woensdag 28 november 2012

De wereld vergaat niet op 21 december volgens de Maja kalender maar Jezus komt terug!Veel mensen is wijs gemaakt dat de wereld vergaat op 21 december volgens de Maja kalender. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat wel zo lijkt te gaan gebeuren is dat de eindtijd op punt staat te beginnen! De eindtijd is niet zoals de naam suggereert het begin van het einde maar het staat voor het einde van een bijbels tijdperk en de start van een nieuwe tijd! Want het leven is nog niet compleet hier op aarde. Het gaat nog voor 1000 jaar door!

Maar hoe is het dan mogelijk dat het einde van die Maja kalender en het begin van de eindtijd zo frappant overeen lijken te komen? Die Maja’s waren gewoon aardse mensen die wisten helemaal niks. Ze hadden blijkbaar kennis uit een niet menselijke bron verkregen. Kennis waarschijnlijk van de gevallen engelen of hun nazaten uit de tijd van Noach. Die gevallen engelen en hun kinderen werden na hun dood boze geesten en demonen. En boze, onreine geesten kunnen voorkennis hebben zoals blijkt uit een ontmoeting tussen Jezus en een boze geest:

Matteüs 8:28-29 De genezing van twee bezetenen
28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. 29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?

Maar wat is de eindtijd? De eindtijd staat beschreven in het laatste hoofdstuk van de bijbel. Johannes krijg in een visioen te zien wat er gaat gebeuren in de eindtijd op aarde en hoe het daarna verder zal gaan.

De eindtijd duurt 7 jaar. In die jaren komen de oordelen van God over de aarde. De oordelen zijn het gevolg van de zonden van de mensen. Aan het eind van de 7 jaar komt de Here Jezus terug naar de aarde en rekent definitief af met alle overgebleven kwaadwillenden. Hij zal Zijn Koningrijk oprichten op aarde en heersen als Koning der Koningen vanuit Jeruzalem. Dat rijk zal op aarde 1000 jaar duren maar eeuwig zijn daarna in de hemel. Want deze aarde gaat wel vernietigd worden maar pas na die 1000 jaar. Waarna zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen die eeuwig zijn!

Eeuwige redding
Als je Jezus hebt aangenomen als je redder en Heer dan zal Hij voor je zorgen. Je hoeft dan niet bang te zijn voor de eindtijd:

1 Korintiërs 15:1-6 De opstanding van Christus
1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Romeinen 10:10-13
10 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten