dinsdag 31 januari 2012

Israel waarschuwt dat Iran dichter bij het moment komt waarop het te laat zal zijn de nucleaire installaties te vernietigen

De Israëlische minister van Defensie waarschuwde dat Iran dichter bij het punt komt waarop het te laat zal zijn om hun nucleaire faciliteiten te vernietigen met een precisie luchtaanval.

Het Westen blijft bezorgd dat de regering van Israel nog steeds een eenzijdige militaire actie tegen Iran overweegt. Maar Ehud Barak gaf een van de duidelijkste tekenen dat de steun van Israël voor de nieuwe Amerikaanse en EU-sancties strikt beperkt blijft.

"Wij zijn vastbesloten te voorkomen dat Iran nucleair gaat," vertelde hij het World Economic Forum in Davos. "En zelfs de Amerikaanse president en opinieleiders hebben gezegd dat geen enkele optie van de tafel moet worden verwijderd.

"Het lijkt ons dringend, omdat de Iraniërs bewust toewerken naar een punt wat wij de “immuniteit zone” noemen. Dan kan praktisch geen chirurgische ingreep ze meer blokkeren."

Hoewel de Israëlische inlichtingendiensten en militaire functionarissen wel privé hebben gesproken over het ingaan van het moment van immuniteit van het nucleaire programma van Iran", is dit de eerste keer dat een hooggeplaatste figuur in de regering van Benjamin Netanyahu het zo publiekelijk heeft gebracht.

Israël’s vrees dat het binnenkort misschien te laat zal zijn, werd versterkt door de aangekondigd van Iran eerder deze maand dat ze begonnen zijn om uranium te verrijken in haar Fordow fabriek. Die fabriek is zo diep begraven in een berg kan het onmogelijk door Israëlische gevechtsvliegtuigen of raketten kan worden vernietigd.

The Telegraph

Hal Lindsey Report: 27-01-2012


Hal Lindsey

Watchman Video Broadcast 29-01-2012 - Corruption

Met pastor Mike Hoggard


YouTube: http://youtu.be/hV9ifQiEhMU

Watchman Video Broadcast
Mike Hoggard

maandag 30 januari 2012

A Universal Flood

Met professor Walter Veith

Omschrijving: De wetenschap van vandaag ontkent een universele vloed want het zou de continuïteit van de fossielen in de geologische kolom vernietigen (evolutie theorie). In deze fasinerende video wordt het bewijs gepresenterd voor juist zo'n universeel verschijnsel aan de hand van video materiaal van hedendaagse rampen op een kleinere schaal. Ook wordt de oorsprong van de versteende bossen en de gevolgen van overstroming besproken.

Het bewijs voor de zondvloed! Je ziet het in deze video voor je ogen in het klein gebeuren. Je kunt zien hoe alles in korte tijd kan ontstaan. Voortaan kijk je met andere ogen naar de aarde!

Amazing Discoveries
Walter Veith

Ready to rebuild with Jimmy DeYoung


Volgens Jimmy DeYoung is de Ark van het Verbond gevonden! Hij gelooft dat de wereld de Ark binnenkort te zien zal krijgen. Ook verwacht Jimmy de herbouw van de tempel. Hij verwacht een wonder van God voor Israël. Zal soms een verdwaalde raket de moskee op het tempelplein vernietigen? En was Adam geschapen op de plek van het tempelplein? Fascinerend!

Prophecy In The News
Prophecy Today

zondag 29 januari 2012

Steve Hadley - Prophetic Update!

De 10 horens van het beest?

Twee verhelderende updates van de hedendaagse vervulling van de profetieen met Steve Hadley.

Prophetic Update: What Time Is it?
Daniel 9, Ezek 4
15-1-2012

Prophetic Update: Rome Rises Again
Daniel 7
22-1-2012

Harvest Family Fellowship

vrijdag 27 januari 2012

Onstervelijkheid; Wie kan er tegen vechten?

Er staat in openbaringen 13: “Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren?” Stel dat iemand onsterfelijk is, wie kan er dan oorlog tegen voeren? En wat als iedereen onsterfelijk is? Wat heeft het dan voor zin om te vechten? Zou dan niet de tijd van vrede en geluk aanbreken zoals die voorspeld wordt in de bijbel?

Openbaringen 13 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Een van de koppen van het beest raakt dodelijk gewond. Het is waarschijnlijk de anti christ, een van die koppen, die dodelijk gewond raakt. Maar daarna geneest hij weer van de dodelijke wond? Was die wond dan toch niet zo dodelijk of is er wat anders aan de hand? Veel mensen denken dat de zin verwijst naar een soort satanische opstanding uit de dood.

Satan wordt met zijn engelen in de eindtijd uit de hemel gegooid:

Openbaring 12,7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Satan en zijn gevallen engelen zullen zich misschien voordoen als de “goden uit de hemel”. Ze zullen de anti christ dan misschien presenteren als de Zoon van de God(en) die opgestaan is uit de doden! Een fake Jezus dus. En de gehele aarde gaat het beest in verbazing achterna…

Triple Helix
Het idee bestaat dat ze door middel van DNA (genen) manipulatie iemands lichaam kunnen veranderen en vernieuwen. Op die manier kan misschien de "dodelijke wond" van de anti christ genezen worden. Ons DNA bestaat uit twee in elkaar gedraaide strengen (double helix). Men denkt wel dat er een derde streng aan toegevoegd kan worden. Dan krijg je de Triple Helix.
Die derde streng kan “van buitenaf” toegevoegd worden en zou van “buitenaardse” oorsprong kunnen zijn. Van de gevallen engelen dan zeg maar. Misschien gaat de manipulatie wel samen met het ontvangen van het teken van het beest en worden de mensen vernieuwd (herboren) en net zo als de anti christ. Misschien wordt de mensen wel eeuwig leven beloofd en kan men over allerlei bijzondere buitengewone gaven beschikken?
 
Maar er staat in de Bijbel dat iedereen die het merkteken ontvangt voor eeuwig verloren is!

Openbaring 14,6-13 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Alles de schuld van religies?
Maar voor het zover is, komt er denk ik eerst een tijd van ongelofelijke oorlogen, ziektes, honger en vervolging. Stel dat bijvoorbeeld Israel Iran aanvalt vanwege de atoomwapens. Als daarna ook de wereldeconomie instort, er hongersnoden uitbreken en er meer oorlogen uitbreken, dan zal Israel natuurlijk overal de schuld van krijgen. Het zal lijken alsof Israel (alles) is begonnen. Ook kan er dan een sfeer ontstaan waarin het lijkt alsof alle ellende de schuld van religies is.

Als dan de anti christ komt en “opstaat uit de dood” zullen ze het misschien brengen alsof in hem alle religies worden vervuld! De wereld zal in ieder geval het beest aanbidden zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Misschien dat als de mensen dan zijn merkteken ontvangen ze ook een veranderd lichaam krijgen. En dan zou toch de tijd van vrede en geluk aan moeten breken zoals die toch voorspeld is in de Bijbel? Wie wil dat nou niet zal men waarschijnlijk zeggen. Wie kan dat nou weigeren!

De grote verdrukking
Hoe is het dan mogelijk dat er een grote groep mensen zal zijn die de anti christ en zijn merkteken afwijst? Want de mensen zullen denken: hoeveel bewijs wil je hebben? De onsterfelijkheid van de anti christ vervuld toch alle geschriften? Hemel op aarde toch? De bijbel kan niet meer vervuld worden dan dat!
Mensen die blijven leven naar de letter, terwijl het voor hun ogen vervuld wordt, zullen het nooit begrijpen! Door deze mensen zal er altijd oorlogen ontstaan! Zoals ook met Israel bleek. Men zal dan misschien gaan doden in de naam van vrede, zelfs in naam van God! Er kan (zal) dan een enorme slachting komen:

Openbaring 6,1-17 De eerste zes zegels geopend
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Doden in de naam van God?
Misschien zullen ze de eindtijd wel zien als de zondvloed. Een tijd waarin, uit naam van God alle “slechte en domme mensen” uitgeroeid moeten worden. Er staat in de Bijbel dat men in de eindtijd Christenen en Joden zal doden, denkende God daarmee een dienst te bewijzen:

Johannes 16, 1-4
1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.

Kwaadaardige gezwellen
In de Bijbel staat dat de mensen die het teken van het beest aangenomen hebben kwaadaardige gezwellen krijgen. Zal de DNA manipulatie niet stabiel zijn? Valt hun Triple DNA soms uit elkaar?

Openbaring 16,1-21 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Een scenario
Dit is een scenario om over na te denken. Maar hoe het ook zal gaan, trap niet in de leugens. Ik denk dat ze alle “wonderen” en verleidingen straks in een keer uit de kast halen. Wie weet wat ze achter de hand hebben? Als de eindtijd begint, zul je kunnen weten wat er kan gaan gebeuren. De waarheid staat in de Bijbel! Aan het eind van de eindtijd komt Jezus terug naar de aarde en vernietigt de anti christ. Dus eerst komt de valse en dan de echte! En de echte tijd van vrede en geluk zal pas aanbreken als de echte Zoon van God, Jezus, terugkomt!

Zie ook:
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- De komende vervolging - 31-7-12
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ
meer >

woensdag 25 januari 2012

Ministers eurozone akkoord met oprichting Europese financiële dictatuur


Anno 2012 is het dan zover: democratie, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht werden gisterenavond definitief begraven ten gunstige van een fascistische Europese financiële dictatuur. En wij burgers staan erbij en kijken ernaar.

Zoals u in de reguliere media hebt kunnen lezen zijn de ministers van financiën van de 17 eurolanden het gisterenavond eens geworden over een nieuw begrotingspact en de oprichting van het permanente noodfonds ESM, dat in februari wordt ondertekend en in juli van kracht wordt. Wat er echter niet bij wordt geschreven is dat dit ESM een instituut wordt dat totale zeggenschap krijgt over de financiën van de lidstaten. Het ESM mag van ieder land onbegrensde miljardenbijdragen eisen, die binnen één week moeten worden gestort. Daarnaast zal het ESM aan niemand verantwoording schuldig zijn; noch aan de parlementen van de lidstaten, noch aan de regeringen. Met andere woorden: Nederland is zojuist akkoord gegaan met de oprichting van een Europese financiële dictatuur. (1)

(Wat een ongelovelijk nieuws bericht. Het Romeinserijk van de anti christ in oprichting. Zonder oorlog nemen ze alles over. We worden compleet geplunderd.)

Lees verder op Xandernieuws >


De anti christ: als een engel van het licht


In een visioen heb ik de antichrist kort meegemaakt. Hij is echt een bovenmenselijke geest en verlicht de hele wereld als een engel van het licht! Maar pas op hij speelt in op je begeerte... Dat gevoel van begeerte is zo sterk, je kunt er als mens geen weerstand aan bieden. De anti christ is sterker dan mensen. Ik vond het erg moeilijk me aan hem te (willen) onttrekken. Maar toen zag ik de Bijbel voor me op tafel... Wat toen door mijn hoofd ging, was: zoals het in de bijbel staat zo is het en niet anders! En daardoor lukte het me om los te komen van hem. Uit liefde voor de waarheid, want Jezus is de waarheid. Maar oh wee als je jezelf in verleiding brengt. Als je met de anti christ zeg maar gaat flirten, om het even te proberen… dan maak je het jezelf erg moeilijk.

Wat komen gaat is bovenmenselijk. Mensen die Jezus niet kennen, hebben geen besef van een bovenmenselijke geest. Die zijn daar nooit mee in aanraking geweest. Ze kennen een dergelijke geest helemaal niet! Het wordt een enorme schok als ze dat gaan meemaken. Als je Jezus niet kent dan kun je niet staande blijven. Dan val je voor de verleidingen! Je kunt er geen weerstand tegen bieden. Die kracht heb je gewoon niet van je zelf! Maar vergeet niet: Jezus is de rots:

Lucas 6, 46-49 Tweeërlei fundament 
46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? 47 Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 49 Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval. 

Voor de anti christ zich echter kan openbaren zal waarschijnlijk eerst de opname plaats vinden. God gaat de gelovigen van de aarde wegnemen. Dat wordt de opname genoemd. Er staat in de bijbel:

2 Tessalonicenzen 2,5-10
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Met de weerhouder wordt, denken veel mensen, de Heilige Geest van God bedoeld. De Geest van God die in mensen komt wonen als je in Jezus gaat geloven. Misschien dat met de opname van de gelovigen, de gemeente van Jezus, de weerhouder de weg vrij zal geven. Dan zal de anti christ zich kunnen openbaren!

De antichrist komt dan (of wordt) in de wereld als een engel van het licht. En hij is dus geen menselijke geest. Maar daarnaast kunnen de achterblijvers in aanraking komen met meer niet-menselijke geesten, zoals ze staan beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Ik denk dat als je achterblijft na de opname het belangrijk is te proberen je zoveel mogelijk af te sluiten. Trap er niet in! De antichrist en de valse profeet (de laatste paus?) en weet ik veel wat voor boze geesten nog meer, zullen er ongetwijfeld een prachtige show van maken! Met geweldige climaxen en wonderen en zo… Misschien beloven ze je wel eeuwig leven, laten ze iemand opstaan uit de dood. Al je begeerten worden voor eeuwig bevredigd! Onweerstaanbaar! Je kunt je er niet aan onttrekken! Het is bovenmenselijk... Mensen zullen denk ik puur uit begeerte het teken van het beest aannemen.

De media
Ik denk dat ze ook bij de media alle zeilen bij zullen zetten om je te verleiden. Probeer er niet naar te kijken! Je bent je niet bewust van de trucs die ze gebruiken op de tv om je denken te manipuleren. Ze weten precies hoe dat moet. Ze zetten de beelden zo in elkaar dat de gewenste illusie ontstaat. De beelden vertellen zelfs vaak een heel ander verhaal dan wat je hoort. De illusie gaat een eigen leven leiden in je onderbewuste.

Je denkt je eigen gedachten niet meer. Je denkt wel dat ze van jezelf zijn, maar ze zijn ingegeven door de media. Je hebt het niet in de gaten. Je maakt zomaar een keus die je eigenlijk helemaal niet had willen maken. Maar je bent een nieuwsgierig mens en je wilt toch even proberen, je zelf even testen of je er tegen kunt. Je denkt het is toch maar amusement en ik moet toch weten wat er gebeurt? Maar je weet helemaal niet waar je naar kijkt. De tv is een wapen van de nwo. Het is altijd vals. Als je je zelf er te lang aan blootstelt, krijgt het vat op je. Mijn advies is, breng jezelf niet in de verleiding! Gewoon niet kijken! Doe je tv de deur uit en pak je bijbel! Alleen daar staat de waarheid in, wat ze je ook proberen wijs te maken.

Het is zo belangrijk dat je van God houdt en Jezus wil leren kennen. Mocht je Hem nog niet kennen: geloof in Jezus de Zoon van God. Hij heeft satan overwonnen, op Hem kun je bouwen. Vertrouw niet op jezelf of op andere mensen! Maar op Jezus. Hij zal je de kracht geven die je nodig hebt.

maandag 23 januari 2012

Bill Killed: De SOPA wetgeving voor anti online piraterij is terug getrokken.


Bill Killed: De SOPA wetgeving voor anti online piraterij is terug getrokken van stemming in het Congres

Een controversiële Amerikaanse anti-piraterij wet is vrijdag ingetrokken. Het kwam als een grote overwinning voor hacktivisten. In protest met de wetgeving was de grootste aanval in de geschiedenis gelanceerd op de verschillende websites waaronder die van de FBI.

Het protest tegen de wet was zo enorm groeiende dat het een echte overwinning leek in een soort van oorlog voor online vrijheid. De stemming over de anti-piraterij wetgeving, die geplant was op 24 januari, is uitgesteld.

De woorden van Huis van Afgevaardigden Gerechtelijke Comite voorzitter van Lamar Smith - hij was de hoofdsponsor van SOPA - kwamen als een bom: hij verklaarde dat de Amerikaanse wetgevers actie op soortgelijke voorstellen zullen vertragen totdat de kwestie breder is overeengekomen.
"Ik heb de kritiek gehoord, en ik neem de bezorgdheid ten aanzien van de voorgestelde wetgeving om het probleem van online piraterij aan te pakken serieus" aldus Smith. "Het is duidelijk dat we de aanpak van het probleem van het stelen en verkopen Amerikaanse uitvindingen en producten door buitenlanders moeten herzien."

"De Commissie zal blijven samenwerken met de auteursrechthebbenden, internet bedrijven en financiële instellingen om voorstellen ter bestrijding van online piraterij te ontwikkelen en de intellectuele eigendom van Amerika te beschermen."

Hij zei in een verklaring dat het Gerechtelijke Comite de inbreng verwelkomt "van alle organisaties en individuen die een eerlijke mening hebben over de beste manier om dit wijdverspreide probleem aan te pakken."

Senaat Democratische leider Harry Reid (D-NV) zei dat zijn besluit is genomen "in het licht van de recente gebeurtenissen.
"Er is geen reden waarom de legitieme problemen met dit wetsvoorstel, waar velen mee kwamen, niet kunnen worden opgelost", zei Reid vrijdag ochtend in een voorbereide verklaring. Terwijl hij illegale activiteiten op het web veroordeelde, voegde de Senator Reid eraan toe dat de wetgevers "bezig zullen blijven met alle belanghebbenden om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van Amerikanen intellectueel eigendom, en het onderhouden van openheid en innovatie op het internet."

De wetten - PIPA (PROTECT Internet Privacy Act) in de Senaat en de SOPA (Stop online piraterij wet) - in het Huis, hebben als doel de toegang tot Amerika te ontzeggen van buitenlandse websites die illegale inhoud en nagemaakte producten zoals films en muziek aanbieden.

vrijdag 20 januari 2012

Oktober 2012: Awakened World conferentie in Rome wil religies verenigen

Een van de meest vreselijke berichten tot nu toe is dit:
- Oktober 2012: Awakened World conferentie in Rome wil religies verenigen
- Awakened World 2012

De Katholieke Kerk, de moeder aller hoeren, Babylon, organiseert in Rome een conferentie om de wereld religies te verenigen. Iedereen moet een worden. Opvallend is daarbij het gebruik van het woord evolutie en het gebruik van DNA symbool. Wat hier waarschijnlijk wordt voorbereid is de geestelijke grondlegging voor de grootste slachting van mensen die er op aarde ooit is geweest. Meer dan 50 “vrede leiders” komen bijeen.

In het hoofdstuk over de kernovertuigingen is besproken dat de newagers geloven dat alles één is. Alles is deel van het ene geheel. Een gevolg daarvan is dat alle leven ook 'interdependent' is. Alles beïnvloedt elkaar en is afhankelijk van elkaar. Alles wat leeft op aarde staat in een relatie van onderlinge afhankelijkheid.

Dat heeft tot gevolg, zo stelt men, dat het doel niet bereikt kan worden zolang bepaalde bevolkingsgroepen dwarsliggen. Zij vormen een obstakel. Het gaat om bevolkingsgroepen die niet volledig meewerken. Als een onderdeel van het geheel dwarsligt dan blokkeert of vertraagt dat de evolutie van het totaal.


Afscheiding wordt dan ook door de New Age Beweging als de oerzonde beschouwd. Het is een zonde tegen de rest van de mensheid. In die zin zullen dan offers gebracht moeten worden, in het belang van het totaal van de mensheid. De mensen die blijven weigeren om mee te doen moeten weggezuiverd worden. De theoretische rechtvaardiging voor de vervolging van de bijbelgetrouwe christenen, en anderen die blijven denken in absolute waarheden en normen, is al gereed!
 
Dat is precies zoals in de bijbel staat wat er gaat gebeuren. Je ziet het nu letterlijk voor je ogen tot stand komen. Een wonderlijke tijd.

In de eindtijd zal men Christenen doden denkende daarmee God een dienst te bewijzen:
1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.

In de eindtijd worden 7 zegels verbroken door Jezus waarmee Gods oordelen over de aarde komen. Als het 5'de zegel wordt verbroken zijn de zielen zichtbaar onder het altaar die vermoord zijn om het woord van God.
Openbaring 6,9-11
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Veel mensen worden vermoord in "de grote verdrukking" in de eindtijd en staan in de hemel voor Gods troon.
Openbaring 7,9-17 De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

donderdag 19 januari 2012

NWO: Secret Societies and Biblical Prophecy


YouTube: http://youtu.be/IFfdOkwyuL0

Een complete film over de wereldwijde samenzwering en geheime genootschappen. Voor sommige mensen nog moeilijk te geloven, voor anderen overal zichtbaar. Er gaat een wereld voor je open als je het eenmaal door hebt en ziet.

In Nederland kun je niet een bocht om zonder er tegen aan te lopen. In de reclame, de winkels, bedrijven, de media enz enz.. Bijna alles staat in dienst van de NWO en de komst van de anti christ.

Het einde van het vrije internet?

PROTECT IP / SOPA Breaks The Internet

Door nieuwe wetgeving in Amerika komt de vrije meningsuiting op internet in gevaar. Elke site die ook maar iets plaatst wat auteursrechten bevat kan binnen 3 dagen “geblokkeerd” worden door SOPA (Stop Online Piracy Act) en/of PIPA (Protect IP Act).

Dat houd waarschijnlijk in dat de meeste websites nu online in overtreding zijn en geblokkeerd kunnen worden. Wat houden we dan uiteindelijk over? Precies, de websites met alleen eigen content of degene die geld genoeg heeft om content te kopen. Het geld gaat regeren. De grote bedrijven, de amusement industrie en media staan allemaal in dienst van de NWO.

Eerste internet blackout protestactie tegen PIPA en SOPA

woensdag 18 januari 2012

De infiltratie van het newage denken in de evangelische beweging

 
Een goed verhaal over het new age denken. Het new age denken wordt mogelijk een oorzaak van de komende vervolging.

Watchman Video Broadcast 19-6-11


YouTube: http://youtu.be/azjPSJOY0P0

Een herhaling van de Watchman Video Broadcast met pastor Mike Hoggard. Het gaat over de Bilderberg bijeenkomst en de komst van de anti christ. Ook dit jaar is er weer een Bilderberg bijeenkomst en wel in Israel. Wat opvallend is! Er zijn geruchten dat ze dit jaar mogelijk vervroegd bij elkaar komen vanwege de spanningen in de wereld.

Bilderbergers mogelijk vervroegd bij elkaar vanwege wereldwijde spanning

dinsdag 17 januari 2012

IBM Next 5 in 5: 2011


YouTube: http://youtu.be/tuisda1q6ns

Een blik in de toekomst met IBM. Draai al de informatie die je hier hoort 180 graden om. Apparaten besturen door er aan te denken? Draai dat eens om. Apparaten die jou gaan besturen. Je bent straks nergens meer veilig, zelfs niet in je eigen hersenpan. De utlieme vorm van slavernij. Dan ben je geen mens meer met een vrije wil. Ze brengen het als een bevrijding. Maar in werkelijkheid is alle technologie bedoeld om je tot slaaf te maken. Hoe griezelig is de wereld die er aan komt?

Maar er is redding! Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Straks komt Hij terug om de aarde te oordelen en wordt alles goed. Bid God dat je niet in verzoeking komt!

The Creature From Jekyll Island

Met G. Edward Griffin


YouTube: http://youtu.be/lu_VqX6J93k

De oprichting van de Federal Reserve System in Amerika. Het verkrijgen van macht via leningen, rente, inflatie en het bijdrukken van papier geld. Geld uit niets. Uiteindelijk loopt dat uit op enorme schulden. Zo kunnen ze chaos creeren wanneer ze maar willen. Zelfs wereldwijd. Want als Amerika gaat, gaat de hele wereld mee. En dat is ook het doel. Amerika wordt voor dat doel waarschijnlijk geofferd (precies volgens de regels van een satanisch offerings ritueel). Uit die chaos willen ze de Nieuwe Wereld Orde laten ontstaan met de anti christ, het systeem en teken van het beest.

Precies het zelfde trukje halen ze nu ook (heel doorzichtig) uit in Europa. Daar is het verenigd Europa en de euro voor ontworpen.  Ze zijn nu bezig om Europa nog extra in de schulden te steken met bijgedrukt, ongedekt papier geld. Tot ze zeker weten dat er geen weg meer terug is en de hele economie van Europa instort. Het volk slaat dan alles kort en klein en de landen komen met hangende pootjes bij de bankiers en geven zich over. De bankiers zetten in Europa hun koning, de anti christ, op de troon. Die wordt uiteindelijk de wereld dictator.

vrijdag 13 januari 2012

Indians signing life away for biometric ID cards


YouTube: http://youtu.be/51Num5h7itk

De komst van biometrische identificatie. In India, een land met 1.166.079.217 inwoners, zijn ze al druk aan het werk voor de komst van het teken van het beest.

Zie ook: Prison Planet

The Genes of Genesis

Met professor Walter Veith

Darwinisme en natuurlijke selectie als modellen voor de evolutie van het leven zijn tegengesteld aan design als de oorsprong van het leven. Biochemische evolutie, soortvorming, en de oorsprong van variëteit worden gepresenteerd in volledig multimedia-formaat. Deze fascinerende lezing bevat voorbeelden van onherleidbare complexiteit, bespreekt de kern van genetische problemen bij het ​​evolutionaire proces, en wordt gepresenteerd in eenvoudige termen, zodat ook niet-wetenschappers kunnen begrijpen de principes.

Deze presentatie is een must in deze tijd (komende tijd) in de discussie rond Goddelijk design als bron van het leven.

Walter Veith

maandag 9 januari 2012

"Epicenter" - The Middle East


YoyTube: http://youtu.be/0bt5Dow4jRE

"Epicenter" - The Middle East is een complete documentaire. Van de heroprichting van de staat Israel tot de komende "God en Magog" oorlog. Een alliantie van landen die Israel zullen aanvallen.

Apen geboren uit 6 verschillende ouders

De "wetenschap" is het gelukt Gods grenzen te overschreiden:
- Voor het eerst zijn er Rhesus apen geboren in de US die gecreerd zijn uit cellen van zes verschillende ouders.
- Oregon researchers create cloned monkeys using variety of stem cells

Dit "nieuws" wordt dan officieel in de openbaarheid gebracht. Je vraagt je af wat er niet in openbaarheid wordt gebracht of wat er gebeurd in ondergrondse laboratoriums? Ze zijn denk ik vele malen verder dan we te horen krijgen. Dit soort nieuws berichten zijn denk ik de "opwarmertjes" voor het publiek. Voor je met je ogen knippert staan de meest afschuwlijke hybride monsters voor je neus. Alles kan.

De tijd is op. Gelukkig komt de Here Jezus echt snel terug.....

vrijdag 6 januari 2012

De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard


YouTube: http://youtu.be/W0wNJHRdzoQ

Pastor Mike laat de Bijbelse puzzelstukken in elkaar vallen. De genetische code, DNA, van het leven bestaat uit twee in elkaar gedraaide strengen van eiwitten. De Bijbel is letterlijk het boek van het leven de twee strengen van het DNA: het oude testament en het nieuwe testament. Nu willen ze een derde streng toevoegen. Dat noemen ze de Triple Helix. De verwachting is dat mensen in de eindtijd onstervelijkheid aangeboden krijgen door de anti christ.

Het blijkt nu dat die kennis van de Triple Helix al door eeuwen heen aanwezig is geweest. Waarschijnlijk kennis verkregen van de gevallen engelen. Het is het grote geheim. De heilige graal. Het wordt en werd altijd weergegeven in symbolen. Nu wordt al die vage symboliek begrijpelijk.

Juist tegenwoordig stikt het van de symbolen. Bij de overheid, organisaties, bedrijven enz... Pastor Mike noemt al het symbool van de Nederlandse kamer van koophandel: een Triple Helix.

Niemand kan verkopen zonder ingeschreven te staan bij de kvk. In de bijbel staat dat in de eindtijd niemand kan kopen of verkopen zonder het teken van het beest.

Openbaringen 13,16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De boeken van Henoch

Lees zelf de boeken van Henoch:

http://members.multimania.nl/pineutbckps/Pdf/Henoch.pdf

Er wordt in de bijbel verwezen naar deze boeken. Maar vergeet niet ze staan niet zelf in de bijbel!

donderdag 5 januari 2012

Tom Horn Nephilim Stargates

 
YouTube: http://youtu.be/NY4dBNhnmSQ
Een intervieuw van Red Ice Creations met Tom Horn uit 2007. Het onderwerp is de terugkomst van de Nephilim.

Er is een verschil tussen demonen (alian's, buitenaardsen) die mensen ontvoeren om menselijk DNA te "oogsten" om zo voor zich zelf een lichaam in elkaar te knutselen. Waarna ze naar de aarde komen in ufo's. En als tweede de mensen zelf die met DNA aan het knoeien zijn om zo een lichaam te creeeren waarin ze de demonen uit de tijd van Noach, of de nephilim, tot leven te kunnen wekken. Het is daarbij opvallend dat ze daarvoor menselijk DNA willen mengen met dierlijk DNA.

In het bijbelboek Openbaringen zijn meerdere verwijzingen naar onmenselijke of buitenaardse wezens die op aarde komen. Hybrideachtige verschijnselen. Ik denk dat je ze wel letterlijk kunt nemen!

Openbaringen 6,12-13
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Openbaringen 9,1-11 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Openbaringen 9,13-21 De zesde bazuin
13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Tom Horn on the lost symbolNog een presentatie van Tom Horn. Het gaat over de voorspellingen uit verschillende occulte bronnen van de komst van de anti christ in 2012. Ook in het grote zegel van Amerika is die voorspelling verwerkt.

Vanaf 1776 begonnen doorliep het "proces" de 13 stappen van de piramide tot de laatste stap het alziende oog van de anti christ in 2012.

Tom Horn Pandemonium's Engine


Een presentatie van Tom Horn over transhumanisme. De razend snelle voortuitgang van de biotechnologie. Het uiteindelijke doel is het genetisch aanpassen van het menselijk DNA om te komen tot onstervelijkheid. Een nieuwe mens. De mens 2.0!

Erg griezelig is wat hij verteld over het ontcijferen van de "hersentaal", of hersencode. Door die code om te zetten in computercode zou een mens met een computer kunnen communiceren, of een computer met een mens, of twee mensen b.v. telepatisch contact kunnen hebben.
Het lijkt wel wat op het beeld van het beest wat een geest wordt gegeven.

Openbaringen 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.