dinsdag 30 april 2013

Aanslag Boston was op Patriot’s day!

Patriot’s day is de feestdag in Amerika waarop herdacht wordt dat op die dag het eerste schot werd gelost waarmee de oorlog begon die leidde tot het ontstaan van Amerika.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patriot's_Day
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_onafhankelijkheidsoorlog

De aanslag op die dag symboliseert waarschijnlijk het eerste schot wat gaat leiden tot de ondergang van Amerika...

Dat de aanslag precies op die plek en op die dag was georganiseerd was dus natuurlijk absoluut geen toeval.

Was het een laatste waarschuwing van God voor Amerika? Luister ook naar Pastor Steve. Amerika heeft al meerdere heel duidelijke waarschuwingen gehad!

De tijd is waarschijnlijk echt bijna op. Het staat op punt te beginnen lijkt het. Wees gewaarschuwd, schrik niet. Hou je vast aan Jezus!

donderdag 25 april 2013

Finishlijn marathon precies op adres 666 Boylston Street, Boston!

De finishlijn van de Boston marathon blijkt precies op adres 666 Boylston Street, Boston te zijn. Op dat adres zit de Boston bibliotheek.

Kijk zelf op google maps:
https://maps.google.com/maps?hl=nl

“666 Boylston Street, Boston, Massachusetts, Verenigde Staten”

Nummer 665 vind je aan de overkant.

Toeval? Nee natuurlijk niet. Weet wat in de Bijbel staat over het nummer 666:

Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 

Weet dat iedereen die het merkteken van het beest, de anti christ, ontvangt voor eeuwig verloren is!!

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Dat ze de finishlijn op het nummer 666 geplaatst hebben, is symbolisch bedoeld. Bijvoorbeeld in de zin van: de mensheid loopt een marathon, degenen die de finishlijn halen ontvangen het merkteken met 666. De “sterksten” en “besten” overleven, de afvallers zijn onderweg overleden.

Dat je zogenaamd de beste en sterkste bent als je de “finish” haalt en daarom "waardig bent" het merkteken te ontvangen is een leugen van satan! Het moet de ego van de mensen strelen en is bedoeld om ze over te halen het merkteken te ontvangen!

Voor God zijn de “sterksten” en “besten” op aarde die het merkteken ontvangen juist degenen die verloren gaan! Wat zegt Jezus:

Matteüs 22:37-40
37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Het zal duidelijk zijn dat er (na de opname) een enorme slachting zal zijn van de weigeraars van het merkteken van het beest. Maar aan het eind zullen ze weer opgewekt worden uit de dood!

Openbaring 20:4 Het duizendjarig rijk
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Een bibliotheek op nummer 666?
En waarom nou juist een bibliotheek op nummer 666? Dat lijkt te verwijzen naar de leugen die satan Eva voor hield in het paradijs. Het lijkt of ze er mee willen zeggen dat als je de finishlijn van de “menselijke” marathon haalt je zal kunnen beschikken over de kennis van goed en kwaad en zult zijn als God!

Genesis 3:1-7 De eerste zonde1
De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

De anti christ, het beest, heeft als nummer 666. Hij zal komen als een engel van het licht! Hij zal zich uitroepen tot God! De mensen zullen dan zoals hem willen zijn... als God... kennende goed en kwaad. Ze zullen dan misschien denken dat ze (symbolisch) de finish van de marathon van het menselijk bestaan hebben bereikt. Daarom ontvangen ze dan zijn merkteken, het merkteken van het beest met 666!

Waarom een aanslag nou juist op de finishlijn?
Een aanslag juist op de finishlijn zou kunnen verwijzen naar de kreet orde uit chaos. De anti christ met zijn nummer 666 rijst op uit de as van de komende wereld instorting. De financiën van de wereld gaan instorten en wereld oorlogen gaan uitbreken. Dat is allemaal geplant en georganiseerd. En uit die chaos moet de anti christ opstaan. En zijn nummer is 666. De aanslag lijken een boodschap te zijn dat het binnenkort zal gaan beginnen. Een aankondiging dat het beest, de anti christ met zijn merkteken opkomst is!

Hou vast aan Jezus. Hij heeft de anti christ overwonnen!

Openbaring 19:19-21 Het beest en zijn profeet overwonnen19
En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de
oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.


Zie ook:
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/03/eeuwig-leven-door-geestelijke-macht.html
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
- De anti christ: orde uit chaos? - 7-2-13
- Alles leid tot en wijst naar de anti christ! - 16-12-12
meer >

woensdag 24 april 2013

FBI betrapt in een web van leugens rond Boston!

Help ons om hun identiteit vast te stellen? Foutje, we wisten al precies wie ze waren…

Activist Post
Waarom maakte de FBI zo’n spektakel van het vrijgeven van de foto’s van de vermeende daders van de Boston aanslagen? Ze veinsden onwetendheid en vroegen het publiek te helpen ze te identificeren terwijl ze allang wisten wie het waren?

Weet je nog dat de FBI zei:
“Deze foto’s moeten de enigsten zijn die het publiek te zien krijgt om ons te helpen. Andere foto’s mogen niet als geloofwaardig worden beschouwd. Zo leiden ze de aandacht van het publiek onnodig af in de verkeerde richting, wat leidde tot veel werk voor belangrijke rechtshandhaving organisaties.

BREAKING NEWS - FBI Releases Pictures Of 2 Suspects In Boston Bomb Attack

YouTube: http://youtu.be/t7b52o1x8EY

Deze hele persconferentie is nu ontmaskerd als een grote leugen omdat we nu weten dat de FBI de verdachten bij “elke stap al in de gaten hield”, volgens hun eigen zeggen.

Volgens CBS ontkende de FBI oorspronkelijk de eerste ontmoeting 2 jaar geleden met de verdachten van de aanslag (leugen 2). Tot ze werden gedwongen hun betrokkenheid bij de verdachten toe te geven.
http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57580534/fbi-interviewed-dead-boston-bombing-suspect-years-ago/

CBS melde: “De FBI gaf vrijdag toe dat ze de nu inmiddels overleden verdachte van de Boston Marathon aanslag Tamerlan Tsarnaev twee jaar gelden hadden ondervraagd. Ze vonden toen geen belastende informatie over hem.”

De familie van de verdachten gaf ook aan dat ze goed op de hoogte waren van een voordurende relatie tussen de FBI en de jongens. Familieleden zeiden dat ze bij elke stap werden “gecontroleerd” en “geadviseerd” en dat de FBI hun al jaren “controleerde” en “volgde”.

Hun moeder, Zubeidat Tsarnaeva, vertelde in een interview met RT dat de FBI op meerdere gelegenheden contact had gemaakt met de familie.

“ze kwamen gewoonlijk (bij ons) thuis, en praten tegen me … ze vertelden me dat hij eigenlijk een extremistische leider was en dat ze bang voor hem waren”, zei Tsarnaeva.

“Ze vertelden me dat hij alle informatie die hij opdeed van deze extremistische website haalde… Ze controleerden elke stap van hem… en nu zeggen ze dat dit een terroristische daad was!”

Tsarnaev brothers' mother: My sons are innocent, this is a setup
YouTube: http://youtu.be/ARE9rclZCqw

Dus de FBI die eerst ontkende hun in de gaten te houden, zeiden: ja we hebben hem ontmoet (Tamerlan) maar we “konden geen belastende informatie over hem vinden”, terwijl ze ondertussen hun moeder vertelden dat “hij eigenlijk een extremistische leider was en dat ze bang voor hem waren” (leugen 3).

Er zijn slechts twee mogelijke conclusies om de flagrante leugens van de FBI te verklaren. Of ze proberen hun complete incompetentie de aanslagen te voorkomen te verbergen, of ze proberen het feit te verhullen dat ze in de eerste plaats de aanslagen zelf aanspoorden en behandelden, zoals ze in talloze andere namaak terror zaken hebben gedaan.

American Terror: Manufactured by the FBI
YoyTube: http://youtu.be/fySYxvV4rZA

De geschiedenis wijst uit dat de leugens van beide wat hebben: directe betrokkenheid en incompetentie. Het is duidelijk dat ze direct met de verdachten bezig waren, maar dat ze volledig incompetent waren om de terror zaak te laten verlopen zonder dat hun vingerafdrukken er op overal zichtbaar waren.

Deze misleiding in de Boston aanslagen was met voorbedachten rade en niet met zomaar wat mistigheid zo van “we-hebben-nog-niet-alle-feiten” type verwarring. Zoveel is nu wel duidelijk.

En gezien deze belangrijke leugens die zijn onthuld, waarom zouden we dan geloven in de wilde achtervolgingen, car-jackings, schietpartijen met de politie en de rest van de gekke verhalen die de PR-afdeling van de FBI uitspuugt?

Het is wel heel erg handig voor het afdekken van de misleiding dat de Tsarneay broers wilsonbekwaam zijn gemaakt omdat de ene is verminkt en gedood en de andere in kritieke toestand verkeerd wachtend dat zijn rechten worden voorgelezen. Het zal niemand verbazen als Dzhokhar (verdachte 2) dood zal gaan omdat dode mannen geen sprookjes kunnen vertellen. (vertaler: het blijkt dat hij een “beschadiging” aan zijn stem heeft…)

Feit: de FBI is betrokken geweest bij het organiseren van vele valse terreur zaken met gebruik van zondebokken zodat ze zelf de helden lijken als ze de aanslag stoppen. Maar nu zijn ze betrapt in een web van leugens rondom een aanslag die online ging en resulteerde in de dood van Amerikanen.

Vraag: in welke zaken zijn ze eigenlijk niet de hoofdverdachten?

Hun dagen van terroriseren van het Amerikaanse publiek om ze de burgerlijke vrijheden af te nemen met valse aanslagen zijn genummerd, nu de waarheid steeds moeilijker te verbergen is.

Bron: http://www.activistpost.com/2013/04/fbi-caught-in-web-of-lies-in-boston.html

Zie ook:
- Was de aanslag in Boston een valse vlag? Luister naar Alex Jones - 19-4-13
meer >

dinsdag 23 april 2013

Farage: Jullie zijn een stel ordinaire criminelen!

Yout Tube: http://youtu.be/BfK3_kJ4z7k

Toch iemand die er iets van zegt! Wel jammer dat zoveel mensen het niet in het juiste persepctief zien: dat van de Bijbel. Want in het licht van de eindtijd en de komst van de anti christ wordt alles duidelijk.

Zie ook:
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
meer >

maandag 22 april 2013

SGP ontevreden over uitleg Kamp ‘koopzondagsboete’

Het kabinet weigert een dam op te werpen tegen de toenemende stroom boetes voor winkeliers die op koopzondagen om geloofsredenen hun winkel gesloten willen houden.

Christelijke winkeliers die zondags dicht willen blijven, doen er „verstandig aan” zich niet te vestigen in winkelcentra waar verplichte koopzondagen gelden, schrijft minister Kamp (Economische Zaken) in antwoord op Kamervragen van CDA, SP, ChristenUnie en SGP. Die partijen hadden de VVD-bewindsman om opheldering gevraagd na berichten in deze krant dat een protestantse eigenaar van een kaaswinkel in het Tilburgse winkelcentrum Heyhoef al jaren een boete krijgt opgelegd van 250 euro voor iedere koopzondag waaraan hij niet meedoet. Bepalingen in het huurcontract en het huishoudelijk reglement maken dit mogelijk.

(…ingekort…)
„De regering wil zich niet in deze private aangelegenheid mengen”, aldus Kamp, die daarom ook geen onderzoek wil doen naar de mate waarin zondagsboetes in contracten voorkomen.

De SGP is teleurgesteld in de reactie van Kamp en wil dat de bewindsman alsnog onderzoek doet „naar deze kwalijke ontwikkeling” en in overleg treedt met verhuurders om zondagsboetes uit de contracten te weren.

Lees verder >

Ik weet niet wat ik lees... In wat voor land leven we eigenlijk? Een boete omdat je op zondag je winkel sluit? Een boete omdat je gelovig bent? Volgens mij zijn we nu toch echt bij het eind aangekomen. Het merktteken van het beest komt in zicht!

Niemand kan straks meer kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest!

Openbaring 13,11-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
- De komende vervolging - 31-7-12
- De komende vervolging deel 2 - 13-8-12
meer >

vrijdag 19 april 2013

Was de aanslag in Boston een valse vlag? Luister naar Alex Jones

PROOF! Boston Marathon Bombing is Staged Terror Attack 
 
 
De aanslag in Boston zou wel eens weer een valse vlag aanval kunnen zijn. Maar nu lijken ze op heterdaad betrapt. Het verhaal van Alex Jones zal razend snel over het internet gaan.

Waar of niet, steeds meer mensen worden wakker en krijgen het spel wat met ze wordt gespeeld in de gaten. Vooral ook hoe de media de mensen voor de gek houd.

Zie ook Alex Jones:
http://www.infowars.com/government-caught-in-boston-bombing-false-flag-cover-up/
http://www.infowars.com/photos-private-military-operatives-hired-to-work-the-boston-marathon-with-black-backpacks-radiation-detectors-tactical-gear/
http://www.infowars.com/boston-authorities-in-cover-up-of-bombing-drills/
http://www.infowars.com/video-fbi-releases-of-new-patsy-suspects/

Zie ook:
http://www.naturalnews.com/039980_The_Craft_photos_communications_van.html


 
YouTube: http://youtu.be/yWUB4MCLsHg

Kolonel Potter waarschuwd dat dit een erg gevaarlijke situatie is omdat "ze" wel eens gekke dingen kunnen doen. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Hou je vast aan Jezus!

woensdag 17 april 2013

Another Jesus, Another Spirit, Another Gospel - Part 4

YouTube: http://youtu.be/mY3So8M5ZgM

Deel: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Een belangrijke serie van Pastor Mike Hoggard over het herkennen van de anti christ: een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie. Dit is deel 4. Het eerste deel over de "andere geest".

2 Korintiërs 11:4-6
4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. 5 Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. 6 Ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet, maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt.

Een manier om te herkennen of je met de geest van de anti christ te maken hebt is dat deze geest nooit zal erkennen van Jezus de Zoon van God is.

1 Johannes 4:1-6 Het beproeven der geesten
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

zaterdag 13 april 2013

Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel

Ex-Military Bio-Environmental Engineer | Kristen Meghan | Blows Whistle On Air Force | Chemtrails

YouTube: http://youtu.be/rAxXyMAmBMs

Negen jaar lang werkte Kristen Meghan voor de Amerikaanse luchtmacht op het gebied van industriële hygiëne en milieubescherming. Ze verliet het leger uiteindelijk als klokkenluider.

Meghan besloot na haar legertijd voor het Amerikaanse ministerie van Veteranenzaken te gaan werken.

Nadat ze 11 jaar voor de federale regering had gewerkt, vond Meghan het tijd om in de private sector aan de slag te gaan.

De tegenstrijdigheden en het selectieve optreden van de Amerikaanse overheid hebben de oud-luchtmachtmedewerker doen besluiten mensen te informeren over de overtredingen die de regering begaat op het gebied van milieu en gezondheid.

Geo-engineering
Ze maakt zich sterk voor veteranen en houdt ze verantwoordelijk voor de eed die ze afleggen. Tijdens een muziekfestival in Atlanta afgelopen week sprak Meghan zich uit over de gevolgen van geo-engineering en chemtrails.

Meghan houdt zich bovendien bezig met het ontmaskeren van illegale praktijken bij de Amerikaanse veiligheidsdienst TSA. Ze roept medeveteranen op hun mond ook open te doen.
(Bron: niburu)

CHEMTRAILING - 2 guys in Jet catches them spraying. WoW!!

YouTube: http://youtu.be/xAcjIffLXB4

Chemtrail
Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensation (condensatie) en trail). http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail

Contrails zijn de normale condensatiestrepen die je achter een vliegtuig in de lucht ziet. Met een chemtrail wordt bedoeld dat het vliegtuig chemische stoffen sproeit waarna deze achter het vliegtuig breed uitwaaieren.

Geo-engineering
Geo-engineering is de term voor kunstmatige klimaatbeinvloeding. Dit proces wordt nogal onderschat. Hoewel de chemtrails goed zichtbaar zijn, zijn de gevolgen niet zo snel zichtbaar. Het wordt dan lastig om oorzaak en gevolg te doorzien. Maar geo-engineering is enorm gevaarlijk en kan het leven op aarde binnen een paar decennia vernietigen en onmogelijk maken.

Men neemt aan dat ze chemische stoffen sproeien om het weer te beinvloeden en het klimaat en de bodem (zware metalen) te moedwillig te vernielen. Door het sproeien ontstaat langs verschillende wegen in heel korte tijd onder andere een enorm broeikas effect (zie artikel). Verder verzuren de oceanen wat een verklaring kan zijn voor de enorme vissterfte van de laatste tijd.

Nieuwe Wereld Orde
Om de wereld afhankelijk te maken en te dwingen de wereldregering met de anti christ te accepteren, creeren ze "wereldproblemen". Net zoals ze in de zogenaamde koude oorlog de wereld opgezadeld hebben met een atoomwapen arsenaan genoeg om de wereld tig keer op te blazen. Het zijn dwangmiddelen.

Klimaatstraffen in de bijbel?
De komst van de twee getuigen die macht hebben over het weer lijkt een verwijzing naar de geo-engineering door de mensen. God geeft er toch mee aan dat Hij de macht heeft over het klimaat op aarde en niet de mens?

Openbaring 11:6 De twee getuigen
6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

Lees ook de oordelen van de zeven plagen uit Openbaringen. Ze lijken te maken te hebben met klimaatbeinvloeding door God. Misschien als straf op de moedwillige vernieling van de aarde door de mensen. Het komt op hun eigen hoofd terug...

Openbaring 16:1-12 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed.
5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
10 En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, 11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
12 En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.
 
Zie ook:

woensdag 10 april 2013

EU bereidt bliksemsnelle greep op bankrekeningen voor

Om de bankencrisis in Europa niet op een totale crash te laten uitlopen bereidt de EU een bliksemsnelle greep op bankrekeningen voor. De toekomstige -misschien wel spoedige- bankenredding zal in één weekend worden verricht. Dit zal zo mogelijk in alle stilte gebeuren, zodat de bankrekeningenhouder pas op maandag doorkrijgt dat de EU geld van zijn rekening heeft afgeschreven.

Volgens Hans-Georg Kantner, een Oostenrijkse financiële expert van het Kreditschutzverband 1870, werkt de EU onder hoge druk aan een snelle herstructurering van het Europese bankensysteem. 'In de toekomst zal alles van vrijdagavond tot maandag worden besloten. Idealiter merkt de rekeninghouder hier niets van en ziet hij pas maandagochtend dat zijn rekening belast werd. Op deze manier kan men een bankrun en een tijdelijke bankensluiting voorkomen. Deze richtlijn zal in de loop van dit jaar worden gevolgd. Wel is veel nog in nevelen gehuld.'

'10% bijdrage van alle spaarders'
Eén van de onduidelijke zaken is het minimale bedrag waarop rekeningen zullen worden belast met een verplichte afdracht. Tot nu toe houden alle officials vol dat alle rekeningen tot € 100.000 automatisch veilig zijn, maar feit is dat de banken nu al dreigen niets meer te willen bijdragen aan deze garantiestelling.

Volgens Kantner bestaat er al jaren EU wetgeving waarin van alle spaarders een verplichte bijdrage van 10% kan worden geëist als de bank moet worden gesaneerd. Oorspronkelijk lag de grens hierbij op rekeningen vanaf € 20.000. De lidstaten kregen echter de vrijheid om deze grens zelf op te trekken naar bijvoorbeeld de vaak genoemde € 100.000.

'Banken redden geen zaak van politiek'
Kantner vindt het een goede zaak dat van spaarders een bijdrage wordt geëist, omdat dit klanten doet nadenken naar welke bank ze hun geld brengen en wat deze bank eigenlijk precies met dat geld doet. Door de verstrengeling tussen de politiek en de financiële wereld hebben burgers volgens hem ten onrechte de indruk gekregen dat de het de taak van politici is de stabiliteit van de banken te garanderen. Door de nieuwe maatregelen moeten mensen gaan begrijpen dat het hun eigen risico is als ze geld op een bepaalde bank zetten - niet dat van de politiek.

Dus wie hoge rente wil en zich stort in beleggingen moet begrijpen dat hier een hoger risico aan verbonden is, zegt Kantner. Daarbij vergeet hij echter dat de allergrootste financiële risico's nu juist door de banken zélf zijn genomen. Als de politiek dit 'eerlijke' principe ook op hen zou hebben toegepast, dan zouden veel banken inmiddels failliet zijn gegaan en zouden er tientallen miljarden belastinggeld zijn uitgespaard. Geld, dat nu door middel van hogere lasten en zware bezuinigingen op de schouders van de burgers is afgewenteld.

Garantie € 100.000 niet vast
Volgens Kantner is het enige alternatief voor het met belastinggeld overeind houden van de banken een Cyprus-achtige verplichte bijdrage van de rekeninghouders, ook die minder dan € 100.000 bezitten. Sowieso staat deze grens -in tegenstelling tot wat politici doen voorkomen- niet vast. Zoals we een paar dagen geleden al schreven heeft de president van de Duitse Bundesbank Jens Weidmann al impliciet aangegeven dat ook rekeningen onder de ton niet helemaal veilig zullen zijn.

Tevens zou de garantiestelling het saneren van het bankensysteem in de weg staan. Desondanks voorziet Kantner nog geen complete afschaffing van deze garantie. 'De banken hebben er belang bij dat de burgers gerust worden gesteld,' zegt hij, zeker nu velen geschrokken zijn van de gebeurtenissen op Cyprus. Daarom wordt er op dit moment zo de nadruk gelegd op de zogenaamde 'veiligheid' van alle rekeningen onder de € 100.000.

'Banken op slag bankroet als vertrouwen weg is'
Om dezelfde reden -onrust en een mogelijk bankrun vermijden- wordt er zo min mogelijk naar buiten gebracht over de werkelijke situatie van banken, vooral niet als ze diep in de problemen zitten. 'Juist bij banken worden naar buiten toe graag onwaarheden gesproken,' zegt Kantner. 'De banken zijn namelijk op slag bankroet als het vertrouwen in hen weg is.' Vertrouwen is daarom nog belangrijker dan het eigenkapitaal van de banken, dat zoals we al eerder schreven in Europa gemiddeld slechts 3,84% bedraagt, het laagste percentage in alle bedrijfstakken.

Slechts 1 op 26 krijgt zijn geld
Dat is een extra reden voor politici om een bankrun te voorkomen. De banken hebben slechts zeer beperkt geld in huis, theoretisch omgerekend alleen voor de eerste persoon die bij een bankrun voor de PIN automaat staat om zijn rekeningen leeg te trekken (als dat al mogelijk zou zijn). Voor de volgende 25 personen na hem is er dan helemaal niets meer over, wat het onmiddellijke faillissement van de bank in kwestie zou betekenen.

Bron:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/04/EU-bereidt-bliksemsnelle-greep-op-bankrekeningen-voor

Zie ook:
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
- We'll Kill the Dollar! - 5-4-13
- De Federal Reserve gaat de wereld vernielen! - 8-4-13
meer >


maandag 8 april 2013

De Federal Reserve gaat de wereld vernielen!

Hieronder de (vrije) vertaling van deze Youtube van Gregory Manarino. Hij leg uit waarom het financiële systeem wereldwijd op instorten staat. Onderaan het verhaal staat de verklaring voor bepaalde begrippen. Neem er kennis van dan weet je wat er gaande is en kun je beter de nieuwsberichten volgen.

YouTube: http://youtu.be/GwTKwA_2vv4

Gregory Manarino:

Vandaag wil ik het hebben over sommige gerucht vanuit het Federal Reserve (FR) (1). Meer in het bijzonder over John Williams een van de presidenten van de FR. Hij kwam met een verklaring dat de FR voor de zomer het Quantitative Easing (QE) (5) programma zal verminderen of zelfs zal stoppen. Dit is een absoluut stomzinnige grap.

Laten we een paar dingen behandelen. De FR is nu een laatste lener als niemand anders wil lenen (lender of last resort http://en.wikipedia.org/wiki/Lender_of_last_resort) We weten voor een feit dat de FR 90% van de obligaties van de schatkist opkoopt. Niet alleen is de FR bezig met manipulaties over de grens maar ook om de rente (in eigen land) laag te houden. Maar ze kunnen niet toveren. Ze zullen echt daadwerkelijk de markt op moeten om het werkelijkheid te maken.

We zien nu dat de FR obligaties (4) opkoopt en geld bijprint zoals nog nooit gezien is in de geschiedenis. Dit is totaal onbetreden terrein. Ze kopen Mortgage Backed Securities (9) voor wel 45 biljoen per maand van de banken. Zodat de banken hopelijk weer geld gaan lenen aan mensen die weer huizen gaan kopen. President Obama wil de standaards verlagen zodat mensen meer huizen gaan kopen. En zo blazen we weer een huizen luchtbel op. Het is werkelijk ongelofelijk wat er gaande is.

Het is een onomstreden feit dat als de FR de Quantitative Easing zou stoppen of verminderen het de markten zal vernietigen. Waarom? Omdat het een piek in de rente zou veroorzaken die zo hoog wordt dat mensen het niet zouden geloven. En het zou de obligatieluchtbel doorprikken, wat een dodelijke bel is.

De FR heeft nu door letterlijk de vrije markt weg te nemen een niet te stoppen reeks van gebeurtenissen in gang gebracht. Die kan maar op een manier eindigen, het kan niet op een andere manier eindigen, en dat is de absolute ineenstorting van het financiële systeem. En ze begrijpen dat. Alle centrale banken (2) begrijpen dat. We vernamen net dat de bank van Japan is begonnen met een nieuwe geldprint actie. De grootste in hun geschiedenis.

Dus als iemand als John Williams van de FR komt met een verklaring dat ze gaan verminderen dan zit daar meestal wel een ander motief achter. Want begrijp het goed, het zijn geen domme mensen. Ze spelen het spel tegen jou, tegen de mensen van de wereld. Ze willen je in verwarring brengen en houden. Het is letterlijk een oorlog tegen de mensen. Door hier en daar wat onzin uit te kramen die de mensen moeten zien te doorgronden, houden ze mensen in de war en ze hebben niet helemaal in de gaten wat er gebeurd.

Quantitative easing zal echter zeker niet stoppen, het zal toenemen. Zonder dit zal de Verenigde Staten ophouden te functioneren. Ze betalen letterlijk om Amerika lopende te houden op de wijze zoals het nu nog doet. Deze obligaties zijn IOU’s. Als de FR er mee stop is het absoluut over! Zo erg zelfs dat het letterlijk Amerika en de hele wereld terug zet naar het stenentijdperk!

Daarom is wat John Williams verklaard absolute onzin. Er moet iets anders aan de hand zijn als hij zulke opmerkingen maakt. Want hij weet ook dat als de FR stopt om de staatsobligaties (staatsschuld) van Amerika te kopen, Amerika zou stoppen te bestaan. Alle centrale banken kopen de obligaties van hun eigen landen, want niemand wil die kopen!

Wij zijn aan het eind. HET eind van deze “schuld opkoop cyclus”. En wat doen ze? Ze voegen nog meer schulden toe. Ze proberen een hyper inflatie te creëren. Waar het om gaat is dat de overheden van deze wereld voorbij het punt zijn om nog meer schulden te kunnen maken. We zijn ver, ver voorbij dat punt. Maar ondertussen voeden ze het met nog meer schulden. Het is krankzinnig. Ze proberen een instorting te creëren die vele malen erger is dan we anders zouden hebben gehad als we natuur krachten hun werk hadden laten doen. Maar de ze staan niet toe dat er natuurlijke marktwerking optreed. Dat doen ze doordat de FR geld print, de rente onderdrukt en speculatie in de markt toestaat.

Het gaat zelfs nog veel verder. De FR staat toe dat institutionele beleggers geld lenen van FR wat gecreëerd wordt uit niets. Ze speculeren er mee op de markt. Wat zorgt voor inflatie van het vermogen. Dit is geen vrije marktwerking. Dit heeft effect op de munt, op metalen en commodity’s (soort belegging). Het heeft een verstorend effect tot zo’n punt dat het bijna niet meer herkenbaar is voor de markt.

Er zijn veel mensen daar die het werkelijk niet begrijpen. Ze spreken over die deflatiespiraal (deflatie: waardevermindering van het geld). Het is geen deflatiecyclus! Het is een correctie. Dat hadden we ook toen de huizenbel opblies in 2008. De markt probeerde zijn werk te doen.

Japanse centrale bank pakt deflatie aan
(Dit maakt het probleem juist alleen maar veel groter. Ze laten weer niet toe dat de markt zijn werking kan uitoefenen. Trappen de Japanners er in of werken ze er bewust aan mee?)

Het loopt echt vreselijk uit de hand. Ze zijn wanhopig bezig mensen te laten geloven dat het weer beter wordt. Maar in feite zitten we in een globale recessie. De overheid wil de mensen laten geloven dat Amerika immuun is voor een globale recessie. Maar wat denk je? Deze week kwam aan het licht dat Amerika in een recessie zit! Dus blijf bij de les. Want deze tijden zijn historisch.

Begrippen

1 Federal Reserve:
Het Federal Reserve System of de Federal Reserve (informeel ook wel The Fed) is de particuliere, centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve

In Amerika koopt de FR voor 90% de obligaties van de overheid van Amerika op. Zo wordt ook de rente laag gehouden. Er ontstaan torenhoge schulden die nooit meer terugbetaald kunnen worden. Het wordt bewust gedaan om de wereld in chaos te storten. De FR heeft natuurlijk zelf niet zo veel geld of goud. Het “geld” wordt eenvoudig weg uit lucht gecreëerd! Er wordt zeg maar simpelweg papier geprint met getallen er op. Het is oplichterij. Zo wordt de hele wereld met enorme schulden opgezadeld waardoor straks in een keer al het geld niks meer waard is. Je kunt dan bijna niks meer kopen voor je geld.

2 Centrale bank:
Een centrale bank is een institutie die de volgende taken uitvoert:
- Het uitvoeren van het monetair beleid van het betreffende land (of landen).
- Het bevorderen van de prijsstabiliteit (beheersen van inflatie).
- Het bevorderen van het betalingsverkeer.
- Het in circulatie brengen van bankbiljetten en het bestrijden van falsificaties.
- Het toezicht op financiële instellingen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_ban

3 Monetair beleid:
Onder monetair beleid of monetaire politiek verstaat men het geheel van maatregelen die een Centrale Bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monetair_beleid

4 Bonds (from the treasury) of obligatie:
Een “bond” is een obligatie. Dat is een verhandelbare schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. “Bonds from the treasury” is een obligatie van de schatkist of van de overheid. De overheid komt o.a. aan geld door geld te lenen door obligaties uit te geven. Ze geven dus veel meer uit dan er binnen komt en lenen er steeds meer bij.

5 Quantitative easing:
Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming (in het Engelse financiële jargon aangeduid als quantitative easing) is vergroting van de geldvoorraad door een centrale bank door middel van de aankoop van effecten zoals staatsobligaties.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantitatieve_versoepeling

Zoals gezegd. Het geld dat nodig is om de effecten aan te kopen wordt eenvoudig weg uit het niets gecreëerd. Het geld is nergens door gedekt. Het wordt straks net zo snel niks waard als de snelheid waarmee het uit de printer kwam.

6 Assets:
Assets worden in het Nederlands vertaald als Activa. Activa zijn de bronnen die economische waarde hebben. Alles wat materieel of immaterieel is, dat in staat is om te worden gecontroleerd of om waarde te produceren en wat bewaard of gehouden wordt om zijn positieve economische waarde, kan beschouwd worden als een Activa. Anders gezegd activa vertegenwoordigen “de waarde van eigendom” die dus omgezet kan worden in geld. (hoewel geld zelf ook beschouwd wordt als een activa.
Asset: http://en.wikipedia.org/wiki/Asset
Activa: http://nl.wikipedia.org/wiki/Activa

7 Asset-backed security:
- Een asset-backed security is een financieel instrument waarvan de waarde en betalingen wordt afgeleid door een samengebrachte groep activa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Asset-backed_security
- Vaak afgekort tot ABS, is een financieel instrument dat wordt gefinancierd met de kasstroom gegenereerd uit een portefeuille van activa. Deze activa zijn verstrekt als zakelijk onderpand.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asset-backed_security

8 Mortgage backed securities
Voortbouwend op de definitie van een obligatie (verhandelbaar schuldbewijs) is een mortgage-backed security (MBS) een asset-backed security dat een vordering op de kasstroom vertegenwoordigd van hypothecaire leningen door een proces dat bekend staat als securitisatie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage-backed_security

Mortgage backed security
Een effect dat een bepaald belang in een hypotheekportefeuille van een bank of andere hypotheekverstrekker vertegenwoordigt. Beleggers ontvangen meestal de rente plus aflossing. De bank blijft juridisch eigenaar. Dus beleggers beleggen in een hypotheekportefeuille van een hypotheekverstrekker en ontvangen door een bepaald bedrag voor.
http://ondernemersunited.nl/page/m/woordenboek/mortgage-backed-security.html

Zie ook:
- The Failing Financial System, Exploding Debt, Gold, And YOU
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
- We'll Kill the Dollar! - 5-4-13
meer >

vrijdag 5 april 2013

We'll Kill the Dollar!

YouTube: http://youtu.be/_F7bM63ZfWQ

From Doug Hagmann of Canada Free Press comes a chilling account of what's in store for us if we continue to ignore the bare-faced warnings of the central power base..

Here: http://canadafreepress.com/index.php/article/54163

Some might be surprised to learn that the fate of America's economy has already been determined, verified and announced by the Obama White House. Yet, it has received scant attention from the corporate media. In 2011, economist Kyle Bass interviewed a senior member of the Obama administration about its planned solutions for fixing the US economy and trade deficit[ia].

Among the questions he asked was about U.S. exports and wages, but the question itself was not nearly as important as the response he received from this senior administration official. In fact, this single, seven word response clarifies everything, explains everything, and leaves little else to discuss: "We're just going to kill the dollar."

Zie ook:
- The Failing Financial System, Exploding Debt, Gold, And YOU
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
meer >

dinsdag 2 april 2013

Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!

Zeer sterk broeikas effect door methaan?
Hieronder het dramatische interview met een onderzoeker van geo-engineering. Nu wordt duidelijk waar de sproeiende vliegtuigen (chemtrails) voor dienen en welk dodelijk effect het heeft op het leven op aarde! Waar zijn ze mee bezig!?
 
Er is dus wel een broeikaseffect niet zozeer door CO2 maar door het veel sterkere broeikasgas methaan. Ze proberen nu, denkt de onderzoeker, het broeikas effect te stoppen door het klimaat kunstmatig af te koelen (maart was de (kunstmatige?)koudste maand sinds er gemeten wordt?). Maar geo-engineering heeft een tegengesteld effect en maakt alles juist erger en door de dodelijke chemicaliën sterft alles af.
 
Je mag je echter ook gerust afvragen of ze niet expres het broeikas effect willen versterken en het leven op aarde willen doden en zo en iedereen afhankelijk te maken en in hun macht te krijgen. Deze zin uit Openbaringen 11 komt zo in een ander licht te staan. Wordt het bewust georganiseerd…?

Openbaring 11:16-18
16 En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, 17 zeggende:
Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 18 en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

Het interview:
YouTube: http://youtu.be/FDoW8sJ7HMI


Vrije vertaling:

Geo-engineering deskundige:
Ik ben van de website http://www.geoengineeringwatch.org/ Toen ik verhuisde naar Noord California en schone lucht verwachte, kwam ik er achter dat ik op sommige dagen wel tot 60 of 70 % minder energie via zonne-energie binnen kreeg. Het was duidelijk dat er iets aan de hand was met de lucht. Al snel ontdekte ik het fenomeen geo-engineering. Dit gevecht tegen geo-engineering voert ik nu de laatste 10 jaar. Als het niet stopt, doet niks er meer toe.

Iedereen is nu wel bekend met de vreemde temperatuur wisselingen. Die zijn nu heel erg duidelijk. Ze manipulatie massaal de jetstream in combinatie met de aerosols (luchtdeeltjes). Mijn conclusie is dat het milieu van de aarde volledig op instorten staat. Geo-engineering lijkt daarbij de grootste oorzaak te zijn vanuit mijn onderzoek.

Het lijkt er op dat men door geo-engineering zich zelf versterkende klimaatveranderende cyclussen hebben getriggert. Een van die cyclussen is de methaan toename. Die toename in combinatie met de verminderde ozonlaag is zeker het resultaat van geo-engineering.

We bevinden ons op onbekend gebied. De methaan toename vond plaats binnen een paar jaar. Dit is een globaal veranderende gebeurtenis. Geo-engineering lijkt de grootste oorzaak te zijn, of eigenlijk de enige oorzaak, want geo-engineering veranderd, samen met haarp, windpatronen en oceaanstromingen. Er waren altijd oceaanstromingen die naar het zuiden gingen vanuit de Atlantische oceaan voor ze naar Antarctica gingen, nu gaan ze rechtstreek naar het poolgebied.

Methaan is over een tienjarige periode honderd keer zo sterk als broeikasgas dan co2. De grote van dit probleem kan niet genoeg benadrukt worden. Het methaan komt onder andere vrij uit het reservoir in het oost Siberische deel van de Antarctische zee. Dat reservoir is enorm en het heeft de potentie om het leven op aarde te doen uitsterven. Alleen dat reservoir al.

Watchman Video Broadcast 03-31-13, Een andere Jezus Deel 2


Pastor Mike Hoggard komt met een belangrijke serie over de komst van de anti christ: een andere Jezus, een andere geest en een evangelie.

2 Korintiërs 11:4-6
4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. 5 Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. 6 Ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet, maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt.

Zie ook:
- Watchman Broadcast Series - Een andere Jezus deel 1
Meer van Pastor Mike onderaan deze pagina >