorgezet het hele internet -inclusief email, blogs, sociale netwerken en PTP programma's zoals Skype- onderworpen zal worden aan strenge gedragsregels die ook gaan gelden voor politieke en religieuze artikelen en commentaren op persoonlijke blogs (en dus ook sites zoals Xandernieuws).

Einde aan gratis accounts
Tevens wil de VN alle ruimte geven aan multinationals die een einde willen maken aan gratis online (email)accounts. Dat betekent dat deze megabedrijven overal geld voor mogen gaan vragen en een wereldwijd monopolie krijgen. Het Duitse parlement overweegt bijvoorbeeld al om zoekmachines zoals Google belasting op te leggen voor het linken naar foto's en artikelen die worden beschermd door auteursrechten (2).

Kill Switch
'De VN wil het internet totaal controleren en zelfs een 'kill switch' ('doodsknop') om delen of zelfs het hele wereldwijde web plat te leggen wanneer ze maar willen,' aldus CAA. Het betekent dat stemmen en meningen die afwijken van de VN-lijn (= de klimaat/Global Warming agenda, bescherming en promotie van de islam, delegitimering van Israël, herverdeling van de welvaart, heffen van wereldwijde belastingen) tijdelijk of permanent het zwijgen kunnen worden opgelegd.

Plannen gesteund door Obama
Amerikaanse IT-bedrijven waarschuwen het publiek dat de plannen voor totale VN controle en een 'kill switch' geen loos gerucht zijn en worden gesteund door de Amerikaanse president Obama. De Internet Defense League probeert internetters wereldwijd te mobiliseren om de machtsovername van het vrije en open internet door de VN te voorkomen.

Werelddictatuur
Afgelopen zaterdag schreven we dat Wikileaks oprichter Julian Assange verwacht dat er binnenkort heel plotseling een totalitaire werelddictatuur zal worden opgericht via het internet. De plannen van de VN doen vermoeden dat hij daar wel eens gelijk in zou kunnen gaan krijgen.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/12/Einde-vrijheid-meningsuiting-dreigt-door-VN-controle-over-internet

Zie ook:
- United Nations onderzoekt mogelijkheden om internet te controleren - 28-11-12
- Wikileaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij - 2-12-12


Israël weet van geen wijken na internationale kritiek

Israël heeft maandag gereageerd op de internationale veroordeling van zijn besluit, de bouw van meer Joodse woningen in Jeruzalem, Judea en Samaria goed te keuren, door de bouw bekend te maken van nog 1600 woningen.

Bij de 3000 wooneenheden die zondag werden goedgekeurd komen nog 1600 appartementen in de wijk Ramat Shlomo, in noordelijk Jeruzalem. Deze wijk was het onderwerp van een eerder groot conflict tussen Israël en de VS over het recht van Israël om overal in zijn eigen hoofdstad te bouwen.

Deze ongebruikelijke verharding van het Israëlische standpunt onder internationale druk was een reactie op de stemming door de VN vorige week, waarbij 'Palestina' als soevereine Staat werd erkend buiten het kader van een onderhandelde vredesovereenkomst.

Israël voelt dat de reactie van de wereld op deze stunt, die volgens de meesten beslist niet helpt om vrede te bereiken, behoorlijk hypocriet is.

Terwijl de Palestijnse motie bij de VN een duidelijke schending was van overeenkomsten die het met de Joodse Staat heeft gesloten, is Israëls straf, het goedkeuren van meer Joodse woningen in gebieden die de Palestijnen claimen, niet verboden in diezelfde documenten.
Toch stopte de wereld meteen met kritiek op de Palestijnse leiders, en beschuldigde Israël er van, een 'doodsteek' te hebben toegebracht aan alle hoop op vrede. (En dit ondanks het feit dat het vredesproces al meer dan tien jaar wordt gevoerd, terwijl de Joodse bevolking in Judea en Samaria groeide).

Alle grote West-Europese landen hebben de Israëlische ambassadeur in hun land opgeroepen voor een berisping, en Groot-Brittannië en Frankrijk zouden in enige vorm sancties tegen de Joodse Staat overwegen.

Hoewel de meeste negatieve reacties uit Europa kwamen, zijn Israëlische functionarissen er van overtuigd, dat de regering-Obama erachter zat. 'Dit is een verhulde bedreiging, georkestreerd door Washington', vertelde een hoge Israëlische diplomaat aan de Israëlische krant Yediot Achonot.

Na het besluit van zondag, om nieuwe Joodse woningen te bouwen in antwoord op het Palestijnse verzoek om erkenning als Staat, begon Rahm Emanuel, burgemeester van Chicago en voormalig stafchef van president Obama, een reeks verbale aanvallen tegen premier Benyamin Netanyahu.
Emanuel noemde eerst Netanyahu's gedrag 'ondoorgrondelijk', en beschuldigde de Israëlische leider dan van het herhaaldelijk 'verraden' van Obama.

In Israël bestaat toenemende bezorgdheid, dat Obama, via Emanuel, zal proberen om Israëls komende verkiezingen te beïnvloeden om Netanyahu uit zijn functie te verdrijven. Hoewel dat weinig kans op succes heeft, zou het Witte Huis er in kunnen slagen om het voor Netanyahu bijna onmogelijk te maken, om na de verkiezingen een stabiele coalitie te vormen.

Ryan Jones

Bron: http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/2711-israel-weet-van-geen-wijken-na-internationale-kritiek

Luister ook: PM Benjamin Netanyahu's Statement on the Palestinian move at the UN

Zie ook:
- VN keuren statusverhoging Palestina goed - 29-11-12
- UN Vote: 138-9 For Palestine!! - 30-11-12

Watchman Video Broadcast 12-02-2012 The Translation The Rapture and Return of Jesus Christ Part 4

Het laatste deel in de serie over de opname. Pastor Mike onderzoekt in deze aflevering onder andere de overeenkomsten tussen de opname en de ark van Noach.


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=kQWgySB0z-U
Meer van Pastor Mike: http://www.youtube.com/user/WatchmanVideoChannel

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 11-21-12, The Translation Part 3 - 25-11-12
- Watchman Video Broadcast 11-11-12, The Translation Part 2 - 14-11-12
- Watchman Video Broadcast 11-04-12, The Translation: The Rapture and Return of Jesus Christ - 7-11-12
meer onderaan deze pagina >

Berichten over chemische wapens in Syrië precies zoals voorspeld

(Voor de liefhebbers van de samenzwering…)

By Douglas J. Hagmann

4 December 2012: en zo gaat het beginnen, of moet ik zeggen, zo gaat het veder? CNN meld nu dat een niet nader genoemde Amerikaanse functionaris van de inlichtingendienst beweerd dat Assad’s leger "de chemicaliën mengen om het dodelijke sarin gas te maken om te worden gebruikt in wapens tegen de rebellen en de burgerbevolking.”

Zoals ik hier al eerder schreef in diverse repporten over Benghazi, bestond dit plan al die tijd al en je ziet dat het nu uitgespeeld wordt, zij het een beetje achter op schema want Obama, Clinton en hun nationale veiligheidsadviseurs moesten de Benghazi cover-up coördineren waarvan maar weinigen toegaven dat het bestond en nog minder die er over melden. Informatie over het gebruik van chemische wapens, in het bijzonder gas, werd beschreven in de tweede helft van mijn interview met een insider van de informatiedienst.

“Een aspect van het wapenplan was om een false vlag operatie op te zetten zodat het lijkt alsof Assad chemische wapens gebruikt tegen zijn eigen burgers. Stel je de verontwaardiging voor van de beschaafde wereld op het nieuws dat Assad zijn eigen mensen “vergast”. Dat zou een uitnodiging zijn aan de NAVO en het westen oom openlijk in de grijpen. Vergeet de timing van dit alles niet. Twee maanden voor de verkiezingen en de tijd begon te dringen. De taak om Assad te verwijderen was nog niet compleet. Een dergelijke gebeurtenis zou snel deze agenda vooruit helpen. Tegen die tijd echter, gevangen in een nogal weinig benijdenswaardige positie tussen Rusland en de VS, was de Turkse consul-generaal in een CYA, clean-up mode, om te overtuigen dat geen van de chemische wapens die nog in Libië waren op weg waren naar Turkije.”

Omdat niemand de grote leugen achter Banghazi heeft geprobeerd bloot te leggen, is het bijna zeker dat de US en de NATO betrokken zullen worden. Door de leugen niet bloot te stellen zullen Amerikaanse soldaten waarschijnlijk op Syrische grond zijn met uitzicht op niet alleen Assad’s leger maar ook Iraniër en Russische legers. De Russen hebben al ongeveer 100.000 soldaten in Syrië. Er zijn al 40.000 doden in Syrië. Bent u klaar voor 4 miljoen?

Zoals ik al eerder schreef de lont van de derde wereld oorlog is aangestoken. U bent getuige van het historische spel wat nu voor onze ogen uitgespeeld wordt. Heeft er iemand opgelet?

Bron: http://www.homelandsecurityus.com/archives/7215

Zie ook:
- Us: Syrie maakt chemische wapens gereed voor mogelijk gebruik - 4-12-12
meer artikelen >

dinsdag 4 december 2012

Us: Syrie maakt chemische wapens gereed voor mogelijk gebruik

Ingenieurs die werken voor het Assad-regime in Syrie zijn begonnen de twee chemisch precursoren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Precursor) die nodig zijn voor sarin gas te mengen, verteld een Amerikaanse functionaris met kennis van de situatie aan Danger Room. Internationale waarnemers maken zich nu meer zorgen dan ooit dat de overheid in Damascus zijn zenuwgas voorraad gaat gebruiken om zijn eigen volk af te slachten.

De VS weet niet waarom het Syrische leger dit gebaar maakte, die begon in het midden van vorige week in centraal Syrië. Ook zijn ze er niet zeker van waarom de regering van Assad sommige wapens transporteren naar verschillende locaties in het land, zoals de New York Times maandag rapporteerde.

Het enigste wat zeker is is dat de wapens nu zijn klaargemaakt om te worden gebruikt, zou Assad de orders geven.

“Technisch gezien zijn de wapens klaar om te worden ingeladen en gebruikt” een beambte verklaarde.

Zenuwgas
Sarin gas heeft twee chemische hoofdbestanddelen – Isopropanol, beter bekend als een soort alcohol en methylphosphonyl difluoride. Het Assad regime heeft meer dan 500 ton van deze precursors, welke gewoonlijk apart zijn opgeslagen in zogenaamde “binary” vorm, om het ongewenst vrijkomen van zenuwgas te voorkomen.

Sinds vorige week is dat veranderd. Het Syrische leger begon sommige van de Binaire bestanden te combineren. “Ze deden het niet met het totale arsenaal, maar slechts met een kleine hoeveelheid”, een beambte verklaarde. “We weten niet zeker wat de bedoeling is”.

In juli waarschuwde het Assad regiem publiekelijk dat het zijn chemische wapens zou kunnen gaan gebruiken om “externe machten tegen te houden die zich mengen in de bloedige Syrische burgeroorlog.

“Dit moment is meer serieus dan in Juli”, aldus de ambtenaar.

Gebruik chemische wapens onaanvaardbaar
De voornaamste woordvoerder George Little zei in het Pentagon dat ”elke overweging om chemische wapens te gebruiken door het Syrische regiem onaanvaardbaar zou zijn”. In Praag de minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton noemde het gebruik van deze wapens “een rode lijn” die een reactie van Amerika zal teweegbrengen, waar Little weigerde op in te gaan.

“Het Syrische regiem moet de veiligheid over hun voorraden chemische wapens handhaven en moeten deze wapens niet gebruiken tegen hun eigen mensen”, zei Little.

Het is onduidelijk of het transport van de chemische wapens een voorbereiding is voor een regelrechte aanval. Maar landen in het midden oosten en internationale groepen nemen hun voorbereidingen want het gevaar is conventioneel en chemisch. De VN trekt niet-essentieel personeel uit Damascus. Egypte gaf de opdracht aan een commercieel vliegtuig op weg naar Damascus om terug te draaien, en Israëlische beambten hebben stilletjes een plan geopperd aan de Jordanians om de chemische sites onklaar te maken, zoals de Atlantische Oceaan melden. Pentagon beambten hebben gesuggereerd dat voor het veilig stellen van die sites 75.000 soldaten nodig zijn, wat een indicatie is voor de weerstand van het Pentagon om zijn betrokkenheid met het Syrische conflict te vergroten.

Assad verzwakt
Assad’s positie lijkt recent te zijn verzwakt. Gevechten rond de Syrische hoofdstad Damascus is geïntensiveerd. Rebel troepen hebben een half dozijn bases rond de stad ingenomen. De luchthaven van Damascus, een belangrijke logistieke hub, wordt bedreigt en het regime was gedwongen om “troepenversterkingen in de brengen om de route naar de luchthaven te beveiligen”, meld de Los Angeles Times. De winst van de rebellen is het meest dramatisch in het noorden en het oosten. In de loop van vorige maand veroverden rebellen meer steden in de buurt van de Turkse grens en namen een grote militaire bases over nabij de belegerde stad van Aleppo. De bases bevatte een arsenaal zware wapens waaronder tanks, houwitsers en gepantserde personeel voertuigen. Assad is blijven vergelden wat blijkt uit de rapporten van Clusterbom aanvallen die uit Syrië komen en een volgende ronde van luchtaanvallen op dorpen die door de rebellen worden gecontroleerd.

Zelfs de mogelijkheid van Assad om de rebellen vanuit de lucht aan te vallen is onder vuur. In twee video’s die in recente weken online werden gepost was te zien dat een Syrische luchtmacht Mi-8 helicopter in actie nabij Aleppo neergeschoten werd door een raket. Een andere set video’s die online verschenen voorafgaand aan de aanval tonen de rebellen die een, wat lijkt, SA-7 man-portable anti aircraft wapen of Manpads hebben. En dat is misschien niet het enigste wat de rebellen hebben. Een serie foto’s op facebook pagina’s van rebellen, verzameld door blogger Eliot Higgins op het Brown Moses blog – een go-to bron voor foto’s van het Syrische conflict – tonen rebellen die geassocieerd zijn met de extremistische groep Ansar al-Islam die poseren met wat lijkt te zijn incomplete SA-16 en SA-24 anti-aircraft raket buizen. Die MANPADS van Russische makelij zijn enkele van de meest geavanceerde op de markt en vormen een belangrijk proliferatie risico.

Internet blackout
Op donderdag werd Syrië abrupt losgekoppeld van het internet. Waarschijnlijk nadat het regiem de vier kabels uitschakelde die de connectie verzorgde. De rebellen gebruikten het internet niet alleen om wreedheden van het regiem te documenteren maar ook om opleiding tactieken en hun propaganda te verspreiden. Maar ook het regiem vertrouwd op het internet. Ze hebben geprobeerd om rebel hardware te hacken door spyware te verspreiden in de vorm van nep beveiligingssoftware. Zoals de SecDev internet security consultancy groep vorige week voorspelde, de storing eindigde al snel, wat de online monitor Remesys bevestigde met een “grotendeels volledig herstel van het Syrische internet” op zaterdag.

De Amerikaanse functionaris geloofde niet dat de internet blackout betrekking had op de combinatie van de chemische wapen binaries. En in het Pantagon verklaarde de woordvoerder van het ministerie van Defensie Little dat de online uitval geen verschil uitmaakte in het besef van Amerika dat Assad’s chemische wapens gevaarlijk zijn.

Een Amerikaanse functionaris maakte zich zorgen tegenover CNN dat “dit ons brengt in de contingentie van potentiële Amerikaanse actie”. Maar het is ver van duidelijk hoe een Amerikaanse reactie er uit zal zien. Het Pentagon heeft gesuggereerd dat voor het veiligstellen van de Syrische chemische voorraden 75.000 troepen nodig zijn, terwijl de Afghaanse oorlog maar door gaat. De NAVO zal op zijn vroegst dinsdag beslissen of ze een Patriot raket batterij in Turkije zullen stationeren, Maar die defensieve maatregel is ver weg van een besluit om de Syrische chemische wapens te veroveren. Tot voor kort leek dat een extreme vage mogelijkheid. Maar dat was voor de ingenieurs van Assad begonnen met de giftige combinaties.

Bron: http://www.wired.com/dangerroom/2012/12/syria-chemical-weapons-3/

meer artikelen >

maandag 3 december 2012

Wikileaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij


Julian Assange: Hele wereld dreigt in één klap ten onder te gaan. Alles wat u zoekt, zegt en schrijft op het internet gaat rechstreeks naar de servers van de inlichtingendiensten in de VS.

Volgens Wikileaks oprichter Julian Assange dreigt het internet gebruikt te gaan worden om in één klap een totalitaire werelddictatuur op te richten en de hele mensheid tot slaven te maken. De noodzakelijke infrastructuur is volgens hem reeds aanwezig en wacht slechts totdat iemand op de knop drukt. De eerste tekenen dat dit proces inmiddels is opgestart zijn er al. Vooral in het Westen gaan de ontwikkelingen razendsnel en kan bijna niemand meer zonder het internet in de maatschappij functioneren, zijn bankzaken regelen, betalingen doen, et cetera.

Alle websites, blogs en andere informatie die op het wereldwijde internet te vinden zijn bevinden zich volgens Assange op webservers in slechts enkele grote plaatsen zoals New York, Nairobi of Beijing. De beheerders van deze enorme data opslagcentra zijn inmiddels in staat om alle informatie van complete landen te onderscheppen, controleren en zelfs tegen te houden. Het is anno 2012 zelfs goedkoper geworden om iedereen tegelijkertijd in de gaten te houden dan slechts enkele specifieke personen.

Assange vreest dat het niet lang meer duurt voordat de machtselite ons 'intellectuele leven' en onze communicatie totaal gaat controleren. 'De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn,' zegt hij, 'want dit zal niet met slechts één land gebeuren, maar in één klap met alle landen.'

Facebook veel erger dan Oost Duitse Stasi
Nu al wordt alles wat we doen op het internet -Facebook, blogs, email, zoekopdrachten- permanent opgeslagen op webservers. 'En weet u nog wat u precies een jaar geleden op het internet deed? Nee, maar Google weet het wel, want het slaat dit op.' Ook veiligheidsdiensten zoals de Amerikaanse NSA weten exact waar u zich op het internet mee bezig houdt.

'Door te communiceren met onze vrienden, elkaar te e-mailen, onze Facebook accounts te updaten, informeren wij anderen over hen,' legt de Wikileaks oprichter uit. 'Dat doen vrienden normaal gesproken niet. 10% van de voormalige Oost Duitse bevolking is ooit informant geweest van de Stasi. Heden ten dage zijn er landen zoals IJsland waar meer dan 80% van de mensen op Facebook zit. Die informatie blijft niet in IJsland maar gaat rechtstreeks naar de VS, waar het toegankelijk is voor de inlichtingendiensten en voor de aan hen verbonden derde partijen.'

'Druk op de knop zet totalitair systeem in werking'
Internationale inlichtingendiensten en grote bedrijven worden steeds machtiger omdat de internet infrastructuur zich razendsnel uitbreidt. Het grote gevaar is dat al deze kennis en macht in handen van een kleine corrupte club terecht komt. 'Absolute macht corrumpeert, en als dat gebeurt zullen heel veel mensen daar zeer snel door getroffen worden.' Klokkenluider Bill Binney, voormalig hoofd van een onderzoeksdivisie van de NSA, verklaarde zelfs dat een dergelijk wereldwijd absoluut totalitair systeem inmiddels met één druk op de knop kan worden ingevoerd.

Die knop is volgens Assange al een klein beetje ingedrukt. Daarbij wijst hij op mensen ('terroristen') die worden aangevallen door Amerikaanse drones, organisaties zoals Wikileaks die worden vervolgd en onafhankelijke onderzoeksjournalisten die onder druk worden gezet.

De huidige ontwikkelingen kunnen nog worden stopgezet, maar dan moet er wel voldoende politieke wil zijn om snel 'zeer agressieve wetten' in te voeren die de macht van de inlichtingendiensten en de aan hen verbonden honderden bedrijven breken. De algemene vooruitzichten zijn in Assanges ogen echter zeer slecht. Daarom is het volgens hem essentieel dat vitale onderdelen van de samenleving -corruptie onderzoekers, journalisten, activisten, politieke partijen- goed worden beschermd. 'Als dat niet gebeurt dan is alles verloren,' waarschuwt hij.

'Mensen moeten bewust worden van het gevaar'
Op persoonlijk vlak kan de gemiddelde internetter ook het nodige doen door bijvoorbeeld te besluiten om bepaalde zaken niet over het internet te bespreken, of software te gebruiken waarmee e-mails en chats versleuteld kunnen worden. 'Op torproject.org kun je versleutelde anoniem makende software downloaden. Het is langzamer dan normaal, maar voor zaken zoals chatten is het prima.'

Belangrijk is dat hier voldoende vraag naar is. 'Het is zoals het vroeger ging met zeep. Er was ooit een tijd dat men niet wist dat onzichtbare bacteriën onze gezondheid bedreigen, net zoals nu de massale (internet)controle door de staat onzichtbaar is en de hele samenleving schade probeert toe te brengen... Daarom moeten mensen hiervan bewust worden gemaakt, zodat de experts 'zeep' kunnen maken dat men gaat kopen en gebruiken.'

'Hele wereld dreigt in één keer ten onder te gaan'
'Het gebeurt niet vaak dat de hele wereld in één keer ten onder gaat,' waarschuwt Assange nogmaals. 'Meestal gaat het in een paar landen nog steeds goed en kan de beschaving vanuit daar weer worden opgebouwd.' Het wereldwijde totalitaire controlesysteem via het internet zal echter niet één land overslaan.

Assange streeft naar een 'utopisch' alternatief, namelijk totale onafhankelijkheid voor het internet. Het internet zou zich letterlijk onafhankelijk van de rest van de wereld moeten verklaren, zodat de mensen hun kennis vrij met elkaar kunnen delen, inclusief informatie over instellingen, organisaties en regeringen die corrupt zijn. Alleen dan is er volgens hem nog hoop voor de wereldwijde beschaving. (1)

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/12/Wikileaks-oprichter-Plotselinge-totalitaire-wereldcontrole-via-internet-zeer-dichtbij

Zie ook:
- United Nations onderzoekt mogelijkheden om internet te controleren - 28-11-12