zaterdag 28 september 2013

Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof

Al Gore: Hang een prijskaartje aan koolstof

De voormalige Amerikaanse Vice President Al Gore zei in een speech op de Social Good Summit dat het belasten van het gebruik van koolstof een essentieel instrument zou zijn voor het bestrijden van het broeikaseffect en de verwoestende effecten.

De voormalige US Vice President Al Gore kon niet duidelijker zijn toen hij maandag suggereerde dat, wil de mensheid de komende catastrofe van de wereldwijde klimaat verandering afwenden, we moeten beginnen om een financieel prijskaartje te hangen aan het gebruik van koolstof.

Het laatste decennium was de heetste in de geschiedenis en een toenemend aantal natuurrampen teisterden de planeet. Volgens Gore moet de mensheid, in zijn woorden, de grootste uitdaging voor de toekomst aangaan.

Gore zei vandaag tijdens de Social Good Summit over het 24 Hours of Reality, welke plaats vindt op oktober 22 en 23 tijdens zijn Climate Reality Project, dat de focus zal liggen, samen met andere dingen, op het identificeren van de werkelijke kosten van koolstof vervuiling.

Volgens Mashable gebruikte Gore zijn toespraak vandaag om een nieuw belastingstelsel op het gebruik van koolstof stimuleren.

“We betalen al de prijs voor koolstof, daarom is het hoog tijd dat we een prijskaartje hangen aan koolstof. Het verloop van de beschaving tussen nu en 2030, en daarna, zal gevormd worden door ons”, zei Gore.

“Het is simpel weg niet acceptabel voor grote bedrijven om de onethische strategieën van de tabaksindustrie na te bootsen in het presenteren van overduidelijke valse informatie om een business model te beschermen. We moeten een prijskaartje hangen aan zulke ontkenning,” Hij voegde er aan toe. “We moeten de vervuilers die prijs laten betalen.”

http://news.cnet.com/8301-11386_3-57604287-76/al-gore-lets-put-a-price-on-carbon/?part=rss&tag=feed&subj=News-CuttingEdge


Een enorme leugen

Dit verhaal van Al Gore is geloof ik een enorme leugen. Het doel is denk ik niet het gebruik van koolstof terug te dringen maar het doel is die belasting op koolstof zelf. Daarbij komt ook dat de belasters denk ik dezelfde mensen zijn als de olieverkopers. Ze verdienen er dubbel aan!

Als je er over nadenkt kan men met zo’n belasting meerdere doelen realiseren:

- Het geeft ze de mogelijkheid om alle mensen op de hele wereld te belasten. Mensen worden gezien als batterijen. Het lijkt wel een belasting op het leven zelf.

- Ze gaan er ontzettend veel geld mee verdienen! Alle rijkdom van de hele wereld gaat continue naar een punt toestromen. Een piramide dus met alle macht en rijkdom in de handen van een klein groepje aan de top.

Piramide met de topsteen met het "alziende oog" op het een dollar biljet
- Het geeft ze de instrumenten in handen om alles en iedereen te controleren en door te lichten. Ga maar na waar je energie (koolstof) voor verbruikt: wonen, reizen, werken enz enz.. Alles wordt meetbaar, vergelijkbaar en controleerbaar.

- Het geeft ze de mogelijkheid om de gehele wereld vanuit een punt te besturen bijvoorbeeld met een (super)computer. De wereld wordt een grote elektronische machine. Met een input en een output. God wordt buitenspel gezet. Geen baby komt er meer “ongewenst” door heen.

Milieuprobleem en andere wereldbedreigingen bewust gecreëerd?

Om deze doelen te bereiken probeert men, geloof ik, bewust milieuproblemen te creëren. Bijvoorbeeld door “geo-engineering”. Dat staat voor de technieken om het klimaat te beïnvloeden. Zoals het sproeien van giftige chemicaliën met vliegtuigen (chemtrails).
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!
meer >

Maar ook door het aanmoedigen van het gebruik van koolstof door het stimuleren van de economieën met eindeloze leningen en het in de watten leggen van de mensen. Men heeft de wereld bewust met gigantische schulden opgezadeld en bovendien met zoveel verschrikkelijke wapens dat de wereld er tig keer door vernietigd kan worden.

Het was allemaal bedoeld om angst aan te jagen. Want als straks de economieën het begeven onder de schuldenlast, er grote wereldoorlogen uitbreken, epidemieën (inelkaar geknutsel in laboratoriums) en milieurampen, zal de wereld om een redder schreeuwen! De problemen zullen zo groot lijken dat de mensen zich gedwongen voelen om hun vrijheden op te geven. En iedereen zal gedwongen worden mee te werken want men zal vinden dat als niet iedereen meewerkt we er allemaal aan gaan!

Dan zal geloof ik de anti christ zich aandienen als de grote redder van de aarde. Hij zal de wereld alles geven en beloven wat men begeert. De mensen zullen hun ziel verkopen in ruil voor vrede en veiligheid en alles wat hun hart begeert.

Ja het plan is goed bedacht. Zo iets staat ook in de Bijbel:

Psalmen 64:6-7
6 Zij verstouten zich tot een boos stuk,
zij spreken ervan strikken te verbergen;
zij zeggen: Wie ziet ze?
7 Zij zinnen op euveldaden:
„Wij zijn gereed, het plan is goed bedacht”.

Merkteken van het beest

De situatie die zich voor kan doen met o.a. een koolstofbelasting lijkt precies overeen te komen met de in de Bijbel voorspelde toekomst.

Openbaring 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Het zou heel goed kunnen dat het merkteken van het beest in verband staat met een belasting op koolstof. Op alles wat je koopt of verkoopt kan een belasting op de koolstof geheven worden. Producten zonder de merktekens waarmee die belasting geheven wordt, kunnen dan niet verkocht worden. Producenten zullen geen producten kunnen verkopen zonder die eigenschappen. Die merktekens zouden dan het merkteken van het beest zijn, de naam van het beest of zijn getal kunnen zijn. Dat getal is 666.

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Alle rijkdom
Door een belasting op koolstof kan alle rijkdom van de wereld naar een punt toestromen. Zo’n situatie wordt ook voorspelt in de bijbel. Lees hoe de anti christ zich alle rijkdom van de aarde eigen maakt! De koning van Assur is geloof ik een soort prototype van de anti christ.

Jesaja 10:12-14
12 Doch het zal geschieden, wanneer de Here zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal en de trots van zijn hovaardige ogen, 13 omdat hij gedacht heeft: Door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig; daarom wis ik de grenzen der volken uit, plunder hun voorraden en stoot als een stier de inwoners neer. 14 Ja, mijn hand greep naar het vermogen der volken als naar een vogelnest, en zoals men verlaten eieren opraapt, raapte ik de ganse aarde weg, en er was niet één die een vleugel verroerde, de snavel opendeed of piepte.

“Verlaten eieren” dat lijkt op de wereld na de opname, als de gemeente is weggenomen en de wereld aan zijn lot lijkt overgelaten.

Satan zal je alles geven als je hem aanbid
Alle rijkdom en macht van de hele wereld? Dat is ook wat satan Jezus beloofde bij de verzoeking in de woestijn.

Lucas 4:5-8 De verzoeking in de woestijn
5 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Het beeld aanbidden
En dat is ook precies wat er van de mensen in de eindtijd wordt verwacht want ze moeten een beeld aanbidden! Waarschijnlijk zal de anti christ de mensen dus alle heerlijkheid van de wereld beloven als ze het beeld aanbidden. Daarmee ontvangen ze dan ook het merkteken van het beest en in zijn naam, zijn getal of met zijn merkteken zullen de mensen (weer) alles kunnen kopen en verkopen en alles verkrijgen wat hun hart begeert.

Openbaring 13:14-15
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Vergeet niet dat satan een leugenaar is!
Maar net als ze zeggen het is vrede en veiligheid overkomt hun een plotseling verderf? Ik denk dat dit het verderf is dat volgt op het ontvangen van het merkteken. Als iedereen gemerkt is en niemand meer een kant op kan, zal hij geloof ik zijn ware gezicht laten zien.

1 Tessalonicenzen 5:1-3
1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

De mensen die het beeld aanbidden en het merkteken ontvangen zullen een eeuwige straf over zich zelf uitroepen.

Openbaring 14:6-11 De aankondiging van het oordeel
6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Maar wat zei Jezus ook alweer toen Hij werd verzocht door satan in de woestijn?

“Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.”

En dat gaan wij dus ook tegen de anti christ met zijn beeldje zeggen, mocht het zo ver komen! We vertrouwen op Jezus dat alles goed komt!

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Zie ook:
- Alles leid naar de komst van het merkteken van het beest - 4-9-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
- Black friday de anti Christ en het merkteken van het beest - 30-11-12
meer >

vrijdag 27 september 2013

Risicowijzer, checklist noodpakket

Vandaag kreeg ik een handige risicowijzer in de bus. Er staan tips in die je kunt doen bij verschillende noodsituaties. De risicowijzer kunt u hier verkrijgen:
http://risicowijzer.groningen.nl/

Op de website staat ook een pagina met checklist's. Zoals de checklist voor een noodpakket. Heeft u al nagedacht over een noodpakket? Nu heb je nog wat tijd(?) om er rustig over te kunnen nadenken. Er komen rare tijden aan!
http://risicowijzer.groningen.nl/checklists/checklist-noodpakket

Checklist Noodpakket
- Bijbel
- Agenda
- Batterijen
- Dekens
- EHBO spul
- Foto’s
- Geld
- Gereedschapset
- Horloge
- Kopieën identiteitskaart, ziekenfonds, verzekering
- Lijstje telefoonnummers
- Lucifers / vuuraansteker
- Medicijnen, paracetamol, multi-vitaminepillen
- Potlood / gum / pen(en)
- Puzzelboekjes
- Rekenmachine
- Reserve mobiel
- Reservesleutels
- Risicowijzer (link)
- Schrijfboekje
- Verzorgingspul (zeep / tandpasta / champoo / odorex)
- Vuilniszakken
- Waarschuwingsfluitje
- Waxinelichtjes
- Wc papier
- Zaklamp(en)
- Zakmesje (gereedschap)

Zie ook:
- Amerika wordt gewaarschuwd voor storing electriciteitsnet, bent u voorbereid? - 25-9-13
- Wat zijn de effecten van een EMP? - 8-3-12
- Noodpakket - 8-8-12

donderdag 26 september 2013

Pinnen zonder code

ING en ABN Amro hebben besloten om het contactloos betalen in te voeren. De miljoenen klanten van beide banken kunnen hun boodschappen tot 25 euro daarom binnenkort supersnel afrekenen met hun betaalpas, zonder dat zij een pincode hoeven in te toetsen.

Lees verder >

Een laastste stap voor de komst van de anti christ?

Openbaring 13,11-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- Biometrische aanraakscherm herkent vingerprints voor de eerste keer - 22-7-13
- 'Contactloos' pinnen vanaf 2014 mogelijk bij ING - 6-6-13
- Privacy bestaat straks niet meer! - 23-2-13
meer >

woensdag 25 september 2013

Amerika wordt gewaarschuwd voor storing electriciteitsnet, bent u voorbereid?

U bent gewaarschuwd: Waarom je voorbereid dient te zijn voor het plat gaan van het totale electriciteitsnet.

Als je niet in een luchtbel hebt geleefd de laatste tijd, afgesneden van alle vormen van media, is het onmogelijk dat je al de waarschuwingen hebt gemist over het dreigende verlies van ons elektriciteitsnet.

Het zijn niet alleen de zogenaamde "kommer en kwel" websites van de alternatieve media. Grote mainstream mediabronnen zoals ABC News, de Washington Post, de New York Times en CBS News hebben allemaal waarschuwingen afgegeven. Helaas schud de massa deze waarschuwingen af als iets wat niet kan gebeuren, omdat de realiteit te onplezierig is om zelfs maar te overwegen. Veel denken dat ze beter af zijn om hun hoofd in het zand te steken en net te doen alsof het nooit zal gebeuren dan om van te voren maatregelen te nemen.

Lees verder >

Amerika is geen Nederland maar bent u er van bewust dat dergelijke dingen ook zeker in Nederland kunnen gebeuren. Als straks de rampen en oorlogen losbreken kunnen dingen uit of dichtgaan. 

Stel dat Rusland besluit geen gas meer te leveren en het gas gerantsoeneerd wordt? De elektriciteit kan worden afgesloten of gerantsoeneerd. Medicijnen kunnen voor een tijd niet meer verkregen worden. De banken kunnen voor een tijd dicht gaan en u kunt niet bij uw geld, de winkels gaan dicht of worden niet bevoorraad.

Het is misschien niet onverstandig om nu het nog kan na te denken over deze dingen en voorbereidingen te treffen. Bijvoorbeeld door extra medicijnen in huis te halen, extra geld thuis te hebben, kaarsen, of een oliestel om op te koken. Op lampolie kun je heel goed reukloos koken. Houdbaar eten en andere nuttige dingen, zoals een vuuraansteker, een radio, (thermo)kleding, dekens, flessen voor extra water (het water kan besmet raken radioactief of biologisch) een wapen in huis? Extra stevige schoenen of een rugzak enz enz..

En natuurlijk het belangrijkste een (extra) Bijbel… Wie weet wanneer de opname zal plaats vinden en wat er voor die tijd gebeurt. In andere landen is er veel vervolging van Christenen.


Zie ook:
- Wat zijn de effecten van een EMP? - 8-3-12
- Noodpakket - 8-8-12
meer >

dinsdag 24 september 2013

Prophecy In The News - Tom Horn

Daily Update: September 19, 2013 Date Setting and Masonic America


Date Setting and Masonic America: 09/19/13 from Gary Stearman on Vimeo.

Daily Update: September 20, 2013 The Last Pope


The Last Pope: 09/20/13 from Gary Stearman on Vimeo.

Zie ook:
- Tom Horn & Steve Quayle in de H en H show: de mensen zullen bezwijmen van vrees en angst als de “Final Countdown” begint - 21-9-13
meer >

Watchman Video Broadcast het vierde koninkrijk deel 5 en 6

Een uitleg over het vierde Koninkrijk uit het Bijbelboek Daniel. Ook het IJzerenrijk genoemd dat in de eindtijd over de aarde zal heersen. Denk aan de film "de men of steel" (de man van ijzer), de onsterfelijke superman. Wees je bewust van wat op aarde kan komen!

Deel 5
YouTube: http://youtu.be/6OtKlcyKnnQ

Pastor Mike gaat verder met de grondige studie van de geestelijke vorstendommen, de eerste vier listen van de duivel, waarvan de Bijbel ons verteld dat we tegen worstelen en deel uitmaken van het vierde koninkrijk. Deze video verkent de symbolen van de beesten in verband met de (geestelijke) overheden en hun betekenis.

Hoe zullen gelovigen deze strijd winnen? Door het aantrekken van de gehele wapenuitrusting van God....

Efeziërs 6:11-13
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Deel 6
YouTube: http://youtu.be/5wFC8xdKCGc

Meer van Pastor Mike:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

zaterdag 21 september 2013

Tom Horn & Steve Quayle in de H en H show: de mensen zullen bezwijmen van vrees en angst als de “Final Countdown” begint

20 September 2013

Radio-interview vrijdag 20 September 2013 - 8:00-11:00 pm ET. Een drie uur durende uitzending met de internationale gerenommeerde auteurs en onderzoekers Steve Quayle en Tom Horn. Onafhankelijk van elkaar leiden de onderzoeken van beide heren tot soortgelijke conclusies – dat we in de finale countdown zijn voor de komst van de een wereldregering.
Deze wereldwijde machtsstructuur zal een “een wereld economie” inluiden en een geconcentreerde machtsstructuur rond het Bijbelse “merkteken van het beest” systeem.

Tom Horn, auteur van Petrus Romanus, Exo Vaticana, Apollyon Rising en Zenith 2016 werkt nauw samen met de gepensioneerde California State politie detective Terry Cook. Ze volgen sporen van bewijs die er op wijzen dat de “merkteken van het beest” architectuur op zijn plaats is en klaar voor activering

Steve Quayle, onderzoeker, auteur van talrijke boeken en regelmatige gast van de The Hagmann en Hagmann Rapport is gekomen tot dezelfde conclusies. De resultaten van hun parallelle onderzoeken zal het onderwerp zijn van de show.

Link naar de show: http://www.blogtalkradio.com/cfp-radio/2013/09/21/the-hagmann-hagmann-report

Bron: http://www.homelandsecurityus.com/

Zie ook:
- Hagmann & Hagmann with Greg Evenson & Steve Quayle: de grote misleiding - 25-2-13
- Radioshow met Tom Horn, Cris Putnam en Steve Quayle - 16-2-13
- Tom Horn & Steve Quayle on The Hagmann & Hagmann Report - 17-1-13
meer >

Miljoenen dode vissen wereldwijd

Miljoenen en miljoenen vissen sterven plotseling over de hele wereld, en niemand lijkt te weten waarom.

In veel nieuwsberichten worden bewoners geciteerd die melden dat ze nog nooit eerder zoiets gezien hebben. Afgevraagd moet worden of er een verband gelegd kan worden tussen alle vis sterfgevallen die nu plaatvinden over de hele planeet?
Als er een verbinding is, is er misschien iets dat we kunnen doen om de vis niet te laten sterven, maar tot nu toe kunnen er geen verbanden worden aangetoond. In de media wordt helemaal niet over dit fenomeen gemeld. De meeste mensen hebben geen idee wat er aan de hand is. Miljoenen vissen sterven elke maand massaal in de hele wereld en het grootste deel van de wereld heeft er geen benul van.
Hieronder staat een lijst met de gebeurtenissen van de afgelopen 3 maanden. Deze lijst is origineel gestart door Frank DiMora en is verder uitgebreid door Michael Snyder, Als deze items maar drie of vier keer voorkomen dan is het een toevalligheid, maar samen genomen is deze lijst zeer schokkend.

Natuurwetenschappers staan voor een raadsel
-July 18, 2013: 20 acres of fish ponds full of dead fish in Shandong, China
-July 18, 2013: Hundreds of dead Stingrays wash ashore in Veracruz, Mexico
-July 18, 2013: 10,000 lbs of dead fish found in a lake in Nanjing, China
-July 18, 2013: Thousands of fish dead from “lack of rain” in Sugar Lake, Missouri
-July 18, 2013: Large numbers of fish washing up on the shores of Lake Michigan
-July 19, 2013: 2,000 dead fish found in a lake in Vollsmose, Denmark
-July 19, 2013: Hundreds of fish turning up dead in Holter Lake, Montana
-July 19, 2013: THOUSANDS OF TONS of fish have died in Lake Tondano, Indonesia
-July 20, 2013: 3,000 fish found dead in a creek in Madison County, Ohio
-July 21, 2013: Hundreds of fish found dead in a creek in Laille, France
-July 22, 2013: Hundreds of dead fish found in Lake George, Massachusetts
-July 22, 2013: Large fish kill at Grand Lake in St. Marys, Ohio
-July 23, 2013: Hundreds of dead fish in a park pond in Youngstown, Ohio
-July 24, 2013: Massive fish kill washes up in a lagoon in Venice, Italy
-July 24, 2013: Thousands of dead fish in Lake Bulwell causes shock in Nottingham, England
-July 24, 2013: 30,000 fish dying PER DAY in fish farms in Ratchaburi Province, Thailand
-July 24, 2013: Masses of dead fish found in River Lea in England
-July 24, 2013: Hundreds of dead fish found in Provo River, Utah
-July 25, 2013: Hundreds of fish found dead in a park pond in Birmingham, England
-July 26, 2013: Hundreds of thousands of fish dying from “red tide” in South Korea
-July 26, 2013: Thousands of dead fish found floating in River Dender, Ath, Belgium
-July 26, 2013: Mass fish die-off in a river in Moscow, Russia
-July 26, 2013: 25,000 dead fish “is a mystery” in Pittville Lake in Gloucestershire, England
-July 26, 2013: 20,000 fish die along a 5 mile stretch of river in Jiangshan, China
-July 27, 2013: 10,000 dead fish found in Lake Ariel, Pennsylvania
-July 27, 2013: Mass death of fish “is a mystery” in a river in Skane, Sweden
-July 27, 2013: Large fish kill in the Bahlui river, “cause unknown” in Romania
-July 28, 2013: 1100 King Salmon found dead in a river in Petersburg, Alaska
-July 29, 2013: Hundreds of dead fish wash ashore “due to pollution” on beach in Veracruz, Mexico
-July 29, 2013: 7 TONS of dead fish recovered from the Keelung river in Taiwan
-July 29, 2013: Thousands of fish die “due to heat and storms” in Handsworth Park, Birmingham, England
-July 31, 2013: 3 TONS of fish die due to “lack of oxygen” in a river in Pilsen, Czech Republic
-August 2, 2013: Thousands of fish dying all over Alaska
-August 6, 2013: Up to 1000 lbs of dead fish washed ashore in Ylane, Finland
-August 6, 2013: 840 dead Salmon found in a creek in Port Coquitlam, Canada
-August 6, 2013: Hundreds of dead fish lining the shore of a pond in Toronto, Canada
-August 6, 2013: 100,000 fish die in the Arkansas River
-August 7, 2013: Thousands of dead fish found floating in a river in Hangzhou, China
-August 8, 2013: Tons of fish washed up on the shores of Karachi, Pakistan
-August 8, 2013: Tens of thousands of fish dying in lakes and rivers all over the U.K.
De bovenstaande lijst zijn gebeurtenissen die in nog geen maand tijd hebben plaats gevonden. Tot nu toe zijn er nog geen verklaringen gevonden voor deze massale vissterfte.

Bron: http://boinnk.nl/blog/62682/miljoenen-dode-vissen-wereldwijd/

Zie ook:
- Massaal afsterven van dieren, de tijd is op, geef je leven aan Jezus! - 17-12-12
- 19 Kilometer dode inktvis! - 12-12-12
meer >

vrijdag 20 september 2013

Machtigste bank ter wereld kondigt wereldwijde financiële crash aan

Financial Times: 'Centrale banken hebben hoop opgegeven het financiële systeem weer te kunnen repareren - Wereld tot eindeloze crises en valuta-instortingen verdoemd'

De Bank for International Settlements (BIS), die de belangen van de belangrijkste centrale banken ter wereld vertegenwoordigt, kenschetst de situatie op de financiële markten ondanks de records op de aandelenbeurzen als nog slechter als vlak voor het instorten van Lehman Brothers in 2008, dat de financiële crisis in gang zette. De waarschuwing van de BIS is mogelijk de reden waarom de Amerikaanse Federal Reserve aankondigde voorlopig door te gaan met het onbeperkt bijdrukken van geld. Dit betekent echter dat de centrale banken de controle over de enorme schuldenberg definitief hebben verloren.

Oplossen problemen met meer geld 'illusie'
In het deze week gepubliceerde kwartaalbericht constateert de BIS dat de 'buitengewone maatregelen van de centrale banken' de 'illusie' hebben gecreëerd dat de massaal in de markten gepompte nieuwe geldstroom de fundamentele economische en financiële problemen kan oplossen.

De BIS suggereert dat de problemen alleen maar groter zullen worden nu de centrale banken de geldpersen op volle toeren laten draaien. Hoe de spreekwoordelijke geest dan weer terug in de fles zou moeten, weten de experts van de BIS echter niet.

Gevaren veel groter dan vijf jaar geleden
Voormalige topofficials die geen onderdeel van het wereldwijde financiële systeem meer vormen, zijn daar veel minder onduidelijk over. Volgens voormalig BIS-topeconoom William White is er geen redden meer aan en volgt er onvermijdelijk een grote crash. Hij baseert zich onder andere op de enorme wereldwijde kredietzeepbel. Het aandeel 'leveraged loans', de kredieten met de hoogste risico's, ligt op dit moment op 45%, wat 10 procentpunten hoger is dan in 2007, een jaar voor het failliet gaan van Lehman Brothers.

Bovendien is de situatie vijf jaar later veel gevaarlijker dan vlak voor het omvallen van Lehman. 'Alle vorige onevenwichtigheden bestaan nog steeds,' waarschuwt White. 'Gemeten naar het aandeel in het BNP van de industrielanden ligt de hoogte van de publieke en private schuldenlast bij 30 procentpunten. Daarnaast hebben we een heel nieuw probleem met de zeepbellen in de opkomende landen, die in een 'boom-bust-cyclus' zullen eindigen.'

Zelfde 'hoogdravendheid' marktspelers
Het collectieve gedrag van de marktspelers -de wereldwijde jacht op risicovolle financiële producten- herinnert White aan de 'hoogdravendheid' die tot het uitbreken van de eerste financiële crisis leidde. Nu bepalend is het feit dat niemand weet tot welke hoogten de kosten van buitenlands kapitaal zullen stijgen, en of de FED zijn geldbeleid verscherpt. Niemand weet 'hoe ongeordend het proces mogelijk is, en hoe op deze uitdagingen moet worden voorbereid.'

Kritiek op ECB-beleid
De BIS uit vooral kritiek op de ontoereikende acties van de Britse centrale bank (Bank of England) en de Europese Centrale Bank (ECB). Hun pogingen om bepaalde 'richtlijnen' op te stellen om de rente op staatsleningen op de lange termijn laag te houden -zoals het onbeperkt aankopen van staatsobligaties -, zouden niets anders dan retoriek zijn. 'Er zijn grenzen aan hoever goede communicatie de markten kan sturen,' zegt Claudio Borio, BIS-topman voor onderzoek en ontwikkeling.

'Troosteloze' schuldenlast Westerse landen onhoudbaar
Al in het jaarbericht 2012/2013 twijfelde de BIS openlijk aan de houdbaarheid van de 'troosteloze' schuldenlast van de industrielanden, en eiste dat deze schulden snel worden afgebouwd. Wat de gevolgen zijn als dit niet lukt - en daar heeft het alle schijn van -: in de VS zou een stijging van de rente over staatsobligaties naar 3% een verlies van $ 1 biljoen voor de internationale investeerders betekenen. In Italië, Frankrijk en Groot Brittannië zou het verlies oplopen tot maar liefst 15% à 35% van het BNP van deze landen.

Nog een ernstig gevolg zou het feitelijke faillissement van alle centrale en commerciële banken met een groot aandeel Amerikaanse staatsobligaties zijn.

Nieuwe grote schok in 2014 - 2015
De geschiedenis leert dat de BIS maar beter serieus kan worden genomen, want ze voorspelden 6 jaar lang het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008. Eind 2012 waarschuwde ook Kaushik Basu, de hoofdeconoom van de Wereldbank, dat 'er een schuldenmuur op ons afkomt'. Hij zag met name de € 1 biljoen hoge LTRO (longer-term refinancing operations) van de ECB als extreem problematisch. Deze kredieten aan banken moeten eind 2014 / begin 2015 weer worden terugbetaald, maar het is volstrekt onduidelijk of dat wel zal of kan gebeuren.

Basu rekent er daarom op dat de wereldeconomie in 2014 of 2015 een nieuwe 'grote schok' te wachten staat. De onbeperkte geldstroom uit de Amerikaanse, Europese, Britse en Japanse centrale banken is bedoeld om de gigantische winsten van beleggers, speculanten en andere marktspelers zo lang mogelijk in stand te houden en zelfs te vergroten.

Ondanks geldstroom geen echt economisch herstel
Het dagelijkse nieuwsblad in Zürich schrijft dat het FED topman Bernanke en zijn collega's weliswaar is gelukt een wereldwijde depressie tegen te houden, maar dat ze er niet in zijn geslaagd om een echt economisch herstel op gang te brengen. De oncontroleerbare geldstroom eist een hoge prijs, namelijk dat de mensen het vertrouwen in hun munten dreigen te verliezen. De angst voor inflatie neemt toe, waardoor de politieke druk om de geldsluizen weer te sluiten heel groot is geworden.

Dat is nu juist waar de centrale banken het meest beducht voor zijn. De Financial Times kwam niet voor niets met de radicale conclusie dat 'de centrale banken de hoop hebben opgegeven dat ze het financiële systeem weer kunnen repareren... De wereld is tot een eindeloze cyclus van zeepbellen, financiële crises en valuta-instortingen verdoemd.'

Centrale banken hebben controle verloren
Hélène Rey van de London Business School karakteriseerde de situatie dan ook als 'hopeloos'. Ook in haar ogen hebben de centrale banken de controle over de wereldeconomie verloren. De enige oplossingen die ze ziet zullen door de wereld als onacceptabel worden beschouwd: óf het invoeren van strenge wereldwijde kapitaalcontroles, óf het geven van totale controle over de wereldeconomie aan de Amerikaanse FED.

Maar ook andere geopperde oplossingen zijn onwaarschijnlijk. Zo is er forse tegenstand tegen een vrijwillige terugkeer naar de goudstandaard. De invoering van strenge kapitaalcontroles, strakke regulering van de banken en het afzweren van het maken van nieuwe schulden zal in de praktijk niet gaan plaatsvinden. De eerste stappen hiertoe, de invoering van een financiële transactiebelasting en een verbod op short-selling, mislukten dan ook jammerlijk.

Schuldenzondvloed komt eraan
De centrale banken kunnen dus nog maar één ding doen om de dood van het failliete financiële systeem nog een poosje te rekken, en dat is onbeperkt geld blijven bijdrukken, waarmee meer olie op het toch al hoge vuur van de crisis wordt gegooid. De BIS beseft dat dit niet oneindig kan doorgaan, en bereidt de markten op het ergste voor: de schuldentsunami -beter gezegd: een complete schuldenzondvloed- komt eraan, en is door niemand meer te stoppen.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/Machtigste-bank-ter-wereld-kondigt-wereldwijde-financile-crash-aan

Zie ook:
- Ad Broere, auteur van 'Geld komt uit het niets'
- De financiele instorting: Is het aftellen nu begonnen? - 28-3-13
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
meer >

donderdag 19 september 2013

Het noordelijk halfrond onbewoonbaar?

Dit is een reële mogelijkheid volgens een aantal nucleaire experts in verband met de situatie rond de beschadigde kerncentrale in Fukushima, Japan.

Terwijl de hele wereld zich druk maakt over allerlei zaken zoals bijvoorbeeld Syrië en Iran wordt de mogelijk grootste ramp uit de menselijke geschiedenis vergeten.

Het is zo goed als zeker dat de ernst van de situatie rondom Fukushima niet is doorgedrongen tot de meerderheid van de mensheid. Anders is het niet te verklaren dat hier wereldwijd zo weinig aandacht aan wordt besteed.

In de eerste plaats is er het permanent lekken van radioactief water de oceaan in. Naast de “normale” lekkage is dat gisteren nog weer wat erger geworden door de cycloon Man-yi.

Deze kwam gisteren aan land in Japan en hierdoor werd men in Fukushima gedwongen om radioactief regenwater in de oceaan te lozen. Vanwege de zeer zware regenval en het risico van overstromingen in het gebied waar de honderden opslagtanks met zwaar besmet radioactief water staan, heeft men het regenwater zo snel mogelijk de oceaan ingepompt om ook verdere besmetting met het reeds radioactieve grondwater te voorkomen.

Volgens eigenaar Tepco valt het met de besmetting van het in de oceaan gepompte water wel mee. Maarja dat zeggen zij al sinds het ontstaan van de ramp in 2011. Dit is nog los van de 300 ton radioactief grondwater wat dagelijks de oceaan instroomt. Ook hiervan zegt Tepco dat de besmetting wel meevalt. Het bedrijf doet ongeveer hetzelfde als de Japanse overheid die zegt dat als je glimlacht en/of bier drinkt je immuun bent voor radioactieve besmetting.

De werkelijkheid in Fukushima ligt compleet anders.

Naast het rampzalige lekken van vervuild radioactief water de oceaan in zijn er twee bijzonder grote gevaren: Deze worden veroorzaakt door de gebruikte brandstofstaven die zijn opgeslagen in een zogenaamd splijtstofbassin.

Deze ligt voor de kreupele reactor nummer 4 op ongeveer dertig tot vijfendertig meter boven de grond. Hierin bevinden zich minimaal 1.231 zwaar radioactieve brandstofstaven. Het gebouw en het bassin zijn structureel beschadigd en waar vroeger het bassin zich in het gebouw bevond is het nu vanwege de beschadiging aan het gebouw blootgesteld aan de elementen.

Als door een aardbeving of andere gebeurtenissen het water zou weglopen hieruit, dan zijn letterlijk de rapen gaar. Zowel de nucleaire expert Arnie Gunderson als de bekende arts Dr. Helen Caldicott hebben gezegd dat als dit mocht gebeuren, de mensheid zo snel mogelijk het noordelijk halfrond gehel moet evacueren.

Het tweede, indien mogelijk nog grotere gevaar, begint november aanstaande. Wij schreven hier in augustus al het volgende over:

Het heeft lang geduurd voordat men actie onderneemt voor wat betreft het zwaar beschadigde gebouw van Reactor 4. Er zullen nu pogingen worden ondernomen om de gebruikte brandstofstaven uit het zwaar beschadigde gebouw te halen en over te brengen naar een veiligere plaats. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt, zoiets is nog nooit eerder gedaan en kan op zichzelf al de grootste ramp uit de geschiedenis van de mensheid veroorzaken.

De hoeveelheid radioactief materiaal in de staven die men wil verwijderen staat gelijk aan 14.000 keer de hoeveelheid die vrijkwam bij de atoombom in Hiroshima. Experts zetten ondertussen grote vraagtekens bij de manier waarop men de 400 ton aan brandstofstaven wil gaan verplaatsen. Volgens de bekende expert Arnie Gundersen, directeur van Fairwinds Energy Education, zal deze operatie grote moeilijkheden gaan opleveren.

De staven zijn opgeslagen in een koelingsbad. Als daar een reactie begint dan twijfelt Gunderson sterk aan de capaciteiten van het bedrijf Tepco, die eigenaar is van de reactor en de exercitie uit gaat voeren, om daar adequaat op te reageren.“Zij komen al heel snel tot de conclusie dat dit prima zal gaan werken, maar dat is wel een hele grote aanname”. “Er bestaat een risico dat er een onverwacht kritische situatie ontstaat wanneer de bundels met staven uit positie raken en te dicht bijelkaar komen”, volgens Gunderson. “Het probleem met een dergelijke ontwikkeling in een koelingsbad voor nucluaire brandstofstaven is dat je het niet kunt stoppen. Er zijn geen controlestaven om het proces onder controle te kunnen houden”. "Het koelingssysteem in een dergelijk bad is ontworpen om overtollige hitte kwijt te raken, maar niet de hitte van een nucleaire reactie als die zich voordoet”.

Voormalig adviseur van de Verenigde Naties, Akio Matsumura, noemt het verwijderen van de brandstofstaven uit het bassin “an issue of human survival”, het overleven van de mensheid hangt hier van af.

En, hou je hart vast, deze operatie gaat worden uitgevoerd door de door ego gedreven klunzen van Tepco zelf (Redactie: er is in bepaalde media ook geschreven dat de Japanse overheid zich gaat bemoeien met de ontmanteling en daarvoor al geld zou hebben vrijgemaakt. Hierover zijn nog geen definitieve berichten beschikbaar voor zover wij weten). Het volgende is wat Arnie Gundersen erover heeft te zeggen:

“Ik denk dat ze de complexiteit van deze taak zwaar onderschatten. Als je je een rek waar deze staven in liggen opgeslagen, voorstelt als een nieuw pakje sigaretten, dan heb je geen probleem als je daar een sigaret recht uit trekt. Maar, deze rekken zijn zwaar vervormd. Als het pakje sigaretten zelf zwaar is vervormd en je probeert daar een sigaret recht uit te trekken, dan heb je grote kans deze breekt, waardoor een nucleaire kettingreactie op gang komt die niet meer is te stoppen”.

Hij verwacht dan ook ergens in november, december of januari te horen dat het gebouw is geëvacueerd omdat er één van de brandstofstaven is gebroken.

Zoals men schreef op Global Research:

"Het laten verwijderen van de brandstofstaven door Tepco is te vergelijken met een (niet opgeleide) veroordeelde moordenaar die een gecompliceerde hersenoperatie gaat uitvoeren op een belangrijk persoon".

Fukushima is zonder enige twijfel het grootste gevaar voor de mensheid op dit moment. Het is nog ongeveer anderhalve maand tot november. Dat is de tijd die de wereld nog rest om te voorkomen dat straks het noordelijk halfrond onbewoonbaar wordt.

Ook nu nog is het niet te laat om alle knappe koppen ter wereld bij elkaar te steken en te zorgen dat de ontmanteling van reactor 4 op verantwoorde wijze gebeurt. Echter, de tijd is kort!

Bronnen:
Yahoo News
Global Research

Bron: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5856:het-noordelijk-halfrond-onbewoonbaar&catid=37:wereld&Itemid=50

Als die kerncentrales zo gevaarlijk zijn dan vraag je je toch af hoe ze het in hun hoofd halen om ze te bouwen? Een centrale is genoeg om de halve wereld onleefbaar te maken. En de wereld staat er vol mee? Het is echt een raadsel.

Zijn de oordelen in de Bijbel het gevolg van de vervuiling en vernieling die nu plaats vind? Er worden wereldwijde rampen voorspelt in de Bijbel. Lees bijvoorbeeld de rampen die plaats vinden in de eindtijd bij de eerste vier bazuinen.

Openbaring 8:6-12 Het zevende zegel – De vier bazuinen
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen.
7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.
8 En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, 9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.
10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.
12 En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.


De rampen die gaan gebeuren als de schalen over de wereld worden uitgegoten zijn helemaal wereldwijd!

Openbaring 16:1-9 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed.
5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.


Zie ook:
- Massaal afsterven van dieren, de tijd is op, geef je leven aan Jezus! - 17-12-12
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13

meer >

dinsdag 17 september 2013

San Antonio neemt Non-Discriminatie wet aan, Christenen vrezen represailles

De gemeenteraad van San Antonio heeft een non-discriminatie wetsvoorstel goedgekeurd die nieuwe groepen beschermd tegen discriminatie, maar critici werpen op dat het vooroordelen zal oproepen tegen christenen en zij die in het traditionele huwelijk geloven.
De raad stemde voor met 8-3 om seksuele geaardheid en genderidentiteit toe te voegen aan de lijst van klassen beschermd tegen discriminatie.


“Deze verordening zorgt er voor dat iedereen in onze gemeenschap gelijkwaardig is geschapen”, verteld wethouder Diego Bernal aan MySanAntonio.com

Burgemeester Julian Castro wuifde de bezorgdheid van Christenen weg dat het hen tot tweederangs burgers zou kunnen maken.

“Deze verordening is om fundamenteel te waarborgen dat ook al ben je wit of zwart, Christenen of Joods, hetero of homo, deze stad behoort aan u”, volgens Castro. “Deze verordening verklaart dat er geen tweederangs burgers zijn in San Antonio.”

Deze verordening zet activisten voor homorechten op tegen religieuze conservatieven die verklaarden dat deze verordening de vrijheid van Godsdienst vertrapt en tot rechtszaken uitnodigt.

Kally Shackelford, voorzitter van het Liberty Instituut, vertelde Fox News: “Het is een trieste dag voor de San Antoniers, voor de Texanen en voor alle Amerikanen.”

Hij beschuldigde de leiders van de stad er van om de LGBT-gemeenschap speciale status te geven “ten koste van het recht op de vrijheid van godsdienst van burgers en bedrijven.”

 “Deze verordening verstikt, zo simpel is het, de vrije meningsuiting en vertrapt de vrijheid van godsdienst. Het is gericht op burgers en bedrijven die traditionele opvattingen hebben over seksualiteit,” zei hij. 

Het rimpeleffect van de wet kan veel verder gaan dan San Antonio zei hij.

“Dit moet elke Amerikaan die hun religieuze vrijheid waardeert, alarmeren,” Zie Shackelford.

De Liberty Counsel onder leiding van Mat Stayer was een van de groepen die er aan werkten om de maatregel te verslaan.

“Er is geen twijfel dat mensen hun baan zullen verliezen als gevolg van deze wet. Bedrijven in handen van Christenen zullen het doel worden van aanklachten om deze mensenrechten verordening,” zei hij.

Stayer geloofd dat de verordening zo ruim is geschreven dat de overtuiging dat het homohuwelijk verkeerd is, of zelfs het bijwonen van een dienst in een kerk waar de dominee zich er tegen uitspreekt als vooroordeel geïnterpreteerd kan worden. Zo diskwalificeert iemand zich om te werken voor de stad.

“Zulke uitspraken kunnen worden gezien als vooroordelen tegen homoseksualiteit en je uitsluiten om te werken voor de stad,” zei hij. “Mensen die zelfstandig werken zullen niet voor de stad San Antonio kunnen werken, direct of indirect als een vermeend vooroordeel in hun achtergrond hebben tegen LGBT onderwerpen,” vertelde Stayer Fox News. “We zullen een algemene vervolging zien of zeker een significante discriminatie tegen gelovigen.

Lees verder >
http://www.trunews.com/san-antonio-passes-non-discrimination-law-christians-fear-reprisals/

Moeten je de wetten van het land meer gehoorzamen dan God?

De vraag lijkt te zijn: moeten Christenen de wetten van het land meer gehoorzamen dan God? Paulus verteld dat je je aan de wetten van het land moet houden. Er is geen autoriteit anders dan door God.

Romeinen 13:1-7 Eert de overheid
1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 6 Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. 7 Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.

Als echter de wetten van het land strijdig zijn aan de wetten van God, gaat God natuurlijk boven de wetten van het land zoals Petrus leert. En ze ging dan ook door met het verkondigen van het Evangelie ondanks een spreekverbod. 

Handelingen 5:26-42
26 Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mede, maar niet met geweld, want zij waren bevreesd, dat het volk hen stenigen zou; 27 en toen zij hen gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen, zeggende: 28 Wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren; en zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. 30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; 31 Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. 32 En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en wilden hen ter dood laten brengen.
34 Maar een zeker Farizeeër in de Raad, genaamd Gamaliël, een wetgeleerde, in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan, 35 en hij zeide tot hen: Mannen van Israël, overweegt wel, wat gij met deze mensen zult doen! 36 Want vóór deze dagen stond Teudas op, die beweerde, dat hij iets was, en een aantal van ongeveer vierhonderd man sloot zich bij hem aan; maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. 37 Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen der inschrijving, en kreeg vele afvalligen op zijn hand, maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. 38 En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, 39 maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen, 40 en na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geselen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus, en gaven hun de vrijheid.
41 Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn; 42 en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.


Zulke non-discriminatie wetten als nu aangenomen zijn in San Antonio zijn denk ik het begin. Er zullen meer van zulke wetten komen die tegen Gods wet ingaan. Ze zijn geloof ik bewust bedoeld Christenen te dwingen om te zondigen tegen God. Uiteindelijk zal het er in de eindtijd, als je na de opname achterblijft, op uitlopen dat men het beeld van het beest moet aanbidden of gedood worden.

Openbaring 13:14-18 Het beest uit de aarde
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- Massale vervolging losgebarsten: 200 miljoen christenen doelwit van voornamelijk moslims - 3-8-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

maandag 16 september 2013

Mid-East Prophecy Update - 15-9-13 - Hoe dicht zijn we bij het begin van het einde?

Link: http://www.youtube.com/watch?v=DrwXAwxoiuY&feature=share&list=UUkz3m787ygph7Uvjxzngl-g

Pastor JD loopt de verbazingwekkende ontwikkelingen met betrekking tot Syrië langs. Deze ontwikkelingen kunnen in het licht van de Bijbel heel goed het begin van het einde aangeven.

Meer van Pastor JD Farag:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Watchman Video Broadcast het vierde koninkrijk deel 3 en 4

Wederom een zeer informatieve lezing van Pastor Mike. De Bijbel gaat open. Een uitleg over het vierde Koninkrijk uit het Bijbelboek Daniel. Ook het IJzerenrijk genoemd dat in de eindtijd over de aarde zal heersen. Denk aan de film "de men of steel" (de man van ijzer), de onsterfelijke superman. Wees je bewust van wat op aarde kan komen!
Deel 3

YouTube: http://youtu.be/d6joaz79gY8

Deel 4

YoyTube: http://youtu.be/KMY-ssi-yDM

Zie ook:
- WVB: het vierde koninkrijk deel 1 en 2 - 28-8-13
Meer van Pastor Mike >

vrijdag 13 september 2013

Politie blij met vingerafdrukfunctie iPhone 5S

Omdat voor het unlocken van de nieuwe iPhone geen wachtwoord meer nodig is, kan een verdachte geen beroep doen op het nemo tenetur-beginsel, dat regelt dat verdachten niet hoeven mee te werken aan het leveren van bewijs tegen hen.

Lees verder: http://webwereld.nl/beveiliging/79276-politie-blij-met-vingerafdrukfunctie-iphone-5s?utm_source=+SIM&utm_medium=email&utm_campaign=20130913-15%3A10%3A03_webwereld_daily_cron&utm_content=&utm_term=_5632#source=newsletter

Je iPhone unlocken met je vingerafdruk? Handig? Wacht maar tot het allemaal tegen je wordt gebruikt!

Je bent Christen en je weigert het beeld van het beeld te aanbidden? Oh nou sorry dan werkt je iPhone ook niet meer want we weten aan de hand van de vingerafdruk wie je bent. En nee je kunt niet meer reizen helaas, en nee je kunt geen geld meer opnemen. Want je zult je overal en op elk apparaat moeten identificeren en dan weten ze wie je bent en kunnen ze je de toegang tot al die dingen weigeren!

Hoe verschrikkelijk waar is de Bijbel! Alles komt uit!

Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig
.

Zoek Jezus nu het nog kan...

donderdag 12 september 2013

Rusland gaat S-300 raketten leveren aan Iran, wees op je hoede

Putin gaat Iran S-300VM Anti-raket interceptors sturen

Na de bevriezing voor jaren van de verkoop aan Iran op aandringen van Amerikaan en Israël, heeft Vladimir Putin eindelijk besloten om de geavanceerde S-300VM antiballistische raket wapens vrij te geven in plaats van de S-300PMU die Teheran gevraagd had. Dat melden militaire en Moskou bronnen van Debkafile. De Russische en Iraanse presidenten ontmoeten elkaar op vrijdag 13 september in Kirgizstan.


Wees op je hoede, want Israel gaat geloof ik de levering van het S-300 raketsysteem aan Iran niet afwachten. Het systeem zou een aanval op Iran's installaties om een atoombom te ontwikkelen erg bemoeilijken.

Lees ook:
- http://www.debka.com/newsupdate/5703/
- http://www.marionstar.com/usatoday/article/2799587
- http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/Iran-VS-verlicht-sancties-Rusland-levert-raketten-en-tweede-kernreactor

De S-300 rakketten zijn nodig om de installaties te verdedigen waarmee de atoombom kan worden gemaakt om de Israelieten mee uit te roeien. Was de 13'de trouwens ook niet de dag waarop door Haman was afgesproken het Israëlitische volk uit te roeien?

Ester 3_12-13 Hamans aanslag tegen de Joden
12 Zo werden dan op de dertiende dag der eerste maand de schrijvers des konings ontboden, en geheel overeenkomstig het gebod van Haman werd er een schrijven gericht aan de stadhouders des konings, de landvoogden van elk gewest en de vorsten van elk volk, naar elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal; het werd in de naam van koning Ahasveros geschreven en met de zegelring des konings verzegeld. 13 En brieven werden door middel van ijlboden verzonden naar alle gewesten des konings, dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, op één dag, op de dertiende van de twaalfde maand – dat is de maand Adar – en dat men hun bezittingen zou buitmaken.

Zie ook:
- Israëlische aanval op Iran op handen! Iran paar weken verwijderd van rode lijn - 16-7-13
- Israel tot Rusland: Geef de S-300 raketten niet aan Syrië - 10-5-13
- Israeli PM Netanyahu's "Clear Red Line" Speech To U.N. - 28-9-12
meer >

Update: http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/3524-netanyahu-iran-let-op-wat-de-wereld-met-syrie-doet

dinsdag 10 september 2013

Lijkt het in de wereld uit de hand te lopen? Lees de Bijbel!

Het lijkt allemaal heel wat als je ziet en leest hoe de regeringsleiders de zaken onderling lijken te regelen. Met het uitstel van de aanval op Syrië lijkt het of de wereld is overlevert aan de genade van een paar mannen. Maar weet dat alles in Gods hand is. Er gebeurd niets dat Hij niet wil! 

Lees de Bijbel, het is allemaal voorspelt wat gaat gebeuren.

Matteüs 24:36-39 Rede over de laatste dingen
36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Openbaring 10:1-11 Het geopende boek
1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.
4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.
5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.
8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.


Zie ook:
- Jesaja: Het gericht over de aarde - 6-9-13
- De val van Damascus en de oorlog beschreven in Psalm 83 - 26-8-13
- De opname, wees waakzaam! - 10-8-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
meer >

vrijdag 6 september 2013

Jesaja: Het gericht over de aarde

Jesaja 24:1-23 Het gericht over de aarde

1 Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. 2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. 3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken.
4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.
7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. 8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. 9 Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. 11 Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.
14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de HERE in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HERE, de God van Israël. 16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.
Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.
17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! 18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. 19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; 20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.
21 En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.


Jesaja 25:1-5 Danklied voor bevrijding

1 O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. 2 Want Gij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt, de versterkte veste tot een bouwval, de burcht der vreemden tot wat geen stad meer is; in eeuwigheid zal deze niet herbouwd worden. 3 Daarom zal een sterke natie U eren, de veste van gewelddadige volken zal U vrezen; 4 want Gij zijt voor de geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt Gij; 5 als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der geweldenaars gedempt.

Jesaja 25:6-12 Het heil voor de volken

6 En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. 7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. 8 Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken. 9 En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft. 10 Want de hand des HEREN zal op deze berg rusten, maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil. 11 Spreidt het zijn handen daarin uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan zal Hij zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handgrepen. 12 Ja, de ontoegankelijke versterking uwer muren zal Hij neerwerpen, vernederen, op de grond doen neerstorten tot in het stof.

Zie ook:
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
- Belegering en bevrijding van Jeruzalem - 5-12-12
meer >

woensdag 4 september 2013

Alles leid naar de komst van het merkteken van het beest

De technologie van tegenwoordig maakt het leven gemakkelijk. Mensen maken er gebruik van alsof ze het zelf hebben uitgevonden. Totale zorgeloosheid. Ik heb toch niks te verbergen, denken velen. Maar men maakt een heel grote fout, wacht tot het tegen je gebruikt wordt…

Het lijkt nu alsof jij bepaald wat de technologie voor jou doet maar wat als het zich omdraait? Het zal een enorme schok voor de wereld zijn als dat zich omdraait. Dan zal blijken dat men het al die tijd NIET goed met ons voor had. Dat al die technologie er is om mensen gevangen te nemen. De val klapt dicht… De wereld waar je op vertrouwde, keert zich ineens tegen je.

Men zal alle vrijheid kwijt raken. Niets zal meer zijn zoals je dacht dat het was. De genadeloze Nieuwe Wereld Orde of het IJzeren Koninkrijk van Daniel zal zijn intrede op aarde doen. Het zal blijken dat men al die tijd naar een merkteken toewerkt. Het merkteken van het beest. Wie dat merkteken ontvangt, is voor eeuwig verloren! Wie dat merkteken weigert, wordt gedood maar opgewekt uit de dood door Jezus!

Het merkteken van het beest

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 

Openbaring 20:4-6 Het duizendjarig rijk
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. 


Biometrische identificatie
Een manier om mensen al hun vrijheid en privacy te ontnemen, is biometrische identificatie. Biometrische identificatie wil zeggen dat je je identificeert aan de hand van unieke lichaam eigen kenmerken. Zoals je vingerafdruk, een oogscan of je gezichtspatroon. Het kan straks zo worden dat je alleen nog kan betalen met je vingerafdruk. Alles wat jij koopt, verkoopt, naar toe reist of overal waar je binnen gaat, kan zo geregistreerd worden. Zo kunnen al de in’s en out’s van een persoon bewaard worden en door anderen bekeken. Op een gegeven moment is er niks meer anoniem. Men kan je leven besturen of je volledig buitensluiten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biometrie
http://www.trunews.com/the-big-biometric-boom/

De slimme meter
In mijn huis wordt binnenkort een slimme meter geplaatst. Deze meter houdt het elektriciteit- en gasverbruik bij. De meter geeft de gegevens automatisch door aan de leverancier of gemeente. Nuttig zou je denken maar wacht tot het tegen je wordt gebruikt en het de andere kant op gaat werken. Want via zo’n verbinding kan men jou leven gedwongen, ongewild binnendringen! En daar gaat het naar toe volgens mij.

Het zou best kunnen dat men straks op afstand je elektriciteit of je gas afsluit. Je krijgt bijvoorbeeld straf omdat je gister te veel energie hebt gebruikt. Daarom gaat vandaag de elektriciteit voor een paar uur uit. Dan sta je heel raar naar je nieuwe handige meter te kijken! Of je krijgt maar een bepaalde hoeveelheid gas per dag. Als jij niet doet wat wij zeggen, krijg je geen gas of elektriciteit meer. Het kan van buitenaf gemakkelijk online gecontroleerd en geregeld worden.
http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/index.htm

Het internet van de dingen
Niet alleen jij zelf en je elektriciteitmeter gaan “online” maar nog veel meer andere meetbare dingen. Dat noemen ze het Internet van de dingen. Nu bestaat internet nog voornamelijk uit gegevens van mensen maar steeds meer komt de data van de dingen online. Deze informatiestroom zal, verwacht men, de informatiestroom van mensen gaan overtreffen.

The Internet of Things (het internet van de dingen) - 1-1-13
Waanzinnig kleine ARM Freescale chip brengt het “internet van de dingen” in je lichaam - 5-3-13
http://www.trunews.com/welcome-to-the-internet-of-things-where-even-lights-arent-hacker-safe/

De meetbare dingen zijn bijvoorbeeld je koffiezetapparaat, je wasmachine, je auto, de tv, de beveiligingscamera’s, de temperatuur, je mobieltje, je fiets enz enz… Je kunt bijvoorbeeld via internet je koffie apparaat aanzetten of de temperatuur in je huis regelen. Al die gegevens gaan via het internet en kunnen dus ook door anderen mee bekeken worden.

Misschien komt er een computerkastje in huis dat alle gegevens van een huishouden draadloos verzameld en dat in verbinding staat met een centrale bij de gemeente. Zonder die verbinding zullen je apparaten niet werken en alle apparaten moeten verplicht uitgerust worden met sensoren.

Mensen geven hun vrijheden op
Uiteindelijk kan men alles gaan afdwingen en als de bedreigingen maar groot genoeg zijn geven mensen hun vrijheden wel op. Als er geen bedreigingen zijn dan creëren ze die. De hele wereld kan centraal bestuurd gaan worden. Elke tiran en dictator zou smullen van zoveel controle en macht. En dat is ook precies wat voorspelt wordt in de Bijbel:

Openbaring 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Alles leid tot het merkteken van het beest
Uiteindelijk zal het leiden tot de komst van het beest, de anti christ. Dan wordt er een beeld van het beest gemaakt wat iedereen zal moeten aanbidden. Iedereen die dat weigert wordt gedood. Iedereen die dat wel doet zal het merkteken ontvangen.

De tijd komt waarin niemand meer kan kopen of verkopen zonder het merkteken, de naam van het beest of zijn getal. Het hele informatiestructuur is er klaar voor. Via internet kan het heel gemakkelijk allemaal al geregeld worden!

Christen vervolging
De vraag is, zal die ommekeer, waarin de wereldorde zich tegen de mensen zal keren, geleidelijk worden ingevoerd in de 7 jarige eindtijd of plotseling vanaf het begin? In ieder geval wordt er in de Bijbel een enorme vervolging voorspelt van mensen die weigeren het beest en zijn beeld te aanbidden. Ze zullen worden gedood. En je buren, je eigen familie of zelfs je eigen kinderen zullen klaar staan je aan te geven.

Stel je de strijd eens voor tussen mensen die gevallen zijn voor de verleidingen van het beest, zijn beeld hebben aanbeden en het merkteken hebben ontvangen en de mensen die weigeren. Mensen die hun ziel hebben verkocht aan de duivel zullen de mensen die weigeren absoluut gaan haten!

Matteüs 10:17-22
17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; 18 gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken. 19 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; 20 want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. 21 Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Tot aan het eind de Here Jezus terug komt en alles voor altijd goed maakt!

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Openbaring 19:17-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, 18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 


Na 1000 jaar zal deze aarde vernietigd worden en schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die eeuwig zijn!

Openbaring 21:1-8 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Zie ook:
- Indians signing life away for biometric ID cards - 13-1-12
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
- Israel's biometric database over twee weken operatief - 26-7-13
- Totale controle vanaf september 2013: Alle dataverkeer vastgelegd - 19-3-12
- Alle Nederlanders komen in centrale database - 9-5-12
meer >

Update: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/09/De-Apple-iPhone-5S-de-droom-van-iedere-Big-Brother-overheid