woensdag 31 oktober 2012

Boek: De Antichrist


'Een zeer knappe uiteenzetting van de bijbelse gegevens over de persoon en het werk van de Antichrist.'
Dr. Cyril J. Barber,The Minister's Library

Op Jezus Christus na zal de Antichrist eenmaal de machtigste en invloedrijkste persoon zijn die de wereld ooit gezien heeft. Zijn uiteindelijke lot in de poel des vuurs zal worden voorafgegaan door een periode van grenzeloos kwaad en wereldomvattende catastrofen. Maar de meesterlijke misleiding van deze valse messias - bedoeld om de verwezenlijking van Gods eeuwig plan te verhinderen - zal de vervulling ervan juist bespoedigen.

In deze uitgebreide studie naar de valse messias, geeft de auteur ons een duidelijk overzicht van de bijbelse leer over de herkomst en identiteit van de Antichrist, de tijd van zijn verschijnen, zijn werk en ondergang en de verwijzingen naar hem in de Psalmen, de profeten, de evangeliën, de brieven en Openbaring. Deze levendige biografie van de wetteloze - de ultieme belichaming van al het menselijk kwaad - is een waardevolle bron voor alle bijbelstudenten.

Arthur Pink (1886-1952) was een Brits evangelist en bijbelleraar. Hij was baptist, maar stond bekend om zijn sterk calvinistisch en puriteins onderwijs. Na zijn bekering tot het christelijk geloof vertrok hij naar de VS om te studeren aan het Moody Bible Institute te Chicago. Hij was predikant in de VS en in Australië. Uiteindelijk keerde hij terug naar Engeland om boeken en pamfletten te schrijven.

Extra informatie: 
Beschikbaarheid: Leverbaar
Productsoort: Paperback
Onderwerp: Eindtijd | Satan - Hel
Uitgever: Uitgeverij Maatkamp
Omvang: 384 pag.
ISBN/Art.nr.:  9789081950800

Directe link naar boek: http://www.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/7831
 

Flashback: Pilaren kathedraal New York voorspellen vernietiging stad door golven

Kathedraal centrum van Vrijmetselaars symboliek, occulte rituelen en streven naar een New Age één-wereldreligie
 
In 2009 besteedden we er al eens aandacht aan; gezien de indrukwekkende beelden van het door de orkaan Sandy deels ondergelopen Manhattan en een massale stroomstoring waardoor ruim 6,5 tot 7,4 miljoen mensen in het donker zitten (1) kijken we in deze flashback nog eens naar de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral, waarop de vernietiging van de stad door enorme golven wordt voorspeld als zijnde het begin van de komst van de 'vier ruiters van de Apolacyps' en de antichrist.

De 'storm van de eeuw' houdt flink huis aan de oostkust van de Verenigde Staten. President Obama kondigde de noodtoestand in New York af nadat zeker 13 tot 16 mensen waren omgekomen, straten en snelwegen werden overspoeld door golven en circa 7 miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Zo'n 60 miljoen Amerikanen zijn in meer of mindere mate getroffen door 'Frankenstorm' Sandy. Bovendien moest een kerncentrale worden stilgelegd (2), werd de beurs op 'Wall Street' voor de eerste keer sinds 1888 voor de tweede achtereenvolgende dag gesloten en kondigen bendes op internet massale plundertochten aan (3).

Vervulling Openbaring 18?
Een lezer stelde in een email de vraag of dit wellicht het begin is van Openbaring 18, waarin de vernietiging van de stad met het 'koningschap over de koningen der Aarde' (Opb.17:18) wordt voorzegd. Nu bestaan er in het christendom verschillende verklaringen over de identiteit van deze stad. Als de tekst letterlijk wordt genomen dan kan de tekst sinds de vorige eeuw eigenlijk maar op één stad slaan: New York, de zetel van de Verenigde Naties en met 'Wall Street' tevens het financiële centrum van de wereld:

'Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon... omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid...

'....geeft haar zoveel pijniging en rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin (Vrijheidsbeeld?), ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;'

'... En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt... (zij) zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging... en zeggende: Wee, wee die grote stad, .... want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!... en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!...

'Wee, wee die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur* verwoest!'... En geen lamplicht zal meer in u schijnen... want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid;'

* Een letterlijk uur, of een profetisch uur, wat een periode van ca. 15 dagen is.

Uit deze passage wordt duidelijk dat de stad met koningschap over de Aarde met vuur zal worden verwoest. Mijn antwoord aan de lezer was dan ook dat -ervan uitgaande dat de Bijbel inderdaad verwijst naar New York- de orkaan mogelijk als een waarschuwing kan worden opgevat en nog niet het begin is van het eindoordeel.

Niettemin is het opmerkelijk dat de verwoesting van New York als het ware 'geprofeteerd' wordt op enkele pilaren van de St. John the Divine kathedraal in New York (4). De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed en laten zien hoe de stad -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- 'omvalt' als gevolg van enorme vloedgolven:


 


De vloedgolven zouden echter evengoed de rookwolken uit Openbaring 18 kunnen zijn. Op een andere pilaar is de verwoesting van de Brooklyn Bridge te zien, waardoor auto's in de golven van de East River verdwijnen. Onder deze voorstelling is de aandelenbeurs op Wall Street afgebeeld en daaronder iets wat lijkt op een 'onderwereld' vol monsters:


Op de onderstaande pilaar zijn vier paarden te zien die komen aangestormd op wat een zee van vuur zou kunnen zijn: de vier ruiters van de Apocalyps uit Openbaring 6?:


De volgende scène lijkt de geboorte van een kind of een persoon uit een bloem voor te stellen. Het kind bevind zich te midden van mummies (doden) en boven een lam met gekruiste poten (een occult symbool voor misleiding, het tegenovergestelde van wat wordt gezegd of afgebeeld). Wiens komst wordt hier afgebeeld? Is het misschien de antichrist, die er volgens de Bijbel zal uitzien als een lam, maar zal spreken als een draak (Opb. 13:11)? De spiraal / vortex eronder, die erg doet denken aan de spiraal die in 2009 aan de nachtelijke hemel van Noorwegen werd gefilmd, is een symbool voor verandering (van bewustzijn):Een vijfde pilaar spreekt boekdelen: de schedels en botten wijzen op de dood. De raderen vol ogen lijken overeen te komen met het visioen van de Oud Testamentische profeet Ezechiël (Ez.1):


De mogelijke apocalyptische betekenis van de afbeeldingen wint aan kracht als bedacht wordt dat de St. John kathedraal in New York het hoofdkwartier is van de Temple of Understanding, een initiatief dat bedoeld is om de verschillende religies samen te voegen tot één New Age wereldreligie (5). In 1925 werd in het Vrijmetselaars orgaan 'Masonic World' geschreven dat 'het bijzonder passend is dat de Vrijmetselaars, die de belangrijkste bouwers waren van de kathedralen en kerken uit de grote bouwperiode, nu een prominente rol krijgen bij de bouw van Amerika's grootste kathedraal.'

Zoals we in onder andere de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' al hebben geschreven maakt de Vrijmetselarij gebruik van een mengeling van symbolen, gebruiken en overtuigingen van zowel de christelijke religie als die van het oude Egypte, Babylonië, de Kaballah en de gnostische culturen. In het Westen werd voornamelijk het christendom gebruikt als dekmantel voor wat in feite zeer occulte, ronduit satanistische doelstellingen zijn.

'Demonen' en beesten In dat opzicht is het enkel 'passend' dat de kathedraal ieder jaar tijdens de viering van Halloween het toneel vormt voor de 'Processie van de Ghouls': duistere geesten, monsters, lijketers. Tijdens deze processie kleden de kerkgangers zich als monsters, demonen en allerlei andere enge wezens, waaronder ook Satan zelf. Sommige kostuums maken het christendom ronduit belachelijk:

 
Een als monster afgebeelde priester, met op de achtergrond een macabere voorstelling van de gekruisigde Jezus.
 
Iedere september vindt er nog een ander bizar ritueel in de kathedraal plaats, namelijk het zegenen van dieren. Paarden, geiten en zelfs kamelen en olifanten worden -compleet met schalen mest en wormen!- de kathedraal binnengebracht om daar God te 'vereren':
 

Centrum voor New Age Wereldreligie
Het is deze 'christelijke' kathedraal, deze New Age 'Tempel van Begrip', die volledig erkend is door de VN en een belangrijk centrum vormt van het VN streven naar het spiritueel samenvoegen van alle religies. Wereldberoemde personen zoals John D. Rockefeller II, de Dalai Lama, Paus Johannes XXIII, Eleanor Roosevelt en voormalig VN secretaris-generaal U Thant (1961-1971) gaven er reeds hun zegen aan, net als organisaties zoals International Planned Parenthood (pro-abortus) en het Joodse Theologische Seminarie. New Age goeroe Jean Houston schreef in haar boek 'Het Trojaanse Paard':
 
'Het doel van de Tempel is de één-wereldreligie mogelijk te maken door het promoten van zowel de acceptatie als de omarming van alle religies, geloven en rituelen. De meditatiekamer van de Tempel zou bekend worden als de 'Zaal van Verlichting' waar de Illuminati, de meesters van Wijsheid, onze leiders van de Tempel, het publiek zullen trainen in deze nieuwe humanistische cultus en een nieuw soort mystiek zullen creëren.'
 
Aanbidding van Aarde / Natuur
Deze nieuwe wereldreligie zal gebaseerd zijn op de verering van de Aarde, de natuur, het milieu, net zoals talloze duizenden jaren oude heidense religies dit reeds deden of nog steeds doen. Niet voor niets was VN 'Global Warming' profeet Al Gore regelmatig gastspreker in de kathedraal, waarin hij met zijn uitspraak 'God is niet te scheiden van de Aarde' feitelijk verklaarde dat de Aarde zelf God IS.
 
De pilaren in de kathedraal lijken aan te geven dat de Verenigde Staten met zijn -overigens pijlsnel verdwijnende- christelijke traditie een grote barrière is voor de totstandkoming van deze één-wereldreligie, die zal gaan functioneren onder een VN wereldregering die onder het mom van de aanbidding van de Aarde / het milieu een gigantisch herverdelingsprogramma zal starten ('Agenda 21').
 
Zodra deze barrière zal zijn verwijderd, mogelijk inderdaad door de letterlijke vernietiging van New York (= het symbool voor de financiële en economische macht van de VS over de wereld), zal de Nieuwe Wereld Orde definitief kunnen doorbreken - een orde waarvan de Bijbel voorzegt dat deze geleid zal worden door niemand minder dan Satan zelf.
 
 

zondag 28 oktober 2012

He's Coming Again


Charles Lawson 04/15/12 (SN) John 14:1-6 This Blessed Hope Was The First New News Disseminated to the Saints; But Revealtion At the End of The Canon of New Testament Was Necessary For The Church To Understand Where He Was In the Meantime and What All Was In Store.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=qPKTK95I_zY

zaterdag 27 oktober 2012

Messages from Heaven


Nederlands ondertiteld. Boodschappen uit de hemel. Schokkende documentaire over de wereldwijde Maria-verering. Zijn de verschijningen van de maagd Maria bijbels, of is er sprake van misleiding? Deze film toont duidelijk de misleiding aan, en spoort mensen aan om alleen op Jezus Christus te vertrouwen als enige Redder en Verlosser.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=rTW5qNFGk4Y

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 20-5-12, The Queen of Heaven - 22-5-12
- Watchman Video Broadcast 05-27-12, The Queen of Heaven Part 2 - 29-5-12
- Babylon - 3-8-12
meer >

vrijdag 26 oktober 2012

Nigel Farage – We zijn op weg naar een wereld regering

Nigel Farage is een lid van het Europees Parlement. Hij heeft veel kritiek op de ontwikkelingen in Europa omdat ze “ondemocratisch” zouden zijn. Hij moet nu echter ook erkennen dat er wat anders aan de hand is. Het doel is niet democratie maar een wereld regering. Democratie was trouwens altijd al de weg daarnaar toe. De macht aan het volk? Wat een grap! Hier een korte samenvatting van het interview met King World News. Onderaan vind je de link naar het hele interview.

In een ongelofelijk krachtig interview zei MEP (Member European Parliament) Nigel Farage vandaag tegen het King World News: “ze willen zelfs dat de landen in de eurozone hun grondwet veranderen. Om in hun grondwet te schrijven dat ze allen orders van Brussel zullen gehoorzamen. Farage waarschuwde ook: “het is zo heel, heel moeilijk om de stemmen te negeren die me 20 jaar lang hebben verteld dat er een groep mensen is die een wereld regering wil creëren, maar nu begint het ons in het gezicht te staren.”

Farage bediscussieerd ook het goud, maar eerst, hier is wat hij te zeggen had over de huidige crisis: “We hebben het punt bereikt waarop de politieke klasse in Brussel de overhand heeft. Ondanks de enorme economische, de enorme economisch, politieke en sociale problemen die bestaan in de eurozone, en het argument dat het noorden en het zuiden van Europa elke dag verder uit elkaar gaan. En ze bewegen in feite steeds meer naar extremere tactieken.

Nigel Farage gaat verder:
“(Dit wordt gedaan) om landen te op te sluiten in een nieuwe vorm van regering, die zo ver verwijderd is van het concept van de liberale democratie, dat ik denk dat het nogal beangstigend is. Ik maakte in het parlement gister eigenlijk het punt dat al de reddingsoperaties die we hebben gezien, waren ontworpen om de landen direct onder het commando en de controle van de instituties van de Europese Unie te stellen.

En eerlijk gezegd zijn hun premiers trekpoppen geworden. De mensen die de Europese staat creëren zijn blij. Ze willen het liefst zien ze iedereen failliet gaan. Dan zijn ze echt de baas.

“Bijvoorbeeld in Ierland kwam onlangs de troika aan. En om mensen er aan te herinneren dat is de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. 50 Ambtenaren daalden neer in Dublin. Ze gingen door de boeken en gingen zitten met de Ierse premier Enda Kenny en vertelden hem precies wat hij moet doen met de uitgaven en met de overheidbelastingen.

Ik bedoel het heeft bijna geen zin meer voor het Ierse volk om door het proces van democratische verkiezingen te gaan als de bureaucraten alles volledig onder controle hebben. En Van Rompuy wil dit een stap verder nemen. Hij wil nu dat alle leden van de eurozone daadwerkelijk bindende afspraken gaan ondertekenen, in je eigen bloed, die bepalen dat ze alleen budgetten implementeren als het is toegestaan door hem. En als een parlement in een van de landen van de eurozone gaat stemmen voor een budget dat anders is dan welke is goedgekeurd door de Europese instituties dan wordt het wettelijk neergeveld.

Ze willen zelfs dat eurozone landen hun grondwet veranderen. Om in hun grondwet te schrijven dat ze alle orders vanuit Brussel zullen gehoorzamen. Nu dit is gewoon monsterlijk en ik moet zeggen dit zijn niet alleen de Europeanen. Ook het IMF in Washington, waarvan natuurlijk de VS 18% aandeelhouder is zijn ineens deel geworden van dit grote spel.

Vorige week zagen we zelfs het Nobelprijs Commite verschijnen en zij ondersteunen de Europese Unie door ze de Prijs voor de Vrede te geven. Daarom is het erg, erg moeilijk om de stemmen te negeren die me al 20 jaar vertellen dat achter dit alles een groep mensen zit die een “wereld regering” willen creëren.

Ik heb geprobeerd om de argumenten te negeren door te zeggen: “laten we er niet al te samenzweerderig over zijn. Maar mijn goedheid, het begint ons nu toch echt in het gezicht te staren!”

Vert: dan komt er nog een stukje over goud want het lijkt toch wel erg belangrijk om aan de komende crisis (veel) geld te verdienen!

Het intervieuw: http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2012/10/25_MEP_Nigel_Farage.html

Bron: http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2012/10/24_Nigel_Farage_-_We_Are_Headed_To_A_One_World_Government.html

Zie ook:
Eu bereikt compromis: in de loop van 2013 bankentoezicht - 21-10-12
- De Europese superstaat komt - 22-10-12
- 'Noodsteun' gericht op totale onderwerping van landen - 24-10-12
- Nigel Farage – Het angstaanjagende eind spel gaat nu beginnen - 27-9-12
meer >

Ufo's in Dallas Texas

 
 
De gevallen engelen komen. Let op hoe ze toch vooral gezien willen worden door overdag te vliegen of netjes "met de lampen aan". Het zijn een stelletjes oplichters. Trap er niet in. Het zijn geen buitenaardsen maar leugenachtige demonen. Bid Jezus dat je ze niet hoeft mee te maken. Ze "kennen" geen genade. 
 
De bijbel spreekt over de "sterren" die van de hemel vallen. Sterren zijn in de bijbel altijd engelen. 

Openbaring 6:12-13
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.
 
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
 
 
Zie ook:
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
- UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism - 27-6-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12

donderdag 25 oktober 2012

'Noodsteun' gericht op totale onderwerping van landen


Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy wil de EU-lidstaten onderwerpen aan geheel ondemocratische structuren die in Brussel zetelen.

Dat stelt leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij en Europarlementariër Nigel Farage. De sinistere trojka bezoekt een land en vertelt de premiers vervolgens wat ze wel en niet mogen doen, aldus de euroscepticus.

Veel leden van het Europees Parlement willen dat Spanje wordt uitgekocht zodat het land kan worden onderworpen aan deze nieuwe orde, ging hij verder. Intussen wil Mario Monti dat Italië wordt uitgekocht omdat ‘hij bang is dat parlementaire democratie het voortbestaan van de Europese Unie in gevaar brengt’.

Farage merkt op dat de eurozone in economisch, sociaal en politiek opzicht een duistere plaats is geworden. Hij denkt dat de afzonderlijke landen nog heel wat jaren in deze gevangenis zullen blijven zitten.

Hij vindt het dan ook erg vreemd dat de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de Europese Unie. Het is waar dat Duitsland na 1945 geen land is binnengevallen, maar dat is ook nooit echt aan de orde geweest, aldus Farage.

Terwijl de verdeeldheid in Europa toeneemt en neonazistische politiek aan populariteit wint, wil een meerderheid van de Britten uit de Unie stappen, besluit de partijvoorzitter van de fractie Europa van Vrijheid en Democratie.

Bron: http://www.niburu.nl/financieel/noodsteun-gericht-op-totale-onderwerping-van-landen-video.html

Zie ook:
De Europese superstaat komt - 22-10-12
- Nigel Farage destroys Barroso's State of the Union - 13-9-12
- De Euro is een grote truck! - 10-9-12
- Nigel Farage: Er zal een poging zijn om een dictatorschap te installeren - 10-5-12
Meer >

dinsdag 23 oktober 2012

Mid East Prophecy Update - Er kan iets gaan gebeuren de komende drie weken


Volgens pastor JD zou er wel eens iets belangrijks kunnen gebeuren de komende drie weken. De weken voor of na de verkiezingen in Amerika.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=YwduOOjJ7oo

Zet je schrap voor de rest van dit jaar. Hou je aan Jezus vast!

De Europese superstaat komt


AMSTERDAM - Of we het nu leuk vinden of niet, een Federatie van Europa (of iets negatiever geformuleerd een Europese Superstaat) komt er. De euro en de eurocrisis zijn het breekmiddel om dat te forceren.

Voormalig minister Ben Bot zei het in de televisie-uitzending De Slag om Brussel van afgelopen maandag echt: de politieke integratie, die moet resulteren in een Federatie van Europa, moet en zal er komen. Als het niet rechtsom zou gaan (eerst een politieke integratie, dan de economische met de euro, zoals aanvankelijk het plan van Nederland was), dan moest het maar linksom (eerst de euro en als die vast loopt in een crisis, dan zou de politieke integratie wel afgedwongen worden).

Oneerlijkheid over Europa
Verschillende malen heb ik gezegd en geschreven dat politici die aan de touwtjes trekken niet eerlijk zijn over Europa. Om de euro te laten overleven is een Federatie van Europa nodig, met een daarbij behorende banken-, begrotings- en fiscale unie. Zo niet, dan kan en zal de euro in de huidige vorm niet in stand blijven. Het televisieprogramma ‘Altijd Wat’ van 26 juni dit jaar, waarin ik iets kort vertelde over de Euro-oplossingsmatrix, had als kern dat er veel oneerlijkheid is Europa en werd de vraag gesteld of Europa een droom of dwangbuis is?

In mijn column van 27 september verwoordde ik het als volgt: ‘Als de politiek niet de juiste oplossingen wil oppakken, rest Europa, zoals dus het spel nu gespeeld wordt, het uiteenspatten van de euro of, als de euro per se moet overleven, niets anders dan verdergaande economische en politieke integratie (een fiscale, begrotings- en bankenunie en gezamenlijke schuldfinanciering door middel van eurobonds)’.

Ik viel dus bijna van mijn stoel toen Ben Bot tijdens de uitzending De Slag om Brussel bijna letterlijk zei dat verdergaande Europese integratie zal worden afgedwongen middels de vooraf verwachte (euro)crisis die op de weg van de economische integratie vroeg of laat zou liggen. Wat een openlijke politieke betekenis! Verfrissend (in de zin van onverwachte eerlijkheid) maar ook schokkend tegelijkertijd. Schokkend, omdat een Federatie van Europa dus een vooropgezet plan lijkt.

Vooropgezet plan bemoeilijkt
De Federatie van Europa komt er dus, …..althans als het aan de Europese politieke elite ligt. Het spel is echter nog niet helemaal gespeeld. In veel landen is er grote onrust aan het ontstaan. Ik weet niet of bij het vooropgezette plan wel goed na is gedacht over hoe heftig het volk zijn stem kan laten horen (zowel in de Zuidelijke landen waar de problemen het grootst zijn als in Noordelijke waar de rekening wordt neergelegd) en belangrijker nog hoe handig bepaalde politici op de onrust van mensen inspelen.

Maar ook de economische omstandigheden dwarsbomen het vooropgezette plan van de politieke elite. De nobelprijswinnaar Robert Mundell heeft ons reeds in 1961 haarfijn voorgerekend welke vier voorwaarden er nodig zijn voor een goedlopende muntunie: 1. economieën die in een gelijklopende ‘business cycle’ zitten. 2. vrije arbeidsmobiliteit door de hele regio, 3. vrije kapitaalstormen door de hele regio. En 4. fiscale transferunie (waarbij geldstromen kunnen plaatsvinden om eenmalige schokken in een bepaalde regio met geld vanuit andere regio’s kan worden opgevangen). De eerste voorwaarde is veruit de belangrijkste, en daar ligt nu juist het probleem. In Europa is, zoals zo vaak gememoreerd, geen sprake van gelijke economische kracht en snelheden. De kernlanden divergeren steeds van de periferie.

‘Politici hebben geen idee’
André Szász, voormalig hoogleraar en directeur van DNB, zei het ooit in een van de beste uitzendingen van Zembla Eurobedrog van 26 mei 2005, een uitzending die zijn tijd ver vooruit was en een ‘must see’ is voor iedereen die wat verstandigs over de euro wil zeggen: ‘politici hebben geen idee waarover ze het hebben’. Ik moest aan deze uitspraak denken toen ik de laatste weken weer de nodige meningen over de eurocrisis de revue zag passeren.

Daarom ter afsluiting drie exemplarische voorbeelden van hoe deze ‘experts’ van mening kunnen veranderen. Zo lijkt de huidige directeur van DNB van mening te veranderen over eurobonds. Waar hij voorheen altijd zei dat die alleen als sluitstuk van de Europese integratie kunnen worden ingevoerd, zei hij begin deze week tijdens een toespraak in Hong Kong ineens: ‘…dat de eurozone-obligaties "een serieuze optie" zijn om de stabiliteit binnen het valutablok, omdat "ze voorkomen dat er een liquiditeitsprobleem ontstaat in een eurozoneland dat vervolgens doorschiet in een solvabiliteitsprobleem."

En andere voorbeeld van het geen idee hebben is ook Willem Buiter, hoofdeconoom van de Citigroup, die voorheen altijd heilig geloofde in een harde aanpak met eventueel een Grexit, en nu beweert dat er bezuinigingsmoeheid aan het ontstaan is in de periferie en dat er tevens een bailoutvermoeiheid ontstaat in de kernlanden. En tevens dat schuldsanering van (niet alleen) Griekenland onontkoombaar is.

En als laatste voorbeeld van hoe meningen kunnen draaien, het IMF, dat zegt dat ze de ‘multiplier’ van bezuinigingen hebben overschat en dat het wellicht goed is om wat inflatie te gaan veroorzaken.

Terug naar te tekentafel!
Kortom, de meeste politici en economen weten niet nu niet meer. Des te meer reden om mijn eerdere boodschap van mijn column Terug naar de tekentafel op te pakken en alle verschillende euro-oplossingen eens goed uit te werken en naast elkaar te zetten. Tot nu toe is dat nog steeds niet gedaan. Ongelofelijk maar waar.

Ik wacht nu met smart op het rapport dat prof. Johan Graafland van de universiteit van Tilburg schrijft naar aanleiding van het verzoek van Arie Slob van de Christenunie die wilde weten of we een neuro en een zeuro zouden moeten invoeren. Hopelijk zet hij die potentiële oplossing af tegenover de anderen, zoals op een rijtje gezet in de Euro-oplossingsmatrix.

Harry Geels is directeur Research en partner bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden (http://www.inmaxxa.nl/). Daarnaast is hij hoofdredacteur van Traders Club Magazine (TCM). De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Geels geven zijn persoonlijke mening weer.

Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/harrygeels/13091531/__De_Europese_superstaat_komt__.html

Zie ook:
- EU bereikt compromis: in de loop van 2013 bankentoezicht - 21-10-12
Nigel Farage – Het angstaanjagende eind spel gaat nu beginnen - 27-9-12
Barroso wil EU omvormen tot 'federatie van staten' - 13-9-12
- Nigel Farage destroys Barroso's State of the Union - 13-9-12

maandag 22 oktober 2012

US: Weigeren RFID-chip heeft nu al consequenties voor studenten!

YouTube: http://youtu.be/_GY31u8KbDE

RFID chipping voor studenten zal landelijk zijn
Op 13 oktober jl. kon u op dit blog lezen over de uitbreiding van RFID-chipping onder studenten. Men begon hiermee in Texas, schooldistrict San Antonio en inmiddels zijn er meer scholen die tot het verplicht chippen van studenten overgaan. Zoals een school in Maryland, die Palm Secure geïnstalleerd heeft. Dit is een biometrisch scansysteem. Studenten moeten hun hand op infrarode scanners plaatsen om de lunch op school te betalen. De unieke kenmerken van iedere student’s hand wordt opgeslagen met een code (numeriek algoritme).

Het volgen en controleren van mensen in de maatschappij door middel van RFID chipping pleegt een aanslag op de privacy en is in strijd met de constitutionele burgerrechten. Op de RFID chip komt gevoelige informatie te staan; sofinummer, adres, medische gegevens, schoolresultaten, strafblad, financiële gegevens. De chip is leesbaar van een afstand van 3 kilometer of meer van de drager. Satellieten kunnen toegang krijgen tot de informatie op de chip en dit kan naar database centra gezonden worden waar het gebruikt kan worden in een digitaal profiel. Er zijn nu 70 ‘counterterrorism fusion centers’ gebouwd die verspreid staan over het hele land. Dit laat zien dat Amerika van plan is RFID chipping voor studenten in het hele land in te voeren. De centra krijgen allerlei informatie, ook informatie die vrij ongewoon is als het alleen maar om veiligheid gaat. (de centra, het RAPPORT)

Studenten die weigeren wordt toegang tot ruimten als bibliotheken ontzegd
De verspreiding van de Big Brother-achtige behandeling van burgers voert nog verder door, voor degenen die weigeren mee te gaan in deze ontwikkelingen: zij krijgen te maken met verwijten en repressailles. Dit gebeurde namelijk met studenten op de John Jay High School en Anson Jones Middle School in San Antonio, wiens ouders weigerden om hun kinderen te laten opsporen door schoolpersoneel. De schooldistricten voerden de regel in per 1 oktober jl.: om deel te nemen aan de klassen was voor iedere student een ID kaart vereist, met foto en RFID chip, zodat personeel hun sporen direct na kan gaan. Pedagogen zegen dat dit nodig is notoire spijbelaars te kunnen opsporen. Wanneer het programma effectief blijkt te zijn, wordt het doorgevoerd in de andere 112 scholen in het district, in totaal zouden dan zo’n 100.000 studenten zo’n kaart met chip moeten dragen.

Wie niet de ID tracker draagt is schietschijf van leraren
Kinderen die de ID trackers niet dragen (ze moeten in de zak of om de nek gedragen worden), melden nu al dat ze de schietschijf van leraren zijn en zijn van bepaalde schoolfuncties uitgesloten. Sommigen zeggen dat hen de toegang wordt geweigerd in algemene ruimtes zoals bibliotheken en cafeterias. Bibliotheken, hoezo, het programma was toch om spijbelen tegen te gaan? (bron)

Een studente van John Jay, Andrea Hernandez, zegt dat onderwijzers doof zijn voor haar smeekbeden om haar privacy te respecteren en dat de onderwijzers haar te kennen hebben gegeven dat ze niet mee mag doen in schoolverkiezingen, wanneer ze niet instemt met het opsporingsprogramma. Blijkbaar wordt de Constitution niet meer onderwezen in Amerikaanse scholen.

In een interview met Salon, vertelde Hernandez dat zij het zo ervaarde dat wanneer ze zich zou onderwerpen aan continue gemonitord worden, het voor haar hetzelfde is als gemerkt worden met het ‘teken van het beest’, refererend aan het boek Openbaring. In ander interview met
WorldNetDaily, vertelde Hernandez dat de school haar weigering wil beantwoorden door haar het recht te stemmen te ontnemen, bij schoolverkiezingen. ‘Een leraar vertelde me dat ik niet mag stemmen omdat ik niet het juiste ID daarvoor heb. Ik had mijn oude ID kaart bij me, waarvan ze hebben gezegd dat die zou volstaan alle vier jaren van onze schooltijd. De leraar vertelde me dat ik de nieuwe met chip moest hebben om te mogen stemmen. ‘ Alsof ze studenten met een ‘oude’ ID kaart niet meer kennen.

Ook meldde dezelfde webkrant, dat adjunct-toezichthouder Ray Galindo de ouders van Hernandez meedeelde: ‘we vragen simpelweg dat uw dochter een ID bij zich draagt, zoals iedere student dat moet op onze campus. En als ze dat niet doet, dan worden de maatregelen strenger dan alleen maar de intrekking van haar recht om te stemmen in schoolcontesten. Ik dring er bij u op aan dit te aanvaarden, zodat uw dochter’s schoolprogramma niet nadelig beïnvloedt wordt. Er zitten consequenties aan het niet willen dragen van een ID kaart. ” (bron)

Bron: http://xandrah.wordpress.com/2012/10/17/amerika-het-weigeren-van-de-rfid-chip-heeft-nu-al-consequenties-voor-studenten/

Zie ook:
US: RFID-chipping studenten en burger breidt zich uit - 15-10-12
- Camera herkent 36 miljoen mensen per seconde - 1-4-12
- Alle Nederlanders komen in centrale database - 9-5-12
- Nieuwe chip weet precies waar je bent, buiten en binnen - 12-4-12

donderdag 18 oktober 2012

Verenigde Naties en de komst van de anti christ


Het logo van de verenigde naties stelt geloof ik de komst van de anti christ voor. Je kunt 33 vakjes tellen. 32 + 1 = 33 De 33‘ste is de middelste. Het nummer 33 wordt, geloof ik, in occulte kringen altijd geassocieerd met de anti christ. Naast natuurlijk de 666 van de bijbel. De lauwerkrans is het symbool van een koning. Dus wat je ziet is de aarde met daarom heen een lauwerkrans. Het logo van de koning der aarde dus. Een koning der koningen!
 
In wikipedia staat over de lauwerkrans: Een lauwerkrans is een cirkelvormige krans gemaakt van in elkaar hakende takken en bladeren van de aromatische laurier, die het hele jaar zijn groene kleur houdt.
 
Dat hij “altijd groene bladeren” heeft kan wijzen op eeuwig leven. Dat het er twee zijn die onderaan samengebonden zijn, kan wijzen op het samengaan van hemel en aarde. De Zonen van God (engelen) met de dochter van de mensen. De anti christ is waarschijnlijk een hybride. Een engel in het vlees.
 
Poolster
Als je goed kijkt kun je zien dat het centrum, het 33’ste vakje (het nummer van de anti christ), op de Noordpool geplaatst is met daarom heen de continenten. Boven de Noordpool bevind zich de poolster. Dit staat in wikipedia over de poolster:
De Poolster, Polaris, is de naam van de ster die dicht bij het verlengde van de aardas aan de hemelpool ligt. Gedurende de nacht lijken alle sterren door de rotatie van de aarde in een baan om de pool heen te draaien, de Poolster beweegt vrijwel niet zodat hij altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is.
 
Dus als je een foto zou nemen op de Noordpool en je houd de sluiter een tijdje open terwijl de aarde draait, dan kun je op de foto zien dat de Noordpool ster stil blijft staan maar alle andere sterren er omheen draaien. Sterren worden in de bijbel altijd geassocieerd met engelen. Het lijkt dan net of alle andere engelen om die ene engel heen draaien…
 
12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
 
Satan heeft een vijfvoudig plan. Een onderdeel daar van is dus: “zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden”.
 
De algemene vergadering van de Verenigde Naties wacht op de grote wereldleider de anti christ. Boven het spreekgestoelte in het gouden vlak zit het logo. Let op de donkere “hemel” er boven . Het lijkt wel of hij zo uit de hemel is komen vallen op aarde. Of laten we zeggen neergedaald (de top van de piramide)… En daar gaat hij straks de mensheid toespreken. Het lijkt wel een scene uit een James bond film. Of zouden die films een opwarmertje zijn geweest?
 
Wereld Leider
De anti christ wordt zeer binnenkort de grote wereldleider. Hem wordt macht gegeven over alle mensen op aarde:
 
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Alle ontwikkelingen wijzen naar zijn komst. Zoals op het dollar biljet te zien is. De piramide met de topsteen met het alziende oog van de anti christ. Met hem, de topsteen, wordt het bouwwerk, de toren van Babel waarvan de top tot in de hemel reikt, voltooid. Of daalt die topsteen van de hemel af naar de aarde? Maar terwijl Jezus de hoeksteen is waarop het gebouw rust is het hier dus andersom… Het schijnt dat de piramide uit 72 stenen is opgebouwd. Dat is het aantal families dat uit Noach voortkwam en die samen de eerste toren van Babel bouwden.

Als een Feniks uit de as willen ze de anti christ laten oprijzen. Hij zal “als een engel van het licht” letterlijk oprijzen uit de dood. Ze zullen misschien zeggen dat het tijdperk van “het licht “ is aangebroken. De mensen zullen dan geloof ik “hoereren” met de anti christ en net zo willen worden als hij. Ze zullen dan ook een “Zoon van de Goden” willen worden!

2 Korintiërs 1:14-15
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid;

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 8-7-12, Secrets of the UN Part 2 - 9-7-12
- Watchman Video Broadcast 07-01-12, Secrets of the UN Part 1 - 2-7-12
Meer van pastor Mike onderaan deze pagina >
 

De stalking van Big Brother

Schreeuwende camera's:

YouTube: http://youtu.be/tw99j2dyju8

Wil je weten hoe het is om 24 uur per dag te worden bekeken, gecontroleerd en gevolgd? Luister naar dit filmpje over groepsstalking. Groepstaling is absoluut dodelijk. Ik heb zelf zo iets meegemaakt. Het is zeer pijnlijk in je lijf. Op een gegeven moment is een klein geluidje genoeg om tegen de muren op te vliegen. Vooral als je het niet door hebt. Ze gaan door tot je gek wordt of zelfmoord pleegt. Je lot is bezegeld. Je kunt er niet aan ontsnappen. Het is ontwikkeld door de klux klux klan.

- Gang Stalking ~ What Every TI Should Listen To
- Gang stalkers betrapt (filmpje)

Een Nederlandse website:
http://www.groepstalking.nl/

Het beeld van het beest wordt een geest gegeven zodat het beeld van het beest kan spreken en het maakt dat iedereen die het beeld niet aanbid wordt gedood. En het maakt dat iedereen een merkteken krijgt. Wat moet je je daar bij voorstellen?

11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

woensdag 17 oktober 2012

De passer en winkelhaak van de vrijmetselarij

Pastor Mike Hoggard legt de echte betekenis van het symbool van de vrijmetselaarij uit: de passer en de winkelhaak. Het symbool wijst naar de komst van de anti christ.
 
Watchman Video Broadcast 10-14-12, The Square And The Compass Part 2 
 

 
Zie ook:
Meer van pastor Mike onderaan deze pagina: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/belangrijke-artikelen.html
 
Het symbool van de vrijmetselaars staat voor het genetisch samengaan van de gevallen engelen en mensen. Het samengaan van tegenstellingen. 
 
Het symbool bestaan uit twee gedeelten. De passer en de winkelhaak. De passer is daarbij beweeglijk, ligt over de winkelhaak heen en bepaald de maat. De symbolen staan voor actief en passief, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde of de geestelijke dimensie en de aardse dimensie. Hemelse wezens en aardse wezens. De mensheid wordt als vrouwelijk gezien. Net zoals in de bijbel Israel de vrouw is.

De passer en de winkelhaak bewegen naar elkaar toe en gaan samen met elkaar. Uit dat samengaan gaat de hybride de anti christ geboren worden. Het samengaan van de tegenstellingen hemel en aarde in een lichaam. Een engel in het vlees. Het huwelijk tussen het ijzer en het leem.

Dat de passer over de winkelhaak heen ligt, verwijst naar de dominantie die het geestelijke rijk over het aardse rijk krijgt in de eindtijd. Het rijk van satan en zijn demonen krijgen vrijspel tijdens de eindtijd. De anti christ wordt het beest genoemd. De mensen zullen worden overgeleverd aan “de beesten”, de demonen.

De “G” is trouwens de zevende letter van het alfabet. Het getal van compleetheid en perfectie. De “perfecte mens” de anti christ, de 666?

Dat samengaan van de tegenstellingen hemel en aarde beelden ze ook uit met een arm omhoog en een arm naar beneden. Die symboliek zie je veel terug. Ik dit geval bij de Olympische spelen. http://www.youtube.com/watch?v=YzoyDILKlhY
 
Let op hoe de (hoerige) vrouw half gekleed is. Een naakte arm omhoog en een naakt been naar beneden. 
Bafomet. Een arm omhoog en een arm naar beneden. Half mens, half dier, half man en half vrouw, hemel en aarde, licht en donker. Het samengaan van tegenstellingen in een lichaam.
De symboliek van het huwelijk tussen de engelen en de mensen in de vorm van het samengaan van de twee driehoeken (zie de passer en de winkelhaak als twee driehoeken) vind je veel terug.
 
Zo verwacht Israel (nog) de verkeerde Messias. De ster in hun vlag bestaat namelijk uit twee driehoeken. Een wijst met de punt naar beneden en komt van boven uit de hemel en een wijst met de punt naar boven, de aarde. Of zie het als twee piramiden. Uit het “samengaan” van beide driehoeken komt de hybride voort.Bovenop het Olympisch stadion in London zag je rondom de passers van het vrijmetselaars- symbool (gevallen engelen) staan. Het hele stadion stelden ze daarbij geloof ik symbolisch voor als de vrouw of de mensheid. Een soort altaar denk ik waarin mensen worden geofferd. En van bovenaf keken(kwamen) die drie hoeken, de passers, of te wel de komende gevallen engelen toe. En in het stadion(baarmoeder) werd tijdens de ceremonie de hybride, de anti christ (de baby) tot leven gewekt.

 

dinsdag 16 oktober 2012

US: RFID-chipping studenten en burger breidt zich uit

In augustus 2012 ontwikkelde zich een opstand in Texas, omdat het schooldistrict in San Antonio bepaald had dat al studenten een RFID-chip moeten dragen, om hun activiteiten en de locaties die zijn bezoeken te kunnen controleren. Er ontstond grote opschudding, vanwege het schenden van de vrijheid van meningsuiting door de RFID-chip. Een tracking apparaat houdt studenten af van het uitoefenen van hun rechten inzake vrijheid van denken, spreken en sociaal samenkomen. Om een voorbeeld te noemen, studenten zouden kunnen gaan vermijden om advies te zoeken wanneer ze weten dat de RFID chip hun stappen volgt. Bovendien schendt de technologie religieuze vrijheid en kan het gebruikt worden voor ongemachtigd gebruik.

“Spyware voor Amerikaanse studenten: opgespoord worden als vee

Nauwelijks informatievoorziening, vrij plotselinge doorvoering

Nu is er een school in Maryland, die Palm Secure geïnstalleerd heeft. Dit is een biometrisch scansysteem. Studenten moeten hun hand op infrarode scanners plaatsen om de lunch op school te betalen. De unieke kenmerken van iedere student’s hand wordt opgeslagen met een code (numeriek algoritme).

Een Japans bedrijf dat gespecialiseerd is in biometrische technologie, Palm Source, levert dit identificatie systeem dat volgens hen een aanwinst is voor gezondheidszorg, beveiliging, regering, banken, handel en onderwijs. Het Japanse bedrijf voorziet ook in RFID chip/tags met geheugencapaciteit. De kosten om dit Big Brother systeem te installeren zijn voor de belastingbetaler en ouders en lopen toch naar de 300.000 dollar. PalmSource is getest in Florida, Mississippi en Louisiana. Het schooldistrict in Houston (Texas) gelooft dat de RFID-lezers die op elke campus gesitueerd zijn, gebruikt worden om te controleren waar de studenten zich bevinden in het gebouw en zo kunnen al hun activiteiten in de gaten worden gehouden. In Texas worden studenten verplicht RFID chip-kaarten te dragen. Zo worden de activiteiten en handel/wandel van de 6000 studenten gemonitord door de faculteit, in een proefprogramma dat dit hoopt uit te breiden naar alle 12 districten.

De oproer in Texas, in augustus, toen het San Antonio de plannen voor verplichte chipping bekendmaakte, ging niet alleen om de beperking van vrijheid van meningsuiting en het niet respecteren van privacy. De verontwaardiging onstond ook over het feit dat dit zomaar besloten werd, zonder veel voorbereiding en zonder uitgebreide en open informatievoorziening naar de ouders toe. Omdat de scholen de complete informatie niet eens hadden.

‘De scholen worden veiliger’

Schooldirecteuren zien het wel zitten. Zij vinden het geweldig dat de studenten opgespoord kunnen worden in het gebouw. Net als bij alle andere Big Brother maatregelen die worden uitgevoerd in de wereld, pretenderen ook zij dat het in het voordeel van de (onvrijwillige) gebruiker is. De scholen worden veiliger, ze weten waar de studenten uithangen en met wie, het beperkt onregelmatigheden. Bovendien vergroot het de oplettendheid van de student wat in het belang van de student is. (bron1, bron2)

Het Amerikaanse US Department of Agriculture (USDA) eist dat veehouders RFID chips gebruiken om hun vee te monitoren. Deze zelfde eis zien we nu weer, maar dan van educatie naar student. Alsof studenten handelswaar of vee zijn.

Het volgen en controleren van mensen in de maatschappij door middel van RFID chipping pleegt een aanslag op de privacy en is in strijd met de constitutionele burgerrechten. Op de RFID chip komt gevoelige informatie te staan; sofinummer, adres, medische gegevens, schoolresultaten, strafblad, financiële gegevens. De chip is leesbaar van een afstand van 3 kilometer of meer van de drager. Satellieten kunnen toegang krijgen tot de informatie op de chip en dit kan naar database centra gezonden worden waar het gebruikt kan worden in een digitaal profiel.

70 data centra, bewakingstechnologie verspreidt door het hele land
 
Het corrupte Department of Homeland Security (corrupt: GMO giffabriek Monsanto heeft HS omgekocht om vrij spel te hebben met GMO voeding) heeft 70 ‘counterterrorism fusion centers’ gebouwd verspreid over het hele land. Dit laat zien dat Amerika van plan is RFID chipping voor studenten in het hele land in te voeren. Belastingbetalers moeten 1,4 biljoen hiervoor ophoesten, zodat overheids- en lokale justitiële instellingen de ‘bewakings’technologie kan gebruiken om de handel en wandel van amerikaanse studenten te volgen. Maar niet alleen van Amerikaanse studenten ! Van alle Amerikaanse burgers: in 2013 moet iedereen gechipt zijn in Amerika. Volgens het rapport over fusion centra van US Senate Permanent Subcommitee on Investigations, worden alle burgers in 2013 in de gaten gehouden om misdaden voor te zijn, maar ook om de massa te controleren. Een behoorlijk eng, maar ook vergevorderd, gebeuren inzake chipping. Want de centra krijgen allerlei informatie, ook informatie die vrij ongewoon is als het alleen maar om veiligheid gaat. (de centra, het RAPPORT)

In de tussentijd is de mainstream media druk in Amerika. Ze doen hun best om te propageren dat multi-media middelen geïmplanteerd moeten worden in het lichaam. In de nabije toekomst hoopt men microchips te implanteren in de hersenen.

Bron: http://xandrah.wordpress.com/2012/10/13/us-rfid-chipping-studenten-en-burger-breidt-zich-uit-70-counterfusion-centra-door-heel-het-land-om-big-brother-te-spelen/

Bijbel:
Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- Alle Nederlanders komen in centrale database - 9-5-12
- Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12
- Nephilim: Corrupting the Image - Interview Douglas Hamp - 18-1-12
- Russische wetenschappers dichterbij het creëren van kunstmatige intelligentie - 29-8-12
Meer >
 

zaterdag 13 oktober 2012

Astronomer teams dies coincidences

Vele astronomen overlijden op mysterieuze wijze. Zouden ze iets weten?


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=1Sg41GIUV2g

Zie ook de lijst van "vermoorde" wetenschappers op Steve Quayle:
- 1994 - 2003: http://www.stevequayle.com/index.php?s=145
- 2004 - 2012: http://www.stevequayle.com/index.php?s=146

"Legalized Plunder of the American People" - G. Edward Griffin

YouTube: http://youtu.be/_WrMWK-FJzU

G. Edward Griffin discusses the Federal Reserve and it's role in the declining economy at the recently concluded conference, Navigating the Politicized Economy.

Het is de organisatie achter de banken niet om het plunderen te doen, om geld te verdienen, maar om de macht. Ze laten alles expres instorten zodat de anti christ kan komen. Daarna bezitten ze immers toch alles.

Alles draaid om de komst van de anti christ. Dat is het motief wat er volgens mij steeds achter zit. Alle symboliek verwijst ook steeds naar de anti christ.

woensdag 10 oktober 2012

Animal Human Hybrids, Transhumanism, and The Bible


This video is part 1 in a two part series that explores animal human hybrids, transhumanism, and their connection to the Bible. If you are not familiar with these subjects, have a listen and do some research.

Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=RQ3f0WxMgo0
Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=3OF0zM__TGU

Mens/dier hybriden hebben waarschijnlijk echt bestaan. In de voortijd kruisten gevallen engelen zich met mensen. Daar kwamen hybride mens/engel wezen uit voort. Maar er staat in de bijbel dat alles wat leefde verdorven was geraakt. Daarom denkt men dat de engelen en de hybriden zich ook met dieren kruisten. Zo ontstonden allerlei kruisingen en raakte alles "verdorven". Door de zondvloed stierven al die wezens uit en werden waarschijnlijk de demonen of boze geesten. Deze hybride wezens werden aanbeden als de Goden. Ze vormen de bron van de myten en de legenden.

Genesis 6:11-12
11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

De wetenschap lijkt tegenwoordig druk bezig te zijn hybriden te maken tussen mensen en dieren. Men denkt ook wel dat de anti christ een hybride is en dat mensen die het merkteken van het beest ontvangen een hybride worden. Letterlijk een beest, net zoals de anti christ het beest genoemd wordt.

In de bijbel staan beschrijvingen van wezens die op dit soort demonische hybride wezens lijken:

Openbaringen 9:1-12 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.

5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Openbaring 9,13-21 De zesde bazuin
13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.


Zie ook:
- Tom Horn Pandemonium's Engine - 05-01-12
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
- Apen geboren uit 6 verschillende ouders - 8-1-12
- The Genes of Genesis - 12-1-12
- Is biologische onsterfelijkheid mogelijk? Nieuw onderzoek suggereert van wel - 2-3-12
- Satan’s DNA en de Antichrist - 16-6-12
- Evolutie en de eindtijd alian misleiding - 20-6-12
- De eerste genetisch gemanipuleerde baby’s ter wereld geboren - 29-6-12
- Programming of Life - 11-7-12
- De eerste door mensen gemaakte soort onthuld - 2-8-12
- Tom Horn: The Human Enhancement Revolution - 6-8-12
- Genetics and the Incarnation with Doug Hamp - 8-9-12
- Russische wetenschapper: onstervelijkheid mogelijk voor elite - 24-9-12
- Watchman Video Broadcast 09-30-12, Rewriting The Book - 1-10-12

WVB 10-07-12, The Square And The Compass Part 1

YouTube: http://youtu.be/mTCeN7l1Kbw

Visit http://watchmanvideobroadcast.com/ - Pastor Mike Hoggard explores the meaning behind the symbol of Freemasonry, the square and compass.

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 09-23-12, The Ceremony Part 2 - 25-9-12
- Watchman Video Broadcast 09-16-12, The Ceremony Part 1

Meer van Pastor Mike onderaan deze pagina: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/belangrijke-artikelen.html

woensdag 3 oktober 2012

Daily Update: October 2, 2012 Curse for Curse in KindGary Stearman bespreekt de toespraak van Netanyahu bij de UN waarin hij op een tekening van een bom een duidelijke rode lijn trok voor Iran.

Gary Stearman:
http://vimeo.com/50624342


Amerika reageerde met ergernis op de toespraak. Hillary Clinton verklaarde dat president Barack Obama niet tolereert dat Netanyahu zijn agenda voor Iran bepaald.

Our sources report that Clinton made it clear that President Barack Obama would not tolerate the Israeli prime minister having a say in his Iran agenda. He remained committed to diplomacy regardless of Netanyahu’s warning that it was getting “late, very late” to stop a nuclear Iran.

Wat een arrogantie! Israel moet zich maar laten vernietigen want Obama wenst niet onder druk te worden gezet bij zijn beslissingen over Iran? Israel moet dus wel hun aganda laten bepalen door Amerika?

Het (nu nog)kleine Israel is de leider onder alle volken. En ze maken zich niet meer afhankelijk voor hun veiligheid van anderen. Netanyahu trok als een echte leider een duidelijke een rode streep!
Dat zit Obama volgens mij allemaal helemaal niet lekker omdat hij ik geen vat kan krijgen op Netanyahu en hij zich zelf graag ziet als de grote wereldleider.

Amerika roept een vloek over zich zelf uit door op het meest cruciale moment op zo'n manier Israel in de steek te laten! Je kunt vrezen voor het bestaan van Amerika! Trouwens als je het mij vraagt trekt de leider van Israel hier een rode lijn voor de hele wereld!

Het kon wel eens een heel belangrijke rode streep blijken te zijn geweest.

Zie ook:
- Israeli PM Netanyahu's "Clear Red Line" Speech To U.N. - 28-9-12
- Allen tegen Eén - 23-9-12