dinsdag 17 september 2013

San Antonio neemt Non-Discriminatie wet aan, Christenen vrezen represailles

De gemeenteraad van San Antonio heeft een non-discriminatie wetsvoorstel goedgekeurd die nieuwe groepen beschermd tegen discriminatie, maar critici werpen op dat het vooroordelen zal oproepen tegen christenen en zij die in het traditionele huwelijk geloven.
De raad stemde voor met 8-3 om seksuele geaardheid en genderidentiteit toe te voegen aan de lijst van klassen beschermd tegen discriminatie.


“Deze verordening zorgt er voor dat iedereen in onze gemeenschap gelijkwaardig is geschapen”, verteld wethouder Diego Bernal aan MySanAntonio.com

Burgemeester Julian Castro wuifde de bezorgdheid van Christenen weg dat het hen tot tweederangs burgers zou kunnen maken.

“Deze verordening is om fundamenteel te waarborgen dat ook al ben je wit of zwart, Christenen of Joods, hetero of homo, deze stad behoort aan u”, volgens Castro. “Deze verordening verklaart dat er geen tweederangs burgers zijn in San Antonio.”

Deze verordening zet activisten voor homorechten op tegen religieuze conservatieven die verklaarden dat deze verordening de vrijheid van Godsdienst vertrapt en tot rechtszaken uitnodigt.

Kally Shackelford, voorzitter van het Liberty Instituut, vertelde Fox News: “Het is een trieste dag voor de San Antoniers, voor de Texanen en voor alle Amerikanen.”

Hij beschuldigde de leiders van de stad er van om de LGBT-gemeenschap speciale status te geven “ten koste van het recht op de vrijheid van godsdienst van burgers en bedrijven.”

 “Deze verordening verstikt, zo simpel is het, de vrije meningsuiting en vertrapt de vrijheid van godsdienst. Het is gericht op burgers en bedrijven die traditionele opvattingen hebben over seksualiteit,” zei hij. 

Het rimpeleffect van de wet kan veel verder gaan dan San Antonio zei hij.

“Dit moet elke Amerikaan die hun religieuze vrijheid waardeert, alarmeren,” Zie Shackelford.

De Liberty Counsel onder leiding van Mat Stayer was een van de groepen die er aan werkten om de maatregel te verslaan.

“Er is geen twijfel dat mensen hun baan zullen verliezen als gevolg van deze wet. Bedrijven in handen van Christenen zullen het doel worden van aanklachten om deze mensenrechten verordening,” zei hij.

Stayer geloofd dat de verordening zo ruim is geschreven dat de overtuiging dat het homohuwelijk verkeerd is, of zelfs het bijwonen van een dienst in een kerk waar de dominee zich er tegen uitspreekt als vooroordeel geïnterpreteerd kan worden. Zo diskwalificeert iemand zich om te werken voor de stad.

“Zulke uitspraken kunnen worden gezien als vooroordelen tegen homoseksualiteit en je uitsluiten om te werken voor de stad,” zei hij. “Mensen die zelfstandig werken zullen niet voor de stad San Antonio kunnen werken, direct of indirect als een vermeend vooroordeel in hun achtergrond hebben tegen LGBT onderwerpen,” vertelde Stayer Fox News. “We zullen een algemene vervolging zien of zeker een significante discriminatie tegen gelovigen.

Lees verder >
http://www.trunews.com/san-antonio-passes-non-discrimination-law-christians-fear-reprisals/

Moeten je de wetten van het land meer gehoorzamen dan God?

De vraag lijkt te zijn: moeten Christenen de wetten van het land meer gehoorzamen dan God? Paulus verteld dat je je aan de wetten van het land moet houden. Er is geen autoriteit anders dan door God.

Romeinen 13:1-7 Eert de overheid
1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 6 Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. 7 Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.

Als echter de wetten van het land strijdig zijn aan de wetten van God, gaat God natuurlijk boven de wetten van het land zoals Petrus leert. En ze ging dan ook door met het verkondigen van het Evangelie ondanks een spreekverbod. 

Handelingen 5:26-42
26 Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mede, maar niet met geweld, want zij waren bevreesd, dat het volk hen stenigen zou; 27 en toen zij hen gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester ondervroeg hen, zeggende: 28 Wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren; en zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. 30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; 31 Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. 32 En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en wilden hen ter dood laten brengen.
34 Maar een zeker Farizeeër in de Raad, genaamd Gamaliël, een wetgeleerde, in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan, 35 en hij zeide tot hen: Mannen van Israël, overweegt wel, wat gij met deze mensen zult doen! 36 Want vóór deze dagen stond Teudas op, die beweerde, dat hij iets was, en een aantal van ongeveer vierhonderd man sloot zich bij hem aan; maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. 37 Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen der inschrijving, en kreeg vele afvalligen op zijn hand, maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. 38 En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, 39 maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen, 40 en na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geselen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus, en gaven hun de vrijheid.
41 Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn; 42 en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.


Zulke non-discriminatie wetten als nu aangenomen zijn in San Antonio zijn denk ik het begin. Er zullen meer van zulke wetten komen die tegen Gods wet ingaan. Ze zijn geloof ik bewust bedoeld Christenen te dwingen om te zondigen tegen God. Uiteindelijk zal het er in de eindtijd, als je na de opname achterblijft, op uitlopen dat men het beeld van het beest moet aanbidden of gedood worden.

Openbaring 13:14-18 Het beest uit de aarde
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- Massale vervolging losgebarsten: 200 miljoen christenen doelwit van voornamelijk moslims - 3-8-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten