zaterdag 30 november 2013

Is de anti christ een hybride?

Door zonden veranderd een zegen in een vloek. De oordelen in openbaringen zijn het uiteindelijke gevolg van de zonden van de mensen. En zoals zonden vanaf het begin op aarde werden gepleegd, zo vinden geloof ik de oordelen in de eindtijd in eenzelfde volgorde plaats. De Here Jezus heeft echter de dood overwonnen en de vloek opgeheven!

Jakobus 1:13-15
13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Het begint allemaal bij de eerste zonde in Genesis: Eva die luistert naar satan en een zonde begaat uit lust en begeerte. Ze baarde Kaïn die zijn broer doodsloeg.

Genesis 3:4-6 De eerste zonde
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Deze verleidingen voor Eva vinden in de eindtijd geloof ik hun ultieme voltooiing.
- goed om van te eten
- een lust voor het oog
- begeerlijk om verstandig te worden.

De gevolgen van het niet luisteren naar God
De gevolgen van het luisteren naar een andere stem dan de stem van God leidde volgens mijn tot een letterlijk inmenging op aarde van buitenaf. God gaf de mens over in de macht van die andere stem.

2 Petrus 2:19
19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Eva luisterde naar Satan en at uit lust en begeerte van de appel. Het gevolg lijkt wel te zijn dat de engelen die satan volgen, gaan lusten naar de vrouwen?

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Uit dit huwelijk kwamen hybriden voort, de reuzen, half engel en half mens. Die gevallen engelen en hun kinderen werden volgens mij vereerd als de Goden. De afgoden uit de Bijbel. Denk ook aan de vele Goden die in het oude Egypte vereerd werden. De zondige mens werd zo geloof ik letterlijk overgegeven in de macht van zijn zonde, de stem waarna men luisterd.

Zo werd ook het volk Israel in de macht van hun ongerechtigheden overgeleverd:

Jesaja 64:7
7 Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.

Een mogelijk eindtijdscenario
In de eindtijd zal denk ik de genade tijd voorbij zijn. De mensen zullen zijn overlevend aan de zonden en (weer) letterlijk met de gevolgen er van geconfronteerd worden. Iedereen die achterblijft op aarde zal voor de keus gesteld worden. Aan welke stem ben je gehoorzaam, naar welke stem luister je? De stem van God of de misleidende stem van satan?

Er is een mogelijk scenario waarmee dit alles zou kunnen plaats vinden.

1 Het zesde hoofdstuk van Genesis gaat over gevallen engelen die hun plek in de hemel verlieten en zich met menselijke vrouwen kruisten. Uit dat huwelijk ontstonden de hybride reuzen. Het nummer 6 verwijst daarom geloof ik naar inmenging op aarde van buiten en de komst van kruisingen(hybride) tussen engelen en mensen.

2 De gevallen engelen komen in de eindtijd (weer) naar de aarde. Dat blijkt volgens mij uit het zesde zegel, de zesde bazuin en de zesde schaal. Maar vooral uit het nummer van de anti christ: 666! Misschien dat ze zich voordoen als de teruggekeerde Goden uit de oudheid.

De anti christ is geloof ik weer een hybride, een “Zoon van de Goden”. Hij zal zich uitroepen tot God. De mensen zullen denk ik luisteren naar “die andere stem” en net als hem willen worden. “U zult zijn als God”, had satan Eva belooft. Ze zullen dan het merkteken van het beest ontvangen en zelf ook misschien letterlijk een hybride worden. Zo worden de mensen overgeleverd in de macht van degene naar wie ze luisterden. Ze worden zelf net zo…

Het nummer 6 lijkt te verwijzen naar inmenging van buiten de aarde
Elk getal in de Bijbel heeft denk ik een dubbele symbolische waarde, goed of kwaad, een zegen of een vloek. Zo lijkt het getal 6 onder andere te verwijzen naar de inmenging van buiten af.

- Het zesde hoofdstuk van Genesis gaat over de komst van de gevallen engelen en het huwelijk met vrouwen. Er worden kinderen uit die huwelijken geboren, de hybride reuzen.

- Het zesde hoofdstuk van de Bijbel gaat over hoe het volk het beloofde land intrekt. In het land wonen echter allemaal volken met reuzen. Ze mochten zich niet mengen met die volken en moesten al de volken uitroeien.

Numeri 13:32-33 De twaalf verspieders
32 Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

- Van een reus wordt verteld dat hij zes vingers en zes tenen had. Dat is een normale mensenhand plus een. De nummer zes lijkt weer te verwijzen naar iets wat extra toegevoegd is, of er mee gemengd is.

2 Samuël 21:20-21 De Gibeonieten en het huis van Saul
20 Toen was er wederom strijd te Gat; en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had: vierentwintig bij elkaar; ook deze stamde af van Rafa. 21 Hij hoonde Israël, en Jonatan, de zoon van Sima, Davids broeder, versloeg hem.

De gevallen engelen komen in de eindtijd naar de aarde
In Openbaringen staat dat satan en zijn engelen in de eindtijd uit de hemel worden gegooid op aarde. In de Bijbel wordt naar engelen wel verwezen als sterren. Het zesde zegel van openbaringen gaat over de sterren des Hemels die op aarde vallen.

Openbaring 6:12-13 De eerste zes zegels geopend
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Verder wordt weer naar de val van satan verwezen in openbaringen 12. Daar zou je 2 keer 6 van kunnen maken.

Openbaring 12:7-12
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Daarom geloof ik dat er weer gevallen engelen net als in Genesis 6 naar de aarde komen die zich zullen mengen met de mensen.

Maar ook de zesde bazuin verwijst naar de komst van engelen of het los laten van engelen.

Openbaring 9:15-16 De zesde bazuin
15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.

De wezens, sprinkhanen, die op aarde komen uit de put tijdens de vijfde bazuin lijken meer demonen te zijn, ze komen van beneden. De wezens van de zesde bazuin echter kunnen heel goed hybriden zijn afkomstig van bijvoorbeeld die vier engelen. Engelen komen van boven. Net als de wateren van de zondvloed in de tijd van Noach van beneden en van boven kwamen, zullen de boze geesten de aarde in de eindtijd overspoelen. In Genesis 6 kondigt God ook de komst van de zondvloed aan. In Genesis 7 vind dan de zondvloed plaats. Het nummer 7 staat voor voltooiing.

Een zelfde soort verschil bestaat er tussen de vijfde en de zesde schaal. De rivier de Eufraat lijkt te verwijzen naar een soort overgang naar een andere dimensie van waaruit de gevallen engelen of boze geesten op aarde komen. Het verwijst dan naar een inmenging op aarde van buiten de aarde.

Het nummer van de anti christ is 666!
De nummer 6 lijkt dus steeds te verwijzen naar inmenging en hybriden. Het nummer van de anti christ is echter 666. De anti christ lijkt hiermee wel in alles een hybride te zijn: in zijn lichaam, ziel en geest. Misschien dat daarom het nummer 6 drie keer herhaald wordt?

Openbaring 13:16-18 Het beest uit de aarde
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Ik denk dat als satan met zijn gevallen engelen op aarde worden gegooid de anti christ gepresenteerd wordt als de “Zoon van de Goden”. De redder, de Messias van de mensen. De kruising tussen de engelen en de mensen net als Jezus.

Hij zal onderdeel zijn van de voltooiing van de zonde: als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. De anti christ zal uiteindelijk dood en verderf zaaien.

De mensen in de eindtijd zullen dan denk ik aan dezelfde verleidingen blootgesteld worden als Eva.
- goed om van te eten
- een lust voor het oog
- begeerlijk om verstandig te worden.

De anti christ zal komen als een engel van het licht. Hij zal geloof ik de mensen alle lichamelijk genot voor zal houden die maar mogelijk is. Hij zal er het prachtig en heel begeerlijk uitzien en hij zal de mensen denk ik eeuwig leven als God beloven

2 Korintiërs 11:14
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

De leugens van Satan in de eindtijd

Deze beloften hield satan Eva voor in de hof van Eden:
- Gij zult geenszins sterven,
- Uw ogen zullen geopend worden,
- Gij zult zijn als God kennende goed en kwaad

Dezelfde leugen zal denk ik weer vooraf gaan aan dezelfde zonden. De mensen die Jezus afwijzen zullen geloof ik naar die andere stem luisteren en in dezelfde val trappen. De mensen zullen van de appel eten uit lust en begeerte en onder invloed van een leugen.

God stuurt een dwaling waardoor ze de leugen geloven:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
(diens komt verwijst naar de komst van de anti christ)

De anti christ zal zich uitroepen tot God en de mensen zullen denk ik net als hem willen worden. Ze zullen hem en zijn beeld aanbidden en zullen dan het nummer 666 ontvangen en ook zelf denk ik letterlijk een hybride worden. Zo worden ze overgeleverd in de macht van degene naar wie ze luisterden en ondergaan dezelfde eeuwige straf.

2 Tessalonicenzen 2:3-4 De wederkomst des Heren
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Met de komst van de anti christ, de zoon van de Goden, lijkt ook de Bijbel in vervulling te gaan. Daarom zullen veel naamchristenen hem denk ik aannemen als de echte. Het kan de reden zijn voor de grote afval van gelovigen. Hoewel veel mensen denken dat we nu al in de afval zitten, geloof ik dat de anti christ wel eens de grote oorzaak kan zijn. Zijn komst wordt ook samen genoemd met de afval door apostel Paulus.

De mensen zullen geloof ik door het merkteken te ontvangen een soort hergeboorte ondergaan en zo “Zonen van de Goden” worden. Net als de gelovigen in Jezus zonen van God worden.

Johannes 1:12-13
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Maar de anti christ zal een levende leugen zijn! Hij zal geloof ik letterlijk de Zoon van satan zijn. De mensen zullen geen Zonen van God worden maar juist zonen van satan. Ze zullen satan als vader hebben!

Johannes 8:44
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De valse profeet
De valse profeet zal in dienst van de anti christ staan om de mensen verleiden om de anti christ aan te nemen.

Openbaring 19:20-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Er komt dus
- een leugen
- een dwaling
- verleidingen

Naar God luisteren
Dit is een studie naar een dergelijk scenario. Hoe het ook zal gaan, voor onze ogen is het zich nu aan het ontwikkelen en wordt het georganiseerd. Iedereen die niet naar God luistert, zoals Adam en Eva, kunnen dezelfde gevolgen van oorzaak en gevolg ondervinden. God kan je overgeven in de macht van je zonden. Als je van God wilt winnen en zelf God wilt zijn, zul je in de leugen van satan trappen. Satan is een engel van het licht. Dus zul je denken dat je door naar hem te luisteren als God kunt worden. Maar het zal een leugen blijken te zijn…

Jezus heeft de vloek die op de mensen rust ongedaan gemaakt. Hij heeft overwonnen! Hij is God! Door zijn offer en het geloof in Hem krijg je genade. Zoek Hem. Hij is altijd dichtbij! Zijn schapen kennen Zijn stem. Ze luisteren en volgen geen andere stem!

Lucas 11:9-10 Het bidden
9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten