zondag 30 juni 2013

Jesaja 24: Het gericht over de aarde

Jesaja 24:1-23 Het gericht over de aarde
1 Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. 2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. 3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken.
4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.
7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. 9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. 11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.
14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de HERE in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HERE, de God van Israël. 16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.
Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.
17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! 18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. 19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; 20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.
21 En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.


Zie ook:
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
Meer >
Dossier Bijbelse onderwerpen >

zaterdag 29 juni 2013

Film Man of Steel staat voor .... de komst van de anti christ!

Bekijk de trailer van de film over superman de Man of Steel:

http://wwws.nl.warnerbros.com/manofsteel/index.html#index.html?video&_suid=137248390851602555608114594636

Deze film heeft totaal niks met fantasie te maken maar alles met de komende misleiding! Het bereid de mensen voor op de komst van de anti christ. Het lijkt op een soort van evangelie. Een redder die naar de aarde komt. Iemand die van buitenaf komt om de aarde te redden. Let op hoe ze hem ook portreteren als Jezus. Een jonge man met een baard.

Hoe gek het ook mag klinken. De voorspelling is dat er waarschijnlijk echt een compleet demonisch leger naar de aarde komt. Ze zullen zich vermommen als buitenaardsen maar het zullen gevallen engelen, demonen zijn!

Waarschijnlijk komen ze nadat er op aarde atoomoorlogen zijn uitgebroken. De mensen zullen van hun voeten geblazen worden door hun komst! Dan zal geloof ik de anti christ gaan optreden als de grote redder van de mensheid. Hij zal gepresenteerd worden als de Zoon van de Goden!

Openbaring 12:7-9 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Hij zal, precies als superman, iemand "van buitenaf" zijn. Of een hybride tussen een gevallen engel en mensen. Hij is geen menselijke geest. Mensen zijn niet tegen hem bestand! Hij speelt in op je begeerte. Maar de echte Jezus heeft hem overwonnen. In de naam van Jezus kun je tegen hem op!

Openbaring 12:10-12 De draak overwonnen
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Zo'n hybridemens is geen fantasie dat is al eens eerder voorgekomen op aarde! De reuzen uit de tijd van Noach. Iedereen kent het verhaal van David tegen de reus Goliat.

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Voor de bijbel lezers: het ijzer van "de man van staal" verwijst naar het laatste ijzeren rijk van de benen en tenen van het beeld van Nebukadnesar.

Persoonlijk wordt ik totaal misselijk van deze film. Want ik weet hoe waar en hoe vals het is! Miljoenen mensen zullen hem aannemen. Het is zo dichtbij....!

Doe mij die andere maar... de echte Jezus!!

Trap er niet in mensen dit is geen fantasie....

Zie ook:
- De anti christ: orde uit chaos? - 7-2-13
- Alles leid tot en wijst naar de anti christ! - 16-12-12
- Verenigde Naties en de komst van de anti christ - 18-10-12
- Satan’s DNA en de Antichrist - 16-6-12
- Onstervelijkheid: Wie kan er tegen vechten - 27-1-12
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html

- De komende kosmische misleiding - 9-11-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12

Dossiers:
- Alian / gevallen engelen / nephilim / ufo
- Babylon / valse religie / geloofsvervolging

Update:
Voor wie wil weten hoe het afloopt met Superman, de man van Staal!...

Jesaja 14:15-23
15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; 17 die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 18 De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19 maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas. 20 Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood. Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd. 21 Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden.
22 Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des HEREN. 23 En Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen, en Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging, luidt het woord van de HERE der heerscharen.

donderdag 27 juni 2013

Interview klokkenluider Edward Snowden

Klokkenluider Edward Snowden sprak met Glenn Greenwald en Laura Poitras van The Guardian over het geheime afluisterprogramma PRISM

Kijk op het volledige interview zonder ondertiteling op:

http://www.guardian.co.uk/world/video/2013/jun/09/nsa-whistleblower-edward-snowden-interview-video

Een verkorte weergave op NOS nieuws Nederlans ondertiteld:

http://nos.nl/video/516241-uitgebreid-interview-met-edward-snowden.html

Zie ook:
- EU wil net als VS totaal controlesysteem burgers invoeren - 24-1-13
meer >

Update
2-7-13: http://boinnk.nl/blog/60329/de-visie-van-franklin-ter-horst-over-de-spionnage-aktiviteiten-van-de-v-s/

De bevolking wordt wakker, wereldwijde opstand tegen bankiers

Opstand in Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal, Bulgarije, maar ook Duitsland en een heel aantal andere EU landen. Ook in Amerika uiteraard, Instanbul Turkije, Egypte, en nu ook een miljoen demonstranten in Brazilië. De vraag is nu eerder in welk land wordt niet gedemonstreerd? De lijst van demonstraties wordt langer en langer. De opstand tegen bankiers verspreid zich als een lopend vuurtje.

De wereld wordt langzaam maar zeker wakker, en de opstand tegen het wilde geld grijpen is ondertussen wereldwijd te vinden. Over de hele wereld moeten de burgers namelijk leiden, bezuinigen en afzien, terwijl wereldwijd de bankiers grijpen, grijpen, grijpen en grijpen. De financiële misdaadgolf is wereldwijd en eindeloos voortdurend.

Demonstranten vallen neer bij bosjes, door pepperspray en door dodelijk geweld. In elk van deze landen zie je dat de politie het nieuws halen door serieus buitensporig geweld te gebruiken, zelfs demonstranten doden blijkt toegestaan. Alles mag namelijk om de grijpende en criminele bankiers te beschermen.

Contrasteer dat met de zo goed beschermde bankiers, die hebben een bonusgarantie en blijken allemaal – elk individu – volledig onaantastbaar. Ze komen zelfs niet voor de rechter! De bankiers lachen de belastingbetalers ondertussen letterlijk uit, terwijl ze openlijk politici aan het misleiden zijn, ze om de tuin lijden om hun schulden voor ze af te betalen. Uiteraard blijven de rente-betalingen eindeloos binnen stromen.

Terwijl de Europese Parlementariërs vandaag weer hebben besloten dat ze nog meer geld willen zien blijft ook de Nederlandse economie krimpen, de Nederlandse economie krimpt van XXL naar S-, de burger betaalt steeds meer voor (en door) al het grijpen van de bankiers, en de politici blijken steeds weer voor geen enkele rede vatbaar en gehoorzamen de bankiers.

De oplossing die de politici bedenken? Meer EU, minder inspraak en minder Nederland en banken samenvoegen in een nog grotere en invloedrijkere bankenunie onder leiding van de oppermachtige EU-bank ECB. Juist, dat gaat helpen – niets veranderen aan de macht van de bankiers, niets veranderen aan de spelregels van fractioneel bankiers, niets veranderen aan dodelijke rente spelletjes, of grote banken opbreken in beheersbare banken, of de financiële massavernietigingswapens van de bankiers verbieden, of de wetgeving veranderen dat bankiers weer aangepakt worden, of de bankenlobby verbieden, of.., of…, nee, gewoon nog meer banken samenvoegen, nog meer schulden maken – en u dwingen 8% van uw geld af te staan wanneer de bankiers dat nodig vinden.

Na de 6 miljard nieuwe bezuinigingen van Rutte en co zal Nederland vermoedelijk ook wakker geworden zijn. Zullen we dan na de komende 6 miljard dan ook honderdduizenden op straat zien om te strijden tegen bankiers in Nederland? Succes met uw ontslag, uw nieuwe minimumloon baantje, en uw gezicht vol pepperspray als u klaagt.

Zie meer over de wereldwijde opstand op de Keiser Report.

Pas als je aan het geld van mensen komt, staan ze vol verontwaardiging te demonstreren. Daarvoor, toen ze in de watten werden gelegd door die zelfde bankiers, hoorde je geen kip... Vonden ze het allemaal wel best en deden massaal mee aan de graaicultuur.

Daarom zijn er in Nederland ook nog geen demonstraties want de winkels liggen nog vol. Mensen hebben het nog te goed. Tis allemaal een beetje hypocriet. 

Maar steeds meer mensen beginnen nu te beseffen dat het systeem nu op ontploffen staat. Er moet een zondbok gevonden worden. Nu zijn dat nog de "bankiers". Straks zijn het gelovigen en natuurlijk Israel.

Zie ook:
- Demonstraties in Brazilie - 21-6-13
meer >

woensdag 26 juni 2013

Israel's biometric database over twee weken operatief

De biometrsiche database is een verzameling computerdata van vingerafdrukken en gezichtskenmerken van alle Israeli. Het maakt deel uit van een proces van de invoering van nieuwe slimme indentificatie documenten. De digitale chip in de nieuwe slimme ID's zullen biometrische data bevatten die het de drager mogelijk maken zich te indentificeren op basis van lichamelijke kenmerken, vingerafdrukken en gezichtskenmerken.

De proef zal twee jaar lopen waarna men zal beslissen of het permanent wordt. De mensen zullen de mogelijkheid hebben om er niet aan mee te hoeven doen.

De Association for Civil Rights leverde kritiek omdat men denkt dat het doel is om een grote politiedatabank samen te stellen. Een database zou niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van biometrische documenten. Het is een inbreek op de privacy en gelekte data kan zorgen voor onherstelbare schade.

Bron: http://www.haaretz.com/news/national/israel-s-biometric-database-to-begin-operating-in-two-weeks-1.531796

Je vraagt je toch af, in Isarel zouden ze toch beter moeten weten! Maar overal, of misschien wel juist in Israel, lijken de voorbereidingen voor het merkteken van het beest in volle gang.

Ze doen het voorkomen alsof het een tijdelijke proef is en mensen een keus hebben. Maar als het straks zover is zullen de mensen geen keus meer hebben! Maak je geen illusie!

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
- The Internet of Things (het internet van de dingen) - 1-1-13
- Snelle DNA lezers opkomst voor elk politiestation en TSA checkpoint in Amerika - 15-1-12
- Google streeft ernaar om wachtwoorden te vervangen door een ID ring - 22-1-13
- Privacy bestaat straks niet meer! - 23-2-13
- Waanzinnig kleine ARM Freescale chip brengt het “internet van de dingen” in je lichaam
- 'Contactloos' pinnen vanaf 2014 mogelijk bij ING - 6-6-13
- Technion Wetenschappers ontwikkelen geavanceerde biologische computer - 13-6-13
Dossier: merkteken van het beest

dinsdag 25 juni 2013

Egypte op rand van burgeroorlog. Komen de voorspellingen uit?

'15 miljoen Egyptenaren hebben petitie getekend om president Morsi af te zetten' - Morsi stelde Al-Qaeda extremist aan als gouverneur van Luxor. - In steeds meer dorpen, steden en gebieden in Egypte grijpt de anarchie om zich heen.

Na wekenlange gewelddadige anti-overheidsdemonstraties glijdt Egypte iedere dag een stukje verder af richting een 'lage intensiteit burgeroorlog', zoals Amerikaanse en Israëlische inlichtingenexperts het noemen. In steeds meer afgelegen dorpen is anarchie uitgebroken en hebben gewapende bendes bestuurders aangevallen en overheidssymbolen in brand gestoken. De heersende Moslim Broederschap zet op zijn beurt gewapende leden in om terug te slaan. Noch de politie, noch het leger doen iets aan de almaar sneller om zich heen grijpende chaos in het land.

Minister van Defensie en legerleider Abdel Fattah al-Sissi gaf gisteren eindelijk commentaar op de zorgwekkende situatie. 'Het Egyptische leger zal niet toekijken hoe het land in een oncontroleerbaar conflict terecht komt en zal geen aanval op de wil van het volk toestaan,' waarschuwde hij met het oog op de door de oppositie geplande massademonstraties op 30 juni.

Lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Egypte-op-rand-van-burgeroorlog-Al-Qaeda-belooft-te-vechten-voor-Morsi

Zoals voorspelt in Jesaja lijkt er een burgeroorlog uit te gaan breken in Egypte.

Jesaja 19:1-18 Profetie over Egypte 1 De Godsspraak over Egypte.
Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste. 2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; 3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. 4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen. 5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen, 6 zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. 7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. 9 De vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers; 10 en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden, alle loonarbeiders zullen zielsbedroefd zijn.


11 Louter onverstandigen zijn de vorsten van Soan, de wijste raadslieden van Farao – een dwaze raad. Hoe kunt gij tot Farao zeggen: Ik ben een wijze, een zoon der koningen uit de voortijd? 12 Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij het u toch bekend maken, opdat men wete, wat de HERE der heerscharen over Egypte besloten heeft. 13 Verdwaasd zijn de vorsten van Soan, bedrogen de vorsten van Nof; zij die de hoeksteen zijner stammen zijn, leiden Egypte op een doolweg. 14 De HERE heeft hun een geest van bedwelming ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. 15 En Egypte zal geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou kunnen gedaan worden.
16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de HERE der heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; 17 en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de HERE der heerscharen ertegen neemt.
18 Te dien dage zullen er vijf steden in het land Egypte zijn, die de taal van Kanaän spreken en die bij de HERE der heerscharen zweren; één zal genoemd worden: stad der verwoesting.


Zie ook:
- Mursi vervuld bijbelse profetie Jesaja 19: "een hardvochtig heer"
meer >

maandag 24 juni 2013

Europa plant controle op kleinschalige teelt van fruit en groenten

De Europese Commissie wil land- en tuinbouwers in de toekomst verplichten standaard zaadgoed te gebruiken. Gevreesd wordt dat zeldzame en oude variëteiten amper kans zullen maken op een toelating van Europa en dat de teelt ervan, ook door private tuiniers, strafbaar zal worden.

Lees verder: http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/kweken-met-en-bezit-van-natuurlijke-zaden-wordt-strafbaar-in-eu/

Zie ook:
- Je eigen groente en zaden telen wordt verboden in Amerika? (4-9-10)
meer >

Waarschuwing 666 komt er aan!

Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Omni magazine, Juni 1991, (p.59) kwam met deze verrassende verklaring,"CONTANT GELD EN CREDITKAARTEN ZULLEN SPOEDIG VEROUDERD ZIJN." InformationWeek,11 Okt. 1993, bazuinde met veel tam tam op zijn omslag, De cashloze maatschappij, het staat in de kaarten. Het artikel verklaarde zelfverzekerd, (p.4) " Ik wed op je laatste cent:"de Verenigde Staten WORDT EEN CASHLOZE MAATSCHAPPIJ..."

De snelst groeiende voortgang in de financiële wereld is die van de "smart cards". Smart cards, welke op gewone creditkaarten lijken, bevatten kleine computerchips die in staat zijn om gegevens op te slaan, zoals bankrekeningen, medische informatie, enz. Reeds veel gebruikt in Japan en Europa, volgens InformationWeek,(p.4) "TEGEN HET VOLGENDE JAAR, zullen kaarten worden gebruikt om gezondheidszorg en verzekeringen te betalen, overheidsuitkeringen te ontvangen en artikelen te kopen uit automaten . . ."

Newsweek magazine, 31 Juli, 1989, (p.54) zei over smart cards, "Zou het oude science-fiction idee van EEN CASHLOZE MAATSCHAPPIJ WEL EENS EEN REALITEIT KUNNEN MAKEN."

Lees verder: http://www.openbaring.org/666.htm

Bij de Albert Hein is nog een kassa waarmee je met geld kunt betalen. Eerst was dat nog de helft. Nog een stapje en Albert Hein neemt geen contact geld meer aan. En dan nog een laatste stapje en je kunt alleen nog maar betalen met het merkteken van het beest. In feite is alles al klaar. Het hoeft alleen nog maar ingevoerd te worden. De wereld is klaar om het Bijbelboek Oopenbaringen in vervulling te laten gaan. Hoeveel mensen hebben geen idee wat er aan de hand is, wat er achter hun rug om organiseerd wordt!

Zie ook:
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
- 'Contactloos' pinnen vanaf 2014 mogelijk bij ING - 6-6-13
meer >

vrijdag 21 juni 2013

Demonstraties in Brazilie

TouTube: http://youtu.be/nAy2ZEOItVA
Zie ook: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Harvard-econoom-en-historicus-Parijs-mogelijk-al-deze-zomer-in-brand

Lucas 21,5-38 Rede over de laatste dingen
5 En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij: 6 Wat gij daar aanschouwt – er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. 7 En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? 8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. 9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

Zie ook:
- Rode kruis verwacht oproer in Europa - 7-1-13
meer >

donderdag 20 juni 2013

Federal Reserve gaat geld creatie verminderen

(Reuters) De Wereldbank is bezorgd over het "spillover effect" op de ontwikkelingslanden van een vertraging van de Amerikaanse geldcreatie en zal in beweging komen om betaalbaar kapitaal te verstrekken als de kosten van het lenen van geld stijgen, zei de president woensdag.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft gezorgd voor financiele onrust sinds Ben Bernanke op 22 mei aankondigde dat de FED voor het jaar om is, begint met het vertragen van het tempo waarin het dollars creert.

Lees verder: http://www.reuters.com/article/2013/06/19/us-worldbank-president-idUSBRE95I0NR20130619?feedType=RSS&feedName=topNews

Update: http://www.trunews.com/fed-could-taper-qe-to-us65-billion-in-september/

Amerika moet veel geld bijlenen om nog te kunnen bestaan. Dat geld lenen ze van de Federal Reserve Systeem (FED) die dat geld eenvoudig weg uit lucht creert. Zo wordt de schuld van Amerika alleen nog maar hoger. Als de FED stopt met geld bijdrukken gaat het land onmiddelijk failiet en zal de dollar niks maar waard zijn.

Schuld Amerika:
http://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/

Die dezelfde truk passen ze ook toe in Europa. Het doel is de economien van de wereld in elkaar te laten storten en op die puinhopen de Nieuwe Wereld Orde op te richten. Het vierde Koningrijk van ijzer. De benen van het beeld van Nebukadnessar:

Daniël 2,1-49 De droom van Nebukadnessar
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

- The Failing Financial System, Exploding Debt, Gold, And YOU
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
- We'll Kill the Dollar! - 5-4-13
- De Federal Reserve gaat de wereld vernielen! - 8-4-13
meer >

Wetenschappers in New York bijeen voor onsterfelijkheid in 2035

Zal de mensheid door technologie 'als God' kunnen worden?

Wetenschappers van over de hele wereld kwamen afgelopen weekend in New York bijeen om serieus te kijken naar de doelstelling van de Russische multimiljonair Dmitry Itskov om in 2035 onsterfelijkheid te realiseren. Op de Global Future 2045 Conference bleek dat de ontwikkelingen in de technologie zo snel gaan, dat Itskovs wens beslist niet onhaalbaar is. Integendeel, de belangrijkste fasen van het proces zijn volop in ontwikkeling: het creëren van 'avatars', waarin mensen uiteindelijk permanent hun bewustzijn zullen kunnen verplaatsen.

Onsterfelijkheid is daadwerkelijk binnen handbereik. Niet in onze eigen kwetsbare, imperfecte en uiteindelijk hopeloos falende lichamen, maar in een technologisch gecreëerd brein dat honderden jaren kan leven en uiteindelijk gewoon weer door een ander, nog beter exemplaar kan worden vervangen.

Drie van de vier fases in ontwikkeling
De wetenschappelijke weg naar dit futuristische doel duurt misschien nog maar 23 jaar. Drie van de vier fases waarmee onsterfelijkheid zou kunnen worden bereikt zijn namelijk al volop in ontwikkeling:

1. Avatar A
Er worden kunstmatige lichamen -androïden- ontwikkeld zonder een eigen brein. In plaats daarvan kun je straks je eigen 'brein' in hen 'projecteren' en zo je eigen androïde besturen, compleet met alle gevoelens en sensaties.

In 2009 stond dit concept aan de basis van de populaire science fiction-fantasyfilm Avatar. Uiteindelijk verstootte Avatar 'Titanic' van de eerste plaats van films met de hoogste opbrengst ooit. In datzelfde jaar draaide ook de film Surrogates rond dit avatar-concept. Hierin bevindt Hollywoodster Bruce Willis zich in een verduisterde kamer en beweegt hij zich ondertussen in een geoptimaliseerde versie van zichzelf door de echte wereld.

Volgens Itskov kan deze eerste fase al over 3 jaar levensvatbaar en over 7 jaar realiteit worden. Dan kunnen mensenhersenen worden aangesloten op een kunstmatig lichaam en zich daarmee op straat begeven en alles doen en voelen wat met een normaal lichaam mogelijk is. Met andere woorden: het zal zijn alsof je in je eigen lichaam zit, maar dan een betere versie daarvan.

2. Avatar B
Breintransplantatie. Tussen 2020 en 2025 zullen neurochirurgen in staat zijn het brein van een mens te isoleren, inclusief een deel van het ruggenmerg. Dat zal dan in een Avatar-A androïde worden geplaatst.

3. Avatar C
Tussen 2030 en 2035 kunnen we ons complete bewustzijn uploaden naar een niet-biologisch kunstmatig brein. In theorie is onsterfelijkheid dan een feit. Hoe onvoorstelbaar het voor velen ook zal klinken, wetenschapper Theodore Berger liet de aanwezigen op de conferentie zien hoe hij er inmiddels in geslaagd is om de hippocampus -het deel van het brein waar zich de kern van ons geheugen bevindt- van een rat te vervangen door een computerchip. Berger heeft aangetoond dat ratten ondanks het ontbreken van het biologische deel door middel van een chip toch een geheugen hebben.

4. Avatar D
In de laatste fase wordt het fysieke lichaam volledig vervangen door een hologram, dus een niet tastbaar lijf. Feitelijk leef je dan in een computer, maar kun je jezelf waar je maar wilt als een hologram 'projecteren', ongeveer zoals dit in de eerste Star Wars film (1977) te zien was.

Avatars gesteund door topwetenschappers, banken en bedrijven
Aan Avatars A tot en met C wordt reeds gewerkt. Het zijn bepaald niet de minste wetenschappers die hier serieus mee bezig zijn. Sommigen zijn afkomstig van vermaarde universiteiten en instituten zoals Harvard, het MIT en Berkeley. Op de conferentie waren ook veel investeerders aanwezig, waaronder de megabanken Citigroup, Barclays en Credit Suisse, alsmede ook diverse hedgefondsen.

Commerciële en Defensiebedrijven zien enorme kansen in het samenwerken en uiteindelijk samenvoegen van mensen met machines. Zelfs al zou het daadwerkelijk kunnen uploaden van je brein veel langer op zich laten wachten dan de Russische multimiljonair nu hoopt, dan nog zal er indrukwekkende vooruitgang worden geboekt op het gebied van robotica, computers, anti-verouderingtechnologie, genetica en kunstmatige lichaamsdelen.

IBM's 'Watson'computer, een hypermoderne kunstmatige intelligentie (KI), wordt nu getest voor gebruik in de medische wereld. 'Watson' haalde het nieuws toen de KI de regerende 'Jeopardy' kampioen (Amerikaanse quiz) wist te verslaan.

Einde aan ouder worden, ziekte en dood
Ook Dmity Itskov onderkent het belang van de ontwikkeling van KI"s, maar zijn grootste doel blijft mensen te bevrijden van de last van ziekte, beperkingen en dood. 'De avatar is een overgang voor menselijke wezens... een overgang die ons in staat stelt niet langer ouder te worden... ziektes te elimineren... en uiteindelijk vrijwel onsterfelijk te worden.'

Om aan te tonen dat de technologie al heel ver gevorderd is, wil de Rus een robotisch model van zijn hoofd presenteren dat precies zo zal bewegen en zelfs praten als hijzelf. Dit kunstmatige hoofd zal worden gebouwd door het bedrijf Hanson Robotics. (1)

Onlangs werd de gehandicapte Bertolt Meyer, geboren met een stompje op de plek van zijn linkerhand, voorzien van een bionische hand die met een simpele iPhone app is te besturen. De bionische hand kostte € 35.000, werd ontwikkeld door het Schotse bedrijf Touch Bionics en is grotendeels gemaakt van aluminium. Meyer werd hierdoor een soort reclamemodel voor het transhumanisme -ook wel posthumanisme-, zoals het streven naar het samenvoegen tot 'cyborgs' en zelfs vervangen van de mens door machines ook wel wordt genoemd. (2)

Wat als machines zich tegen de mensen keren?
In sommige christelijke kringen wordt het transhumanisme met argusogen gevolgd. Critici zijn bang dat de mens hierdoor compleet wordt losgekoppeld van God. En wat is het lot van de menselijke geest als diens bewustzijn geheel naar een kunstmatig brein en lichaam wordt verplaatst?

Ook in seculiere kringen wordt het samengaan van mens en machine en de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligenties veelal negatief benaderd. In films zoals 2001: A Space Odyssey, The Terminator, The Lawnmower Man, I Robot en The Matrix wordt gewaarschuwd dat machines op een dag slimmer worden dan mensen en zich uiteindelijk tegen de mensheid zullen keren.

In The Terminator (1984) veroorzaakt een K.I.-defensiecomputer een kernoorlog waarin de mensheid zichzelf vrijwel compleet uitroeit. De weinige overlevenden worden vervolgens bestreden door gevechtsrobots zoals die nu ook door Amerika en Rusland worden ontwikkeld. In The Matrix worden mensen door een 'god'achtige K.I., gebruikt als 'batterijen' om een robotwereld van energie te voorzien. (3)

Worden supercomputers 'God'?
De wereldberoemd geworden klassieke sf-schrijver Isaac Asimov (1920-1992) schreef in 1956 zijn korte verhaal 'De Laatste Vraag', waarin de mensheid uiteindelijk volledig bestuurd wordt door de K.I. 'Multivac'. Als de mensheid dan dreigt uit te sterven krijgt AC, de opvolger van Multivac, de vraag voorgelegd wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen. AC houdt zich vervolgens miljarden jaren met deze vraag bezig. In de tussentijd sterft niet alleen de mensheid uit, maar komt ook het complete heelal aan het einde van zijn levensduur. En dan, in complete duisternis, komt AC eindelijk met het antwoord: 'Er zij licht.'

Met andere woorden: Asimov suggereerde bijna 60 jaar geleden al dat supercomputers in de toekomst zo machtig en slim zullen zijn, dat zij 'God' kunnen worden. Het is precies dit streven dat in christelijke kringen zo wordt gevreesd, want juist deze belofte van het 'zijn als God' was in het Bijbelboek Genesis de grote leugen waarmee Satan de mensen wist te verleiden zich tegen God te keren. Het vormt tevens de kern van de door Paulus voorzegde grote misleiding in de eindtijd:

Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. (2 Tess. 2:3-4, NBV)

Eindtijd kernmerk: De 'wetteloze mens' wil als God worden
Velen zien in deze tekst de komst van één wetteloze mens geprofeteerd -de Antichrist-, maar het zou hier heel goed om een algemene wetteloze mens kunnen gaan, de karakterisering van de mensheid in de eindtijd. Immers, 'Gods tempel' is in het Nieuwe Testament niet langer een fysiek gebouw, maar de Gemeente, de Christelijke Kerk. Jezus voorzegde niet voor niets de totale verwoesting van de Tempel, waarmee God onderstreepte dat Hij voortaan in een Tempel van mensen zou wonen.

Als deze uitleg wordt aangehouden wordt onmiddellijk duidelijk dat de trend die sinds de jaren '90 in steeds meer kerken zichtbaar wordt, namelijk de leer van het 'Dominionisme' of de 'Kingdom Now' theologie, aan alle kenmerken van de grote eindtijdmisleiding voldoet. Immers, aan veel christenen wordt geleerd dat zij zelf 'als Christus' kunnen of zullen worden, als 'christussen' of 'messiassen' zullen zijn. De letterlijke Wederkomst van Jezus Christus is in deze kerken weggedrukt of zelfs geheel vervangen door de komst van het 'Christus-bewustzijn' of de 'Messias-geest'. Veel gelovigen beseffen dus niet dat het transhumane streven om 'als God' te zijn reeds diep in de Kerk - de 'tempel'- is doorgedrongen.
(1) CNBC
(2) Guardian
(3) Huffington Post

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Wetenschappers-in-New-York-bijeen-voor-onsterfelijkheid-in-2035

Maar wat te denken van een beeld van het beest dat een geest krijgt?
Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


En nog iets. Stel dat zo iets werkelijkheid wordt. Dan betekend dat dus dat je ook iemand er van kunt uitsluiten. Als iemand onstervelijk is en "achter de knoppen zit" dan kan hij dus voor altijd iemand weren ook onstervelijk te worden! Dan heeft hij de ultieme macht over de zielen van anderen.

En dat scenario lijkt in de eindtijd plaats te vinden. Iedereen die het beest en zijn beeld aanbid, ontvangt het merkteken. Misschien is de misleiding wel dat als je het merkteken ontvangt je onstervelijk wordt. Misschien dat het zijn DNA aanpast. De anti christ zou dan de eerst geborene uit de doden kunnen zijn, de zoon van de Goden. En de mensen zullen dan ook "zonen van de Goden" kunnen worden. Maar er staat in de Bijbel dat iedereen die weigerd het beest en zijn beeld te aanbidden zal worden gedood! Het beest zou dan iemand die hem niet aanbid voor eeuwig uitsluiten.

Het lijkt wel of God het (daarom?) juist omdraaid. Of ze het oordeel over zich zelf hebben uitgeroepen. Want iedereen die het merkteken ontvangt zal niet onstervelijk worden maar juist voor eeuwig verloren zijn en degenen die gedood worden, zullen juist als onstervelijke wezen opstaan uit de dood want Jezus heeft de dood, het beest, overwonnen!

En dat is geen "het zou kunnen" dat wordt werkelijkheid!

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

 
Openbaring 20,1-6 Het duizendjarig rijk
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.

Zie ook:
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- Onstervelijkheid: Wie kan er tegen vechten - 27-1-12
- De komende vervolging - 31-7-12
- De komende vervolging deel 2 - 13-8-12
meer >

woensdag 19 juni 2013

Media manipulatie / mind controle: Nederlanders een soberder leven?

Nederlanders leiden steeds soberder leven

Ruim een derde van de Nederlanders (34 procent) heeft ervoor gekozen uit eigen beweging een soberder leven te leiden. Daarmee lijkt de bevolking in toenemende mate de verminderde welvaart te accepteren.

Lees verder: http://www.nu.nl/binnenland/3504510/nederlanders-leiden-steeds-soberder-leven.html

Het is maar net wat voor headline ze er bij de krant van maken! Een mediatruck. "Ruim" (een aandikker) 34 procent leid een soberder leven. He maar dat betekend dus dat 66 procent dat niet doet! Daar kan ik ook van maken dat "ruim" tweederde (66 procent) dat dus niet doet. Dan krijg je dus een heel andere headline die een heel andere sfeer uitstraald:

"ruim tweederde van de Nederlanders (66 procent) leeft ondanks de verminderde welvaart geen soberder leven"

En niemand in Nederland heeft "uit eigen beweging gekozen" voor een soberder leven! Alsof je kiest voor een verminderde welvaart...? Dat leven wordt de mensen opgedrongen! Het doel van het artikel is dan ook zoals hetzelf al aangeeft: accepteer het maar en hou je rustig....

Nederlandse media is zo goed is dit soort "onderzoek" slaapliedjes... En Nederland slikt het altijd als zoete koek, maar ondertussen wordt hun graf gegraven. Ze willen de mensen nog zolang mogelijk "rustig houden". Zolang het moordplan nog in voorbereiding is.

Maar ja er staat geschreven wie een kuil graaft voor aan ander.... Ze zullen dan ook niet ver komen met hun plannetjes. God doet het op hun eigen hoofd neerkomen.

Zie ook:
- Het vale paard van de eindtijd bij de Media Markt? - 13-5-13
- Sublimale boodschappen: de piramide - 11-6-13
meer >

dinsdag 18 juni 2013

Perconferentie Barack Obama and Vladimir Putin op de G8

YouTube: http://youtu.be/vSL8reiterY

G8: Verdeeldheid over Syrië blijft na ontmoeting Obama-Poetin
In de marge van de G8-top in Noord-Ierland heeft VS-president Barack Obama zijn Russische collega Vladimir Poetin gesproken. Beide landen blijven het oneens over Syrië.

Het was de eerste keer sinds meer dan een jaar dat Obam en Poetin elkaar ontmoetten. Het onderhoud duurde twee uur. Beiden gaven toe dat ze de zaken anders zien, maar beklemtoonden wel dat ze het bloedvergieten in de regio willen beëindigen.

Gespannen
Obama en Poetin zagen er wat gespannen uit na hun privégesprek. Op de persconferentie keek Poetin herhaaldelijk naar de grond. En let op de vooruitgeschoven voeten. Putin weigert zijn voet terug te trekken. Het is een er op of er onder. Er speelt ook persoonlijke rivaliteit. Vooral van Putin richting Obama. Bedenk ook dat Putin net gescheiden is van zijn vrouw.

Lees verder:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/17/obama-en-poetin-blijven-het-oneens-over-syrie-maar-willen-allebei-geweld-stoppen
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130617_00626730

meer artikelen >

maandag 17 juni 2013

Japan in financieel breekpunt positie

J Kyle Bass denkt dat de regering van Japan zijn financien zo slecht beheerd heeft dat het op breekpunt staat. Volgens hem zal het land het eerste ontwikkelde land zijn wat een financiele ineenstorting gaat ervaren. In een exclusief interview met Bacon Reports legt Kyle uit waarom Japan zich in een positie van schaat-mat heeft begeven.

Lees verder: http://beaconreports.net/kyle-bass-tells-beacon-reports-its-checkmate-for-japan/

(er zijn meer deskundigen die voor Japan waarschuwen als "het eerste land dat gaat....")

zaterdag 15 juni 2013

Europese Superstaat via achterdeurtje opgericht

Veel reguliere media in Nederland besteden geen enkele aandacht aan een afgelopen nacht gehouden cruciale stemming in het Duitse parlement, de Bondsdag. Die besloot namelijk om de weg vrij te maken om de Europese Centrale Bank als een aan niemand verantwoordelijke Europese banktoezichthouder aan te stellen. Hiermee worden de € 500 miljard van het permanente noodfonds ESM, inclusief een Nederlandse bijdrage van € 40 miljard, onbeperkt ter beschikking gesteld aan de Zuid Europese crisislanden en hun failliete banken.

Ondanks vurige pleidooien van een aantal felle tegenstanders besloot de Bondsdag vannacht om de soevereiniteit over minstens € 135 miljard Duitse ESM-euro's over te dragen aan de ECB. Het gemeenschappelijke bankentoezicht door de ECB moet de weg vrijmaken voor een volledige bankenunie en een gemeenschappelijk garantiefonds voor alle Europese bankrekeningen.

Wij redden de schuldeisers van de banken
Dat werd hoofdzakelijk bedacht om de feitelijk failliete banken in de Zuid Europese crisislanden te stabiliseren. Tegen alle afspraken en beloften in zal nu het met belastinggeld gevulde ESM gebruikt gaan worden om deze banken overeind te houden. Bovendien zal de ECB de enige instantie zijn die hier over mag besluiten - de nationale parlementen hebben geen enkele zeggenschap meer over de bijdrage van hun eigen landen.

'Niemand kan meer beweren dat de creatie van een Europese financiële compensatie een teken van een of andere solidariteit is. Wij redden de schuldeisers van de banken,' betoogde Frank Schäffler van de liberale FDP, één van de weinige parlementariërs die zich tot het einde toe bleef verzetten tegen de Duitse instemming.

Crisislanden krijgen grip op ons belastinggeld
Schäffler wees erop dat de bankentoezicht totaal anders gaat functioneren als oorspronkelijk bedoeld. Aanvankelijk zou er Europees toezicht komen waaraan de ECB zou deelnemen. Nu heeft alleen de ECB-toezichthouder de complete zeggenschap gekregen. Ieder land heeft ongeacht de hoogte van de bijdrage aan het ESM één vertegenwoordiger in deze toezichthouder. Daarnaast levert de ECB zelf nog eens 5 vertegenwoordigers, waarvan één directielid van de bank.

Omdat de besluiten van de ECB met een eenvoudige meerderheid worden genomen -dat wil zeggen dat het kleine Cyprus net zoveel te zeggen krijgt als Duitsland of Nederland- betekent dit dat de Zuidelijke crisislanden nu kunnen besluiten wat er met de ESM-miljarden gaat gebeuren. Schäffler: 'Hoe kunnen wij van zo'n toezichthouder verwachten dat zij de Spaanse, Griekse, Portugese, Cypriotische, Ierse, Sloveense, Italiaanse en Franse banken zo gaat controleren zoals wij dat ons voorstellen? Ik zeg u dat dit nooit gaat gebeuren.'

Spanje eist onbeperkte miljarden uit Noord Europa
De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Manuel Garcia-Margallo gaf afgelopen week al een voorschot van wat ons daarna te wachten staat en pleitte ervoor dat het ESM niet langer over 'beperkte vuurkracht' zou moeten beschikken. Daarmee zal ook de laatste drempel die tussen Zuid Europa en al ons spaar- en belastinggeld staat verdwijnen, want in de ESM-verdragtekst is vastgelegd dat de ESM-directie onbeperkt miljarden mag opeisen van de deelnemende landen. Omdat het steeds groter wordende aantal crisislanden hier natuurlijk van is uitgezonderd -zij ontvangen immers geld uit het ESM- betekent dit dat met name Duitsland en Nederland hiervoor zullen moeten opdraaien.

De Spaanse minister had een goede reden voor zijn eis: volgens Hans-Werner Sinn van het Ifo-Instituut in München bedragen de Spaanse bankschulden een duizelingwekkende 305% van het BNP, oftewel zo'n 3,3 biljoen euro.

Bondsdag en Tweede Kamer hebben zichzelf afgeschaft
Het Duitse parlement heeft nu net als eerder het Nederlandse parlement besloten om het eigen volk te onteigenen en ons tevens alle zeggenschap over ons eigen verdiende en betaalde (belasting)geld te ontnemen. Dit betekent niets anders dan dat de Bondsdag en eerder de Tweede Kamer zichzelf in financieel opzicht feitelijk hebben opgeheven ten gunste van een ondemocratisch opgerichte, totaal ondoorzichtige en niet controleerbare EU-instantie. (1)

Via achterdeurtje Europese Superstaat
Schäffler pleitte afgelopen nacht tevergeefs bij zijn collega's: 'De overdracht van het complete toezicht op de banken aan de ECB is een wetsovertreding, want de Europese verdragen moeten eerst worden veranderd en daarna moet er in Duitsland een referendum over worden gehouden. Nu bevinden we ons op de weg naar een Europese Superstaat, en dat doen wij via een achterdeurtje. Daarmee vernietigen wij het Europese Huis.' (2)

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Crisislanden-krijgen-onbeperkt-grip-op-40-miljard-Nederlands-belastinggeld

Zie ook:
- Nederland vanaf 1 februari een dictatuur - 19-1-13
- Ook in Duitsland een anti Euro partij. Beginnen de mensen wakker te worden? - 11-3-13
- Farage: Jullie zijn een stel ordinaire criminelen! - 23-4-13
- Ministers eurozone akkoord met oprichting Europese financiële dictatuur - 25-1-12
- Ruime meerderheid Tweede Kamer maakte einde aan Nederlandse democratie - 24-5-12
- De Europese superstaat komt - 22-10-12
meer >

donderdag 13 juni 2013

Technion Wetenschappers ontwikkelen geavanceerde biologische computer

Wetenschapper van Technion ontwikkelden en bouwen een moleculaire transducer, dat is een geavanceerde rekenmachine. Deze moleculaire computer werd volledig gebouwd van biomoleculen, zoals DNA en enzymen die genetische code kan manipuleren.

Dit ongekende apparaat kan iteratief berekenen. Het gebruikt namelijk de uitvoer als nieuwe invoer voor de volgende berekening. Bovendien produceert het uitvoer in de vorm van biologisch betekenisvolle verschijnselen, zoals resistentie van bacteriën tegen verschillende antibiotica.

De onderzoekers toonden aan dat hun transducer een straatdeling van binaire getallen van 3 kan uitvoeren en een iteratieve berekening kan verrichten.

Deze studie door Prof. Ehud Keinan, postdocs Dr Tamar Ratner en Dr Ron Piran van de Schulich faculteit voor Scheikunde en Dr Natasha Jonoska van de afdeling Wiskunde aan de Universiteit van Zuid-Florida is vandaag gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Chemie en Biologie van de Cel uitgeverij.

“De steeds toenemende interesse in Biomoleculaire computerapparatuur is niet ontstaan uit de hoop dat zulke machines ooit zouden kunnen concurreren met hun elektronische tegenhangers door het aanbieden van grotere computersnelheid, betrouwbaarheid en kracht of prestaties in traditionele computertaken”, legt Prof Keinan uit. “De belangrijkste voordelen van biomoleculaire computerapparatuur over elektronische computers vloeien voort uit andere eigenschappen. Zoals is getoond in dit werk en andere projecten die in ons lab zijn uitgevoerd, zijn deze systemen direct interactief met biologische systemen en zelfs met levende organismen. Geen interface is nodig omdat alle componenten van moleculaire computers, waaronder hardware, software, input en output, moleculen zijn die reageren in een oplossing langs een cascade van programmeerbare chemische processen.

“Alle biologische systemen, en zelfs complete organismen, zijn natuurlijke moleculaire computers. Iedereen van ons is een biomoleculaire computer, dat is een machine waarin alle componenten moleculen zijn die op een logische manier met elkaar “praten”. De hardware en software zijn complexe biologische moleculen die elkaar activeren om vooraf bepaalde chemische taken uit te voeren. De input is een molecuul dat specifieke geprogrammeerde veranderingen ondergaat volgens een specifieke set regels (software) en de output van dit chemische berekeningproces is een ander goed gedefinieerd molecuul.

“Onze resultaten zijn significant omdat zij voor de eerste keer een synthetisch ontworpen rekenmachine aantonen dat niet alleen iteratief berekent maar ook biologisch relevante resultaten produceert. Hoewel deze transducer werd gebruikt om een specifiek probleem op te lossen, de algemene methodiek laat zien dat soortgelijke apparaten kunnen worden toegepast voor andere computationele problemen.

“Naast de verbeterde rekenkracht bied deze DNA-gebaseerde transducer verschillende voordelen zoals de mogelijkheid om genetische informatie te lezen en te veranderen, miniaturisatie op moleculaire schaal en de geschiktheid om computationele resultaten te produceren die direct interactief kunnen zijn met levende organismen. Daarom kan de toepassing ervan op genetisch materiaal niet alleen het beoordelen en detecteren van specifieke sequenties zijn het kan ook de genetische code veranderen en algoritmisch aanpassen. Deze mogelijkheid opent de weg voor interessante mogelijkheden in biotechnologie, met inbegrip van individuele gen therapie en kloning.

Bron: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/168265

Een willoze slavenwereld
Tel bij deze ontwikkeling eens wat jaren op wat voor ongelofelijk griezelige wereld kan er dan ontstaan? Kunnen ze straks een mens aansluiten op een computer zodat zijn lichaam interactief wordt met die computer? Kun je straks een mens van achter een computer genetisch veranderen? En als die computer dan ook nog interactief is met zenuwcellen, kunnen ze dan “inbreken” in de gedachte- en gevoelswereld van iemand? Kunnen ze straks zaken uploaden in je hersens zoals geluk en bevrediging maar ook pijn?

De mens die op zo’n computer wordt aangesloten kan volledig ontdaan worden van zijn vrije wil? Hij zal niet meer voor God kunnen kiezen? Stel dat de mensen straks aangesloten zijn op een wereldwijde supercomputer, de gene achter de knoppen zal zich God wanen? Het lijkt misschien allemaal wat ver gaan maar met deze technologie zou het hele eindtijd scenario kunnen uitkomen!

Zal het merkteken van het beest je DNA aanpassen?
Krijgen de mensen straks een apparaatje op hun rechterhand of op hun voorhoofd wat in contact komt te staan met een wereldwijde supercomputer? Zonder het apparaatje kan niemand dan kopen of verkopen maar zal het ook de mogelijkheid hebben je DNA te veranderen zodat je misschien net als de anti christ wordt? Een God, een engel van het licht!

De anti christ wordt wel het beest genoemd. Misschien is hij wel letterlijk een beest? Is hij een hybride tussen verschillende wezens? Of misschien zelfs wel een combinatie tussen een gevallen engel en een mens. Als de mensen dan door een DNA verandering net zo worden als hem, worden ze ook een beest. Maar ze zijn dan niet meer de mensen zoals God ze geschapen heeft. God heeft de mensen naar zijn beeld geschapen! Misschien dat ze daarom voor eeuwig verloren zijn?

Beeld van het beest
En wat te denken van een beeld dat een geest krijgt en maakt dat iedereen die het beeld niet aanbid wordt gedood. Is dat soms een levende met organische materialen gebouwde supercomputer waarop iedereen aangesloten zit?

Hoe het ook zal zijn, bid want je wilt niet in de verzoeking terecht komen!!

zie ook:
- The Internet of Things (het internet van de dingen) - 1-1-13
- Snelle DNA lezers opkomst voor elk politiestation en TSA checkpoint in Amerika - 15-1-12
- Waanzinnig kleine ARM Freescale chip brengt het “internet van de dingen” in je lichaam
- 'Contactloos' pinnen vanaf 2014 mogelijk bij ING - 6-6-13
- Nephilim: Corrupting the Image - Interview Douglas Hamp - 18-1-12
- Het Blue Brain Project – het menselijk brein nabouwen in een computer - 13-4-12
- Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12
meer >

dinsdag 11 juni 2013

Sublimale boodschappen: de piramide

Kijk op: 'Arab Idol' Finalist Delivers Sweet Music, Palestinian Pride


Hij maakt met zijn vingers een hartvorm en met de rest van zijn handen een piramide. Als je het niet weet, valt het je denkt ik niet eens op. Zo legt hij een link naar "liefde voor de piramide". De piramide verwijst naar de komst van de anti christ (de topsteen). De anti christ is inderdaad letterlijk(!) een "idol" een afgod!

2 Tessalonicenzen 2:3-4
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Het doel van het programma is denk ik de kijkers te proberen te verleiden net zo te willen worden als je "idol, je afgod. Want je kijkt er naar dus ben je overmeesterd:

2 Petrus 2
19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat men straks net zo wil worden als de anti christ... Dan zal men de anti christ en zijn beeld aanbidden en het merkteken ontvangen.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Dit soort programma's op tv hebben allemaal een doel! Het is beleid! En ze weten blijkbaar waar ze naar toe werken... Het is een wonderlijke tijd.

Zie ook:
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ
- De anti christ deel 1: Symboliek in de Freedom Tower, het nieuwe World Trade Center in New York - 22-5-13
- Sublimale boodschappen - 31-7-12
- Alles leid tot en wijst naar de anti christ! - 16-12-12
meer >

maandag 10 juni 2013

De komende Christen vervolging!

Iedereen, elke groep, kan tegenwoordig voor terrorist worden aangezien. Maar ik geloof dat als de eindtijd straks echt begonnen is, alles waarschijnlijk een heel akelig anti-Christelijk tintje krijgt. Men zal Christenen, denk ik, gaan zien als compleet gestoorde, levengevaarlijke gekken. Dat doen sommigen nu ook al wel, maar dan zal men daad bij woord voegen. Het lijkt erop dat er al een grote vervolging van gelovigen plaats zal vinden nog voor het merkteken van het beest wordt ingevoerd!

De eindtijd wordt besproken in het Bijbelboek Openbaring. Johannes ziet in een visioen hoe Jezus uit de hand van God een boekrol ontvangt waarop de oordelen staan. De boekrol is verzegeld met 7 zegels. Een voor een verbreekt Jezus dan de zegels. Het laatste zevende zegel bestaat uit 7 bazuinen die worden geblazen en de laatste bazuin bestaat uit 7 schalen die over de aarde worden uitgegoten. Aan het eind komt de Here Jezus zelf terug naar de aarde, vernietigt de anti christ en alle boosdoeners en vestigt zijn Hemels Koningrijk in Jeruzalem.

De eindtijd duurt 7 jaar en is verdeeld in twee perioden van 3,5 jaar. Er komt in die tijd een zware verdrukking over de wereld. Zo erg is het nog niet geweest en zal het nooit meer zijn. In de eerste plaats voor Israel en daarna voor de wereld.

Matteüs 24:15-22 Rede over de laatste dingen
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. 20 Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Aan het eind van het boek Openbaringen komen de mensen die in de eindtijd voor hun geloof gedood zijn ter sprake:

Openbaring 20:4 Het duizendjarig rijk
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

De gedoden om het geloof
Als het vijfde zegel wordt geopend, worden de mensen genoemd die gedood zijn om het Woord van God en het getuigenis dat zij hadden.

Openbaring 6:9-11 De eerste zes zegels geopend
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Na het zesde zegel wordt gesproken van een grote schare die in de hemel is, bekleed met witte gewaden, zij komen uit de grote verdrukking.

Openbaring 7:9-17 De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.


Na de zevende bazuin wordt verteld hoe de draak wordt overwonnen en met zijn engelen uit de hemel wordt gegooid. Weer komen gedoden voor hun geloof ter sprake. Ze hebben de draak overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis!

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Pas daarna, halverwege het Bijbelboek Openbaringen, komt het beest en het merkteken van het beest in beeld. Het lijkt wel of voordat het merkteken wordt ingevoerd er al veel vervolging om het geloof heeft plaats gehad! Je zou daarom gaan denken dat het merkteken niet aan het begin van de zeven jarige eindtijd wordt ingevoerd maar ergens halverwege!

Maar wat voor tijd gaat er dan aan vooraf? Een tijd waarin al zoveel mensen gedood gaan worden om hun geloof? Een schare die niemand tellen kan?

Het merkteken trekt in ieder geval een definitieve grens tussen de mensen die dan nog over zijn gebleven. Iedereen die weigert het beeld van het beest te aanbidden en het merkteken weigert, zal worden gedood! Iedereen die het beeld van het beest wel aanbidt en het merkteken dus ontvangt, zal voor eeuwig verloren zijn...

Openbaring 13:11-17 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als je dus het merkteken ontvangt, ben je voor eeuwig verloren!

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.


Weiger het merkteken en vertrouw op Jezus! Hij heeft de dood overwonnen!

Bid dan opdat je behouden mag worden!

Matteüs 6:9-13

9 Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]


Zie ook:
- De komende vervolging - 31-7-12
- De komende vervolging deel 2 - 13-8-12
meer >

zondag 9 juni 2013

Mid-East Prophecy Update - June 2nd, 2013

Link: http://youtu.be/LOIpy5_U0XI


Pastor JD spreekt over de profetie in Daniel 12:4. Hij denkt dat de toename van kennis weer een reden is waarom de opname van de gemeente van Jezus dichterbij is dan we denken!

Daniël 12
1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. 4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

- Mid-East Prophecy Update - February 3rd, 2013 - 8-2-13
- Mid-East Prophecy Update - March 10th, 2013 - 12-3-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
meer >

vrijdag 7 juni 2013

Watchman Video Broadcast: Een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie deel 10-11

Een belangrijke serie van Pastor Mike Hoggard over het herkennen van de anti christ: een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie. Dit is deel 9. Het tweede deel over "een ander evangelie".

2 Korintiërs 11:4-6
4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. 5 Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. 6 Ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet, maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt.

YouTube: http://youtu.be/pjXEIdufeHI

YouTube: http://youtu.be/joYED5AwH7k

Dit kunnen wel eens de laatste video's van Pastor Mike zijn! (weet het eigenlijk wel zeker) Bent u klaar voor meer "de laatsten". Want aan alles gaat heel binnenkort en heel snel een einde komen! Bijvoorbeeld: de laatste boodschappen bij de aldi, de laatste werkdag, de laatste keer dat je nog contant geld gebruikt, televisie kunt kijken, enz enz...

Het is bijna zo ver!! De hel breekt los op aarde. Niks zal blijken te zijn wat je dacht dat het was! Alles zal anders worden. Alleen de Bijbel zal overeind blijven!

Er komt een nieuwe wereld en een nieuwe hemel!

Meer van Pastor Mike onderaan deze pagina >