vrijdag 31 januari 2014

Voormailig hoofd wereldbank roept op dollar te vervangen door 'Super Valuta'

Voormalig hoofd van de Wereldbank en econoom wil de dollar te vervangen door een wereldwijde super-valuta. Het zal een meer stabiel mondiale financiële systeem creëren zegt hij.

"De dominantie van de dollar is de oorzaak van de wereldwijde financiële en economische crisis," vertelde Justin Yifu Lin Bruegel, een in Brussel gevestigde beleid-onderzoek denktank. "De oplossing hiervoor is om de nationale munt te vervangen door een globale munt."

Lees verder: http://usa.chinadaily.com.cn/world/2014-01/29/content_17264069.htm

Dit is politiek Nieuwe Wereld Orde geklets. De dominantie van de dollar is niet het probleem, de enorme leningen en het geld creëren uit niets zijn het probleem. Dat weet deze meneer natuurlijk ook. Hij doet net alsof het domineren van de een door de ander het probleem is. Of te wel de vrije marktwerking moet weg en alle macht moet in een punt geconcenteerd worden zodat zgn. de een de ander niet meer kan domineren. Daarvoor moet de Nieuwe Wereld Orde worden opgericht met een wereldregering, een wereld valuta en een wereld leider, de anti christ.

Het punt is nou dat juist dan alle macht in handen van een komt die daarmee iedereen gaat domineren.


zie ook:
- De Federal Reserve gaat de wereld vernielen! - 8-4-13
- We'll Kill the Dollar! - 5-4-13
- The Creature From Jekyll Island - 17-1-12
meer >

donderdag 30 januari 2014

Wereldelite bang voor opstand massa's

Het citaat hierboven komt uit de Duitse krant Die Welt. Het was een reactie op een onderzoek onder 1500 managers en politici in voorbereiding op het Wereldeconomisch Forum in Davos. Deze maand waren de leiders van het wereldkapitalisme bij elkaar, managers en politici, daar bijeen om de toekomst te bespreken. Het werd aangehaald tijdens de discussie over wereldeconomie en inter-imperialistische verhoudingen op de recente bijeenkomst van het IEC, het Internationaal Uitvoerend Comité van het CWI, onze gekozen internationale leiding.

Lees verder: http://stopdebankiers.nl/de-wereldelite-is-bang-voor-een-opstand-van-de-massas/

Combineer het eens met dit bericht:

Collapse! Get Your Money Out Of The Banks RIGHT NOW!!!

http://beforeitsnews.com/economy/2014/01/collapse-get-your-money-out-of-the-banks-right-now-2589808.html

Het lijkt of iedereen zenuwachtig aan het worden is. Het kan wel eens heel snel gaan dit jaar. De Nieuwe Wereld Orde organisatie zal niet lang meer wachten geloof ik. Maanden? Wat zullen ze gaan doen? Een mega grote valse flag of toch wat anders? Schrik niet maar lees de Bijbel. Alles is in Gods hand.


The Blood Moon Theory DEBUNKED (2014-2015)

YouTube: http://youtu.be/--kA2-5z2zI

Openbaring 6:12-17 De eerste zes zegels geopend
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

- The coming four blood moons a warning to Israel - 22-8-13
- Amerikaanse functionaris: Kerry pleit voor een permanente vredesovereenkomst in april. Komen de gebeurtenissen het overeen met de bloedmanen? - 6-1-14
meer >

dinsdag 28 januari 2014

Watchman Video Broadcast - CERN en de anti christ (Nederlandstalige uitleg- belangrijk!)

Een zeer interessante aflevering van de Watchman Video Broadcast met Pastor Mike.

YouTube: http://youtu.be/N69jLUGmjPI

Hieronder volgt een Nederlandstalige uitleg.

Pastor Mike onderzoekt de deeltjes versneller in Zwitserland CERN. http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN

Voor het hoofdkantoor van CERN staat een beeld van Shiva. Shiva is een “beeld” van de anti christ. http://nl.wikipedia.org/wiki/Shiva

Opstanding uit de dood
Van de anti christ wordt aangenomen dat hij een van de koppen van de draak is. De kop die dodelijk gewond raakt maar weer geneest. Men ziet daarin een opstanding uit de dood. Pastor Mike denkt dat ze dat misschien mogelijk willen maken door terug te gaan in de tijd. De tijd heeft een begin en een eind maar als je weer bij het begin kunt beginnen, ontstaat een cirkel. Net zoals de Here zegt: Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het eind.

Dat principe beelden ze uit door de oboeros, de slang die zijn staart opeet. Er ontstaat een eeuwige cirkel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouroboros

Het lijkt of ze het verleden willen kruisen met het heden. De anti christ "was, is niet en zal weer zijn". Misschien willen ze de tijd van de gevallen engelen doen herleven. Of de tijd van de bouw van de toren van Babel doen herleven.

Het lijkt er op dat ze een soort geheim uit het verleden weer willen toepassen in het heden. Zodat de anti christ "was", "dood ging", "maar straks weer zal zijn".

Openbaring 17:8
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door oude genen tot leven te wekken of te klonen. Of wellicht doen ze een ontdekking met de deeltjesversneller waardoor ze een vorm van macht over de materie kunnen krijgen en zijn geest weer tot leven kunnen wekken.

Samengaan hemel en aarde
Het doel lijkt te zijn een samengaan, een kruising, tussen hemel en aarde zodat het eeuwige leven uit de hemel op aarde mogelijk wordt. Zo is de Here Jezus de Zoon van God geboren uit de hemel door maagd op aarde.

Maar de anti christ zal bedrog aanwenden staat in de Bijbel. Misschien zal hij verklaren de, of een, Zoon van de Goden te zijn. Uit de hemel geboren op aarde om iedereen eeuwig leven te schenken, maar in werkelijkheid zal hij geboren zijn uit de afgrond. Iedereen die in hem geloof zal dan aan hem gebonden zijn en dezelfde eeuwige straf als hem ondergaan.

Daniël 8:23-25
23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht – en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. 25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

Openbaring 9:1-2 en 11 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.

11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De gehoornde God
CERN is ook een van de namen van de gehoornde God. Een half mens en half God wezen (zoon van de Goden?). Dat is ook weer een “beeld” van de anti christ. En een van de namen van Shiva is “de vernietiger”. Ook dat is een naam van de anti christ in de Bijbel.

Shiva heeft twee soorten dansen een chaotische en een zachtaardige. Het zijn tegenstellingen. Door het laten botsen van de tegenstellingen moet de anti christ ontstaan. Men wil vernietigen om daarna weer op te bouwen. Zo zien ze de vernietigende kracht van satan als iets goeds. Daarmee maken ze van satan de schepper.

Genetica
Toch lijkt alles te maken te hebben met genen en DNA. De engel uit de hemel wordt gegeven de sleutel tot de put. Is dat soms de sleutel tot het menselijk DNA? De tempel van God. Een mens is geschapen naar het beeld van God.

De koning des afgronds heeft twee namen een Griekse en Hebreeuwse. Het Hebreeuws heeft 22 letters, het Grieks 24. Dat is samen 46 letters wat het aantal Chromosomen van een mens is. Het lijkt wel of de mens, het menselijk DNA, de portal of toegangspoort tot de put is om de engel des afgronds, de anti christ, los te laten. "God zit in je" en "laat de God in jezelf los" zijn veel gehoorde kreten tegenwoordig, ook in de kerk.

Let op de getallen: 9-11 van de Bijbeltekst uit Openbaringen! (Openbaring 9:1 - 11 De vijfde bazuin) De twee torens van het World Trade Centrum stonden geloof ik symbolisch voor de twee eiwit strengen waaruit het DNA is opgebouwd. De aanslag vernietigde symbolisch die strengen en op zijn plaats wordt een nieuwe toren gebouwd. Die nieuwe toren staat voor het samengaan van het hemelse en het aardse. De engel des afgrond, half engel en half mens. http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html

Het getal 9 staat ook voor geboorte. Zoals een vrouw 9 maanden zwanger is. In dit geval dus de geboorte van de anti christ. Zie ook de openingsceremonie van de Olympische Spelen waar symbolisch de anti christ geboren werd. Compleet met reuze baby:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2012/08/de-overduidelijke-occulte-symboliek-en.html

De tijd terug draaien?
Shiva is de God van de dans. Hij is de scheppende God en de vernietiger maar ook een God die gerelateerd is aan tijd. Pastor Mike ontdekte een computerspel genaamd “Shiva The Time Bender”. Het doel van het spel is om de dood te slim af te zijn door de tijd terug te draaien. Dat zette hem aan het denken.

Over de anti christ staat in de Bijbel:

Openbaring 13:3 Het beest uit de zee
3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,

Daniël 7:25
25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

Er wordt wel gedacht dat de vierde dimensie de tijd is. Als je in die dimensie leeft, ben je niet meer gebonden aan tijd. Er staat dat de tijd en (natuur?)wetten in zijn hand worden gegeven voor een bepaalde tijd. Hij zal kunnen doen wat hij wil.

In de Bijbel staat een verhaal over het genezen van een wond en het terugdraaien van tijd:

2 Koningen 20:8-11 Hizkia’s ziekte en genezing
8 Hizkia had Jesaja gevraagd: Wat is het teken, dat de HERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des HEREN? 9 Daarop antwoordde Jesaja: Dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook doen zal wat Hij gesproken heeft: zal de schaduw tien treden vooruitgaan, of zal zij tien treden teruggaan? 10 En Hizkia zeide: Het is gemakkelijk voor de schaduw tien treden omlaag te gaan. Neen, de schaduw moet weer tien treden teruggaan. 11 Toen riep de profeet Jesaja tot de HERE, en Hij deed de schaduw op de treden waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achaz, weer tien treden teruggaan.

Terug of achteruit gaan in de Bijbel
Er zijn veel verwijzingen in de Bijbel die te maken hebben met teruggaan of achterovervallen in plaats van voorover vallen. Voorover vallen betekend God aanbidden. Je valt voorover om God te aanbidden. Achterovervallen lijkt te maken hebben met teruggaan in de tijd, terug naar het oude testament (naar links) in plaats van vooruit naar het nieuwe testament (naar rechts). Terug naar het oude testament betekend terug naar de 10 geboden, veroordeling en de dood. Naar voren betekend juist met genade en eeuwig leven.

Lots vrouw zag om bij de vernietiging van Sodom en Gomorra. Ze zag “terug” naar zoals het was in plaats van vooruit naar wat komen gaat.

Genesis 19:24-25 De verwoesting van Sodom
24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; 25 en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. 26 Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.

Genesis 49:16
16 Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. 17 Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt.

1 Samuël 4:17-18
17 De boodschapper antwoordde: Israël is voor de Filistijnen op de vlucht geslagen; een grote nederlaag heeft het volk geleden; ook uw beide zonen, Chofni en Pinechas, zijn dood, en de ark Gods is buitgemaakt. 18 Toen hij melding maakte van de ark Gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij was veertig jaar richter over Israël geweest.

(De ark Gods zou symbolisch kunnen staan voor het menselijk DNA. Hier is de Ark buitgemaakt door de Filistijnen. Zullen ze in de eindtijd weer de "Ark van God" buitmaken?… Let op het getal 40…)

De tijd wordt in de Bijbel steeds gerelateerd aan de nummer 4 of 40. De nummer vier is dan de vierde dimensie, de tijd dimensie. (hoogte, breedte, lengte en hoogte of tijd…, "God is de allerhoogste") Denk aan het komende Vierde Rijk van het beest dat de hele aarde gaat verwoesten. Dat rijk kan een “niet-menselijk” rijk zijn afkomstig of gerelateerd aan wezens uit de vierde dimensie (gevallen engelen).

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

In openbaringen 12 wordt de draak en zijn engelen op aarde gegooid. 12 Is twee keer 6. Het getal van de anti christ is 666. De zes lijkt gerelateerd aan dat wat van buiten komt en zich mengt met de mensen: http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/11/is-de-anti-christ-een-hybride.html

De Joden kennen nu alleen het oude testament. Hun Bijbel stopt (nu nog) 400 honderd jaar voor Jezus kwam! Ook de kabbala is iets wat stamt uit het verleden (Babel). De Joden zullen je vertellen dat er iets verborgen is in de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel, de wet van Mozes), een geheim uit het verleden.

In het nieuwe testament gaat juist alles om de toekomst. De terugkomst van Jezus en Zijn Koningrijk, het Duizendjarig Rijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

De grote afval
In de eindtijd vind er een grote afval plaats. Wellicht gaan deze mensen op de een of andere manier “terug” door b.v. de anti christ aan te nemen en komen ze zo weer in het oude testament uit. Wat staat er in Johannes 6:66:

Johannes 6:66 De afval in Galilea
66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.

Dat verwijst ook naar de afval die plaats gaat vinden in de eindtijd. Zullen ze de anti christ (666) achterna gaan? Let op er wordt gesproken over “terug”. Ze gingen niet met hem mee vooruit maar terug. Terug naar wat..? Terug naar de tijd van het oude testament, de wet van Mozes?

Als je zelf je aan de wet probeert te houden, laat je een beest in jezelf los! Dat beest wordt losgelaten in de eindtijd en de mensen die Jezus afwijzen zullen hem geloof ik herkennen en aannemen.

Als je zelf de wet wilt volbrengen, onderwerp je jezelf niet aan Jezus, dan wil je winnen van God, dan wil je zelf God zijn en alles zelf willen hebben. Zoals satan Eva beloofd in het paradijs: U zult zijn als God kennende goed en kwaad.

Johannes 18:6 De gevangenneming
6 Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde.
(weer een 6…)

De dodelijke wond van het beest geneest
Pastor Mike denkt dat er iets in het verleden is dat er voor zorgt dat de wond van het beest geneest omdat en wetten en tijden in zijn hand worden gegeven.

Stel je zelf de vraag wat is er in het verleden? Ten eerst de dominantie van de 10 over de mensheid. De 10 geboden, de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, de tien hoorns van het beest of de 10 koningen. Jezus stief om ons van die dominantie te verlossen.

Maar ook de gevallen engelen en de reuzen waren er in het verleden:

Genesis 6:4
4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Let op de term “uit de voortijd”. Een verwijzing naar tijd, iets uit het verleden.

Jeremia 5:14-16
14 Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout en het zal hen verteren.
15 Zie, Ik breng over u een volk van verre, o huis Israëls, luidt het woord des HEREN; een volk van eeuwen is het, een overoud volk, een volk, waarvan gij de taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan; 16 zijn pijlkoker is als een geopend graf, allen zijn het helden.

God brengt ze terug uit het verleden…

In “foute” Bijbelvertalingen deugen de tijdverwijzingen niet. Ze verwijzen naar Jezus als een persoon uit de oudheid maar in de King James Bible juist naar iemand die altijd was, is en zal zijn. De echte Jezus.

Zo staat in de Groot Nieuws Bijbel 1996:

Micha 5:1
1 ‘Maar jij, Betlehem in Efrata,
al heb je in Juda niet veel te betekenen,
toch zul jij iemand voortbrengen,
die namens mij over Israël heersen zal,’
zegt de Heer.
‘In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.’

In de King James staat echter:

Micah Chapter 5:
2 But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.

In de Groot Nieuws Bijbel vertaling wordt verwezen naar een andere Jezus. Want de oorsprong van Jezus ligt niet in lang vervlogen dagen maar Jezus "is", "was", en "zal altijd zijn". Hij is eeuwig. Er wordt dus verwezen naar een andere Jezus wiens dagen uit lang vervlogen dagen zijn…, de anti christ.

Openbaring 17:8
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Januari = Janus
Nasa lanceerde twee satellieten naar de maan gelanceerd die om de maan gaan cirkelen. De missie is genaand de “Grail Mission”. http://www.nasa.gov/mission_pages/grail/main/index.html

De Heilige graal staat voor de anti christ. Het doel is om hem weer tot leven te wekken. Een van de satellieten werd gelanceerd op december 31, een minuut voor middennacht. De tweede werd gelanceerd 1 januari, een minuut na middennacht. Ze heten Grail-1 en Grail-2.Pastor Mike herinnerde zich wat de naam januari betekend. Het is genoemd naar de Griekse God Janus. http://nl.wikipedia.org/wiki/Janus_(mythologie)

Janus heeft twee gezichten. Daarom is de eerste maand ook naar hem genoemd. Op oud-en-nieuw kijkt men terug en vooruit. Het representeert tegenstellingen! Het botsen of samengaan van tegenstellingen (dat doen ze ook in de versneller!). Ook heeft Janus een sleutel bij zich. Een sleutel waarmee een deur geopend kan worden. De deur naar de put des afgronds waarin de anti christ opgesloten zit. De wond van de anti christ wordt genezen en hij zal weer komen. Hij was, is niet en zal weer zijn.

Openbaring 9:1 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

(“Haar? Dat moet “hem” zijn. Zo staat het ook in de KJB:
1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.)

Janus presenteert het verleden en de toekomst die samenkomen. Ook in de kerk wordt veel over het verleden gesproken. Bijvoorbeeld over de eerste kerk. Men wil het dan net zo gaan doen als in de eerste kerk. Maar Jezus leeft en is natuurlijk altijd. Dus waarom zou je Hem zoeken door je zo te gaan gedragen als in het verleden? Het is een vorm van misleiding om mensen te laten denken dat redding uit het verleden komt. Als straks de anti christ opkomt zullen ze in Hem gaan geloven. Er zijn veel (new age) stromingen die mensen op dat spoor willen zetten.

Janus heeft dus een sleutel en kan een deur openen. Maar van welke deur? Van de put des afgronds?

Job 3:8
8 Wie heeft de zee met deuren afgesloten,
toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?

Judas 1:13
13 wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.

Jesaja 57:20
20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Jesaja 5: 25-30 Het volk uit de verte
25 Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.
26 Daarom heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der aarde; zie, haastig, ijlings komt het. 27 Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert noch slaapt; de gordel zijner heupen wordt niet losgemaakt en de riem zijner schoenen breekt niet; 28 zijn pijlen zijn gescherpt en al zijn bogen zijn gespannen; de hoeven zijner paarden zijn als keisteen en zijn raderen als een wervelwind; 29 zijn gebrul is als dat ener leeuwin en het brult als jonge leeuwen; het gromt, grijpt buit en bergt die, zonder dat iemand redding brengt. 30 Het zal te dien dage over hen heenbruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde, zie, er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken.

De waterkringloop is ook een cirkel. Zo gaat ook de anti christ steeds terug naar het punt waar hij begon. De cirkel van de versneller lijkt te maken hebben met tovenarij, hekserij. Het lijkt wel of men een ritueel uitvoert in een cirkel. Men laat iets botsen en er wordt iets geboren. Volgens dat principe willen ze ook de Nieuwe Wereld Orde tot stand brengen. Men wil de wereld in een enorme chaos storten om daarna de NWO op te bouwen en de anti christ geboren te laten worden.

De deeltjesversneller is precies gebouwd op 46 graden noord. Exact het aantal chromosomen van het menselijk lichaam, de tempel van God. Pastor Mike denkt dat er een poging plaats vind om de deur te openen naar het verleden. Wat zal er uit het verleden komen? Dat wat er al was geweest… de anti christ.

Het evangelie is eenvoudig. De Here Jezus is voor je zonden gestorven en biedt je leven aan in de toekomst, in de hemel! Geloof in hem. Hij is almachtig!

Als ze het verleden tot leven kunnen wekken dan kan de toekomst nooit aanbreken en kan de dag van God nooit aanbreken maar blijven we in een cirkel rond draaien. Dan blijven we hangen in dag 6 (666) en blijven we eeuwig werkslaven (merkteken van het beest) en zal de dag 7, de rustdag van God, nooit kunnen aanbreken!

Ze menen alles onder controle te kunnen krijgen en hebben de illusie dat ze kunnen winnen van God. Ze begrijpen niet dat ze een werkruig zijn in God hand om de aarde te straffen.

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

maandag 27 januari 2014

Christenen in Nazareth worden door moslims gewaarschuwd

In Nazareth, de woonplaats van Jezus, worden christenen er sinds kort door moslims voor gewaarschuwd om niet de grenzen van hun traditionele plaats in het Midden-Oosten te overschrijden (trefwoord: dhimmi). Een groot bord in het centrum van de stad toont een Israëlisch stopbord naast de Engelse vertaling van een vers uit de koran, dat christenen (en Joden) ertoe oproept alleen de “waarheid” m.b.t. Allah te zeggen.

Op het bord staat (soera 4, vers 171):
O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houd op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Zie bron: http://ejbron.wordpress.com/2014/01/22/christenen-in-nazareth-worden-door-moslims-gewaarschuwd/

Zie je het al voor je straks overal in Nederland borden van de NWO die Christenen oproepen het beeld van het beest te aanbidding. Bij weigering wordt men opgepakt en onthoofd.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Zie ook:
- EU: monitoren "intolerante" burgers - 2-11-13
- San Antonio neemt Non-Discriminatie wet aan, Christenen vrezen represailles - 17-9-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

vrijdag 24 januari 2014

Rusland past zich niet aan islam aan

I would suggest that not only our leaders but every citizen of the World should pay attention to this advice.

Vladimir Putin’s SHORTEST SPEECH EVER

This is one time our elected leaders should pay attention to the advice of Vladimir Putin.

How scary is that?

On August 04, 2013, Vladimir Putin, the Russian president, addressed the Duma
(Russian Parliament), and gave a speech about the tensions with minorities in Russia :

“In Russia live like Russians.

Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia , to work and eat in Russia ,
should speak Russian, and should respect the Russian laws.

If they prefer Sharia Law, and live the life of Muslim’s then we advise them to go to those
places where that’s the state law.

Russia does not need Muslim minorities. Minorities need Russia , and we will not grant them
special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they
yell ‘discrimination’.

We will not tolerate disrespect of our Russian culture .

We better learn from the suicides of America , England , Holland and France , if we are to survive as a nation.
The Muslims are taking over those countries and they will not take over Russia ..

The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways.
Sharia Law and Muslims.

When this honourable legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind the
Russian national interest first, observing that the Muslims Minorities are not Russians.”

The politicians in the Duma gave Putin a five minute standing ovation.

If you keep this to yourself, you are part of the problem!

It is a sad day when a Communist makes more sense than our Hon. Leaders but here it is!!!!

Bron: http://boinnk.nl/blog/70082/putins-speech-in-de-doema-parlement/

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nieuws-bericht-divers-rampen.html

woensdag 22 januari 2014

EU en VS schorten aantal sancties tegen Iran op, zal Israel aanvallen?

De Europese Unie en de Verenigde Staten schorten een aantal sancties tegen Iran op. Het besluit vormt een reactie op het terugschroeven van het atoomprogramma door Iran.

Iran is sinds vandaag gestopt met het verrijken van uranium met meer dan vijf procent. Dat betekent dat het land nu alleen nog maar uranium verrijkt op een niveau dat hoog genoeg is voor energieopwekking, maar te laag om er een kernwapen mee te maken. De voorraad uranium die al tot 20 procent is verrijkt, wordt bovendien geneutraliseerd.

Eerder op maandag beloofde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Iran niet een kernmacht te laten worden, met de waarschuwing dat een interim-overeenkomst geen invloed zou hebben op de intentie van de islamitische staat is om Israël te vernietigen.

"De interim-overeenkomst die vandaag in werking trad, voorkomt niet het voornemen van Iran om kernwapens te ontwikkelen," verklaarde Netanyahu op de Knesset plenum. "Deze doelstelling is nog steeds voor ons."

Netanyahu heeft er deze week alles aangedaan om de overeenkomst te voorkomen. De optie om Iran preventief aan te vallen blijft open volgens een hint van de Vice Minister van Defensie Danny Danon. Zonder de goedkeuring van Amerika zoals Israel eerder heeft gedaan in Irak en Syrië.

Bronnen: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/176523#.Ut6xZmTTnGJ
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/176479

Zie ook:
- “We bluffen niet.” Israel klaar om Iran alleen aan te vallen, zegt nationale veiligheid adviseur van Netanyahu - 22-11-13
- De toekomst van Jeruzalem - 17-1-14
meer >

Einde vrij internet: EU en VS gaan grote concerns alle macht geven

Het einde van het vrije internet is nabij. In de VS, en binnenkort ook in de EU, kunnen de grote en machtige concerns binnenkort meer bandbreedte reserveren. Dat betekent dat ondernemingen die produkten willen verkopen en organisaties die mensen een bepaalde mening willen opdringen, voorrang krijgen boven onafhankelijke -lees: kritische- blogs en websites, die het niet van hun inkomsten moeten hebben. Kortom: het internet wordt de komende jaren omgevormd tot één groot propagandakanaal voor de globalisten in Brussel en Washington.

Providers krijgen binnenkort de mogelijkheid grote (internet)ondernemingen te bevoordelen. Feitelijk wordt het internet gewoon verkocht aan de hoogste bieder. Hoe meer geld, hoe meer bandbreedte, hoe vaker en sneller je boodschap bij de mensen aankomt. Kleine, onafhankelijke websites zullen worden gemarginaliseerd en weggedrukt.

Geld = toegang
Telecombedrijven vinden deze ontwikkeling fantastisch, want naast de inkomsten van de gebruikers en uit reclame, mag men nu ook geld gaan vragen voor 'voorrang' op het internet. Natuurlijk zullen overheden en regeringen vooraan staan bij het kopen van snellere websites. Dat dit niet als verhulde subsidie wordt gezien komt omdat alle grote landen eraan mee zullen doen.

In Groot Brittannië gaat men zelfs nog een stap verder bij het uitbannen van alle niet gewenste berichten en meningen, door providers de mogelijkheid te geven om kritische websites als 'esoterie' te bestempelen, en vervolgens te blokkeren.

Hou de burger dom en ongeïnformeerd
De voorrang die de Amerikaanse dataconcerns krijgen zorgt ervoor, dat de persoonlijke gegevens van de doorgaans nog steeds zeer naïeve internetter en sociale netwerker vrij beschikbaar komen en kunnen worden misbruikt door zowel bedrijven als overheden.

Het internet wordt daarmee omgevormd tot wat de TV al jaren is, namelijk een middel om de gewone man dom en ongeïnformeerd te maken en te houden. Onafhankelijke, kritische stemmen, die niet alles wat de elite de wereld in spuugt voor zoete koek aannemen, zullen langzaam maar zeker verdwijnen, mede omdat overheden steeds meer actie ondernemen om hen zwart en belachelijk te maken.

Censuur i.p.v. netneutraliteit
Censuur in optima forma, dus. De EU Commissie staat er volledig achter. Brussel heeft dan ook talrijke 'denktanks' gevormd die niets anders doen dan positieve europropaganda verspreiden. Daarnaast hebben lobbyisten van grote concerns zoals Monsanto steeds meer macht en invloed op het EU-beleid gekregen.

De petitie 'Save The Internet' wil dat de netneutraliteit gegarandeerd blijft, dus dat al het internetverkeer gelijk wordt behandeld, en niet bepaalde boodschappen voorrang krijgen boven anderen. De EU-Commissie beloofde aanvankelijk dat dit oorspronkelijke principe van het internet overeind zou blijven, maar een voorstel hiertoe werd afgewezen. Het internet wordt nu een soort kabel-TV, waarvan de inhoud wordt gecontroleerd door een handjevol aanbieders.

Eerste slag in VS tegen vrij internet een feit
Gespecialiseerde diensten -of ze nu voor bedrijven of overheden werken- brengen zo het neutrale en vrije internet in gevaar, en houden innovatie tegen. Afgelopen week werd in de VS het vrije internet de eerste slag toegediend, toen een hogere rechtbank regels die gelijke behandeling op het internet moeten waarborgen, afwees. De argumentatie was dat de overheid breedbandaanbieders als informatie-, en niet als telecomproviders ziet.

De grote provider Verizon was eind 2010 tegen de nieuwe opzet in beroep gegaan, omdat deze tegen het recht op vrije meningsuiting in zou gaan, en de grote concerns de controle geeft over welke gegevens en boodschappen op wat voor wijze op het internet verschijnen.

Geen uitleg over blokkade
Critici vrezen dat providers in de VS en de EU hun bandbreedte gaan verkopen aan de hoogste bieder. Vanzelfsprekend zullen ze hier geen inzage over hoeven geven, omdat het om 'vertrouwelijke zakelijke contracten' zal gaan. Kritische websites die plotseling niet of nauwelijks meer bereikbaar zijn, zullen dan ook geen enkele uitleg daarover krijgen, behalve mogelijk een nietszeggende verklaring over 'data overbelasting'.

'Onwetendheid is Kracht'
Conclusie: als er niets gebeurt om het te stoppen, zal het internet verworden tot een propagandakanaal van de machtige globalistische elite. Dan zal het definitief gedaan zijn met de waarheid, en zal, geheel volgens George Orwells '1984', de consument feitelijk worden volgepompt met

'Oorlog is Vrede'
'Vrijheid is Slavernij'
'Onwetendheid is Kracht'

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/01/Einde-vrij-internet-EU-en-VS-gaan-grote-concerns-alle-macht-geven

Zie ook:
- De Protocollen van de Wijzen van Sion, het twaalfde protocol: controle over de pers - 6-7-13
- VN vraagt om controle over wereld wijde web - 6-12-12
- Einde vrijheid meningsuiting dreigt door VN controle over internet - 5-12-12
- Wikileaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij - 2-12-12
meer >

dinsdag 21 januari 2014

De angstige realiteit in de wereld

Op de hielen van de aankondiging van China van een groei van 7,7% in het vierde kwartaal, vandaag een interview met een 42 jarige markt veteraan met King World News over de angstige realiteit over wat werkelijk gebeurt in de wereld. Hieronder het krachtige interview met Egon van Greyery, oprichter van de Matterhorn Asset Management uit Zwitserland.

Greyerz: “Eric, 2014 zal een jaar zijn van verandering en waarschijnlijk van schok. Het is ongelofelijk dat de Amerikaanse aandelenmarkt op een hoogtepunt is, terwijl de risico’s in de wereld groter zijn dan ooit…”

Maar we wisten dat er een afblazen zou komen in de aandelenmarkt op basis van de biljoenen dollars die de US aan het printen is. Sommige gebieden zijn extreem gevaarlijk: Japan, China, de US, Europa, opkomende markten, het financiële systeem, met inbegrip van bail-ins en derivaten, de politieke situatie in veel landen, beurzen in Europa, de Amerikaanse dollar en de meeste andere valuta’s en de grootste zeepbel: de obligatiemarkt.

Eric, een van deze kan al genoeg zijn om een grote wereldcrisis te veroorzaken. En het is vrijwel zeker dat een of meerdere van deze risicofactoren zal exploderen. Het probleem is natuurlijk dat de wereld een totale puinhoop en failliet is. Dus overheden en centrale banken hebben geen controle methoden om een crisis waar dan ook ter wereld op te lossen.

Neem nu het voorbeeld van HSBC. HSBC heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat ze hun activa hebben overschat met minstens 50 miljard ponden en dat ze 60-70 miljard pond meer kapitaal nodig hebben. Dat is gewoon op de balans. Ik weet zeker dat ze een veel groter probleem hebben met hun miljarden in activa die niet in de balans zijn opgenomen.

Dat is slechts een voorbeeld van problemen die bij de banken overal ter wereld hetzelfde zijn. Dit is maar een van de vele redenen waarom we het begin van een hyperinflatie zullen zien in 2014. De enige manier van centrale banken om te reageren op de crisis die zal beginnen dit jaar, is door de geldkraan open te zetten en ongelimiteerd geld bij te printen.

De US zal de afname van het bij printen van geld verminderen en de QE aanzienlijk verhogen. De Europese Centrale Bank zal gaan printen, de Bank van Engeland zal geld gaan bij printen tot in de miljarden dollars en ook de Bank van Japan zal quadriljoen Yens gaan printen. Dat is wat er gaat gebeuren.

Ik hoor mensen zeggen dat we in een deflatoire cyclus zitten en dat hyperinflatie onmogelijk is. Ik ben het er mee eens dat er een kleine kans is op deflatoire implosie als de centrale banken niet op tijd geld zullen bij printen. Maar elke overheid en elke centrale bank is zich volledig bewust van de risico’s van deflatie. Daarom zullen ze er alles aan doen om het te voorkomen door ongelimiteerd geld bij te printen.

Japan probeert er door inflatie uit te komen en de lager wordende yen helpt wat. Maar dat is ten koste van het massaal geld bij printen en een instortend tekort op de lopende rekening, die nu bijna 600 biljoen yen is of ongeveer 6 biljoen dollar. Dit is het ergste tekort voor Japan ooit. Dus Japan leeft sterk boven zijn stand.

Ik heb geregeld mijn bezorgdheid geuit over China en het financiële systeem – niet alleen het bankwezen maar ook het schaduw bankwezen. De bank van China dwong banken hun balansen te verlagen vanwege van hun overkreditering.

Dit leidde er toe dat de banken de leningen gingen “herpakken” en los van de balans gingen verkopen op de particuliere markt. We zien nu waarschijnlijk de eerste storing door deze handels wijze. Het ICBC (Industrial Commercial Bank of China) verkoopt deze leningen en zeggen nu dat ze de beleggers die 500 miljoen verliezen niet zullen redden.

Maar we zullen veel meer van zulke mislukkingen zien in de komende maanden als gevolg van deze “los van de balans” transacties en het schaduw bankwezen. We weten dat de Shanghai composite gedaald is met 10 % sinds december vanwege de problemen in het bankwezen.

Kijkend naar de VS, de hoop in de Verenigde Staten vanwege een sterke beurs is volledig misplaatst omdat het geheel te wijten is aan het bij printen van geld. De echte economie van de US voor gewone mensen is erg slecht. In 2013 steeg de federale schuld in de VS met bijna 1 triljoen dollar.

Maar in de periode oktober-december ging de schuld omhoog met meer dan 600 biljoen. Dus als we het cijfer analyseren dan zou het een duizelingwekkende 2,4 triljoen dollar zijn. Natuurlijk was er enige achterstand vanwege de problemen met het schuldenplafon. Er wordt verwacht dat de schuld in de US in 2014 en de komende jaren zal exploderen.

Daarbovenop printte de FED vorig jaar nog eens triljoen dollar, en zoals ik al zei, QE gaat waarschijnlijk exploderen in 2014. Ook komen er veel economische cijfers uit in de VS die onder de verwachting zijn, of het nu de detailhandel is of de winsten van de banken. En de echte werkeloosheid verslechtert. Er wordt geclaimd dat er 3 miljoen constante werkelozen zijn, wat het hoogste niveau is in zes maanden.

Het aantal werkende Amerikanen zonder werk is nu omhoog tot 10 miljoen onder de huidige administratie, van 90 miljoen tot 100 miljoen – 100 miljoen Amerikanen zijn nu zonder een baan. Deze getallen zijn schokkend. Als je het laatste rapport neemt, 347.000 werkenden verlieten de werkvloer in december en dat tegenover de slechts 74.000 banen die werden gecreëerd.

Dus de hele werkeloosheid situatie is zeer serieus in de VS. Natuurlijk is het officiële cijfer van 6,7% belachelijk. De werkelijk werkeloosheid is meer dan 23%. Ik zal niet ingaan op de details vandaag, maar kijken we naar de situatie in Europa dan is het nog erger vandaag dan het in 2008 was.

Met betrekking tot goud, we weten allemaal dat het massaal gemanipuleerd wordt. De top Duitse toezichthouder verklaarde dat de manipulatie van metalen erger is dan LIBOR. Als we daar het feit aan toevoegen dat de Westerse centrale banken weinig of geen goud hebben en dat de LBMA banken en de Comex niet een fractie van de fysieke hoeveelheid goud hebben om hun papieren verplichtingen na te komen, weten we dat het erg slecht zal aflopen voor papierhouders van goud.

Ik verwacht een gebeurtenis of paniek in de goudmarkt in 2014. Deze paniek zal goud omhoog brengen tot over de $2.000 dit jaar, maar dat is pas het begin. Als ook de problemen die ik vandaag geschetst heb zich ontvouwen dan zullen we massaal hogere goudprijzen zien in de komende jaren.

Ik hoorde dat veel mensen wachten met het kopen van goud tot het $1,000 is. Er zijn veel individuen en organisaties op het internet die een drop voorspellen tot $1,000. Naar mijn mening zagen we de corrigerende lage prijs voor goud op 31 december 2013. Iedereen die wacht tot goud een andere grote daling zal ondergaan, heeft geen verstand van de rol van goud. Je houd goud met als doel het vastleggen en bewaren van rijkdom en vanwege de risico’s die ik eerder beschreven heb. Vandaag is het cruciaal om niet te wachten om goud te kopen.

Korte termijn, goud ging omhoog vrijdag. Dit kan de start zijn van de trend van het stijgen van de prijs in 2014. Hetzelfde geldt voor zilver. Zilver heeft veel weerstand rond het $20,60 niveau, maar wanneer zilver door die weerstand heen breekt, zullen we ook in zilver een grote beweging zien.

Bron: http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2014/1/20_Frightening_Reality_Of_Whats_Happening_Around_The_World.html

Goud en zilver kopen zal je niet helpen. Vertrouw op Jezus. Hij zal voor je zorgen!

Zie ook:
- 'Dollar valueless, about to crash' - World Bank whistleblower - 10-10-13
- Machtigste bank ter wereld kondigt wereldwijde financiële crash aan - 20-9-13
meer >

maandag 20 januari 2014

Google gaat in software voor je huis: wacht tot het tegen je gebruikt wordt...

Google maakte maandag bekend dat het Nest heeft gekocht. Nest is een maker van futuristische "slimme" thermostaten en rookmelders. Het bedrijf werd opgericht door twee voormalige Apple medewerkers in 2011.

Google kocht Nest, eigendom van Tony Fadell en Matt Rogers, voor 3,2 miljard om zich zo te bewegen in de thuis-hardware business. Ze bieden het verdere toegang aan degene die gebruik maken van hun web services.

Nest is het beste bekend van thermostaten en brandmelders die online controleerbaar zijn en die in staat zijn tot zelfregulering gebaseerd op gebruikerspatronen. Fadell zei in een Google blogpost dat met het partnerschap, "Nest nog beter in staat zal zijn om simpele eenvoudige apparaten te maken die het leven gemakkelijker maken en een positief effect op de wereld hebben.

Lees verder >

Combineer deze apparaten eens met de nieuwe "slimme" electriciteitsmeter en de nieuwe gasmeter. De nieuwe electriciteitsmeter kan het electriciteitsbedrijf (of de gemeente) online op afstand uitschakelen zodat je geen stroom meer krijgt. Het geeft de meterstanden zelf door.

En straks krijgen we "slimme" thermostaten en kun je online op afstand alles regelen in de huis. Maar dan kan een ander dat straks ook. Als er dan een zogenaamde wereldbedreigende milieucrisis uitbreekt, kunnen ze de levens van mensen volledig gaan controleren.

Wacht maar tot het vroeg of laat allemaal tegen je gebruikt wordt!

Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 
zie ook:

vrijdag 17 januari 2014

De toekomst van Jeruzalem

 
De profetieen in de bijbel komen letterlijk uit in deze tijd! Hier de profetie over de toekomst van Jeruzalem. De leiders van Israel zullen niet over zich heen laten lopen. Netanyahu bluft niet geloof ik. Ze hebben ook al veel meegemaakt in Israel. Wat zal er gaan gebeuren? Worden er atoomwapens ingezet tegen iedereen die Jeruzalem of Israel aanvalt? Schrik niet. Wees voorbereid op wat komen gaat.

Zacharia 12 Belegering en bevrijding van Jeruzalem
1 Godsspraak, het woord des HEREN, over Israël.
Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun God. 6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 7 Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 8 Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.

De vernietiging van Damascus is voorspelt in de bijbel. Zal de leider van Syrie soms gekke dingen doen tegen Israel? Als hij chemische wapens gaat gebruiken tegen Israel is het mis denk ik.

1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.
23 Over Damascus.
Beschaamd staan Hamat en Arpad, want slechte tijding hebben zij gehoord; zij zijn in onrust als de zee, zij zijn bezorgd, zij kunnen niet tot rust komen. 24 Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. 25 Hoe is de roemrijke stad verlaten, de veste der vreugde! 26 Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden te dien dage omkomen, luidt het woord van de HERE der heerscharen, 27 en Ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.
Het is nu tijd de bijbel te lezen! Het komt nu en in de komende jaren allemaal echt uit. Veel is geschreven in de bijbel juist voor deze tijd! Op dat je kunt weten wat er gaat gebeuren.

donderdag 16 januari 2014

Watchman Video Broadcast het Vierde Rijk deel 17 en 18

Pastor Mike gaat verder met de studie over machten, de tweede van de streken van Satan waarvan de Bijbel verteld dat we tegen vechten en onderdeel uitmaken van het Vierde Rijk. In deze video onderzoek Pastor Mike de elementen van toorn.
 
Deel 17:
 
 
Deel 18
 

 
Zie ook:

Oud brigadier-generaal Chen noemt Kerry's plan voor Palestijnse staat 'absurd' en 'krankzinnig'

Moshe Yaalon en John Kerry. Israëlische leiders worden onmiddellijk terecht gewezen als ze kritiek hebben, maar Iraanse leiders kunnen zeggen wat ze willen, zonder ook maar enige tegenspraak van het Witte Huis.

De ruzie die de afgelopen dagen ontstond tussen de VS en Israël, nadat de Israëlische minister van Defensie Moshe Yaalon zware kritiek had geuit op zowel de Amerikaanse minister van Defensie John Kerry als diens vredesplan, laat eens te meer zien dat president Barack Hussein Obama niet langer de Joodse staat, maar Iran als belangrijkste bondgenoot in het Midden Oosten beschouwt. De Iraanse leiders kunnen immers zonder enige veroordeling van het Witte Huis de VS blijven verketteren, zoals ook deze week weer gebeurde.

'De minister van Defensie verontschuldigt zich als de minister (Kerry) beledigd was door diens woorden,' aldus de verklaring gisterenavond van het kantoor van minister Yaalon. Die had Kerry eerder 'obsessief' en 'messiaans' genoemd, en het vredesplan wat hij heeft gepresenteerd 'het papier waarop het is geschreven niet waard'.

Zowel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als het Witte Huis reageerden woedend, en eisten een excuus, dat er na enkele uren ook kwam. Dat gebeurde echter pas nadat premier Netanyahu twee uur lang met minister Yaalon had gepraat. Tenslotte zag die geen andere uitweg dan zich te verontschuldigen.

Netanyahu vergeleek toenadering tot Iran rechtstreeks met Hitler
Eigenlijk was de ruzie al eerder begonnen, namelijk tijdens de begrafenis van de afgelopen weekend overleden oud-premier Ariel Sharon. In het bijzijn van vicepresident Joe Biden citeerde Netanyahu Sharons belofte dat hij nooit meer zou toestaan dat Israël en de Joden moeten betalen voor de fout van het Westen, dat in 1938 toenadering zocht tot Adolf Hitler, die ondertussen druk bezig was met de voorbereidingen voor de Holocaust tegen het Joodse volk.

De regering Obama beschouwde dit als een steek onder water naar de toenadering tot Iran, en het accepteren van de nucleaire aspiraties van dit land. In die zin was Netanyahu's kritiek zelfs directer als die van Yaalon.

De ontstane ruzie onderstreept dat Obama Israël geleidelijk aan heeft afgewaardeerd als belangrijke bondgenoot in het Midden Oosten, en de Joodse staat aan het inruilen is voor de islamitische republiek Iran. Dat blijkt overduidelijk uit het feit dat de leiders en andere officials in Teheran de VS in nog veel hardere bewoordingen kunnen blijven verketteren, zonder dat er ook maar één woord van kritiek uit Washington op komt.

Geen reactie op beledigingen en beschuldigingen door Rouhani
In september 2013 zette de Iraanse president Rouhani Obama publiekelijk op zijn nummer, door een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek af te wijzen. Sindsdien gaat Rouhani op de Iraanse TV regelmatig tekeer tegen het Witte Huis, beschuldigt hij Obama van misleiding, en beweert hij dat Amerika en het Westen hebben gebogen voor de wil van Iran.

Deze week nog sprak viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi het Witte Huis rechtstreeks tegen, door te zeggen dat Obama niet de waarheid had gesproken toen hij zei dat Iran erin had toegestemd om delen van zijn uraniumverrijking te ontmantelen.

Iran mag zeggen wat het wil, Israël niet
Het Witte Huis reageerde hier enkel op door te zeggen dat het 'niet uitmaakt wat de Iraniërs zeggen, maar wat ze doen.' Die regel geldt duidelijk niet voor Israëlische leiders en officials. Zij worden bij veel minder hevig kritiek op Obama en zijn regering onmiddellijk keihard terecht gewezen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat 'Kerry en zijn team dag en nacht werken om een veilige vrede voor Israël te waarborgen.'

Dat Kerry en zijn team hard werken is niet iets wat in Israël wordt betwijfeld. Wat men in de Joodse staat niet kan accepteren, is dat Amerika wil bepalen wat voor Israël 'veilig' is, en hoe het zich moet opstellen tegenover een nucleair Iran en de Palestijnen. De mening van Israël zelf doet daarbij nauwelijks ter zake.

Yaalon nam inhoud kritiek niet terug
Yaalon luchtte hier zijn hart over door te zeggen dat 'Kerry mij niets hoeft te vertellen over de Palestijnen. Ik leef en adem het conflict met de Palestijnen. Ik weet wat ze denken, wat ze willen en wat ze echt bedoelen. Het Amerikaanse veiligheidsplan dat ons werd voorgelegd is het papier waarop het geschreven werd niet waard.'

Met grote tegenzin moest de minister uiteindelijk zijn excuses aanbieden. Merk echter de terminologie op: '... verontschuldigt zich als de minister (Kerry) beledigd was door diens woorden.' Feitelijk bood Yaalon enkel zijn excuses aan voor het beledigen van Kerry, maar nam hij niets van de inhoud van zijn kritiek terug.

'Absurd spelletje'; Palestijnse staat 'krankzinnig'
Yaalon kreeg vandaag steun van oud brigadier-generaal Amatzia Chen, ooit lid van Sharons legendarische 101e eenheid. 'Yaalon zei duidelijk dingen. Er is hier een absurd spelletje gaande dat op een mislukking zal uitlopen. De media staan bol van politieke standpunten die zelfs niet een klein beetje overeenkomen met de realiteit.'

Chen vond het dan ook een goede zaak dat Yaalon zich heeft uitgesproken. 'Het is namelijk volkomen duidelijk dat wij geen (vredes)partner hebben. Ze proberen een land te fabriceren met een Palestijns volk - dat is een in de geschiedenis nog nooit vertoonde krankzinnigheid.'

Chen wees op de mislukking van Sharons eenzijdige terugtrekking uit Gaza in 2005. Dat leverde niet de door de Palestijnen beloofde vrede op, maar juist nog veel meer terreur. 'Zo zal het ook gaan als we Judea en Samaria evacueren. Dat moeten we zelfs niet eens overwegen.' (2)


Xander
(1) DEBKA
(2) Arutz 7

zie ook:
- Toespraak Israëlische President Minister Benjamin Netanyahu Algemene Vergadering VN - 2-10-13
meer >

woensdag 15 januari 2014

Heerlijke Nieuwe Wereld: China kloont op industriele schaal

Je hoort de kreten van de varkens lang voor je een reeks lange gebouwen hebt bereikt in de glooiende heuvels van Zuid China.

Voedertijd zorgt voor waanzin als de dieren tegen het hekwerk rond hun pens drukken. Maar dit is geen normale boerderij.

Gerund door een snelgroeiend bedrijf met de naam BGI is deze faciliteit uitgegroeid tot 's werelds grootste centrum voor het klonen van varkens.

De technologie is niet bijzonder nieuw - maar wat nieuw is is de toepassing op industriële schaal.

De eerste loods bevat 90 dieren in twee lange rijen. Ze zien het volkomen normaal uit zoals men zou verwachten, maar elk van hen is drager van gekloonde embryo's. Veel zijn zelf klonen.

Wang Jun chef uitvoerende, BGI,
Tot mijn verbazing worden we meegenomen om te laten zien hoe het proces in zijn werk gaat. Een kamer er naast is ingericht als operatiekamer en er ligt een zeug onder narcose, liggend op haar rug op de operatietafel. Een zuurstofmasker is aangebracht over haar snuit en ze ademt rustig. Blauwe plastic zakken bedekken haar poten.

Twee technici hebben glasvezelsondes ingebracht om de baarmoeder van de zeug te lokaliseren. Een derde haalt een kleine reageerbuis uit de koelkast: dit zijn de blastocyten, een vroeg stadium van embryo's bereid in een lab. In een moment zullen ze worden ingeplant.

De kamer is niet voorzien van airconditioning en is ook niet bijzonder schoon. Vliegen zwermen rond de kop van het varken.

Mijn eerste gedacht is dat de operatie wordt uitgevoerd met een air van totale routine. Zelfs de aanwezigheid van een buitenlandse tv-ploeg lijkt weinig verschil te maken. Het dier is comfortabel maar er is geen gevoel voor hoe wij zouden reageren laat staan wat dierrechten activisten van dit alles zouden maken.

Ik controleer de cijfers: Het team kan twee implantaties doen per dag. Het slagingspercentage is ongeveer 70-80%

De schemering valt terwijl we een anders loods krijgen te zien waar pasgeboren biggen liggen dicht bij hun moeder te zogen. Warmtelampen houden de kamer warm. Sommige dieren zijn klonen van klonen. De meesten zijn genetisch gemodificeerd.

Het doel van het werk is om de varkens te gebruiken om medicijnen te testen. Omdat ze genetisch zo vergelijkbaar zijn aan mensen kunnen varkens dienen als nuttige modellen. Door hun genen te modificeren kan men hun eigenschappen geven wat kan helpen in dat proces.

Bij een partij van bijzonder kleine varkens is een groei gen verwijderd. Ze zijn gestopt met groeien op een bepaalde leeftijd. Bij anderen is aan hun DNA gesleuteld om te proberen ze meer vatbaar te maken voor Alzheimer.

Terug in het hoofdkwartier van het bedrijf. Een rij technici hangt over microscopen. Dit is een BGI innovatie: het vervangen van dure machines door mensen. Het wordt handmatige kloning genoemd en is ontworpen om alles sneller en gemakkelijker te maken.

De wetenschapper die de leiding heeft, Dr Yatao Du, legt de techniek uit op een manier die me de rillingen geeft.

"We kunnen klonen op zeer grote schaal," ze verteld me, 30-50 mensen kunnen samen een kloning fabriek vormen."

Een kloonfabriek - een ongelooflijk begrip rechtstreeks geleend van de science fiction. Maar hier in Shenzhen, in een oude schoenenfabriek creëert de opkomende macht een nieuwe industrie.

De schaal van ambitie is onthutsend. BGI is niet alleen werelds grootste centrum voor het klonen van varkens en is ook het grootste centrum voor gen-squencing (genen lezen)

In naburige gebouwen staan rijen gen-sequencers - machines ter grote van koelkasten die 24 uur per dag de code van het leven kraken.

Om de omvang van de operatie te illustreren, het grootste gen-sequencing centrum van Europa is het Wellcome Trust Sanger Institute nabij Cambridge. Het heeft 30 machines. BGI heeft er 156 en heeft zelfs een Amerikaans bedrijf gekocht dat ze maakt.

BGI uitvoerder Wang Jun verteld hoe ze de technologie nodig hebben om nog snellere en goedkopere manieren om genen te lezen kunnen ontwikkelen.

Nogmaals een schaalvergelijking: een recent gelanceerd Brits project streeft naar 10.000 menselijke genoom sequenties. BGI heeft de ambitie om de genomen van een miljoen mensen, een miljoen dieren en een miljoen planten te lezen.

Wang Jun wil graag benadrukken dat al dit werk relevant moet zijn voor gewone mensen door betere gezondheidszorg of lekkerder eten. De BGI kantine wordt gebruik als een testbed voor een aantal produkten uit de labs: alles van zeebaars van tweemaal de gewone grote tot varkens en yoghurt.

I vraag Wang Jun hoe hij kiest om de genen te lezen. Na de schok van het horen van de term "kloning fabriek", komt er een nieuwe bom:

"Als het goed smaakt moet je het uitzoeken," verteld hij me. "Je moet weten welke genen er in die soort zitten."

Soorten die goed smaken is een criteria. Een andere die hij noemt is die van industrieel gebruik - het verhogen van opbrengsten, of voordelen of gezondheidszorg.

"Een derde categorie is als het er schatting uitziet - alles wat er leuk uitziet: panda, ijsbeer, pinguïn daar zou je de genen van moeten uitzoeken - Het is als het digitaliseren van alle prachtige soorten," legt hij uit.

Ik vraag me af hoe het voelt om zulke macht te verwerven in het controleren van de natuur maar direct spreekt hij me tegen.

 "Nee, we volgen de natuur - er zijn veel mensen die sterven van de honger en eiwit tekorten daarom moeten we nadenken over manieren er daar mee om te gaan. Bijvoorbeeld het verkennen van rijst als een soort" werpt de BGI chef tegen.

China is op een traject dat zal leiden tot de opkomst van een wetenschappelijke reus: ze hebben een robot auto op de maan, ze hebben de eer om de snelste computer ter wereld in bezit te hebben en BGI biedt een glimp van wat de industrie kan betekenen in de toekomst voor de biologie.

Bron: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25576718

De volheid van de tijd

Zou Paulus deze ontwikkeling misschien zien als "de volheid van de tijd".

Romeinen 11:25-26

25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat:

Want verder dan dit kan het eigenlijk niet gaan. Er is niet veel fantasie voor nodig om na te gaan waar deze ontwikkeling uiteindelijk toe leid. Mensen zullen geen mensen meer zijn en satan heeft zijn doel bereikt, hij heeft de mensheid "uitgeroeid".

Het lichaam van een mens is de tempel van God en de anti christ zal een gruwel oprichten en in de tempel zetten. Zal hij zelf  een genetisch gemodificeerde "gruwel" zijn of zal de gruwel toch iets aners zijn.

Ik moet bij een gruwel vaak denken aan de wezens van voor de tijd van Noach. Waren dat soms genetische gedrochten? Mengsels van verschillende wezens, half mens, half engel of half dier.

Daniël 11:31
31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

Daniël 12:11
11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;

Matteüs 24:15
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen.

zie ook:
- De komst van genetisch gemanipuleerde monsters - 23-8-13
- Genetisch Armageddon met Steve Quayle - 20-8-13
- Evolutie en de eindtijd alian misleiding - 20-6-12
meer >

maandag 13 januari 2014

Flashmobs tegen christenvervolging succesvol

Ruim 1000 mensen hebben in 25 Duitse steden meegedaan aan een ‘flashmob’ tegen de vervolging van christenen wereldwijd.

Dat vernam het katholieke persbureau KNA zaterdagavond in Berlijn van degenen die privé dit initiatief namen, ondersteund door de interconfessionele hulporganisatie Open Doors. In Frankfurt deden zo’n tweehonderd mensen mee, voor de Keulse Dom waren volgens de plaatselijke ‘domradio’ zo’n zestig personen aanwezig. Een flashmob is een korte spontane bijeenkomst van demonstranten, die meestal vanuit de sociale media ontstaat.

Spontane actie
Harry Weiss van Open Doors, die er in Frankfurt bij was, noemt de flashmob daar een succes. De actie had veel belangstelling bij voorbijgangers gewekt. Talrijke mensen hadden de actievoerders aangesproken en informatiemateriaal meegenomen. In gesprek met de Keulse ‘domradio’ verklaarde een andere mede-organisator van Open Doors dat de spontane actie eraan moet bijdragen om het vaak nauwelijks bekende thema christenvervolging in veel landen van de wereld bekend te maken en te komen tot hulp voor de vervolgden. Jaarlijks verliezen wereldwijd 100.000 tot 150.000 mensen bij christenvervolgingen het leven, meestal door toedoen van islamradicalen.

Atheïsme aan kop
De flashmob onder de slogan ‘stemloos de stem verheffen’ hield ook verband met de bekendmaking van de actuele wereldvervolgingsindex waarmee Open Doors in Duitsland jaarlijks de inperking van godsdienstvrijheid van christenen wereldwijd documenteert en de vijftig landen op een lijst zet waarin christenen omwille van hun geloof het meest worden vervolgd en achtergesteld. In twee-derde van deze landen is de vervolging van christenen vooral door toedoen van het islamitisch extremisme toegenomen. Noord-Korea is echter voor de twaalfde keer op rij de staat waar christenen het meest worden onderdrukt. Het atheïsme staat dus aan de top als het gaat om georganiseerde onverdraagzaamheid.

YouTube: http://youtu.be/VR5ViyBaiG4

Zie ook:
- Wereldwijd zijn er in 2123 christenen vermoord in 2013 voor hun geloof - 10-1-14
- Horde lesbiennes vallen groep Christenen aan - 4-12-13
- Bloedbad Nigeria: 70 Christenen vermoord - 3-12-13
- 'Grootste Moord op christenen in Syrië' Genegeerd - 27-11-13
meer >

zaterdag 11 januari 2014

Ariel Sharon, briljante generaal, verdeeldheid brengende politicus, is overlevenAriel Sharon, de 11e premier van Israël, was als militaire en politieke figuur een indrukwekkende en controversiële figuur - en een gebrekkige reus. Geboren op 26 februari 1928, stierf hij op 11 januari 2014, 85 jaar oud, zonder te zijn hersteld van een acht-jaar oude coma veroorzaakt door een beroerte in 2006.

Sharon was een van de meest gevierde, zegevierende en innovatieve generaal van Israel – en een buitenbeentje. Hij diende in het Israëlische leger vanaf de oprichting in 1948. Hij richtte een aantal van de elite-eenheden op en leidde sleutel operaties in de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 en in de onrustige nasleep. 

Hij kwam naar voren tijdens de aanval op de Sinaï en in Zesdaagse oorlog van 1967 als een briljante militaire strateeg. In de Yom Kippur oorlog van 1993 leidde hij een eenheid die het Derde Egyptische Leger omsingelde, stak de Suez over en sneed zo zijn enorme opmars door de Sinaï naar de Israëlische grens af. Sharon redde het land door te handelen in weerwil van de orders. Een vergeten feit door een dankbare natie die hem prees als een held, hoewel hij betaalde voor zijn actie door niet de top van het IDF commando te bereiken. 

Daarna bracht hij zijn voorhamer stijl en zijn op conflict gerichte natuur in de politiek. Eerst werd hij lid van Likud en werden hem verschillende ministeriële portefeuilles toegewezen onder leiding van Menahem Begin in 1977-1992 en in de eerste administratie van Benyamin Netanyahu in 1996-1999.

Als minister van Defensie leidde hij de IDF naar de overwinning tegen de Palestijnen in de Libanese Oorlog van 1982. Hij dwong Yasser Arafat en de PLO-leiders om hun Zuid-Libanese bolwerken op de Israëlische grens te verlaten en in ballingschap te gaan in Tunesië.

Maar daarna hield de wereld media gesteund door de Israëlische linkse facties hem verantwoordelijk voor het falen in het voorkomen van Libanese falangisten afslachting in de Palestijnse vluchtelingen kampen Sabra en Chatila. Sharon won uiteindelijk een rechtszaak tegen Time Magazine voor smaad, maar de associaties met die gruweldaad bleven hem achtervolgen en dwongen hem vervroegd uit de politiek te gaan. 

In 2000 maakte Sharon een comeback als Likud leider. Toen in 2001, was het volk wanhopig op zoek naar een redder vanwege de non-stop zelfmoordaanslagen en de busverbrandingen van de Palestijnse intifada en kozen hem massaal als premier.

In een operatie van vier maanden die hij lanceerde in 2002, versloeg het IDF het Palestijnse front in een klinkend overwinning. Sharon ging door met de constructie van de verdedigingsmuur langs de groene lijn als een barrière tussen de West Bank. Tenslotte belegerde hij Yassar Arafat, de intifada leider in zijn centrum in Ramallah.

Deze tweede belegering, als de eerste in Beirut twee decennia eerder, eindigde in het vertrek van Arafet – dit keer naar Frankrijk.

In 2005 onderging de havik en dynamische kampioen van Israëlische nederzettingen in de West Bank en Gaza Strip een opmerkelijke transformatie. Onder stormachtige weerstand organiseerde hij de eenzijdige terugtrekking van Israel uit de Gazastrook en verdreef met geweld alle 8000 kolonisten en elke soldaat. Onder televisiecamera’s werden huilende families verdreven uit hun huizen die vervolgens met de grond gelijk werden gemaakt. Veroordeeld voor zijn brute operatie in vele kringen, in het bijzonder zijn eigen Likud, verliet hij de partij en formeerde het centristische Kadima. 

Toen op 4 januari 2006 op weg naar een gemakkelijke herverkiezing voor een nieuwe termijn als premier werd hij plotseling getroffen door een hersenbloeding. Hij raakte in een coma waarvan hij niet meer herstelde. Op donderdag 1 januari begon zijn gezondheid te verslechteren als gevolg van nierfalen. Zijn dokter adviseerde de familie dat een corrigerende procedure te riskant was in zijn toestand en leeftijd. Met al zijn gebreken ging Ariel Sharon, de generaal en nationale leider, heen als een onoverwinnelijke leeuw.

Bron: http://www.debka.com/article/23588/