dinsdag 28 januari 2014

Watchman Video Broadcast - CERN en de anti christ (Nederlandstalige uitleg- belangrijk!)

Een zeer interessante aflevering van de Watchman Video Broadcast met Pastor Mike.

YouTube: http://youtu.be/N69jLUGmjPI

Hieronder volgt een Nederlandstalige uitleg.

Pastor Mike onderzoekt de deeltjes versneller in Zwitserland CERN. http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN

Voor het hoofdkantoor van CERN staat een beeld van Shiva. Shiva is een “beeld” van de anti christ. http://nl.wikipedia.org/wiki/Shiva

Opstanding uit de dood
Van de anti christ wordt aangenomen dat hij een van de koppen van de draak is. De kop die dodelijk gewond raakt maar weer geneest. Men ziet daarin een opstanding uit de dood. Pastor Mike denkt dat ze dat misschien mogelijk willen maken door terug te gaan in de tijd. De tijd heeft een begin en een eind maar als je weer bij het begin kunt beginnen, ontstaat een cirkel. Net zoals de Here zegt: Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het eind.

Dat principe beelden ze uit door de oboeros, de slang die zijn staart opeet. Er ontstaat een eeuwige cirkel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouroboros

Het lijkt of ze het verleden willen kruisen met het heden. De anti christ "was, is niet en zal weer zijn". Misschien willen ze de tijd van de gevallen engelen doen herleven. Of de tijd van de bouw van de toren van Babel doen herleven.

Het lijkt er op dat ze een soort geheim uit het verleden weer willen toepassen in het heden. Zodat de anti christ "was", "dood ging", "maar straks weer zal zijn".

Openbaring 17:8
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door oude genen tot leven te wekken of te klonen. Of wellicht doen ze een ontdekking met de deeltjesversneller waardoor ze een vorm van macht over de materie kunnen krijgen en zijn geest weer tot leven kunnen wekken.

Samengaan hemel en aarde
Het doel lijkt te zijn een samengaan, een kruising, tussen hemel en aarde zodat het eeuwige leven uit de hemel op aarde mogelijk wordt. Zo is de Here Jezus de Zoon van God geboren uit de hemel door maagd op aarde.

Maar de anti christ zal bedrog aanwenden staat in de Bijbel. Misschien zal hij verklaren de, of een, Zoon van de Goden te zijn. Uit de hemel geboren op aarde om iedereen eeuwig leven te schenken, maar in werkelijkheid zal hij geboren zijn uit de afgrond. Iedereen die in hem geloof zal dan aan hem gebonden zijn en dezelfde eeuwige straf als hem ondergaan.

Daniël 8:23-25
23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht – en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. 25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

Openbaring 9:1-2 en 11 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.

11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De gehoornde God
CERN is ook een van de namen van de gehoornde God. Een half mens en half God wezen (zoon van de Goden?). Dat is ook weer een “beeld” van de anti christ. En een van de namen van Shiva is “de vernietiger”. Ook dat is een naam van de anti christ in de Bijbel.

Shiva heeft twee soorten dansen een chaotische en een zachtaardige. Het zijn tegenstellingen. Door het laten botsen van de tegenstellingen moet de anti christ ontstaan. Men wil vernietigen om daarna weer op te bouwen. Zo zien ze de vernietigende kracht van satan als iets goeds. Daarmee maken ze van satan de schepper.

Genetica
Toch lijkt alles te maken te hebben met genen en DNA. De engel uit de hemel wordt gegeven de sleutel tot de put. Is dat soms de sleutel tot het menselijk DNA? De tempel van God. Een mens is geschapen naar het beeld van God.

De koning des afgronds heeft twee namen een Griekse en Hebreeuwse. Het Hebreeuws heeft 22 letters, het Grieks 24. Dat is samen 46 letters wat het aantal Chromosomen van een mens is. Het lijkt wel of de mens, het menselijk DNA, de portal of toegangspoort tot de put is om de engel des afgronds, de anti christ, los te laten. "God zit in je" en "laat de God in jezelf los" zijn veel gehoorde kreten tegenwoordig, ook in de kerk.

Let op de getallen: 9-11 van de Bijbeltekst uit Openbaringen! (Openbaring 9:1 - 11 De vijfde bazuin) De twee torens van het World Trade Centrum stonden geloof ik symbolisch voor de twee eiwit strengen waaruit het DNA is opgebouwd. De aanslag vernietigde symbolisch die strengen en op zijn plaats wordt een nieuwe toren gebouwd. Die nieuwe toren staat voor het samengaan van het hemelse en het aardse. De engel des afgrond, half engel en half mens. http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html

Het getal 9 staat ook voor geboorte. Zoals een vrouw 9 maanden zwanger is. In dit geval dus de geboorte van de anti christ. Zie ook de openingsceremonie van de Olympische Spelen waar symbolisch de anti christ geboren werd. Compleet met reuze baby:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2012/08/de-overduidelijke-occulte-symboliek-en.html

De tijd terug draaien?
Shiva is de God van de dans. Hij is de scheppende God en de vernietiger maar ook een God die gerelateerd is aan tijd. Pastor Mike ontdekte een computerspel genaamd “Shiva The Time Bender”. Het doel van het spel is om de dood te slim af te zijn door de tijd terug te draaien. Dat zette hem aan het denken.

Over de anti christ staat in de Bijbel:

Openbaring 13:3 Het beest uit de zee
3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,

Daniël 7:25
25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

Er wordt wel gedacht dat de vierde dimensie de tijd is. Als je in die dimensie leeft, ben je niet meer gebonden aan tijd. Er staat dat de tijd en (natuur?)wetten in zijn hand worden gegeven voor een bepaalde tijd. Hij zal kunnen doen wat hij wil.

In de Bijbel staat een verhaal over het genezen van een wond en het terugdraaien van tijd:

2 Koningen 20:8-11 Hizkia’s ziekte en genezing
8 Hizkia had Jesaja gevraagd: Wat is het teken, dat de HERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des HEREN? 9 Daarop antwoordde Jesaja: Dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook doen zal wat Hij gesproken heeft: zal de schaduw tien treden vooruitgaan, of zal zij tien treden teruggaan? 10 En Hizkia zeide: Het is gemakkelijk voor de schaduw tien treden omlaag te gaan. Neen, de schaduw moet weer tien treden teruggaan. 11 Toen riep de profeet Jesaja tot de HERE, en Hij deed de schaduw op de treden waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achaz, weer tien treden teruggaan.

Terug of achteruit gaan in de Bijbel
Er zijn veel verwijzingen in de Bijbel die te maken hebben met teruggaan of achterovervallen in plaats van voorover vallen. Voorover vallen betekend God aanbidden. Je valt voorover om God te aanbidden. Achterovervallen lijkt te maken hebben met teruggaan in de tijd, terug naar het oude testament (naar links) in plaats van vooruit naar het nieuwe testament (naar rechts). Terug naar het oude testament betekend terug naar de 10 geboden, veroordeling en de dood. Naar voren betekend juist met genade en eeuwig leven.

Lots vrouw zag om bij de vernietiging van Sodom en Gomorra. Ze zag “terug” naar zoals het was in plaats van vooruit naar wat komen gaat.

Genesis 19:24-25 De verwoesting van Sodom
24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; 25 en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. 26 Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.

Genesis 49:16
16 Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. 17 Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt.

1 Samuël 4:17-18
17 De boodschapper antwoordde: Israël is voor de Filistijnen op de vlucht geslagen; een grote nederlaag heeft het volk geleden; ook uw beide zonen, Chofni en Pinechas, zijn dood, en de ark Gods is buitgemaakt. 18 Toen hij melding maakte van de ark Gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij was veertig jaar richter over Israël geweest.

(De ark Gods zou symbolisch kunnen staan voor het menselijk DNA. Hier is de Ark buitgemaakt door de Filistijnen. Zullen ze in de eindtijd weer de "Ark van God" buitmaken?… Let op het getal 40…)

De tijd wordt in de Bijbel steeds gerelateerd aan de nummer 4 of 40. De nummer vier is dan de vierde dimensie, de tijd dimensie. (hoogte, breedte, lengte en hoogte of tijd…, "God is de allerhoogste") Denk aan het komende Vierde Rijk van het beest dat de hele aarde gaat verwoesten. Dat rijk kan een “niet-menselijk” rijk zijn afkomstig of gerelateerd aan wezens uit de vierde dimensie (gevallen engelen).

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

In openbaringen 12 wordt de draak en zijn engelen op aarde gegooid. 12 Is twee keer 6. Het getal van de anti christ is 666. De zes lijkt gerelateerd aan dat wat van buiten komt en zich mengt met de mensen: http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/11/is-de-anti-christ-een-hybride.html

De Joden kennen nu alleen het oude testament. Hun Bijbel stopt (nu nog) 400 honderd jaar voor Jezus kwam! Ook de kabbala is iets wat stamt uit het verleden (Babel). De Joden zullen je vertellen dat er iets verborgen is in de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel, de wet van Mozes), een geheim uit het verleden.

In het nieuwe testament gaat juist alles om de toekomst. De terugkomst van Jezus en Zijn Koningrijk, het Duizendjarig Rijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

De grote afval
In de eindtijd vind er een grote afval plaats. Wellicht gaan deze mensen op de een of andere manier “terug” door b.v. de anti christ aan te nemen en komen ze zo weer in het oude testament uit. Wat staat er in Johannes 6:66:

Johannes 6:66 De afval in Galilea
66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.

Dat verwijst ook naar de afval die plaats gaat vinden in de eindtijd. Zullen ze de anti christ (666) achterna gaan? Let op er wordt gesproken over “terug”. Ze gingen niet met hem mee vooruit maar terug. Terug naar wat..? Terug naar de tijd van het oude testament, de wet van Mozes?

Als je zelf je aan de wet probeert te houden, laat je een beest in jezelf los! Dat beest wordt losgelaten in de eindtijd en de mensen die Jezus afwijzen zullen hem geloof ik herkennen en aannemen.

Als je zelf de wet wilt volbrengen, onderwerp je jezelf niet aan Jezus, dan wil je winnen van God, dan wil je zelf God zijn en alles zelf willen hebben. Zoals satan Eva beloofd in het paradijs: U zult zijn als God kennende goed en kwaad.

Johannes 18:6 De gevangenneming
6 Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde.
(weer een 6…)

De dodelijke wond van het beest geneest
Pastor Mike denkt dat er iets in het verleden is dat er voor zorgt dat de wond van het beest geneest omdat en wetten en tijden in zijn hand worden gegeven.

Stel je zelf de vraag wat is er in het verleden? Ten eerst de dominantie van de 10 over de mensheid. De 10 geboden, de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, de tien hoorns van het beest of de 10 koningen. Jezus stief om ons van die dominantie te verlossen.

Maar ook de gevallen engelen en de reuzen waren er in het verleden:

Genesis 6:4
4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Let op de term “uit de voortijd”. Een verwijzing naar tijd, iets uit het verleden.

Jeremia 5:14-16
14 Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout en het zal hen verteren.
15 Zie, Ik breng over u een volk van verre, o huis Israëls, luidt het woord des HEREN; een volk van eeuwen is het, een overoud volk, een volk, waarvan gij de taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan; 16 zijn pijlkoker is als een geopend graf, allen zijn het helden.

God brengt ze terug uit het verleden…

In “foute” Bijbelvertalingen deugen de tijdverwijzingen niet. Ze verwijzen naar Jezus als een persoon uit de oudheid maar in de King James Bible juist naar iemand die altijd was, is en zal zijn. De echte Jezus.

Zo staat in de Groot Nieuws Bijbel 1996:

Micha 5:1
1 ‘Maar jij, Betlehem in Efrata,
al heb je in Juda niet veel te betekenen,
toch zul jij iemand voortbrengen,
die namens mij over Israël heersen zal,’
zegt de Heer.
‘In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.’

In de King James staat echter:

Micah Chapter 5:
2 But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.

In de Groot Nieuws Bijbel vertaling wordt verwezen naar een andere Jezus. Want de oorsprong van Jezus ligt niet in lang vervlogen dagen maar Jezus "is", "was", en "zal altijd zijn". Hij is eeuwig. Er wordt dus verwezen naar een andere Jezus wiens dagen uit lang vervlogen dagen zijn…, de anti christ.

Openbaring 17:8
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

Januari = Janus
Nasa lanceerde twee satellieten naar de maan gelanceerd die om de maan gaan cirkelen. De missie is genaand de “Grail Mission”. http://www.nasa.gov/mission_pages/grail/main/index.html

De Heilige graal staat voor de anti christ. Het doel is om hem weer tot leven te wekken. Een van de satellieten werd gelanceerd op december 31, een minuut voor middennacht. De tweede werd gelanceerd 1 januari, een minuut na middennacht. Ze heten Grail-1 en Grail-2.Pastor Mike herinnerde zich wat de naam januari betekend. Het is genoemd naar de Griekse God Janus. http://nl.wikipedia.org/wiki/Janus_(mythologie)

Janus heeft twee gezichten. Daarom is de eerste maand ook naar hem genoemd. Op oud-en-nieuw kijkt men terug en vooruit. Het representeert tegenstellingen! Het botsen of samengaan van tegenstellingen (dat doen ze ook in de versneller!). Ook heeft Janus een sleutel bij zich. Een sleutel waarmee een deur geopend kan worden. De deur naar de put des afgronds waarin de anti christ opgesloten zit. De wond van de anti christ wordt genezen en hij zal weer komen. Hij was, is niet en zal weer zijn.

Openbaring 9:1 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

(“Haar? Dat moet “hem” zijn. Zo staat het ook in de KJB:
1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.)

Janus presenteert het verleden en de toekomst die samenkomen. Ook in de kerk wordt veel over het verleden gesproken. Bijvoorbeeld over de eerste kerk. Men wil het dan net zo gaan doen als in de eerste kerk. Maar Jezus leeft en is natuurlijk altijd. Dus waarom zou je Hem zoeken door je zo te gaan gedragen als in het verleden? Het is een vorm van misleiding om mensen te laten denken dat redding uit het verleden komt. Als straks de anti christ opkomt zullen ze in Hem gaan geloven. Er zijn veel (new age) stromingen die mensen op dat spoor willen zetten.

Janus heeft dus een sleutel en kan een deur openen. Maar van welke deur? Van de put des afgronds?

Job 3:8
8 Wie heeft de zee met deuren afgesloten,
toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?

Judas 1:13
13 wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.

Jesaja 57:20
20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Jesaja 5: 25-30 Het volk uit de verte
25 Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.
26 Daarom heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der aarde; zie, haastig, ijlings komt het. 27 Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert noch slaapt; de gordel zijner heupen wordt niet losgemaakt en de riem zijner schoenen breekt niet; 28 zijn pijlen zijn gescherpt en al zijn bogen zijn gespannen; de hoeven zijner paarden zijn als keisteen en zijn raderen als een wervelwind; 29 zijn gebrul is als dat ener leeuwin en het brult als jonge leeuwen; het gromt, grijpt buit en bergt die, zonder dat iemand redding brengt. 30 Het zal te dien dage over hen heenbruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde, zie, er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken.

De waterkringloop is ook een cirkel. Zo gaat ook de anti christ steeds terug naar het punt waar hij begon. De cirkel van de versneller lijkt te maken hebben met tovenarij, hekserij. Het lijkt wel of men een ritueel uitvoert in een cirkel. Men laat iets botsen en er wordt iets geboren. Volgens dat principe willen ze ook de Nieuwe Wereld Orde tot stand brengen. Men wil de wereld in een enorme chaos storten om daarna de NWO op te bouwen en de anti christ geboren te laten worden.

De deeltjesversneller is precies gebouwd op 46 graden noord. Exact het aantal chromosomen van het menselijk lichaam, de tempel van God. Pastor Mike denkt dat er een poging plaats vind om de deur te openen naar het verleden. Wat zal er uit het verleden komen? Dat wat er al was geweest… de anti christ.

Het evangelie is eenvoudig. De Here Jezus is voor je zonden gestorven en biedt je leven aan in de toekomst, in de hemel! Geloof in hem. Hij is almachtig!

Als ze het verleden tot leven kunnen wekken dan kan de toekomst nooit aanbreken en kan de dag van God nooit aanbreken maar blijven we in een cirkel rond draaien. Dan blijven we hangen in dag 6 (666) en blijven we eeuwig werkslaven (merkteken van het beest) en zal de dag 7, de rustdag van God, nooit kunnen aanbreken!

Ze menen alles onder controle te kunnen krijgen en hebben de illusie dat ze kunnen winnen van God. Ze begrijpen niet dat ze een werkruig zijn in God hand om de aarde te straffen.

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten