vrijdag 8 november 2013

Verenigde Naties en de komst van de anti christHet logo van de verenigde naties stelt geloof ik de komst van de anti christ voor. Je kunt 33 vakjes tellen. 32 + 1 = 33 De 33‘ste is de middelste. Het nummer 33 wordt, geloof ik, in occulte kringen altijd geassocieerd met de anti christ. Naast natuurlijk de 666 van de bijbel. De lauwerkrans is het symbool van een koning. Dus wat je dus ziet is de aarde met daarom heen een lauwerkrans. Het logo van de koning der aarde dus. Een koning der koningen!

In wikipedia staat over de lauwerkrans: Een lauwerkrans is een cirkelvormige krans gemaakt van in elkaar hakende takken en bladeren van de aromatische laurier, die het hele jaar zijn groene kleur houdt.

Dat hij “altijd groene bladeren” heeft kan wijzen op eeuwig leven. Dat het er twee zijn die onderaan samengebonden zijn, kan wijzen op het samengaan van hemel en aarde. De anti christ is waarschijnlijk een hybride. Een kruising tussen De Zonen van God (gevallen engelen) met mensen. Misschien is hij ook een engel in het vlees net als Jezus.

Poolster
Als je goed kijkt, kun je zien dat het centrum, het 33’ste vakje (het nummer van de anti christ), op de Noordpool geplaatst is met daarom heen de continenten. Boven de Noordpool bevind zich de poolster. Dit staat in wikipedia over de poolster:
De Poolster, Polaris, is de naam van de ster die dicht bij het verlengde van de aardas aan de hemelpool ligt. Gedurende de nacht lijken alle sterren door de rotatie van de aarde in een baan om de pool heen te draaien, de Poolster beweegt vrijwel niet zodat hij altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is.

Dus als je een foto zou nemen op de Noordpool en je houd de sluiter een tijdje open terwijl de aarde draait, dan kun je op de foto zien dat de Noordpool ster stil blijft staan maar alle andere sterren er omheen draaien. Sterren worden in de bijbel altijd geassocieerd met engelen. Het lijkt dan net of alle andere engelen om die ene engel heen draaien…

Jesaja 14:12-14
12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Satan heeft een vijfvoudig plan. Een onderdeel daar van is dus: “zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden”.


De algemene vergadering van de Verenigde Naties wacht op de grote wereldleider de anti christ. Boven het spreekgestoelte in het gouden vlak zit het logo. Let op de donkere “hemel” er boven . Het lijkt wel of hij zo uit de hemel gaat komen vallen op aarde. Of laten we zeggen neergedaald (de top van de piramide)… En daar gaat hij straks de mensheid toespreken. Het lijkt wel een scene uit een James bond film. Of zouden die films een opwarmertje zijn geweest?

Wereld Leider
 
 
De anti christ wordt zeer binnenkort de grote wereldleider want hem wordt macht gegeven over alle mensen op aarde:

Openbaringen 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Alle ontwikkelingen wijzen naar zijn komst, zoals op het dollar biljet te zien is. De piramide met de topsteen met het alziende oog van de anti christ. Met hem, de topsteen, wordt het bouwwerk, de toren van Babel waarvan de top tot in de hemel reikt, voltooid. Of daalt die topsteen van de hemel af naar de aarde? Maar terwijl Jezus de hoeksteen is waarop het gebouw rust is het hier dus andersom… Het schijnt dat de piramide uit 72 stenen is opgebouwd. Dat zou dan het aantal families kunnen zijn die uit Noach voortkwamen en die samen de eerste toren van Babel bouwden.

Als een Feniks uit de as willen ze de anti christ laten oprijzen. Hij zal geloof ik “als een engel van het licht” letterlijk oprijzen uit de dood. Ze zullen misschien zeggen dat het tijdperk van “het licht “ is aangebroken. De mensen zullen dan geloof ik “hoereren” met de anti christ en net zo willen worden als hij. Ze zullen dan ook een “Zoon van de Goden” willen worden!

2 Korintiërs 1:14-15
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid;

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 8-7-12, Secrets of the UN Part 2 - 9-7-12
- Watchman Video Broadcast 07-01-12, Secrets of the UN Part 1 - 2-7-12

Geen opmerkingen:

Een reactie posten