woensdag 30 oktober 2013

Wordt de wereld voorbereid voor de leugen en de dwaling die in de eindtijd over de wereld komt?

Buitenaardsen?
In de eindtijd kunnen ze wel eens naar de aarde komen, de zogenaamde “buitenaardsen”. Hun komst zal dan geloof ik een onderdeel vormen van de in de Bijbel voorspelde leugen en dwaling die over de wereld gaat komen in de eindtijd.

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Als ze komen trap er dan niet in want ze zullen nep blijken te zijn. Ze komen niet van een andere planeet of een andere galaxy of zo iets. Maar het zijn, geloof ik, gevallen engelen die samen met satan in de eindtijd definitief uit de hemel op aarde worden gegooid.

In de bijbel komt meerdere keren de val van satan en zijn engelen uit de hemel op aarde ter sprake. Soms de “sterren des hemels” genoemd.

Openbaring 12:1-4 De vrouw en de draak
1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Openbaring 6:12-13
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Gevallen engelen al eerder op aarde geweest
Er zijn al eerder gevallen engelen naar de aarde gekomen. Die hebben zich toen gekruist met mensen. Uit die kruising kwam een gemengd (hybride) ras voort. Een ras van reuzen. Iedereen kent het verhaal wel van David die de reus Goliath versloeg.

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Omdat de gevallen engelen uit de hemel kwamen, hadden ze waarschijnlijk kennis van de hemel en buitengewone gaven. Ik denk dat die reuzen daar ook in min of meerdere mate over beschikten. Daarom denk ik dat de reuzen de bouwers zijn van de piramiden en andere “onaardse” bouwwerken. Een piramide zou een soort hemelse stad op aarde kunnen voorstellen, een toren van Babel.

De Goden komen terug…
In de eindtijd zullen ze dus misschien weer naar de aarde komen. Maar ditmaal voor de laatste keer! Veel mensen denken dat ze zich voor zullen gaan doen als “de Goden” en “de scheppers der mensheid”. Bezoekers uit de oudheid die nu zijn teruggekomen om de mensheid te redden van de zelfvernietiging! 

De anti christ
De anti christ zou wel eens weer zo’n kruising kunnen zijn een mens en een gevallen engel. Of misschien wel de zoon van satan zelf. Ze kunnen hem dan aan de wereld presenteren als “de Zoon van de Goden”, hun Jezus. En hij kan zich voor doen als een engel van het licht…

2 Korintiërs 11:14-15
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid;

Als de anti christ komt als een Zoon van de Goden zal iedereen geloof ik de mogelijkheid krijgen om zelf ook een “zoon van de sterren” te worden. Men zal denk ik net zo willen worden als de anti christ. Het is het omgekeerde van een Zoon van God te worden als je Jezus gaat volgen.

De “winnaars”
Ik geloof dat ze de mensen voor zullen houden dat je een winnaar bent van de evolutie strijd en voor eeuwig zult leven als een God als je de anti christ en zijn beeld aanbid en het merkteken ontvangt.

Het lijkt er op dat de wereld al een lange tijd stapje voor stapje wordt voorbereid op de komst van de “buitenaardsen” en hun zoon de anti christ. Zoals in films, tv series, organisaties, clubs, ufo’s, graancirkels enz, enz… Let eens op tv programma’s, shows of films met het woord sterren of star in de naam. Denk ook aan de films en series over Superman. Bijvoorbeeld de laatste film “The Men Of Steel. Een beeld van de komende anti christ. Film Man of Steel staat voor .... de komst van de anti christ! - 29-6-13

Op de een of andere manier hebben ze er op de TV in quizzen en shows heel vaak een strijd in verweven waarbij er altijd maar eentje winnen kan: “de beste”. Zo projecteren ze het evolutie idee in de hoofden van mensen. Je “behoort” een winnaar te zijn en anders ben je een verliezer, een mislukking, gedoemd om “uit te sterven”. 

In wekelijkheid is de een niet “beter” dan de ander maar heeft iedereen zijn eigen unieke kwaliteiten van God gekregen. Je kunt mensen dan ook niet met elkaar vergelijken. De een sluit de ander niet uit maar de kwaliteiten van mensen vullen elkaar juist aan. Je hebt elkaar nodig!

Durf te leven als de sterren!
Dit zijn volgens mij allemaal vormen van voorbereiding. Het uiteindelijke doel is denk ik om de mensen te laten geloven dat je zelf net zo kunt worden (zou moeten willen worden) als de sterren of de helden (denk aan de helden verering in Amerika!). De engelen die in hun rebellie God in de hemel verlieten, willen de mensen laten geloven dat door hun voorbeeld te volgen je juist een held bent! Een winnaar, een die zich heeft durven vrij maken! Durf te leven!

Maar het zal allemaal satanisch bedrog blijken… Mensen die Jezus niet kennen, zijn zich niet bewust van intelligente geesten anders dan de menselijke geest. Ze zullen door de anti christ en de ”buitenaardsen” compleet overdonderd worden!

Vooral de valse profeet, de helper van de anti christ, zal de mensen gaan verleiden met allerlei valse wonderen en tekenen. De mensen zullen gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden of anders gedood worden. Degenen die het beeld aanbidden zullen dan het merkteken van het beest ontvangen. Als je echter het teken van het beest ontvangt, ben je voor eeuwig verloren!

Satanisch!
Wat op aarde komt zal, geloof ik, blijken ongelofelijk vals, boos en gemeen te zijn! Satan en zijn engelen zijn veroordeeld en hebben denk ik geen liefde van God meer in zich. Ze “kennen” eenvoudigweg geen genade. Er zal een grote verdrukking over de wereld komen.

Matteüs 24:21
21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Openbaringen 12:10-12
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Buitenaardsen superieur ontwikkeld?
Laat je niet wijs maken dat buitenaardsen veel verder ontwikkelde wezens zijn, veel intelligenter en zo bla bla… En dat je als hun zou moeten willen worden. Mensen zijn dus eigenlijk minderwaardige wezens. Maar wat zegt de bijbel over de mens?

Psalmen 8:1-10

De mens, de kroon der schepping Gods

1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David.

2 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen altegader
en ook de dieren des velds,
9 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist
10 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.


Lees dit artikel op Niburu over de Wereld UFO dag: Buitenaardsen verwelkomen tijdens Wereld UFO Dag
- http://www.niburu.nl/ufo/buitenaardsen-verwelkomen-tijdens-wereld-ufo-dag.html

Let op hoe het artikel de mensen op het hart drukt om je er toch vooral “positief voor open te stellen”. Om ze “te verwelkomen…”.
“Het meest belangrijke is dat mensen zich een dag lang collectief openstellen voor het onderwerp en een mentale boodschap sturen dat UFO’s welkom zijn op aarde.”

Als je denkt dat iets goed en vertrouwd is, kan het erg lastig zijn om dat los te laten en te gaan beseffen dat het precies tegenovergesteld is!

Ufo Congres:
http://ufocongress.com/

International UFO Congress!

Out of the Blue - UFO Press Conference – National
- http://www.youtube.com/watch?v=uDRkJn2NkE4

Douglas Hamp: UFOs, Aliens, Antichrist, Mark of the Beast, and Antisemitism
- http://www.youtube.com/watch?v=fXuS-i9WhKc

Zie ook:
- Nephilim: Corrupting the Image - Interview Douglas Hamp - 18-1-12
- Fallen Angels Return:The Hollywood Agenda/hybrids/giants/transhumanism/apocalypse

Zie ook:
- Onstervelijkheid; Wie kan er tegen vechten? 22-10-13
- Een eindtijd scenario - 2-8-13
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
meer >

2 opmerkingen:

 1. Toen Salome vroeg: 'Hoelang zal de dood nog macht hebben?', zei de Heer: 'Zolang jullie vrouwen kinderen voortbrengen'

  ...

  Toen Salome vroeg wanneer waarnaar ze gevraagd had bekend zou worden, sprak de Heer: 'Als jullie het kleed der schaamte met julllie voeten hebt vertrapt en wanneer de twee geworden zijn tot een (1) en het mannelijke en het vrouwelijke niet langer mannelijk en vrouwelijk zijn.'

  Mijn interpretatie van deze (apocriefe) tekst van het geheime evangelie van Marcus.
  1) Het niet meer kennen van schaamte. (Miley Cyrus als goed/slecht voorbeeld)
  2) Twin Towers -> One World Trade Center (Tower of Treason noem ik het zelf liever)
  In mijn ogen opgezet als een moderne bunker/piramide als control center. Ik heb zelf het vermoeden dat er ook technologie van Nikola Tesla wordt gebruikt maar daar heb ik nog geen onderzoek naar gedaan om dat hier positief te kunnen bevestigen.
  3) Klonen. Denk aan de film Superman. Het is voor de NWO gemakkelijk om alle vrouwen onvruchtbaar te maken. Chemtrails, vaccinaties, voedsel, etc. Waarna klonen als regulerend middel kan worden gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. dit is een goed verwoord artikel
  de gevallen engelen(nephilims)hadden interactie met aardse vrouwen daar komen de reuzen vandaan zie genesis 6.and there where giants in those days.
  zij hebben dna van mensen zowel als dieren willen veranderen om gods perfecte schepping te vernietigen cq te veranderen
  ze waren er voor de vloed en daarna.Demonen zijn rusteloze zielen van hybrids(giants)
  zoals jesus zei zoals het was in noachs tijd zo zal het zijn in de eindtijd betekend dat zij weer zullen komen we noemen dat transhumanisme

  BeantwoordenVerwijderen