dinsdag 22 oktober 2013

Onstervelijkheid; Wie kan er tegen vechten?

Er staat in openbaringen 13: “Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren?” Stel dat iemand onsterfelijk is, wie kan er dan oorlog tegen voeren? En wat als iedereen onsterfelijk is? Wat heeft het dan voor zin om te vechten? Zou dan niet de tijd van vrede en geluk aanbreken zoals die voorspeld wordt in de bijbel?
 
Openbaringen 13 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Het is waarschijnlijk de anti christ, een van die koppen, die dodelijk gewond raakt. Maar hij geneest hij weer van de dodelijke wond. Was die wond dan toch niet zo dodelijk of is er wat anders aan de hand? Veel mensen denken dat de zin verwijst naar een soort satanische opstanding uit de dood.

Daarnaast wordt ook in de Bijbel beschreven hoe satan met zijn engelen in de eindtijd uit de hemel wordt gegooid:

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Satan en zijn gevallen engelen op aarde worden gegooid zullen zich misschien voordoen als de “goden uit de hemel”. Het idee is dat ze de anti christ dan misschien zullen presenteren aan de wereld als de Zoon van de God(en) die opgestaan is uit de doden! Een fake Jezus dus. En de gehele aarde gaat het beest in verbazing achterna…

Triple Helix
Er wel gesproken over het verkrijgen van eeuwig leven door middel van DNA (genen) manipulatie. Ons DNA bestaat uit twee in elkaar gedraaide strengen (double helix). Men denkt wel dat er een derde streng aan toegevoegd kan worden. Dan krijg je de Triple Helix.

Die derde streng kan “van buitenaf” toegevoegd worden en zou van “buitenaardse” oorsprong kunnen zijn. Van de gevallen engelen dus. Misschien gaat het ontvangen van dat vreemde DNA wel samen met het ontvangen van het merkteken van het beest en worden de mensen vernieuwd (herboren) en net zo als de anti christ. Misschien wordt de mensen dus wel eeuwig leven beloofd en zal men over allerlei aanlokkelijke en begeerlijke, buitengewone gaven kunnen gaan beschikken?

Want er staat in de Bijbel dat ze mensen zullen worden verleid:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Maar er staat in de Bijbel dat iedereen die het merkteken ontvangt voor eeuwig verloren is!

Openbaring 14:9-11 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Alles de schuld van religies?
Maar voor het zover is, komt er denk ik eerst een tijd van ongelofelijke oorlogen, ziektes, honger en vervolging. Stel bijvoorbeeld dat Israel Iran aanvalt vanwege de atoomwapens. Als daarna ook de wereldeconomie instort, er hongersnoden uitbreken en er meer oorlogen uitbreken, dan zal Israel natuurlijk overal de schuld van krijgen. Het zal lijken alsof Israel (alles) is begonnen. Ook kan er dan een sfeer ontstaan waarin het lijkt alsof alle ellende de schuld van religies is.

Als dan de anti christ komt en “opstaat uit de dood” zullen ze het misschien brengen alsof in hem alle religies worden vervuld! De wereld zal in ieder geval het beest aanbidden zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Misschien dat als de mensen dan zijn merkteken ontvangen ze een veranderd lichaam krijgen. En dan zou toch de tijd van vrede en geluk moeten aanbreken zoals die voorspeld is in de Bijbel? Wie wil dat nou niet zal men waarschijnlijk zeggen. Wie kan dat nou weigeren!

De grote verdrukking
Hoe is het dan mogelijk dat er toch een grote groep mensen zal zijn die de anti christ en zijn merkteken afwijst? Want de mensen zullen denken: hoeveel bewijs wil je hebben? De onsterfelijkheid van de anti christ vervuld toch alle geschriften? Hemel op aarde toch? De bijbel kan niet meer vervuld worden dan dat!
Mensen die blijven leven naar de letter, terwijl het voor hun ogen vervuld wordt, zullen het nooit begrijpen! Door deze mensen zal er altijd oorlogen ontstaan! Zoals ook met Israel bleek. Men zal dan misschien gaan doden in de naam van vrede, zelfs in naam van God! Er kan (zal) dan een enorme slachting komen:

Openbaring 6:9-11 De eerste zes zegels geopend
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Openbaring 7:13-14 De schare, die niemand tellen kan
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Doden in de naam van God?
Misschien zullen ze de eindtijd wel zien als de zondvloed. Een tijd waarin, in naam van God alle “zgn religieuze, slechte en domme mensen” uitgeroeid moeten worden. Er staat in de Bijbel dat men in de eindtijd Christenen en Joden zal doden, denkende God daarmee een dienst te bewijzen:

Johannes 16:1-4
1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. 2 Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. 3 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.

Kwaadaardige gezwellen
In de Bijbel staat dat de mensen die het teken van het beest aangenomen hebben kwaadaardige gezwellen krijgen. Valt hun Triple DNA soms uit elkaar? Zal de DNA manipulatie niet stabiel zijn?

Openbaring 16:1-2 De zeven plagen
1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Een scenario
Dit is een scenario om over na te denken. Hoe het ook zal gaan, trap niet in de leugens en verlokkingen! Ik denk dat ze alle “wonderen” en verleidingen straks in een keer uit de kast halen. Wie weet wat ze achter de hand hebben? Wat te denken van vrije energie voor iedereen? Dan is alles altijd beschikbaar voor iedereen!

Als de eindtijd begint, kun je weten wat er gaat gebeuren. Het staat in de Bijbel beschreven, in het laatste hoofdstuk Openbaringen. Aan het eind van de eindtijd komt Jezus terug naar de aarde en vernietigt de anti christ. Dus eerst komt de valse en dan de echte! De echte tijd van vrede en geluk zal pas aanbreken als de echte Zoon van God, Jezus, terugkomt!

Zie ook:
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- De komende vervolging - 31-7-12
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten