woensdag 30 oktober 2013

Wordt de wereld voorbereid voor de leugen en de dwaling die in de eindtijd over de wereld komt?

Buitenaardsen?
In de eindtijd kunnen ze wel eens naar de aarde komen, de zogenaamde “buitenaardsen”. Hun komst zal dan geloof ik een onderdeel vormen van de in de Bijbel voorspelde leugen en dwaling die over de wereld gaat komen in de eindtijd.

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Als ze komen trap er dan niet in want ze zullen nep blijken te zijn. Ze komen niet van een andere planeet of een andere galaxy of zo iets. Maar het zijn, geloof ik, gevallen engelen die samen met satan in de eindtijd definitief uit de hemel op aarde worden gegooid.

In de bijbel komt meerdere keren de val van satan en zijn engelen uit de hemel op aarde ter sprake. Soms de “sterren des hemels” genoemd.

Openbaring 12:1-4 De vrouw en de draak
1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Openbaring 6:12-13
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Gevallen engelen al eerder op aarde geweest
Er zijn al eerder gevallen engelen naar de aarde gekomen. Die hebben zich toen gekruist met mensen. Uit die kruising kwam een gemengd (hybride) ras voort. Een ras van reuzen. Iedereen kent het verhaal wel van David die de reus Goliath versloeg.

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Omdat de gevallen engelen uit de hemel kwamen, hadden ze waarschijnlijk kennis van de hemel en buitengewone gaven. Ik denk dat die reuzen daar ook in min of meerdere mate over beschikten. Daarom denk ik dat de reuzen de bouwers zijn van de piramiden en andere “onaardse” bouwwerken. Een piramide zou een soort hemelse stad op aarde kunnen voorstellen, een toren van Babel.

De Goden komen terug…
In de eindtijd zullen ze dus misschien weer naar de aarde komen. Maar ditmaal voor de laatste keer! Veel mensen denken dat ze zich voor zullen gaan doen als “de Goden” en “de scheppers der mensheid”. Bezoekers uit de oudheid die nu zijn teruggekomen om de mensheid te redden van de zelfvernietiging! 

De anti christ
De anti christ zou wel eens weer zo’n kruising kunnen zijn een mens en een gevallen engel. Of misschien wel de zoon van satan zelf. Ze kunnen hem dan aan de wereld presenteren als “de Zoon van de Goden”, hun Jezus. En hij kan zich voor doen als een engel van het licht…

2 Korintiërs 11:14-15
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid;

Als de anti christ komt als een Zoon van de Goden zal iedereen geloof ik de mogelijkheid krijgen om zelf ook een “zoon van de sterren” te worden. Men zal denk ik net zo willen worden als de anti christ. Het is het omgekeerde van een Zoon van God te worden als je Jezus gaat volgen.

De “winnaars”
Ik geloof dat ze de mensen voor zullen houden dat je een winnaar bent van de evolutie strijd en voor eeuwig zult leven als een God als je de anti christ en zijn beeld aanbid en het merkteken ontvangt.

Het lijkt er op dat de wereld al een lange tijd stapje voor stapje wordt voorbereid op de komst van de “buitenaardsen” en hun zoon de anti christ. Zoals in films, tv series, organisaties, clubs, ufo’s, graancirkels enz, enz… Let eens op tv programma’s, shows of films met het woord sterren of star in de naam. Denk ook aan de films en series over Superman. Bijvoorbeeld de laatste film “The Men Of Steel. Een beeld van de komende anti christ. Film Man of Steel staat voor .... de komst van de anti christ! - 29-6-13

Op de een of andere manier hebben ze er op de TV in quizzen en shows heel vaak een strijd in verweven waarbij er altijd maar eentje winnen kan: “de beste”. Zo projecteren ze het evolutie idee in de hoofden van mensen. Je “behoort” een winnaar te zijn en anders ben je een verliezer, een mislukking, gedoemd om “uit te sterven”. 

In wekelijkheid is de een niet “beter” dan de ander maar heeft iedereen zijn eigen unieke kwaliteiten van God gekregen. Je kunt mensen dan ook niet met elkaar vergelijken. De een sluit de ander niet uit maar de kwaliteiten van mensen vullen elkaar juist aan. Je hebt elkaar nodig!

Durf te leven als de sterren!
Dit zijn volgens mij allemaal vormen van voorbereiding. Het uiteindelijke doel is denk ik om de mensen te laten geloven dat je zelf net zo kunt worden (zou moeten willen worden) als de sterren of de helden (denk aan de helden verering in Amerika!). De engelen die in hun rebellie God in de hemel verlieten, willen de mensen laten geloven dat door hun voorbeeld te volgen je juist een held bent! Een winnaar, een die zich heeft durven vrij maken! Durf te leven!

Maar het zal allemaal satanisch bedrog blijken… Mensen die Jezus niet kennen, zijn zich niet bewust van intelligente geesten anders dan de menselijke geest. Ze zullen door de anti christ en de ”buitenaardsen” compleet overdonderd worden!

Vooral de valse profeet, de helper van de anti christ, zal de mensen gaan verleiden met allerlei valse wonderen en tekenen. De mensen zullen gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden of anders gedood worden. Degenen die het beeld aanbidden zullen dan het merkteken van het beest ontvangen. Als je echter het teken van het beest ontvangt, ben je voor eeuwig verloren!

Satanisch!
Wat op aarde komt zal, geloof ik, blijken ongelofelijk vals, boos en gemeen te zijn! Satan en zijn engelen zijn veroordeeld en hebben denk ik geen liefde van God meer in zich. Ze “kennen” eenvoudigweg geen genade. Er zal een grote verdrukking over de wereld komen.

Matteüs 24:21
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Openbaringen 12:10-12
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Buitenaardsen superieur ontwikkeld?
Laat je niet wijs maken dat buitenaardsen veel verder ontwikkelde wezens zijn, veel intelligenter en zo bla bla… En dat je als hun zou moeten willen worden. Mensen zijn dus eigenlijk minderwaardige wezens. Maar wat zegt de bijbel over de mens?

Psalmen 8:1-10

De mens, de kroon der schepping Gods

1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David.

2 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen altegader
en ook de dieren des velds,
9 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist
10 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.


Lees dit artikel op Niburu over de Wereld UFO dag: Buitenaardsen verwelkomen tijdens Wereld UFO Dag
- http://www.niburu.nl/ufo/buitenaardsen-verwelkomen-tijdens-wereld-ufo-dag.html

Let op hoe het artikel de mensen op het hart drukt om je er toch vooral “positief voor open te stellen”. Om ze “te verwelkomen…”.
“Het meest belangrijke is dat mensen zich een dag lang collectief openstellen voor het onderwerp en een mentale boodschap sturen dat UFO’s welkom zijn op aarde.”

Als je denkt dat iets goed en vertrouwd is, kan het erg lastig zijn om dat los te laten en te gaan beseffen dat het precies tegenovergesteld is!

Ufo Congres:
http://ufocongress.com/

International UFO Congress!

Out of the Blue - UFO Press Conference – National
- http://www.youtube.com/watch?v=uDRkJn2NkE4

Douglas Hamp: UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism
- http://www.youtube.com/watch?v=fXuS-i9WhKc

Zie ook:
- Nephilim: Corrupting the Image - Interview Douglas Hamp - 18-1-12
- Fallen Angels Return:The Hollywood Agenda/hybrids/giants/transhumanism/apocalypse

Zie ook:
- Onstervelijkheid; Wie kan er tegen vechten? 22-10-13
- Een eindtijd scenario - 2-8-13
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
meer >

dinsdag 29 oktober 2013

Israel laat 26 Palesteinse moordenaars los - Barabbas of Jezus?

Marcus 15:6-15 Jezus en Barabbas
6 En bij elk feest liet hij hun een gevangene los, voor wie zij dit vroegen. 7 Nu was er iemand, genaamd Barabbas, gevangengezet met de oproermakers, die in het oproer een moord begaan hadden. 8 En de schare kwam naar voren en begon te eisen, dat hij hun deed, zoals hij gewoon was. 9 Pilatus antwoordde en zeide tot hen: Wilt gij, dat ik u de Koning der Joden loslaat? 10 Want hij bemerkte, dat de overpriesters Hem uit nijd overgeleverd hadden. 11 Doch de overpriesters zetten de schare op, dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. 12 Pilatus antwoordde en zeide wederom tot hen: Wat moet ik dan doen met Hem, die gij de Koning der Joden noemt? 13 En zij schreeuwden wederom: Kruisig Hem! 14 Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer: Kruisig Hem!
15 Pilatus oordeelde het geraden de schare haar zin te geven en hij liet hun daarom Barabbas los en gaf Jezus, na Hem gegeseld te hebben, over om gekruisigd te worden.


Krijgt Israel nu nog steeds wat ze hebben gevraagd, de vrijlating van moordenaars... En straks wordt de ergste moordenaar losgelaten uit de bodemloze put: de anti christ. En hem die in eigen naam komt die zullen ze aannemen.

Johannes 5:41-44
41 Eer van mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 44 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?

Laten we bidden dat geheel Israel uiteindelijk hun echte Koning aan zal nemen: Jezus Christus!

Lees: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/10/Palestijnen-stellen-hogere-eisen-dan-ooit-voor-eigen-staat

Zie ook:
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nwo-dictatuur-anti-christ.html

Canada komt met 's werelds eerste bitcoin-pinautomaat - betalen met je rechterhand

Met publiek toegankelijke pinautomaat kunnen vanaf volgende week Canadese dollars gewisseld worden naar bitcoins, en andersom.

Gebruikers die de pinautomaat willen gebruiken moeten eerst inloggen door hun handafdruk te laten scannen, een wettelijke Canadese eis, meldt Wired.

Lees verder: http://www.nuzakelijk.nl/e-business/3612630/canada-komt-met-s-werelds-eerste-bitcoin-pinautomaat.html


Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Openbaring 14:9-11
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Zie ook:- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
meer >

maandag 28 oktober 2013

Mid-East Prophecy Update - October 27th, 2013

YouTube: http://youtu.be/PsiRhpQVjiM

Zie ook:
- Mid-East Prophecy Update - 15-9-13
- Mid-East Prophecy Update - 9-8-13
meer >

Israel waarschuwd na rapport over bom Iran

Dekafile: 27 okt 2013:

Netanyahu: Iran kan nu ineens iranium verrijken van 3,5 procent naar "atoomwapen gereed" 95 procent.
Premier Binyamin Netanyahu zei zondag dat het debat over of het Iran toegestaan kan worden om uranium tot 20-procent te verreiken geen relevante discussie meer is omdat de Irakezen geavanceerde mogelijkheden hebben om direct te springen van 3,5 pc tot 90pc. Een graad van verrijking geschikt voor wapens.

Hij sprak op de wekelijkse kabinetsvergadering in Jerusalem. Hij riep opnieuw op voor hardere sancties tegen Teheran. Ten aanzien van de lopende onderhandelingen met de Palestijnen zei Netanyahu dat Israel een schikking wil, maar het zal ophouden ten bate van zijn vitale belangen, in het bijzonder de veiligheid.

http://www.debka.com/newsupdate/6171/


USA Today:

Israel waarschuwd na rapport over bom Iran
Een nieuw rapport meld dat Iran mogelijk maar een maand nodig heeft om genoeg uranium te produceren voor een kernbom. Het is verder bewijs waarom Israel militaire actie zal ondernemen voordat dat gebeurt, zei een Israëlische defensie-ambtenaar vrijdag.

"We hebben het glashelder gemaak - in alle mogelijk fora, dat Israel niet toe zal toe kijken hoe Iran wapens tegen ons ontwikkeld om het complete Midden Oosten en eventueel de gehele wereld onder een Iraanse paraplu van terreur te brengen. ," vertelde Danny Danon vice-minister van Israel aan USA Today.

http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/10/25/iran-bomb-uranium-israel/3186567/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=206567

Hoe vaak is Iran en de wereld gewaarschuwd? Israel zal zeker niet twijfel of af wachten tot het te laat is. Wees gewaarschuwd!

Zie ook:
- Toespraak Israëlische President Minister Benjamin Netanyahu Algemene Vergadering VN - 2-10-13
meer >

donderdag 24 oktober 2013

De eindtijd weer een stap dichterbij

De nieuwste nieuwsberichten en artikelen. Trek zelf je conclusie. Nu is het allemaal nog verborgen, maar straks laat het beest openlijk zijn lelijke kop zien. Een heel griezelige maatschappij doemd op.

Komt er dan toch een inplanteerbare mircochip?
Voorspelling van het NBC: Alle Amerikanen gechipped in 2017. De ABC-zender zegt hetzelfde!!

Zo vrij is Nederland nog:
 http://boinnk.nl/blog/65138/zo-vrij-is-nederland-nog/

Obamacare, een nachtmerrie voor Amerika?
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2024-10-2013.htm

Men wil dat de bevolking in opstand komt:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6126:men-wil-dat-de-bevolking-in-opstand-komt&catid=20:het-complot&Itemid=33

Trends Institute: Wereldwijde totale instorting in 2014
http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/10/Trends-Institute-Wereldwijde-totale-instorting-in-2014

Possible False Flag; Congress To Close And Members Flown To Floridahttp://freepatriot.org/2013/10/23/possible-false-flag-congress-close-members-flown-florida/

Hoe lang zullen ze nog wachten? Zullen ze met een grote valse vlag komen om de mensen af te leiden?

De tijd kan wel eens heel kort zijn. Zoek Jezus en lees de Bijbel!

Zie ook:
- Amerika

woensdag 23 oktober 2013

Billy Graham slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus

's Werelds bekendste evangelist ooit, de Amerikaan Billy Graham, slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus, die volgens hem aanstaande is. Graham zegt dat voor het eerst in de geschiedenis alle tekenen der tijden, die door Jezus werden voorzegd, zichtbaar zijn. Vorige week verklaarde ook de onder conservatieven populaire Republikeinse afgevaardigde Michele Bachmann dat de wereld de eindtijd is binnengegaan. Eerder deze maand hield de Israëlische premier Benyamin Netanyahu de VN voor dat de Bijbelse profetieën voor de ogen van de wereld in vervulling gaan.

'We zien dat alles omgekeerd wordt, dat goed voor kwaad wordt verklaard. Zodra dit gebeurt, wordt ons (in de Bijbel) verteld dat deze tijd net als de dagen van Noach (voor de zondvloed) zal zijn,' aldus Bachmann. Daarmee wees ze onder andere op de tekst: 'Wee hun die het kwade goed noemen het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.' (Jes.5:20).

In de VS groeit de interesse voor boeken over de eindtijd. Dit blijkt uit opiniepeilingen en uit de bestsellerlijsten van New York Times en Amazon.com. Boeken zoals 'The Harbinger: The Ancient Mystery that holds the Secret of America's Future' (Jonathan Cahn) en het recentere 'Four Blood Moons: Something is About to Change' (John Hagee) vinden gretig aftrek. Uit een onderzoek in september bleek dat 77% van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat we in de Bijbelse eindtijd leven.

Laatste oproep tot bekering
De 94 jarige Graham begint op 7 november, als hij 95 wordt, zijn in principe allerlaatste massale (TV-)evangelisatiecampagne, om nog één keer te proberen de Amerikanen en de wereld tot inkeer te brengen. 'De wereld nadert het einde van dit tijdperk. Als alle tekenen in de Bijbel samenvallen, dan kunnen we zeker zijn van het einde. Naar mijn mening gebeurt dat nu voor het eerst sinds Jezus deze voorspellingen deed.'

'God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Christus nabij is. De Bijbel zegt dat er tekenen zullen zijn die zijn terugkomst aankondigen. Ik geloof dat alle deze tekenen nu duidelijk zichtbaar zijn.'

Verdriet over egocentrische, genotzuchtige en schaamteloze Amerikanen
In 2012 baarde Graham opzien met zijn open brief getiteld 'Mijn hart doet pijn voor Amerika', waarin hij zijn verdriet uitte over hoe egocentrisch, genotzuchtig, trots en schaamteloos het Amerikaanse volk is geworden. Hij vergeleek de VS zelfs met Nineve, de stad die door de profeet Jona een zekere vernietiging werd aangezegd, mits ze zich zouden bekeren van hun zonden (wat vervolgens gebeurde).

Samen met Graham richten ook andere bekende evangelisten, zoals zijn zoon Franklin, Reinhard Bonnke, Greg Laurie en Luis Palau zich op Amerika, in de hoop een 'grote geestelijke opwekking' in gang te zetten.

'Wereldwijde interesse voor apocalyps zal enorm toenemen'
Paul McGuire, een internationaal erkende profetie-expert, auteur van 22 boeken zoals 'The Day the Dollar Died' en een regelmatige gast bij Fox News en CNN, denkt dat de interesse voor apocalyptische gebeurtenissen wereldwijd explosief zal toenemen. 'We staan voor zaken als de mogelijkheid van een nieuwe wereldwijde economische instorting. Denk aan de waarschuwingen voor aardbevingen, een uitbarsting van de Yellowstone (super)vulkaan, de Japanse tsunami's, de straling van de Fukushima kernramp, en de gigantische tornado's (in de VS.'

Ook de dramatische klimaatverandering wordt volgens hem in de Bijbel voorzegd als een teken van de komende apocalyps. 'Door het grillige weer staan we op de rand van enorme voedsel- en watertekorten, waardoor tientallen miljoenen mensen getroffen kunnen worden. De intense hitte en watertekorten hebben de oogsten doen verdorren.'

Bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen
John Hagee, voorganger van de 22.000 leden tellende Cornerstone Church, heeft recent het boek 'Four Blood Moons' (Vier Bloedmanen) gepubliceerd. Hierin gaat hij dieper in op het enkele jaren geleden door Mark Biltz ontdekte verband tussen bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen, en dramatische, profetische gebeurtenissen rond het Joodse volk en de Joodse staat Israël.

'Ik geloof dat de hemelen Gods reclamebord zijn, en dat Hij tekenen naar de planeet Aarde heeft gezonden. We hebben ze alleen niet opgemerkt. Maar nu, met de hulp van Gods Woord en enkele scherpzinnige wetenschappers, leid ik u door 500 jaar (bloedrode manen op Joodse feestdagen) en laat ik u zien dat God letterlijk schreeuwt dat Hij er spoedig aankomt.'

De afgelopen 500 jaar kwam het fenomeen slechts vier keer eerder voor: in 1492, 1948-1949 en 1967-1968. In alle gevallen gingen deze voorvallen gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. In 1492 werden ze uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt, wat later een veilige vluchthaven voor de Joden werd. In 1948-1949 verschenen ze na de wederoprichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. In 1967-1968 vielen ze samen met de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische bezetting.

De volgende serie bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen vindt plaats in 2014-2015, wat de laatste keer in de hele 21e eeuw zal zijn. Biltz, Hagee en anderen geloven dan ook dat rond deze jaren de andere Bijbelse profetieën in vervulling zullen gaan, en we mogelijk zelfs de lang verwachte terugkeer van Jezus Christus op de Olijfberg (zie o.a. Zacharia 14:4) in Israël gaan meemaken.

The Harbinger: nieuw drama in 2015
Het boek 'The Harbinger' van Jonathan Cahn staat al sinds januari 2012 op de bestsellerlijst van de New York Times. Cahn merkte het verband op tussen de zevenjarige Shemitah cyclus en dramatische gebeurtenissen in Amerika. De twee grote beurscrashes, in 2001 na de aanslagen op 9/11 en op 29 september 2008 (het uitbreken van de financiële crisis), vonden beiden plaats op de Hebreeuwse dag Elul 29, de dag van de Shemitah, in de Bijbel aangewezen als de dag waarop een volk zijn financiën op orde moet brengen.

Volgens Cahn kan dit geen toeval zijn, en waren het waarschuwingen van God aan het adres van de VS. Hij acht de kans dan ook groot dat als de Amerikanen niet tot inkeer komen, er in 2015, opnieuw na precies zeven Hebreeuwse jaren, een nieuwe dramatische gebeurtenis zal plaatsvinden, die mogelijk het einde van de VS zal inluiden.

Veel foutieve voorspellingen
Greg Laurie, voorganger van de 15.000 leden tellende Harvest Christian Fellowship in Riverside (Californië), herinnert de mensen er aan dat er de afgelopen tientallen jaren veel foutieve voorspellingen over de eindtijd en de terugkeer van Jezus zijn gedaan, zoals in Hal Lindsey's 'The Late Great Planet Earth'. Volgens Laurie zou dat ons niet moeten ontmoedigen, en moeten we zelfs blij zijn dat het nog niet gebeurd is, omdat anders veel mensen verloren waren gegaan.

Oprichting Israël in 1948 profetische mijlpaal
Ook Franklin Graham, 'de zoon van' en de huidige president van de Billy Graham Evangelistic Association, gelooft op grond van de tekenen der tijden dat Jezus Christus snel zal terugkeren. Eén van de belangrijkste Bijbelse eindtijdprofetieën werd in 1948 vervuld, toen Israël werd opgericht (zie o.a. Jesaja 66:8) . 'Het is nu slechts de vraag wanneer die tijd (van Jezus' terugkomst) is. Ik geloof zelf dat het spoedig zal zijn. Of dat in de volgende 10, 20 jaar is, weet ik niet. Maar wat de wereldgeschiedenis betreft, denk ik dat we op Gods klok 12 uur middernacht naderen.'

'Mensen moeten zich voorbereiden God te ontmoeten'
Billy Graham, die aan 2,2 miljard mensen het evangelie zou hebben gebracht, waarschuwt dat de apocalyps gepaard zal gaan met grote moeilijkheden, en de stormwaarschuwingen ons duidelijk zeggen dat de mensen zich moeten voorbereiden om God te ontmoeten. Aan alle komende ellende komt echter een einde zodra Christus terugkeert, het kwaad verslaat en de wereld verandert in een waar paradijs.

'Tot die tijd wil God iedereen de kans geven om door berouw en geloof Christus te leren kennen,' sluit Graham af. 'Want ongeacht wat de samenleving zegt, we kunnen niet lang meer doorgaan in deze zee van immoraliteit, zonder dat het oordeel komt. We staan op een kruispunt, en er staan enorme morele belangen op het spel. Het is tijd om terug te keren naar de Bijbelse waarheid.'

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/10/Billy-Graham-slaat-alarm-voor-de-Wederkomst-van-Jezus-Christus

Zie ook:
- Jesaja: Het gericht over de aarde - 6-9-13
- The coming four blood moons a warning to Israel - 22-8-13
- De bloedmaan connectie - 12-8-13
- De opname, wees waakzaam! - 10-8-13
- Het Duizendjarig Koninkrijk- 20-7-13
meer >

dinsdag 22 oktober 2013

Onstervelijkheid; Wie kan er tegen vechten?

Er staat in openbaringen 13: “Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren?” Stel dat iemand onsterfelijk is, wie kan er dan oorlog tegen voeren? En wat als iedereen onsterfelijk is? Wat heeft het dan voor zin om te vechten? Zou dan niet de tijd van vrede en geluk aanbreken zoals die voorspeld wordt in de bijbel?
 
Openbaringen 13 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Het is waarschijnlijk de anti christ, een van die koppen, die dodelijk gewond raakt. Maar hij geneest hij weer van de dodelijke wond. Was die wond dan toch niet zo dodelijk of is er wat anders aan de hand? Veel mensen denken dat de zin verwijst naar een soort satanische opstanding uit de dood.

Daarnaast wordt ook in de Bijbel beschreven hoe satan met zijn engelen in de eindtijd uit de hemel wordt gegooid:

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Satan en zijn gevallen engelen op aarde worden gegooid zullen zich misschien voordoen als de “goden uit de hemel”. Het idee is dat ze de anti christ dan misschien zullen presenteren aan de wereld als de Zoon van de God(en) die opgestaan is uit de doden! Een fake Jezus dus. En de gehele aarde gaat het beest in verbazing achterna…

Triple Helix
Er wel gesproken over het verkrijgen van eeuwig leven door middel van DNA (genen) manipulatie. Ons DNA bestaat uit twee in elkaar gedraaide strengen (double helix). Men denkt wel dat er een derde streng aan toegevoegd kan worden. Dan krijg je de Triple Helix.

Die derde streng kan “van buitenaf” toegevoegd worden en zou van “buitenaardse” oorsprong kunnen zijn. Van de gevallen engelen dus. Misschien gaat het ontvangen van dat vreemde DNA wel samen met het ontvangen van het merkteken van het beest en worden de mensen vernieuwd (herboren) en net zo als de anti christ. Misschien wordt de mensen dus wel eeuwig leven beloofd en zal men over allerlei aanlokkelijke en begeerlijke, buitengewone gaven kunnen gaan beschikken?

Want er staat in de Bijbel dat ze mensen zullen worden verleid:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Maar er staat in de Bijbel dat iedereen die het merkteken ontvangt voor eeuwig verloren is!

Openbaring 14:9-11 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Alles de schuld van religies?
Maar voor het zover is, komt er denk ik eerst een tijd van ongelofelijke oorlogen, ziektes, honger en vervolging. Stel bijvoorbeeld dat Israel Iran aanvalt vanwege de atoomwapens. Als daarna ook de wereldeconomie instort, er hongersnoden uitbreken en er meer oorlogen uitbreken, dan zal Israel natuurlijk overal de schuld van krijgen. Het zal lijken alsof Israel (alles) is begonnen. Ook kan er dan een sfeer ontstaan waarin het lijkt alsof alle ellende de schuld van religies is.

Als dan de anti christ komt en “opstaat uit de dood” zullen ze het misschien brengen alsof in hem alle religies worden vervuld! De wereld zal in ieder geval het beest aanbidden zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Misschien dat als de mensen dan zijn merkteken ontvangen ze een veranderd lichaam krijgen. En dan zou toch de tijd van vrede en geluk moeten aanbreken zoals die voorspeld is in de Bijbel? Wie wil dat nou niet zal men waarschijnlijk zeggen. Wie kan dat nou weigeren!

De grote verdrukking
Hoe is het dan mogelijk dat er toch een grote groep mensen zal zijn die de anti christ en zijn merkteken afwijst? Want de mensen zullen denken: hoeveel bewijs wil je hebben? De onsterfelijkheid van de anti christ vervuld toch alle geschriften? Hemel op aarde toch? De bijbel kan niet meer vervuld worden dan dat!
Mensen die blijven leven naar de letter, terwijl het voor hun ogen vervuld wordt, zullen het nooit begrijpen! Door deze mensen zal er altijd oorlogen ontstaan! Zoals ook met Israel bleek. Men zal dan misschien gaan doden in de naam van vrede, zelfs in naam van God! Er kan (zal) dan een enorme slachting komen:

Openbaring 6:9-11 De eerste zes zegels geopend
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Openbaring 7:13-14 De schare, die niemand tellen kan
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Doden in de naam van God?
Misschien zullen ze de eindtijd wel zien als de zondvloed. Een tijd waarin, in naam van God alle “zgn religieuze, slechte en domme mensen” uitgeroeid moeten worden. Er staat in de Bijbel dat men in de eindtijd Christenen en Joden zal doden, denkende God daarmee een dienst te bewijzen:

Johannes 16:1-4
1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.

Kwaadaardige gezwellen
In de Bijbel staat dat de mensen die het teken van het beest aangenomen hebben kwaadaardige gezwellen krijgen. Valt hun Triple DNA soms uit elkaar? Zal de DNA manipulatie niet stabiel zijn?

Openbaring 16:1-2 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Een scenario
Dit is een scenario om over na te denken. Hoe het ook zal gaan, trap niet in de leugens en verlokkingen! Ik denk dat ze alle “wonderen” en verleidingen straks in een keer uit de kast halen. Wie weet wat ze achter de hand hebben? Wat te denken van vrije energie voor iedereen? Dan is alles altijd beschikbaar voor iedereen!

Als de eindtijd begint, kun je weten wat er gaat gebeuren. Het staat in de Bijbel beschreven, in het laatste hoofdstuk Openbaringen. Aan het eind van de eindtijd komt Jezus terug naar de aarde en vernietigt de anti christ. Dus eerst komt de valse en dan de echte! De echte tijd van vrede en geluk zal pas aanbreken als de echte Zoon van God, Jezus, terugkomt!

Zie ook:
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- De komende vervolging - 31-7-12
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ
meer >

Fritz Springmeier op the Hagmann en Hagmann Report

Interessant intervieuw met Fritz Springmeier over de Illuminatie e.d.

Luister hier: http://www.blogtalkradio.com/cfp-radio/2013/10/18/the-hagmann-hagmann-report

maandag 21 oktober 2013

De oceaan is gebroken

Het was het geluid dat zijn reis anders maakte dan de vorigen.

Echter niet de afwezigheid van geluid.

De wind deed de zeilen nog wapperen en fluiten door de touwen. De golven klotsten tegen de romp van fiberglas.

En er waren genoeg andere geluiden, doffe klappen, stoten en krassen als de boot botste tegen brokstukken.

Wat er miste was het geluid van het krijsen van de zeevogels, die op alle andere reizen de boot hadden omringt.

De vogel ontbraken omdat de vissen ontbraken...

Een schokkend relaas over de toestand van de oceaan. Lees verder in het Engels >


De oceaen worden vernielt, de lucht, het klimaat worden vernield, de bodem wordt vergiftig enz. En dit alles met opzet.

Ik denk dat het doel achter het vernielen is om iedereen afhankelijk te maken van de kleine groep die al het eten kunstmatig gaan produceren. De mensen zullen alleen nog bij hun eten kunnen krijgen. Maar dan moet je wel het beeld van het beest aanbidden en het merkteken van het beest ontvangen.

Zelf groente telen? Het wordt verboden om eigen zaden te gebruiken. Alleen door de staat goedgekeurde zaden mogen worden gebruikt. En die planten kunnen ze genetisch gaan manipuleren.

Men moet gaan beseffen dat alles doelbewust is!

Zie ook:
- Miljoenen dode vissen wereldwijd - 21-9-13
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13

meer >

vrijdag 18 oktober 2013

Huisstenograaf Diane Reidy slaat door over vrijmetselaars tijdens stemming over schulden

YouTube: http://youtu.be/7ro8bQ6Rx-Q

God will not be Mocked! Of te wel God laat zich bespotten! En dat is wat ze daar tijdens die stemming ongetwijfeld deden. Ze lachen God in zijn gezicht uit. Deze vrouw heeft er als huisstenegraaf geloof ik jaren gewerkt en heeft het allemaal gezien. Een dappere vrouw. Let ook op hoe ze naar de micofoon loopt.

Zie ook:
- De spanning stijgt, de mensen worden wakker
meer >

donderdag 17 oktober 2013

De spanning stijgt, de mensen worden wakker

Nu ze het in Amerika er op aan hebben laten komen met de stemming over het stijgen van het schuldenplafon hebben ze geloof ik een geest uit de fles gelaten die ze er niet meer in krijgen.

De mensen zullen gaan beseffen dat als het bijna raak was en dat het dan op een later tijdstipt zeker raak zal zijn. Het is enkel wat vertraagt door nog meer schulden aan te gaan waardoor het probleem alleen nog maar groter werd.
- Volgens de Wereld Bank is de U.S. dagen verwijderd van zeer gevaarlijk moment - 14-10-13

Zullen de mensen nu wakker worden en gaan begrijpen dat er een vals spel met geld met ze gespeeld wordt?

Hier een geluidsfragment bij de stemming. De huisstenograaf rent naar de microfoon en slaat door over de vrijmetselaars en geeft eer aan God.
https://soundcloud.com/#toddzwillich-1/floor1-101612-wav

zie ook: http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics-live/liveblog/live-updates-the-shutdown-9/

Hier een video over een boze nieuwsreporter die zich laat gaan:

Zullen de mensen wakker worden en gaan begrijpen dat het leven zoals het nu op aarde is echt voorbij is en dat Jezus terugkomt. Men zal boos zijn en in radeloze paniek over wat over de wereld komt. De mensen die voor en tegen Jezus kiezen komen scherp tegenover elkaar te staan.

Jezus zegt:

Lucas 21:7-11 Rede over de laatste dingen
7 En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? 8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. 9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.
10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, 11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.


Lucas 21:25-28
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
- Nu de vrachtwagenrijders onderweg om Washington DC af te zetten - 12-10-13
meer >

woensdag 16 oktober 2013

Bankenunie: EU-ministers besluiten vandaag over grootste roof en crash ooit

'Armageddon plundermachine': Megabanken zullen met behulp van politiek complete landen leegroven

Vandaag besluiten de EU-ministers van Financiën over de volgende stap naar een Europese bankenunie. Daarmee zullen ze de weg vrijmaken voor de grote zelfvernietiging van het wereldwijde financiële systeem, waar de internationale megabanken enorm van zullen profiteren. De klanten van de banken en de belastingbetalers zullen opnieuw de rekening moeten betalen. De EU-ministers gaan ervoor zorgen dat deze massale, wereldwijde onteigening -de grootste roof uit de menselijke geschiedenis- volledig legaal kan worden uitgevoerd.

Het internationale geldsysteem is in de afgelopen tientallen jaren veranderd in een wereldwijd casino, een gigantisch gokspel. Geld hoeft niet meer gebaseerd te zijn op zaken van echte waarde, maar op stukjes papier waarop staat dat deze geld waard zijn. Vroeger hadden we de goudstandaard, maar die was een blok aan de been van de grote financiële spelers, die niet alleen meer en meer winst wilden, maar ook totale controle over de geldstromen wilden krijgen.

Subprime-crisis en derivaten
President Bill Clinton en FED-topman Alan Greenspan stonden in de jaren '90 met hun beleid aan de basis van de subprime-crisis in 2008. Amerikaanse banken bleken voor miljarden aan kredieten te hebben verstrekt aan mensen die zich die totaal niet konden veroorloven. De banken hadden deze kredieten zo vaak opnieuw gebundeld en doorverkocht, dat niemand meer wist of deze schulden ooit nog zouden kunnen worden terugbetaald.

Dit soort bundels noemde men derivaten. Mega-investeerder Warren Buffett waarschuwde al dat dit 'financiële massavernietigingswapens' zijn. Iedere keer als een bundel opnieuw werd ingepakt en doorverkocht, werden er opnieuw rente en vergoedingen over berekend. Hierdoor blies de derivatenhandel zichzelf gigantisch op, volgens sommige schattingen tot wel $ 1,5 biljard ($ 1.500.000.000.000.000).

Om zoveel mogelijk van dit soort bundels te kunnen kopen, leenden de banken geld bij andere banken. Dat gebeurde door zogenaamde terugkoopovereenkomsten, repo's genoemd: Bank A verkoopt derivaten aan Bank B. Bank A krijgt daarvoor krediet, en betaalt dit na korte tijd aan Bank B terug. Zodra dit krediet met rente is afbetaald, krijgt Bank A zijn waardepapier terug.

Crisis in 2008 was gepland
Repo's werden gebruikt om snel hoge winsten te behalen. De kopers kregen snel geld om daarmee te speculeren, en de verkopers incasseerden de rente. Dat ging lang goed, totdat sommige spelers de andere banken niet meer vertrouwden en hun geld terug wilden. Dat hadden die banken echter niet meer. Als zo'n eis om terugbetaling -een 'margin call'- plotseling op tafel wordt gelegd, dan wordt het moeilijk: of de bank heeft voldoende eigen kapitaal en betaalt het bedrag terug, of de bank gaat failliet.

Dat overkwam Lehman Brothers en Bear Stearns in 2008. Overkwam, of was het doelbewust? Het wordt steeds duidelijker dat het omvallen van deze banken een geplande test was. Toen Bear Stearns instortte, was JP Morgan Chase de grote winnaar. Het Britse Barclays, het Japanse Nomura en -natuurlijk- Goldman Sachs profiteerden het meest van het omvallen van Lehman.

'Armageddon plundermachine'
Documentairemaker David Malone noemt dit systeem, waarmee de banken met behulp van derivaten en repo's het basisprincipe van geld zonder tegenwaarde geperfectioneerd hebben, 'de machine die aan het eind op de brutaalste rooftocht aller tijden zal uitlopen' (lett. 'Armageddon Looting Machine').

Het belangrijkste wat de 'too big to fail' megabanken van de crisis leerden is dat zij vrijwel zonder risico's onbeperkt konden doorgaan met hun extreem risicovolle speculaties, wetende dat de politiek hen uiteindelijk toch wel overeind zou houden, en de rekening daarvan op de belastingbetalers zou afwentelen.

Duivels plan geslaagd: Staatsgaranties voor derivaten
Om het spel te laten doorgaan, stuurde Goldman zijn beste man naar het Amerikaanse ministerie van Financiën, Hank Paulson. Hij beloofde dat de overheid haar geld met winst zou terugkrijgen. Voorwaarde was dat de banken gewoon konden blijven speculeren met derivaten en repo's, waarmee er onvoorstelbare hoeveelheid 'nieuw' geld konden worden geschapen.

Dat was een aanbod wat Washington niet kon weigeren. Immers, ze zouden het aan de banken gegeven geld met winst weer terugkrijgen. De banken ging vervolgens verder met hun duivelse plan, dat verbijsterend genoeg nauwelijks werd opgemerkt: ze dwongen de politiek staatsgaranties voor hun derivaten te geven. Deze derivaten werden tot 'veilige havens' verklaard.

Om dit te bereiken werden de faillissementsregels voor de banken veranderd. Voortaan kregen banken een voorkeursbehandeling bij het bankroet van een tegenpartij, iets dat onder de klassieke regels was verboden. De klanten van de bank, de belastingdienst en de normale aandeelhouders hebben het nakijken, en verliezen hun geld. Dit is niets anders dan een volledig gelegaliseerde onteigening.

Beleggers door lage rente in derivaten gelokt
De deal: de banken verkopen derivaten met naar verhouding weinig rente aan beleggers en investeerders. Het motto: 'een veilige investering - lage rente'. Omdat de centrale banken de rente naar bijna nul terugschroefden, werden beleggers rechtstreeks in de derivatenhandel gelokt.

En voor de banken geldt: wie derivaten heeft, wint, want zo wordt niet alleen het eigendom van de schuldenaren in beslag genomen, maar wordt dit vervolgens ook nog eens met winst doorverkocht. Het spel gaat dus gewoon verder.

MF Global: ook gewone klanten onteigend
Na het omvallen van Lehman kwam er -ondanks de belofte het geld met rente terug te betalen- steeds meer weerstand tegen het redden van de banken met belastinggeld. Toen werd het tijd voor de volgende test: MF Global. In tegenstelling tot de investeringsbanken Bear Stearns en Lehman -die enkel met andere banken, ondernemingen en grootaandeelhouders werken- beheerde MF Global ook geld van gewone klanten.

MF Global kreeg 'liquiditeitsproblemen', omdat de andere banken de benodigde repo-kredieten weigerden. Van het ene op het andere moment werden de beleggers onteigend. Dankzij de 'safe haven' regels belandden de derivaten legaal bij andere banken. $ 1,2 miljard was verdwenen, maar uiteindelijk werd niemand daar verantwoordelijk voor gesteld. Het is niet te bewijzen, maar men vermoedt dat het geld in de vorm van derivaten bij JP Morgan terecht is gekomen.

Bankenwereld geeft niets om echte economie
Na het omvallen van MF Global werden de kleinere financiële spelers bang dat ze het volgende slachtoffer van de megabanken zouden worden, en wilden stoppen met het repo-spel. Oud Goldman Sachs bankier Mario Draghi verklaarde vervolgens, in zijn functie als president van de ECB, dat 'de interbancaire markt niet functioneert. De banken lenen elkaar geen geld meer.' Ook beklaagde hij zich erover de banken geen geld meer uitleenden aan de 'echte economie'.

Dat is een andere belangrijke peiler van het perverse financiële systeem: de echte economie zal de banken een worst wezen. Het geld wordt gebruikt voor de winstgevende derivatenhandel. Na de huizenmarktcrisis werden de banken enorm creatief in het vinden van nieuwe vormen derivaten: studentenleningen, goud, grondstoffen, levensmiddelen, ondernemingen. Dankzij deze 'Asset Backed Securities' kon de 'Armageddon-machine' van de banken op volle snelheid blijven doordraaien.

Omdat al dit geld niet in de echte economie terecht komt, is de inflatie laag. De ECB noemt dat echter een verdienste van zichzelf. Het geld mág deze gesloten kringloop niet eens verlaten, want anders zou de inflatie exploderen.

Derivatenhouders kregen bevoorrechte status
Nadat de interbancaire markt was ingestort, begonnen de ECB, de FED en de andere belangrijke centrale banken massaal geld bij te drukken. De Fed koopt maandelijks voor $ 85 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties op. In het permanente Europese noodfonds ESM zit € 700 miljard. Al dit geld wordt gedekt door de belastingbetalers.

Ondertussen liep de Europese staatsschuldencrisis volledig uit de hand. De banken bijten echter niet in de handen van hun weldoeners in de politiek, dus blijven ze -met het nieuwe geld van de centrale banken- staatsobligaties opkopen.

Door twee geheime EU-richtlijnen kregen de derivatenhouders ook in Europa een bevoorrechte status. Dat maakte de weg vrij voor het volgende experiment: Cyprus. Hier werd voor het eerst besloten tot een gedwongen bijdrage van aandeel- en bankrekeninghouders, een 'bail-in'. De derivatenbezitters bleven buiten schot, want zij hadden van de politiek de status van bevoorrechte schuldeisers gekregen.

Geraffineerde misleiding door schaduwbankensysteem
Om de schijn op te houden dat de politici geleerd hadden van het uitbreken van de financiële crisis in 2008, voerde de EU nieuwe bankenregulering in. Volgens advocaat en financieel criticus Ellen Brown zijn deze regels een zeer geraffineerde misleiding van de aandeelhouders en belastingbetalers. De derivatenhandel werd namelijk verplaatst naar een schaduwbankensysteem, die volgens persbureau Reuters zo'n $ 60 biljoen groot is. De profiteurs zijn dezelfde megabanken, die tegenover het publiek doen alsof ze zich aan de nieuwe regels onderwerpen.

Met behulp van Hedgefondsen, Private Equity firma's en andere creatieve middelen werden de enorme risico's die de banken bleven nemen verhuld, zodat de officiële balansen er opeens een stuk gezonder uitzagen. Dit systeem werd met volledige en uitdrukkelijke toestemming van de machtigste bank ter wereld opgezet, de Bank for International Settlements (BIS), die de belangen van de grote centrale banken vertegenwoordigt.

Belastingbetalers en klanten hebben nog steeds niets door
Als de EU-ministers van Financiën vandaag met veel vertoon aankondigen dat de bankenunie op de goede weg is, betekent dit in werkelijkheid dat de eindstrijd, het beruchte 'End Game', van de financiële haaien om Europa is begonnen. Banken zullen op basis van de zorgvuldig in elkaar gedraaide 'stresstesten' failliet worden verklaard. De daarop volgende crash zal in etappes plaatsvinden. Iedere keer zal er in Europa een nieuwe Bear Stearns, Lehman of Dexia zijn - banken die omvallen, ook als ze -zoals het Frans-Belgische Dexia- in eerdere stresstesten voor 'gezond' werden verklaard.

Bizar genoeg hebben degenen die uiteindelijk totaal zullen worden onteigend, de belastingbetalers, de aandeelhouders, de spaarders en de bankenklanten, nog altijd niets in de gaten. Die zullen 'verrast' worden door het plotselinge failliet van hun banken. Op een dag zullen burgers, als ze geld willen pinnen, merken dat hun geld 'plotseling' verdwenen is, net als de klanten van MF Global moesten ondervinden.

Bankrun op lege pinautomaten
Er zal een bankrun ontstaan, maar de kassen en pinautomaten zullen leeg zijn. Het geld zal namelijk volledig legaal naar de zakken van de derivatenbezitters zijn verplaatst, zodat die vrolijk door kunnen blijven gaan met hun grote gokspel.

Klagen en rechtszaken zullen niet helpen, want de grote spelers met het geld hebben van de politiek een veel betere rechtspositie gekregen dan degenen van wie het geld eigenlijk is. Of beter gezegd: was. De compleet uitgeplunderde, radeloze belastingbetalers, spaarders en aandeelhouders zullen echter nooit te weten komen waar hun geld gebleven is.

Megabanken zullen landen compleet leegroven
Wanneer dit precies gaat gebeuren, weet niemand. Malone schrijft dat dit 'Plan B' van de megabanken niet enkel bedoeld is om de kwetsbare banken in zwakkere landen te vernietigen, maar ook om de landen zélf leeg te roven. Deze rooftocht hoeft geen maanden te duren, maar kan in enkele uren en zelfs minuten worden voltooid.

De politiek heeft ervoor gezorgd, dat niet één bankier hier ooit voor terecht zal hoeven staan. Het enige wat er nog hoeft te gebeuren is een 'trigger' voor de volgende crash, die de megabanken nodig hebben om enkele van hun kleinere tegenstanders te verpletteren.

Dat bevel kan in Washington, maar ook in Beijing worden gegeven. Het slachtoffer kan een grote bank zijn, maar ook een aantal kleinere. Er zullen hoe dan ook veel verliezers zijn, die gegarandeerd te laat zullen komen en alles zullen kwijtraken. Vandaag maken de Europese ministers van Financiën opnieuw een stukje zekerder, dat de megabanken als de grote overwinnaars uit de chaos tevoorschijn zullen komen.

Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/15/der-brutalste-raubzug-aller-zeiten-wie-die-banken-den-crash-planen/
Xander: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/10/Bankenunie-EU-ministers-besluiten-vandaag-over-grootste-roof-en-crash-ooit

Zie ook:
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
- Hoe banken zich op duivelse wijze eigenaar maken van alle bezittingen - 3-1-13
- Het internationale bankenkartel - 19-11-12
meer >

dinsdag 15 oktober 2013

Fukushima: Volgens Japanse professors is het “worst case scenario” bereikt - een “einde van de wereld" scenario

Volgens de professoren in Japan is het slechts denkbare scenario voor Fukushima bereikt, de nucleaire staven zijn gesmolten en door de vloer van de reactor gegaan. Dit verhaal werd vandaag vrijgegeven door ENENews en is ontmoedigend. Het geeft aan dat deze situatie het grote onderwerp zal blijven voor de gezondheid van de wereld voor mensen, vissen, vogels en ander dierlijk leven overal op aarde, voor tientallen jaren zo niet langer. Volgens de onlangs gemaakte video onderaan is het slechts denkbare scenario ook een “einde van de wereld” scenario, “een gebeurtenis die kan leiden tot het uitsterven van het leven als deze rotzooi niet snel wordt opgeruimd.”

Lees verder: http://beforeitsnews.com/japan-earthquake/2013/10/fukushima-worst-case-scenario-reached-according-to-japanese-professors-a-world-ends-scenario-2444176.html

Lees over de oordelen in de Bijbel die de aarde zullen treffen in de eindtijd. Zal het water radioactief worden door een ramp met Fukushima en atoomwapens?

Openbaring 8:7-12 Het zevende zegel – De vier bazuinen
7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.
8 En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, 9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.
10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.
12 En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks
.

Een derde deel van de aarde wordt getroffen maar later wordt de gehele compete aarde getroffen:

Openbaring 16:2-4 De zeven plagen
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
3 En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed.
 
Is het toeval dat, juist nu het er op lijkt dat we vlak voor het begin van de eindtijd zijn, een dergelijke ramp dreigt die een derde van de oceanen bedreigt?
 
Zoek Jezus en lees de Bijbel!
 
Zie ook:

Nieuwe elektriciteitsmeter


Sinds vorige week heb ik een nieuwe (slimme)elektriciteitsmeter in huis gekregen. Later komt er nog een nieuwe gasmeter. De beide tellers worden verbonden via een telefoondraad zodat de meterstanden direct online worden doorgegeven aan de leverancier.

Daarnaast wordt het geloof ik mogelijk om online je gas en je elektriciteit af te sluiten. Wordt het een manier om je straks te rantsoeneren? Als je niet meewerkt wordt je gekort en krijg je nog maar zoveel uur elektriciteit of wordt je helemaal afgesloten.

Wordt ik paranoia of komt gewoon uit wat in de Bijbel staat? Zonder het merkteken van het beest wordt je elektriciteit en je gas op afstand met een druk op de knop afgesloten?

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Zie ook:
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
meer >

maandag 14 oktober 2013

Volgens de Wereld Bank is de U.S. dagen verwijderd van zeer gevaarlijk moment

(Reuters) De president van de Wereldbank waarschuwde zaterdag dat de Verenigde Staten slechts dagen verwijderd is van het veroorzaken van een wereldwijde economische ramp, tenzij de politici met een plan komen om de schulden te verhogen zodat men door kan gaan. 

“We zijn nu vijf dagen verwijderd van een zeer gevaarlijk moment. Ik dring er bij de Amerikaanse beleidsmakers op aan om snel met een oplossing te komen voor ze de grens van het schuldenplafon hebben bereikt. Inactiviteit kan leiden tot het stijgen van de rente, het verminderen van het vertrouwen en het vertragen van de groei.” Zei Jim Yong Kim de president van de Wereldbank in een briefing na een vergadering van de commissie van ontwikkelingssamenwerking van de bank.

"Als dit zo door gaat kan het leiden tot een rampzalige gebeurtenis voor de derde wereld, en dat zal op hun beurt ook erg pijnlijk zijn voor ontwikkelde economieën." Zei hij.


Hebt je ooit zoveel onzin gelezen, uitgesproken door een directeur van een wereldbank? We moeten geld bij lenen om te voorkomen dat we het vertrouwen verliezen, dat de rente stijgt en de groei stagneert…???

Vertrouwen in schuld? Men wil almaar groei door eindeloos geld te lenen dat gecreerd wordt uit niets? Hoeveel tegenstrijdigheden wil je hebben?

De situatie is zo absurd dat het alleen bewust zo in elkaar gezet kan zijn, juist om er voor te zorgen dat gebeurd waar de directeur nu voor waarschuwt. Er voor zorgen dat de economieën als een kaartenhuis in gaan vallen. Om daarna uit de puinhopen de Nieuwe Wereld Orde op te richten, een wereld regering met een wereld geldsysteem en een wereld leider die alle macht krijgt. Precies zoals voorspeld is in de Bijbel.

Ze zullen in Amerika geloof ik nog een keer dit moment uitstellen door het schuldenplafon te verhogen waardoor de situatie dus alleen nog maar erger wordt. Daarna zal vroeg of laat het moment onafwendbaar aanbreken dat de zaak in elkaar klapt. Misschien zullen ze geld bijlenen voor nog een maand of twee?


Het moment dat de economieën in elkaar zakken met alle gevolgen van dien is ook aangekondigd in de Bijbel. Het begin van de eindtijd lijkt wel heel erg dicht in de buurt! Hou je vast aan de Bijbel!

Bron: http://uk.reuters.com/article/2013/10/12/uk-imf-fiscal-idUKBRE99B0BZ20131012?feedType=RSS&feedName=businessNews

Zie ook:
- 'Dollar valueless, about to crash' - World Bank whistleblower - 10-10-13
- Machtigste bank ter wereld kondigt wereldwijde financiële crash aan - 20-9-13
- Ad Broere, auteur van 'Geld komt uit het niets'
meer >

zaterdag 12 oktober 2013

Nu de vrachtwagenrijders onderweg om Washington DC af te zetten

Na de motorrijders zijn nu de vrachtwagensrijders onderweg naar Washington DC om er te demonstreren en de stad af te zetten. Ook zijn de veteranen onderweg.

Amerika is aan het wakker worden en zich aan het organiseren tegen de overheid. De samenzweerders achter de schermen zullen geloof ik niet lang meer wachten om in actie te komen.
Het zal waarschijnlijk niet lang duren voor er grote dingen gaan gebeuren die de wereld zullen schokken. Het zal denk ik de aftrap zijn voor het begin van de eindtijd.

Lees verder: http://beforeitsnews.com/protests-demonstrations/2013/10/trucker-ride-to-dc-all-day-live-updates-photos-video-2451900.html

zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
meer >vrijdag 11 oktober 2013

Watchman Video Broadcast het vierde koninkrijk deel 7 en 8

Een uitleg over het vierde Koninkrijk uit het Bijbelboek Daniel. Ook het IJzerenrijk genoemd. Het laatste rijk dat in de eindtijd over de aarde zal heersen.

Daniël 7:7-8 Het droomgezicht van de vier dieren
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Daniël 7:19-27
19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, 20 en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. 21 Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.
 
Deel 7:

Pastor Mike Hoggard bespreekt het Vierde Koninkrijk van het boek Daniël en Nebukadnezar's droom. / Pastor Mike gaat verder met de grondige studie van de geestelijke vorstendommen, de eerste vier listen van de duivel, waarvan de Bijbel ons verteld dat we tegen worstelen en deel uitmaken van het vierde koninkrijk. Deze video onderzoekt wat de Bijbel te zeggen heeft over machten en hun spirituele betekenis.

Hoe zullen gelovigen deze strijd winnen? Je moet hergeboren zijn en de complete wapenuitrusting van God aan doen

Efeziërs 6:11-13
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Deel 8:
YouTube: http://youtu.be/meNxnCGovoY

Zie ook:
- WVB: het vierde koninkrijk deel 5 en 6 - 24-9-13
meer >