zaterdag 31 augustus 2013

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw...

YouTube: http://youtu.be/y8T96rNXpwc

Politie bestormd thuisonderwijs klas en neemt de kinderen met geweld mee

Link: http://www.wnd.com/2013/08/police-storm-homeschool-class-take-children-by-force/

Vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar zijn met een stormram en geweld meegenomen uit hun huis in Darmstadt Duitsland door de politie. De ouders werd verteld dat ze hun kinderen niet snel terug zullen zien. Dit alles vanwege het feit dat de ouders de kinderen thuisonderwijs gaven.

Lees verder >

Lees ook over een familie die vluchte uit Duitsland en asiel heeft gekregen in Amerika.
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/vs_rommelt_aan_asielstatus_christelijke_duitsers_om_thuisonderwijs_1_716364

Wat een bericht. Hoezo "het vrije westen...?" We gaan allemaal asiel aanvragen in de hemel. De tijd is echt op. Jezus komt terug!

Zie ook:
- Illuminatie willen controle over opvoeden van kinderen - 21-1-13
meer >


woensdag 28 augustus 2013

Watchman Video Broadcast het vierde koninkrijk deel 1 en 2

Wederom een zeer belangrijke lezing van Pastor Mike. De Bijbel gaat open. Dit keer de uitleg over het vierde Koninkrijk uit het Bijbelboek Daniel. Ook het IJzerenrijk genoemd dat in de eindtijd over de aarde zal heersen. Denk aan de film "de men of steel" (de man van ijzer), de onsterfelijke superman. Wees je bewust van wat op aarde kan komen!

Deel 1

YouTube: http://youtu.be/eUYlryNevRo

Deel 2

YouTube: http://youtu.be/xFvx-RgdVeU

De vierde dimensie
De nummer vier in de Bijbel verwijst naar de vierde dimensie. Wij leven hier op aarde in drie dimensies. Lengte, breedte en diepte. De vierde dimensie is de hoogte, het hemelse. Dat vierde rijk wat op aarde zal heersen, zal daarom niet van deze aarde zijn. Daarom krijgt het ook macht over alles wat op aarde is. Wie kan er tegen vechten staat in de Bijbel.

Zoals de derde dimensie een schaduw werpt in de twee dimensies. Een schaduw bestaat immers uit twee dimensies, lengte en breedte, zo werpt de vierde dimensie een schaduw in onze drie dimensionele wereld. De tempel in Jeruzalem is slechts een schaduw van wat in de hemel is!

Hebreeën 8:1-5
1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.
3 Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. 4 Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er (hier reeds) zijn om volgens de wet de gaven te offeren. 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken.
 
1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken.
 
De droom van Nebukadnessar over het beeld
 
Daniël 2:31-45 De droom van Nebukadnessar
31 Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.
36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38 ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd. 39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde.
 
Er is sprake van huwelijksgemeenschappen tussen het ijzer en het leem. Er zullen, denken veel bijbeluitleggers, wezens uit de vierde hemelse dimensie, gevallen engelen, naar de aarde komen en zich kruisen met de mensen. Mensen staat voor het leem. Zo zal het ijzeren koninkrijk heersen over de mensen op aarde. Maar het zal niet een samenhangend geheel vormen.
 
Het vierde dier van Daniel
 
Daniël 7:7 - 19-23 Het droomgezicht van de vier dieren
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, 20 en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. 21 Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.
 
zie ook:

maandag 26 augustus 2013

Drie Palestijnen gedood, 15 gewond bij botsing met Israëlische troepen. Wat maken de kranten er van?

In het Palesteinse kamp in Kalandia in Noord Jeruzalem werden Israelische soldaten maandag aangevallen door een menigte toen ze vermeende terroristen kwamen om te arresteren. De soldaten openden het vuur uit zelfverdediging. Daarbij kwamen drie Palesteinen om en raakten 15 gewond.
http://www.debka.com/newsupdatepopup/5467/

Lees ook: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.543587
De soldaten werden aangevallen door honderden Palesteinen.

Ik loop even een de kranten bij langs om eens te kijken wat ze van dit nieuwsbericht maken.

- Lees wat Elsezier er van maakt...?
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2013/8/Palestijnen-blazen-vredesbesprekingen-af-1344237W/

Toen de eenheden bij het huis van een van de verdachten stonden, werden zij door de jongeren omsingeld. Daarop loste het leger enkele schoten, waardoor drie jongeren dodelijk werden getroffen.

Een groepje onschuldige jongeren he.... Die alleen maar wat omsingelden...

- Nog zo een die er een leuke draai aan weet te geven.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20130826_00708044
Wat die gemene Israelieten die onschuldige Palesteinen toch aan doen he... Ze schoten zo maar met scherp op mensen die wat stenen gooiden. Er staat niet dat de Palesteinen de Israelieten aanvielen er staat dat de Israelieten drie Palesteinen neerschoten...

- Nederlands dagblad geeft het wel goed weer:
http://www.nd.nl/artikelen/2013/augustus/26/palestijnen-zeggen-overleg-met-israel-af

- Fox nieuws noemt het een "liquidatie"? Dat is een hele valse aantijging.
http://frontpage.fok.nl/nieuws/614834/1/1/100/palestijnen-gedood-bij-ramallah.html

Wat is een liquidatie? Een welbewuste moordaanslag:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquidatie_(moord)

- Ook bij Powned worden twijfels gezaaid
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2013/08/israel_schiet_drie_palestijnen.html

Let ook even op de foto van met stenen gooiende kinderen. Zouden die foto genomen zijn tijdens de aanval door de Palesteinen op de Israelieten? Of is het een "valse foto" en voor het effect er even bijgezocht... En op die kinderen hebben de Israelieten zo maar met scherp geschoten...
Er staat boven "Israel schiet drie Palesteinen dood". Er staat niet: Palesteinen vielen met zijn honderen de Israelieten aan die uit zelfverdediging hebben geschoten.

De conculsie in je hoofd is al gemaakt. Bedenk daarbij ook dat de meeste mensen alleen de kop lezen.

- En zo als verwacht maakt de NOS er natuurlijk ook een potje van.
http://nos.nl/artikel/544407-palestijnen-schrappen-overleg.html
Lees alleen de eerste zin eens. De NOS draaid alles om. Daar wordt je echt misselijk van.
De Palestijnen hebben een ontmoeting met Israël over vrede afgezegd.

Nee het is Israel die besprekingen wil over vrede! En het zijn de Palesteinen die maar eindeloos geweld blijven gebruiken.

Ze werden vanochtend doodgeschoten door Israëlische militairen.
Met het schrappen van de ontmoeting willen de Palestijnen protesteren tegen het geweld.

Nee het waren de Palesteinen die de Israelieten aanvallen. Ze kwamen om geweldadige Palesteinse terroristen op te pakken...

Hier nog een:
http://nos.nl/artikel/544273-palestijnen-gedood-bij-onlusten.html
Vergelijk het zelf met het orginele verhaal. Let op het verhaal begint met het doodschieten. Pas dan komen de onlusten aanbod.

De NOS is buitengewoon boosaardig en vals in hun nieuwsberichten. Die liegen en draaien met een stalen gezicht de hele boel bijelkaar. De NOS zou echt aangeklaagd en opgedoekt moet worden.

Leuk he de media. Ze kunnen alles zo makkelijk naar hun hand zetten. Ze zitten vol trukjes om de lezer op het verkeerde been te zetten. Net even een ander woordje, het ene wat aandikken en het andere wat afzwakken, een fotootje er bij, een kop er boven. Als je het maar vaak genoeg lees of er naar kijkt weet je niet beter... "Vroeger" toen er geen internet was wist ik ook echt niet beter. Wat een openbaring was het toen internet kwam en bleek dat we al die tijd ongelovelijk voor de gek werden gehouden! Dat kan maar een ding betekenen, internet zal niet lang meer in deze vorm bestaan...

zie ook:
- De Protocollen van de Wijzen van Sion, het twaalfde protocol: controle over de pers - 6-7-13
meer >

De val van Damascus en de oorlog beschreven in Psalm 83

Het lijkt wel of de machten achter de schermen hebben zitten wachten tot Assad wat doms zou doen. De gifgasaanval van 21 augustus lijkt de kans om Assad aan te vallen. Als ze nu wachten met reageren zijn ze niet meer geloofwaardig. Je moet het ijzer smeden als het heet is.

Het lijkt ook wel alsof ze een vreemdsoortige valse vredecampagne voeren. Men namelijk denkt dat de anti christ straks als een nep Jezus op een wit paard komt. Er is een nieuwe tijd aangebroken, een nieuwe wereld waarin geen plaats meer is voor dictators. Maar er moeten nou eenmaal offers worden gebracht voor vrede...

Openbaring 6:1-2 De eerste zes zegels geopend
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

De kans is groot dat Assad uit wraak Israel zal aanvallen misschien zelfs wel met gifgas en dat er meer Islamitische landen Israel zullen aanvallen. Opdat moment zal God Israel beschermen. Zal Israel reageren met een atoombom op Damascus?

De vernietiging van Damascus

Jesaja 17:1-3 Profetie over Damascus en Efraïm
1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.

http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/02/damascus-countdown-tran-en-syrie.html

De oorlog van Psalm 83

Als daarna meerdere Islamitische landen Israel aanvallen lijkt de oorlog die beschreven staat in psalm 83 uit te breken:

http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/01/psalm-83-de-komende-oorlog-in-het.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/02/zullen-dit-jaar-de-10-volken-van-psalm.html

Er kunnen grote dingen gebeuren binnenkort. Dingen die je niet kunt bevatten. Schrik niet. Weet dat alles in Gods hand is. Er gebeurd niets wat God niet wil! Weet dan ook dat de Here Jezus terugkomt naar de aarde!

Lucas 21:25-28 Rede over de laatste dingen
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
- Assad: 'Val Israël aan als ik wordt gedood' - 16-1-13
- Staat de Gog & Magog op punt te beginnen? 13-6-12
- Komen de profetieën over Egypte echt uit? - 3-7-13
meer >

Update:
Ten top national commanders meet in Amman on Syria intervention
(Top tien hoogste nationale bevelhebbers ontmoeten elkaar in Amman voor Syrië interventie)
Damascus: Any attack on Syria deemed coming from Israel
(Damascus: Elke aanval op Syrië geacht afkomstig te zijn uit Israël)
De reactie van Syrie is zoals verwacht. Zo gaat dat dus. Men valt de eigen bevolking aan met gifgas maar Israel krijgt de schuld als andere landen Syrie aanvalt. Wordt u er ook zo boos van... Ik vrees het ergste. Wie aan Gods volk komt, krijgt het op zijn eigen hoofd terug.

vrijdag 23 augustus 2013

De komst van genetisch gemanipuleerde monsters

Er wordt wat afgerommeld op genetisch gebied tegenwoordig als je de berichten op internet moet geloven. Het lijkt of we aan de vooravond staan van een soort van explosie van genetisch gemanipuleerde wezens. Een soort van genetisch armageddon. Alles lijkt mogelijk. Kruisingen tussen dieren of mensen en dieren of kinderen van drie verschillende ouders enz…
Als deze deur verder open gaat zullen ze allemaal als gekken gaan graaien in Gods Hof en het zich eigen willen maken. Als olifanten door een porseleinkast.

Welke monsters komen er aan? Hier een voorproefje….
http://www.adguk-blog.com/2013/08/monstrous-gmo-bulls-now-reality.html

Het zal zijn als in de dagen van Noach
Waar het zal eindigen, lijkt al wel bekent. Het zal eindigen daar waar het niet meer verder kan. Als de deur naar de hel gaat open. Er heeft zich al eens eerder zo’n situatie voorgedaan in de tijd van Noach geloven veel mensen. Want het zal in de eindtijd zijn als in de dagen van Noach zei Jezus:

Matteüs 24:36-39
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

In de tijd van Noach waren gevallen engelen naar de aarde gekomen en hadden zich gekruist met mensen. Uit die kruising ontstonden reuzen. Half mens en half engel.

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Er wordt wel gedacht dat het in de tijd van Noach ook ging om genetische onzuiverheid. Alles op aarde leek wel “genetisch verdorven”. Al wat leeft had zijn weg op aarde verdorven. Alleen Noach was nog een “rechtvaardig en onberispelijk” man. Werd Noach gespaard omdat hij genetisch nog onbesmet was en waren de dieren die naar Noach toe kwamen in de ark ook nog genetisch zuiver?

Genesis 6:5-9 De zondvloed
5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.
9 Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. 10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet. 11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. 

Een dergelijke wereld waarin geen mens meer genetisch zuiver is, lijkt weer ontstaan. Bijvoorbeeld de komst van de supersoldaat met allerlei buitenmenselijke eigenschappen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Supersoldier
http://www.nu.nl/film/3480098/steven-spielberg-baseert-tv-serie-game-halo.html
http://www.film1.nl/films/33468-Cyborg-Soldier.html

Of genetische gemanipuleerde gewassen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_technologie

Men zal achter de schermen natuurlijk druk bezig zijn met allerlei genetische wangedrochten. Uiteindelijk zal er denk ik een heel leger wanstaltige wezen ontstaan, bezeten door boze geesten of noem ze levende demonen. Een dergelijk leger lijkt te wordt beschreven in openbaringen!

Openbaring 9:1-12 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna. 

Openbaring 9:13-21 De zesde bazuin
13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Alles zal anders zijn in de eindtijd wereld die er aan komt. Niets zal zijn zoals je altijd dacht dat het was! Alleen de waarheid in Bijbel zal overeind blijven als een vast baken. Wees niet bang Jezus heeft satan en zijn demonen overwonnen! Vertrouw op Hem!

Zie ook:
- Genetisch Armageddon met Steve Quayle - 20-8-13
- Evolutie en de eindtijd alian misleiding - 20-6-12
- Tom Horn Pandemonium's Engine - 05-01-12
meer >

donderdag 22 augustus 2013

The coming four blood moons a warning to Israel

YouTube: http://youtu.be/_WMHbx-NPuk

De komende vier bloedmanen in 2014-1215. Een waarschuwing aan Israel.

Joël 2:31
31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

zie ook:
- De bloedmaan connectie - 12-8-13
meer >

woensdag 21 augustus 2013

Amerikaanse stijl Christendom

(Vertaling van: http://www.newswithviews.com/Daubenmire/dave336.htm)

Ik ben niet “naar de kerk gegaan” afgelopen zondag.

Ik heb de keus gemaakt dat ik liever thuis tijd zou doorbrengen de Bijbel lezen dan naar een lokale sociale club te gaan. Ik ben blij dat ik niet ben gegaan.

Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat het noodzakelijk is dat we samenkomen en dat de gemeenschap van de heiligen belangrijk is. Maar ik vind zoveel van het Amerikaanse Christendom oppervlakkig, en als gevolg daarvan, is zoveel Amerikaanse Christelijke Bijbelse kennis ook oppervlakkig.

Amerikaanse stijl Christendom is anders dan alle andere vormen van Christendom waar dan ook.
Ik weet niet over u maar het geeft me een ongemakkelijk gevoel. Het maakt het Evanglie in feite zo ineffectief in Amerika vandaag. Je bent het met me eens toch dat het Amerikaanse Evangelie zijn smaak verloren heeft?

Bijna 85% van de Amerikanen indentificeren zich als Christen maar Christelijke waarden zijn niet meer heel gewoon in Amerika. Ware volgelingen worden bespot en belachelijk gemaakt.

De apostel Paulus beschreef onze toestand als volgt:

2 Timoteüs 3:5
5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;

Dat is het geloof is waar de Amerikaanse kerk zich bevind… het lijkt op een kerk… maar ze is zich compleet onbewust van “het gewichtigste van de wet”.

Als ik zo bot mag zijn, ik geloof dat voor het grootse deel het Amerikaanse Christendom een “ander Evangelie” is geworden. Laat het me uitleggen. 

Het Evangelie is beschreven als “het goede nieuws” en de Evangelie beginselen zouden ongeacht op welke deel van de aarde je ook woont hetzelfde moeten zijn. 

Ik zal nooit een korte ontmoeting vergeten die ik had met een missionaris uit Afrika (u leest het goed. Hij was een missionaris NAAR Amerika UIT Afrika). Een wederzijdse vriend nodigde twee van ons uit om te lunchen. Aan het einde van de ontmoeting keek mijn nieuwe Afrikaanse vriend me in de ogen en zei:

“Alstublieft stuur niet meer Amerikaanse missionarissen naar ons land. Het Amerikaanse Evangelie is niet welkom in ons land. De boodschap van rijkdom en welvaart werkt niet voor ons volk. De meesten doen wat ze kunnen om hun families te voeden en in leven te blijven. Het Amerikaanse Evangelie is een vals Evangelie. Het vernietigd onze mensen door valse hoop in een materialistische zegen te creëren.”

Net vorige week had ik een gesprek met een andere Christelijke jonge man die in Amerika op bezoek was. Het lijkt er op dat een van de gezinnen waar hij verbleef hem had uitgenodigd om met hun mee te gaan naar de kerk op zondagmorgen. Toen ik hem tegen kwam die middag vroeg ik hem hoe de “dienst” was geweest.
“Ik was echt teleurgesteld Coach. Geen bloed, geen kruis, geen zonden, geen berouw en geen tranen. De hele dienst ging over materiële zegeningen. Zijn alle Amerikaanse kerken zo?"

Het Evangelie moet universeel zijn. De boodschap moet overal gelden voor alle mensen. Een groot deel van het Evangelie wat gepreekt wordt van de kansels in Amerika is niets meer dan Christelijk-humanisme.

Humanisme is het geloofsysteem dat de mens in het middelpunt van alles zet. Het is precies het tegenovergestelde van het Christelijke Evangelie. Jezus roept iemand om zijn leven af te leggen. Amerikaans Christendom leert hoe Jezus je leven kan verbeteren.

Jezus gaf Zijn leven opdat wij zouden leven. De ware Evangelie boodschap eist van een individuele bekeerde om ook te sterven… te sterven voor de dood, voor de zonde, onze eigen egoïstische natuur. Amerikaanse Christendom eist geen gehoorzaamheid aan het Woord. Amerikaans Christendom vermijdt offers. Het gaat allemaal over wat je van Jezus kunt krijgen.

Zoals mijn vriend Flip het graag zegt: “iedereen wil Jezus volgen tot ze er achterkomen waar Hij naar toe gaat. Hij is op weg naar een kruis en Hij vraagt jou om elke dag je kruis op te nemen en Hem te volgen.”

Jezus leerde dat om echt te leven men moet sterven.

Dat is niet de boodschap die het Amerikaanse Evangelie brengt.

Zou de boodschap van Rick Warren’s “doelgericht leven” verkopen in Syrië waar Christenen worstelen om aan de zelfmoordcommando’s te ontsnappen die jagen op volgelingen van Christus? Zou het “Je Beste leven Nu” van Joel Osteen werken voor degenen in de sloppenwijken van Indonesië, waar kinderen op stortplaatsen opzoek zijn naar een maaltijd? Zou het programma van Trinity Broadcasting Network de verduisterde harten van Ethiopië bereiken waar miljoenen ontheemde mensen strijden voor de eenvoudige levensbehoeften?

Zal de preek van uw dominee van vorige week vrijheid en bevrijding brengen aan het door oorlog verscheurde Soedan? Zo niet dan is het totaal geen Evangelie.

Afgelopen zondag zette ik de TV aan om te zien wat voor “prediking” er was in de ether. Ik luisterde naar delen van drie verschillende boodschappen in de 15 minuten die ik aan kon. Een dominee sprak over het overwinnen van stress, een andere sprak over het versterken van uw huwelijk en de derde over onze behoefte om Israel te verdedigen.

“Geen bloed, geen kruis, geen zonde, geen berouw en geen tranen.”

Ik kon niet helpen te denken aan mijn Afrikaanse missionaris vriend:… "Alstublieft stuur geen Amerikaanse missionarissen meer naar ons land."

Amerika is een puinhoop omdat de kerk een puinhoop is.

Judas 1:3-4
3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. 

Welvaart is in het Evangelie. Gezening is in het Evangelie. Huwelijk is in het Evangelie. Blijdschap is in het Evangelie. Ze maken allemaal deel uit van het Evangelie, maar geen van hen alleen, is het evangelie.

Het Evangelie spreekt over geestelijke dingen. Jezus maakt dit duidelijk in Johannes 3. Het meeste wat we horen in onze kerken zijn natuurlijk (materiële) dingen. Als je een eerlijk zelf onderzoek doet, zul je vinden dat veel van je gebedstijd besteed aan het vragen aan God om “dingen”.

En het werkt niet, Amerika. Het leven veranderende Evangelie kan een verduisterd hart redden. Een leven verbeterend Evangelie kan dat niet. Zonde en verlossing is prediking op harde rots. Gezondheid en welvaart prediking is zinkend zand.

Ik kwam een studie tegen deze week waar alle Christelijke Amerikanen bij stil zouden moeten staan. Volgens een recente studie van het Guttmacher Institute: “Van alle vrouwen die een abortus onderging, gaf bijna drie kwart aan een religieuze overtuiging te hebben. Het grootste deel waren protestant (37 procent) en de meesten van de rest zeiden katholiek te zijn (28 procent)…”

Het rapport voegt toe: “waarom aborteren Christen hun kinderen? Ze begrijpen niet volledig het Evangelie en zijn niet gedisciplineerd. Zij kennen Jezus en aanvaarden Hem als redder maar begrijpen of kennen zijn heerschappij niet.

Tijdens het ochtendgebed met mijn vrouw ik betrapte mezelf er op weer op God te vragen om “mijn spullen te zegen.” Je weet hoe dat gaat. Ik was aan het bidden voor Michele, voor bescherming voor onze kinderen en de gunst van God op ons leven. En dit zijn allemaal nobele dingen. Maar het sterven van je zelf betekend dat die dingen niet meer voorop zouden moeten staan in mijn Christelijke wandel.

“Gebruik mij Heer, verander mij Heer, vergeef mij Heer, geleid mij Heer, spreek door mij heen Heer, verlos mij Heer” Dat zijn de gebeden van iemand die Christus lief heeft.

Als de preken die je hoort niet relevant zijn op elk continent op aarde… als je een veramerikaniseerd, humanistisch, zelf-verbeterend Evangelie hoort… een Evangelie dat niks van je vraagt… dan hoor je totaal geen Evangelie.

"geen bloed, geen kruis, geen zonde, geen berouw en geen tranen”. 

Het “gemak geloof” tapt de kracht uit het Evangelie. Amerikaans Christendom heeft wat vervolging nodig. Vervolging brengt toewijding. Amerikaanse Christenen houden niet van het dragen van kruisen.

Bron: http://www.newswithviews.com/Daubenmire/dave336.htm

Openbaring 3,14-22 Aan Laodicea
14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
22 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
 

dinsdag 20 augustus 2013

Genetisch Armageddon met Steve Quayle

YouTube: http://youtu.be/pISCpxQtOjM

http://www.stevequayle.com/
http://www.prophecyinthenews.com/

Zie ook:
- Evolutie en de eindtijd alian misleiding - 20-6-12
- Animal Human Hybrids, Transhumanism, and The Bible - 10-10-12
- Tom Horn: The Human Enhancement Revolution - 6-8-12
- De Triple Helix door Pastor Mike Hoggard - 6-1-12
meer >

De Egyptenaren hebben de Apocalyps uitgesteld?

(vertaling van: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread965380/pg1)

De titel is een uitdagende stelling, helemaal gezien het ongelofelijke geweld in Egypte maar wat we nu zien is een militaire macht die vecht voor het volk van Egypte tegen het plan van de TPTB (The Powers That Be of de machthebbers achter de schermen) om de wereld naar de derde wereld oorlog te leiden.

U ziet dat de rol van het Moslim Broederschap in dit “spel” is om het complete Midden Oosten en Noord Afrika over te nemen om de Arabische wereld te verenigen tegen Jeruzalem. Het Moslim Broederschap is het proxy leger, de uiteindelijke katalysator en instrument van de heersende elite om een ander wereld conflict te creëren, de VS tegen de Moslimwereld.

De omverwerping van de Moslim Broederschap in Egypte is een kleine overwinning voor de mensheid omdat de mensen het spel niet meespelen. Het is echt roet in het eten voor de verborgen machthebbers die de Moslim Broederschap aan de macht willen hebben.

De ironie is dat de reguliere media voor de militaire staatgreep druk bezig was de ideeën bij de massa te implanteren. Ze zagen de omverwerping van Morsi niet aankomen. 

Moslim Broederschap: “Israel is onze vijand”
http://cnsnews.com/news/article/muslim-brotherhood-stokes-anti-israel-sentiment-israel-our-enemy

Twee maanden nadat de regering-Obama 250 miljoen voor hulp gaf aan Egypte, voor wat Staatssecretaris John Kerry noemde: “de bevestiging van het goede gedrag om de hervormingen aan te sporen”, is het land getuige van een sterke stijging van anti Israel sentiment, het meeste opgestookt door de Moslim Broederschap.
“Israel is onze vijand” scandeerde senior Moslimbroedeschap leider Mohamed el-Beltagy tijdens een bijeenkomst buiten een prominente moskee in Cairo. Hij beschuldigde de Joodse staat van “onverantwoordelijke en bewuste misdaden tegen onze moslim broeders en zuster in Palestina en Syrië.” Als Moslims zullen we een blijven, generatie na generatie en ons doel zal blijven de bevrijding van Jeruzalem”


Het is bijna niet te geloven dat Amerikaanse belasting dollars zowel Israel als de overname van het Midden Oosten door het moslimbroederschap financieren. Het is het toppunt van tegenstrijdigheid. Dat wil zeggen tenzij je het spel kent, want de mensen die de besluiten nemen geven niks om welk land dan ook. Dat is het belangrijkste dat je moet beseffen.

De machten achter de schermen financieren altijd beide kanten van oorlogen, dat is hun paradepaardje en vandaag is dat niet anders. De zionistische beleidsmakers in Amerika gebruiken Amerikaanse belasting dollars om chaos en verdeeldheid in het Midden-Oosten te creëren met alleen de bedoeling om een ander groot wereld conflict te starten.  

De gebeurtenissen in Egypte hebben de plannen van de elite gestopt omdat hun moslimbroederschap proxy omvergeworpen is door het volk en het leger van Egypte. Het geweld is verschrikkelijk maar het is een overwinning op de plannen van de machten achter de schermen.

Het moslimbroederschap zijn gangsters en extremisten met de opzet om geweld te verspreiden in de hele regio. Ze zijn betrokken in Libië, Irak en Syrië. Het ergste is dat de inlichtingdiensten propaganda circuleren in de hele regio om haat tegen het Westen te creëren. Terwijl de gekken die Amerika beheersen en vernietigen van binnenuit nog meer haat tegen het Westen voeden met hun beleid van steun aan Israel en het voeren van illegale oorlogen en bombardementen.

Wij, het hele menselijke ras worden tegen elkaar uitgespeeld als Christenen, Joden of Moslims. We worden uitgespeeld en verdeeld zullen we vallen.

Wacht maar af tot Syrië valt en de grootste voorraad chemische wapens valt in de handen van de terroristen die dat ooit soevereine land zullen overnemen. Hoeveel mensen zullen blijven staan voor hun samenzweringsideeën als het Chertoff plan in werking treed en de mensen die vrij denken (extremisten) opgepakt zullen worden en naar concentratiekampen worden gestuurd.

Ik ben geschokt door de pogingen van reguliere media om sympathie te creëren voor de zgn democratisch gekozen Moslimbroederschap, ik bedoel zijn we allemaal deze video vergeten??

YouTube: http://youtu.be/NvlRfnOQpus

Het Westen steunt dit? En steunt Israel met miljarden militaire hulp elk jaar. Je kan eerlijk zeggen dat ze niet een derde wereld oorlog willen zo die werd omschreven door William G Carr in de jaren 50.

William Guy Carr- De analyse van drie Wereld Oorlogen
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread884551/pg1

Het is een schande dat het leger van Amerika niet meer in dienst staat voor het Amerikaanse volk en zijn eigen militaire coupe pleegt het te laat is. Maar dat zal nooit gebeuren, de gebeurtenissen in Egypte, ondanks de dappere inspanningen van de bevolking en de militairen, zijn slechts struikelblokken voor het gruwelijke plan met de mensheid van de elite.

NB
Voor de genen die geïnteresseerd zijn, het “Chertoff plan” begon met de bomaanslagen in Boston. In Chertoff’s eigen woorden: “kleinschalige terroristische aanslagen in hoge frequentie… chemische en biologische wapens enz…”. De media is al hard aan het werkt om terrorisme te koppelen aan samenzweringsdenken. De lijnen vervangen en het is allemaal gelinkt aan het Midden Oosten en de bewakingsstaat en FEMA kampen in heel Amerika.

Het is grimmige materie, maar de wereld is een grimmige plek op dit moment.

Bron: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread965380/pg1

zie ook:
- Bijbelse voorspellingen Egypte komen uit! - 14-8-13
meer >

maandag 19 augustus 2013

Belangrijk. Mogelijk noodalarm voor FEMA regio3

YouTube: http://youtu.be/REbuE9Ir82E

Vertaling van de tekst bij de video:

Let op iedereen. Obamacare zal ingevoerd worden als gedwongen huiszoekingen beginnen op 1 oktober 2013. Er gebeuren een heleboel dingen. Dit zal niet goed gaan. De overheid dreigt af te sluiten tenzij het Congres stemt voor de defenanciering van Obamacare. Zodat de wet zal instorten.

De informatie die me was gegeven is momenteel in een proces om te worden doorgelicht. Dat is de reden waarom in de titel “mogelijk” staat.

FYI – Sheldon R Songstad - 75 jaar oud – woont momenteel in Sioux Falls, SD (zeer levend).
Zijn naam en gegevens staan vermeld in de geschiedenis van senatoren van South Dakota.

FBI waarschuwing
De Federale wet staat het burgers toe om films, video tapes of video disks waarop copyright rust onder bepaalde omstandigheden zonder toestemming van de auteur te gebruiken.
Deze schending van het auteursrecht wordt “redelijk gebruik” genoemd, en is toegestaan ten behoeve van kritiek, berichtgeving, onderwijs en parodie.

Noodsituatie FEMA Regio 3 waarschuwing!
FEMA Region III: DC, DE, MD, PA, VA, WV
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2013 06.43
Betreft: Nationale update van Sheldon: Senator R. Songstad, Ret. Van South Dakota State.

Dit is wat het onderzoek van de nationale paraatheid door de senator opbracht. 

FEMA plaatst orders voor meer dan 14,2 miljoen voor MRE en opwarmmaaltijden voor aflevering in Regio 3 op 1 oktober.
FEMA plaatst orders voor 22 miljoen voor zakjes noodwater om afgeleverd te worden op 1 oktober.
FEMA plaatst orders voor 13,6 miljoen voor MRE’s en opwarmmaaltijden om afgeleverd te worden in Austin op 1 oktober.

Een cursus van negen weken voor een UN-vredesmacht in Conus om burgeroorlog, Engels en US wapensystemen te oefenen. Beginnend op de vierde week van july voor 386,000 soldaten en af te sluiten op 1 oktober.
11 Miljoen voor antibiotica om af te leveren in FEMA Regio 3 op 1 oktober door CDC.

De Wereld Gezondheid Organisatie hield de tweede spoedvergadering in zijn geschiedenis om te discussiëren over het MERS Coranavirus. Bepaald werd dat een vaccin op 1 oktober aanwezig MOET zijn.

2800 MRAP’s moeten afgeleverd zijn aan het DHS op 1 oktober.
Geen verlof zal worden toegestaan voor Amerikaanse militairen van 28 september tot 5 november.
De jaarlijkse training van NORCOMM voor burgerlijke onrust wordt opgeschort tot 27 september om uitgevoerd te worden in het noordoosten van de kunstgebieden.

Alle DHS agenten kwalificeren zich voor pistool, shotgun en AR 15 op 28 september. Geen melding van een jaarlijks minder dodelijke kwalificatie.
Sporadische testen van GPS en communicatiesatellieten is gecoördineerd voor de eerste keer met een test datum van 29 september.

POTUS mandaten aan FEMA en DHS ter ondersteuning van grootstedelijke gemeenten in het omgaan van extreme klimaatveranderingen MOET compleet zijn op 1 oktober. Deze mandaten werden uitgegeven gedurende de laatste drie weken.

Alle Nationale Guard eenheden zullen de rel-controle en ramphulp training voltooien tijdens de jaarlijkse twee wekelijkse training. Alle eenheden MOETEN hun training voltooid hebben op 30 september.

Kustwacht eenheden die hun basis in het oosten hebben, voeren massale groeptrainingen uit, meestal in de Golf, in de Virginia en Delaware gebieden. Dit is een 10 daagse training missie te beginnen op 26 september.

“God, alstublieft help Amerika”
Sheldon R. Songstad
Senator Retired: South Dakota State

Zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12 tip
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
meer >

zaterdag 17 augustus 2013

Uit het nieuws 15-08-2013

Door: Franklin ter Horst

De betrokkenheid van het Westen bij de terreur in Syrië 

Dat de “Prince of War” Barack Hoessein Obama tot over zijn oren betrokken is bij de diverse conflicten in het Midden-Oosten en op andere plaatsen, is inmiddels wel duidelijk. Zijn sympathie voor de Moslim Broederschap is al lang geen geheim meer en zijn steun aan de jihadisten in Syrië is ronduit verbijsterend. Net als zijn bemoeienis bij het verwijderen van Moeammer Gadhaffi in Libië, behoort hij tot de aanstichters van de crisis in Syrië tegen het bewind van Bashar -al Assad. Dat hij daarbij steun ondervindt van EuroBabel en de grootste financiers van het wereldwijde terrorisme Saoedi-Arabië en Qatar, is al evenmin een verrassing. De samenlevingen van deze laatste genoemde landen zijn een regelrechte schande voor de mensheid. Hun doelstelling is de hele wereld om te vormen tot een radicale islamdictatuur. De voormalige kamelendrijvers in Qatar stonden mede achter de opstand in Tunesië, Libië, de terreur van Hamas in Gaza tegen Israël en nu tegen het bewind van Assad. Prinses Sheikha Hind bin Hamad bin Khalifa van Qatar schrijft op Twitter dat de steun van haar land aan de jihadisten in Syrië een regelrechte schande is in de geschiedenis van Qatar. Uit alle aspecten van de Syrische crisis blijkt overduidelijk dat het gaat om een buitenlandse samenzwering. Volgens de Amerikaanse generaal Wesly Clark is de beslissing om Assad van het wereldtoneel te verwijderen al kort na de aanslag op de Twin Towers in 2001 genomen. De samenzweerders achter de schermen waren dus al lang bezig het onkruid te zaaien dat nu weelderig opschiet in Syrië.

De bevolking van Syrië wordt geconfronteerd met de gruwelijkste vormen van barbaarsheid. Er wordt verkracht, gemoord en geplunderd. De verwoestingen die de jihadisten aanrichten zijn met geen pen te beschrijven. Hele dorpen en delen van steden zijn veranderd in puinhopen en de Syrische samenleving veranderd in een nachtmerrie. Het lijden van het Syrische volk is onbeschrijfelijk. De wereldleiders willen ons doen geloven dat het in Syrië gaat om een spontane opstand van een sinds lang onderdrukt volk maar in werkelijkheid is er nooit sprake geweest een ‘volksopstand’ noch van een ‘burgeroorlog’ vanuit de bevolking tegen het bewind van dictator Assad. Niet dat Assad zelf zo’n brave broeder is, verre van dat, maar regering, volk en land blijken vanaf het begin slachtoffer van een lang voorbereide, goed geplande samenzwering van buiten af om Syrië te ontwrichten en chaos te creëren.Wat hier met steun van het Westen gebeurt, is niets anders een misdaad tegen de menselijkheid. Altijd met dezelfde leugens en dezelfde methoden: om de bevolking zogenaamd naar de democratie en de vrijheid te brengen! 

Het zogenaamde Vrije Syrische leger (volgenshet westen de bevrijders en beschermers van het volk) zijn noch bevrijders, noch vrij, noch Syrisch en noch een leger. Het gaat voor een belangrijk deel om jihadisten, afkomstig van buiten Syrië. Ze komen uit Rusland, Pakistan, Afghanistan (Taliban), Somalië, Europa waaronder (circa 100 uit Nederland) België, Denemarken, Finland, Spanje, Zweden, Albanië, Oostenrijk, Bulgarije, Kosovo en diverse Arabische landen waaronder Saoedi-Arabië. Velen van hen zijn terug te vinden bij de aan Al-Qaeda gelieerde Jabhat al-Nusra terreurbeweging. Syrië is voor deze figuren het meest prominente barbaarse slagveld in de wereld geworden, een soort speeltuin waar naar hartenlust gemoord en verkracht kan worden.

Het Westen is dit soort geboefte aan het bestrijden in Afghanistan, Pakistan, Yemen, Algerije en nog een hele serie andere landen, maar in Syrië worden ze juist gesteund. Bashar al Assad op zijn beurt weet zich gesteund door Rusland, China, Iran (troepen van de Revolutionaire Garde) verschillende ‘Palestijnse’ terreurgroepen en duizenden leden van de Libanese terreurbeweging Hellsballah. Daarnaast hebben duizenden vrijwilligers uit Rusland, Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne zich gemeld om Assad te helpen. Salman Shaikh, directeur van het director Doha Center of the Brookings Institution denktank zegt dat er tevens 1500 tot 2000 terroristen uit Irak aan de gevechten deelnemen. De middeleeuwse Ayatollahs uit Iran investeren honderden miljoenen dollars om het bewind van dictator Assad overeind te houden.

Iedere leek begint te beseffen dat buitenlandse machten in Syrië een vreselijk spel aan het spelen zijn waarbij de burgers weer het slachtoffer zijn. Dood en vernietiging van hele dorpen en woonwijken worden veroorzaakt door de samenzweerders die in Syrië hun eigen belangen willen vestigen. Voor hen heeft het leven van het Syrische volk en de soevereiniteit van dit land geen enkele waarde.

Syrische bevolking slachtoffer van gruweldaden

Volgens de VN zijn er al ruim 100.000 doden te betreuren. Anderen spreken zelfs van ruim 200.000 doden. Er zijn 5 miljoen vluchtelingen in Syrië zelf en circa twee miljoen het land ontvlucht. De Verenigde Naties berichtten op 16 juli 2013 dat het conflict in Syrië de ergste vluchtelingencrisis is in twintig jaar sinds de crisis in Rwanda. Elke maand worden er 5.000 mensen gedood en elke dag komen er 6.000 vluchtelingen bij. Syrië is voor een groot deel ontwricht, de infrastructuur met vele scholen (minstens 3000) en ziekenhuizen zijn verwoest, duizenden fabrieken zijn geplunderd en tientallen bakkerijen vernield. De voedselprijzen zijn verveelvoudigd, er is gebrek aan brandstof, op vele plaatsen is er geen elektriciteit en zelfs geen water. Het leven in bijvoorbeeld Aleppo - het economische hart van Syrië – is volledig ontmanteld, geplunderd en verwoest. 1300 fabrieken zijn verwoest waardoor 130.000 gezinnen volledig zonder inkomen zijn komen te zitten. Dokters zijn vertrokken en durven niet terug te keren. Apotheken zijn leeggeroofd en verwoest. Praktisch alle levensaders zijn afgesneden, welbewust vernield. In vele families is iemand gekidnapt, vermoord of omgekomen. Duizenden gezinnen voor altijd gebroken. En de georganiseerde, door het westen gesteunde ontwrichting gaat dagelijks gewoon door.

Christenen slachtoffer jihadistische barbaren

Zoals praktisch overal in de islamitische wereld zijn ook de christenen in Syrië doelwit van de jihadisten.Eeuwen lang leefden moslims, christenen, alawieten en andere geloofsgemeenschappen op redelijk harmonieuze wijze samen. Duizenden christenen zijn uit hun huizen verdreven, hun bezittingen geroofd, verkracht en vermoord, waaronder talloze kinderen. In de stad Homs bijvoorbeeld zijn praktisch alle kerken geplunderd. Van de oorspronkelijke 80.000 christenen in deze stad zijn er nog slechts enkele honderden over. In de plaats al-Duwayr/Douar, aan de grens met Libanon,werden op 28 mei 2013 praktisch alle christenen door leden van de terreurgroep Jabhat -al Nusra vermoord. Door Hezbollah uit de plaats Qussairverdreven, voerde deze terreurgroep een massaslachting uit in dit dorp. Volgens overgebleven bewoners kwamen circa 350 zwaar bewapende jihadisten het dorp binnen, haalden de christenen uit hun huizen en verzamelden hen op het centrale plein waar ze koelbloedig werden vermoord. Het precieze dodental is niet bekend maar foto’s tonen een gruwelijk beeld en verwoestingen.

De moordpartij kreeg nauwelijks aandacht in de media en de kerkleiders zwijgen en zoals ze altijd zwijgen wanneer waar dan ook in de diverse islamitische landen christenen worden vervolgd en vermoord. Terwijl hun geloofsgenoten barbaarse gruwelijkheden ondergaan en het christendom verder uitgeroeid, snurken de gezaghebbende theologen in het Westen rustig door of lispelen een paar niet ter zake doende vrome gebeden. Het gevaar bestaat dat de christenen in Syrië volledig zullen verdwijnen omdat in de toekomstige verdeling van Syrië door de verschillende terreurgroepen er geen eigen plaats is voorzien voor de christenen. Ontvoeringen, executies en moorden zijn de normaalste zaak van de wereld geworden. Het is nauwelijks te geloven dat deze figuren daarbij de steun ondervinden van Obama, Europa en de verschillende Arabische landen.

Volgens een recent rapport heeft Open Doors het voor de christenen in Syrië opgenomen en gewaarschuwd dat de christelijke minderheid het slachtoffer is van “disproportioneel geweld en misbruik”. Het verslag waarschuwt, gezien de groeiende invloed van islamieten, voor een sombere toekomst voor christenen, wie de strijd om Syrië ook wint. “Christenen worden geconfronteerd met het vooruitzicht nooit te kunnen terugkeren naar hun huizen en bedrijven”, voegde de politiek commentator Nicholas Heras eraan toe. Christenen die naar buurlanden van Syrië zijn gevlucht en daar in tentenkampen zijn ondergebracht, worden geconfronteerd met intimidatie, fictieve huwelijksvoorstellen om hun dochters te ontvoeren, en verbaal en fysiek religieuze vervolging.

Met regelmaat openbaart zich de satanische aard van de jihadisten. De door hen gepleegde gruwelijkheden zijn uitgegroeid tot ongekende vormen. Op zondag 23 juni 2013 werd de katholieke priester François Murad in het dorpje Gassanieh een op zeer brutale wijze door een stel barbaren van Jabhat al-Nusra publiekelijk onthoofd. In videomateriaal dat online werd verspreid, wordt getoond hoe de priester vastgebonden en op de grond geduwd wordt terwijl een man langzaam zijn hoofd afsnijdt met iets wat lijkt op een keukenmes. Te horen is hoe enkele tientallen omstanders, waaronder kinderen, zingen 'Allah Akbar' terwijl de onthoofding plaatsvindt.

Verschillende soennitische moslimfundamentalistische geestelijken hebben in een fatwa hun goedkeuring uitgesproken voor de verkrachting van Syrische vrouwen en meisjes door de jihadisten. Volgens de mensenrechtenorganisatie ‘Women under siege’ zijn hierdoor al tienduizend jonge vrouwen verkracht. Op basis van een analyse van ooggetuigenverslagen gaat het om vrouwen en meisjes in de leeftijd tussen 7 en 46, 18% van de vrouwen overlijdt of wordt vermoord om als getuige te verdwijnen. Het gaat hier om het massaal plegen van oorlogsmisdaden.

Wat deze wereldwijd geronselde jihadisten in Syrië aanrichten gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven. De misdaden die ze onder de Syrische bevolking aanrichten is huiveringwekkend. De praktijk laat zien dat er geen greintje menselijkheid of respect voor het menselijk leven meer te vinden is. Het moorden en verkrachten is onderdeel van hun dagelijks leven geworden. De ene na de andere horrorfilm verschijnt op You Tube waarin mensen onder luid gejuich worden onthoofd en dat allemaal om hun god te behagen. In een op 12 mei 2013 op YouTube gezette video is een lid van de Faroek beweging te zien die het hart van de soldaat uitsnijdt en er zijn tanden inzet en vervolgens zegt: “Ik zweer voor Allah dat wij uw harten en levers zullen opeten, jullie soldaten van Bashar de hond.” Ondertussen schreeuwen zijn aanhangers op de achtergrond hoe machtig en groot hun god is. Over dit soort gruweldaden hoort u over het algemeen weinig via de reguliere media. 

De macht van het beest groeit gestaag. We leven in een verdwaasde wereld, waar het gezond verstand hoe langer hoe meer verloren gaat en plaats maakt voor een schijnheilig pseudotolerant maatschappelijk gedrag. De hulp van het Westen en diverse Arabische landen aan de jihadisten in Syrië heeft helemaal niets te maken met het willen instaleren van een democratische regering. Het creëren van chaos lijkt de enige doelstelling want ieder weldenkend mens kan invullen dat er van de opererende jihadisten niets democratisch verwacht mag worden. Wat ze aan het doen zijn is Syrië in een ruïne en een massagraf veranderen. Het voorwendsel van “vrijheid en democratie” heeft zijn geloofwaardigheid al lang verloren. Overal waar Washington zich met de interne aangelegenheden van land bemoeit, ontstaat chaos, moord en doodslag. Hoeveel mensenlevens daarmee gemoeid zijn, doet niet ter zake. Grootspraak en godslastering zijn aan de orde van de dag maar er komt een tijd dat de samenzweerders de rekening gepresenteerd zullen krijgen voor hun wandaden. Het zal ze doen beven van angst. Straks zullen ze van het wereldtoneel verdwijnen en zal de kerk als een levenloos geraamte in elkaar storten. De Bijbel maakt duidelijk hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien waar het uiteindelijk allemaal op uit zal draaien. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan het voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog.

Met vriendelijke groet

Franklin ter Horst (Zie ook: www.franklinterhorst.nl )

meer >

donderdag 15 augustus 2013

Ondergrondse volledig bevoorrade steden met tunnels van de elitehttp://www.liveleak.com/view?i=e6d_1376395084

Openbaring 6,1-17 De eerste zes zegels geopend
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Zie ook:
- De Wereldzaadbank op Spitsbergen - 29-7-13
- Denver Airport Conspiracy Theory: A Documentary - 20-3-12
- NWO: Secret Societies and Biblical Prophecy - 19-1-12
meer >

woensdag 14 augustus 2013

Bijbelse voorspellingen Egypte komen uit!

Egyptische regering kondigt noodtoestand af na bloedbad

Zoals voorspelt komen de Bijbelse voorspellingen over Egypte nu uit!

Zie:
- Komen de profetieën over Egypte echt uit? - 3-7-13
- Egypte op rand van burgeroorlog. Komen de voorspellingen uit? - 25-6-13

meer artikelen >

Update 16-8-13:
Aerial footage shows Cairo burning

Voorspellingen 2013 - 2014


De eindtijd of de aanloop er naar toe is niet in 2012 begonnen. Maar vergis je niet het is wel dichtbij. Alle onderdelen lijken op hun plek. Wanneer zal de eerste zet worden gedaan?

Bijbelse voorspellingen
Er wordt veel gespeculeerd over wat er de komende tijd gaat gebeuren en wanneer. Als je de nieuwsfeiten bij elkaar zet dan kan het haast niet anders of de eindtijd staat nu echt op punt te beginnen. De eindtijd duurt 7 jaar. In die tijd komen Gods oordelen over de aarde. Aan het eind er van komt de Heer Jezus terug naar de aarde. Natuurlijk weten we niet precies wanneer de eindtijd begint. Als God het wil duurt het nog 10 jaar! Maar zoals het nu lijkt, is het toch echt heel dichtbij. Maar dan weet je toch wat er gaat gebeuren? Je kunt nu zelf voorspellen wanneer en welke gebeurtenissen plaats kunnen gaan vinden want die staan in de bijbel, in het laatste bijbelboek Openbaringen!

Veel commentators vragen zich af of de economie gaat instorten en of er oorlogen en hongersnoden komen. Nou bij deze: ja er komen wereldwijde oorlogen en hongersnoden! De oorzaak kan zijn dat de economieen instorten en het geld niks meer waard is of dat de olietoevoer stagneert. Maar het zal is pas het begin zijn. Het wordt uiteindelijk een grote wereldwijde slachting.

Het heeft geen zin je kop in het zand te steken. Ik denk dat de eindtijd aan het eind van dit jaar of vanaf begin volgend jaar gaat beginnen. We zitten nu in de aanloop naar de gebeurtenissen. Hoewel er al van alles kan gebeuren denk ik dat het voor iedereen duidelijk zal zijn als de eindtijd echt begint. Want waarschijnlijk wordt vooraf de gemeente van Jezus weggenomen van de aarde. Dat heet de opname. Miljoenen mensen zullen ineens verdwenen zijn. Maar de opname kan ook later zijn, bijvoorbeeld halverwege de eindtijd. Dat is niet helemaal duidelijk. De komst van de anti christ zal geloof ik wel heel duidelijk het begin van de eindtijd markeren. Zijn komst zal denk ik een niet te missen gebeurtenis zijn.

Hoe snel zal het gaan?
De vraag is in welke tempo zullen de gebeurtenissen plaats vinden? Hoe snel zal de rampspoed daadwerkelijk hier in Nederland voor je neus staan en aanbellen bij je voordeur? Het lijkt er op dat het zo snel zal gaan dat de mensen amper tijd hebben om op adem te komen.

De eindtijd duurt 7 jaar en wordt beschreven in het laatste bijbelboek “openbaringen“. Er wordt in beschreven hoe Jezus een boekrol van God ontvangt. De boekrol heeft 7 zegels met daarin de oordelen. Een voor een verbreekt Jezus dan de zegels en vinden de oordelen plaats op aarde. Het 7’de zegel bestaat uit de 7 bazuinen die geblazen worden en de 7’de bazuin bestaat uit de 6 schalen met Gods wraak die over de aarde wordt uitgegoten.

In die 7 jaar zullen er volgens mij dan 18 gebeurtenissen plaats vinden: 6 zegels + 6 bazuinen + 6 schalen. Na het uitgieten van de laatste schaal zal de Here Jezus terug komen. Die laatste gebeurtenis zal daarom denk ik niet veel tijd in beslag nemen. 7 jaren zijn 84 maanden. Gemiddeld kan dan een gebeurtenis 4,6 maand lang duren. Dat zijn 2,6 gebeurtenis per jaar.

De eerste 4 zegels, de vier paarden:
Laten we kijken naar de gebeurtenissen van de eerste vier zegels, de vier paarden.

Openbaring 6,1-8

1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

Stel dat het eind dit jaar begint. En stel dat de ruiter op het witte paard van het eerste zegel echt de anti christ voorstelt, wat veel bijbeluitleggers aannemen, dan zal de anti christ in december 2013 of januari 2014 verschijnen. Hij trekt uit om te overwinnen staat er. Neem dan die 4,6 maanden per gebeurtenis. Dan zullen de eerste 4-5 maanden van volgend jaar (januari tot mei) in het teken staan van een soort van overwinningsoorlog.

Maar vanaf mei 2014 kan dan het tweede zegel worden geopend. Dan wordt de vrede van de aarde weggenomen staat er, zodat men elkaar gaat afslachten. Wereldwijde oorlog en geweld. Ik stel me voor dat de moslims uit wraak voor verloren oorlogen in het eerste zegel wereldwijd hun hoofd verliezen en overal (zelfmoord)aanslagen plegen en mensen te lijf gaan. Ze kunnen de grote steden wel in de brandsteken en dan slaat iedereen aan het plunderen net als laatst in London gebeurde. Of dat nog andere groepen en landen elkaar te lijf gaan. In ieder geval kan het geweld zich dan al thuis bij je in de straat afspelen. Mensen zullen lange tenen krijgen en kunnen niks meer van elkaar verdragen.

Vanaf september, oktober volgend jaar kan dan het derde zegel geopend worden. Er komt hongersnood. De Albert Hein en de Aldi gaan leeg. De spanning zal te snijden zijn! Er zal veel geweld, beroving en plundering zijn. Dus over iets langer dan een jaar is de kans groot dat de hongersnood begint in Nederland. Moet je nu eens in een volgepropte supermarkt komen. Weinig mensen nemen aan dat er over een jaar hongersnood kan zijn in Nederland! Hoewel de eerste barstjes in het fundament nu toch al wel zichtbaar zijn. Als het zo ver is dan zullen economieen wereldwijd waarschijnlijk definitief compleet zijn ingestort. Het kan ook zijn dat er geen brandstof is of dat brandstof niet te betalen is. Want zonder brandstof valt alles stil.

Daarna, dat kan zijn vanaf maart 2015, wordt het vierde zegel geopend. Dat zegel staat in teken van de dood. Er wordt gedood over het vierde deel van de aarde! En dit zijn “pas” de eerste 4 zegels.

Jezus is de echte!
De mensen (die achterblijven na de opname?) zullen niet weten wat hun overkomt. Alles waar ze altijd op vertrouwden kan binnen een paar maanden weg zijn! Werk, pensioenen, uitkeringen, spaargeld enz kunnen zo weg zijn. Er zal dan een “merkteken” ingevoerd worden. Het “teken van het beest”. Zonder dat teken zul je niet kunnen kopen of verkopen. Dat teken zal in verband staan met het nummer 666. Maar als je dat teken ontvangt ben je voor eeuwig verloren!!

Je kunt straks van ellende in de armen van de anti christ vliegen en het teken van het beest aannemen. Maar hij is dus een oplichter. Het zal blijken dat je ziel hebt verkocht aan de duivel. Je kunt ook op Jezus vertrouwen. Jezus heeft satan en de dood overwonnen! Hij komt terug om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde. Maar wat je ook gaat overkomen de komende 7 jaar, iedereen(!) zal de enige ware God, de God van de bijbel, persoonlijk gaan ontmoeten! Ben je er klaar voor?

zie ook:
- De bloedmaan connectie - 12-8-13
- De opname, wees waakzaam! - 10-8-13 tip
- Boek: Voorbereiding op de Wederkomst – Lance Lambert - 31-7-13
- Het Duizendjarig Koninkrijk- 20-7-13 tip
- Jesaja 24: Het gericht over de aarde - 30-6-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13 tip
meer >

dinsdag 13 augustus 2013

Nieuwstip: News In Two Minutes - Emergency Preparedness

YouTube Kanaal: http://www.youtube.com/user/FullSpectrumSurvival

YouTube: http://youtu.be/K46aywIOF9k

Watchman Video Broadcast: The Comic Con deel 3 en 4

Een serie van Pastor Mike over de striphelden zoals superman en spiderman. De striphelden zijn vaak een kruising tussen dieren of engelen en mensen. Ze kunnen beschikken over onmenselijke superkrachten. Het zijn een soort van halfgoden.

Die gevallen engelen en hun nageslacht werden gezien als de Goden. Het zijn de Goden uit de oudheid zoals Hercules e.d. Ze leefden in de wereld van voor de zondvloed. Pastor Mike denk dat dat de wereld van Atlantis is.

De striphelden zijn ook een prototype van de anti christ die komt. De anti christ zal waarschijnlijk ook (weer) een kruising zijn tussen een gevallen engel (boze geest) en mensen. Hij zal ook beschikken over wonderbaarlijke krachten en zal als een God aanbeden worden op aarde.

De striphelden dienen om kinderen (en grote mensen) te leren niet God te zoeken en op zijn hulp te vertrouwen maar satan en zijn gevallen engelen (de Goden) te gaan vertrouwen en te aanbidden. De Superman die de wereld komt redden. En je zult net zo kunnen worden als de (je) superheld en ook over die machten en krachten kunnen beschikken!

Deel 3
YouTube: http://youtu.be/UagZ7EGEmfU

Deel 4
YouTube: http://youtu.be/ltxmViuiU8w

Meer van Pastor Mike >

maandag 12 augustus 2013

De bloedmaan connectie

Velen hebben al gehoord van de bloedmanen (bloedrode manen) die in de komende jaren (vanuit Jeruzalem gezien) aan de hemel zullen verschijnen. In 2014 en 2015 zullen er een aantal van deze verschijnselen aan de hemel te zien zijn.

Het Joodse jaar loopt niet gelijk met onze jaren van 1 januari t/m 31 december; het joodse jaar 5.775 loopt door de jaren 2014-2015 heen. (en is een sabbatsjaar)

Een bloedrode maan op 15 april 2014 - Pesach of Pascha – Pasen
Een bloedrode maan op 8 oktober 2014 - Sukkoth – Loofhuttenfeest
Een bloedrode maan op 4 april 2015  - Pesach of Pascha – Pasen
Een bloedrode maan op 28 september 2015 - Sukkoth – Loofhuttenfeest

Genenis 1:14
14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren;

Tekenen aan de zon en maan zijn in de Joodse geschiedenis belangrijk. In 2015 zijn er ook tekenen aan de zon, zonsverduisteringen, en ook die vallen op Joodse feestdagen:

20 maart 2015 1 Nisan, eerste dag van het nieuwe religieuze Joodse jaar
13 september 2015 1 Tishri, Rosh Hashana – feest der bazuinen, voorbereiding op Yom Kippoer

Bovenstaande is volgens Nasa de laatste keer deze eeuw dat zich deze bloedmanen en zonsverduisteringen in dezelfde rij voorkomen op de Joodse feestdagen. Vier bloedmanen en twee zonsverduisteringen binnen 1 joods jaar!

Lees verder op Appie: http://appie.abspoel.nl/?p=7436

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-bijbelse-voorspellingen.html