woensdag 26 februari 2014

Een nieuw soort kerk "Elevation Church" met massale "spontane" doping. Let op het logo!

Zie: http://www.wcnc.com/news/iteam/How-Elevation-Church-Pastor-Furtick-produce-spontaneous-baptism-246072001.html

Waar is het kruis gebleven en waar kennen we dat “nieuwe” logo ook alweer van?? Juist de vrijmetselarij, de piramide en de ster van David. Het is een piramide met de punt omhoog.

De ster van David bestaat uit twee driehoeken. Eentje met de punt naar boven wat symbool staat voor het aardse en eentje met de punt naar beneden, wat staat voor het hemelse. De twee driehoeken gaan samen en vormen de ster van David.


In de vrijmetselarij gebruiken ze het symbool van de passer en de haakse hoek. Beide staan geloof ik symbool voor de twee driehoeken die samengaan.
 

Uit dat “huwelijk” van beide driehoeken wordt een hybride geboren: een mens half engel, half mens: de anti christ...
Net zoals het huwelijk in Genesis tussen de gevallen engelen en de dochters van de mensen. Daar kwamen kinderen uit voort: hybriden, half engel, half mens, de reuzen:

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Een dergelijk soort huwelijk komt in de eindtijd geloof ik weer voor. Naar dat streven wordt al sinds de bouw van de toren van Babel toegewerkt. Ik geloof dat de piramides in Egypte symbool staat voor dat streven. Een piramide is een driehoek met de punt omhoog. Het zou mij niet verbazen als de bouwers van de piramiden in Egypte de reuzen waren. Die wezens werden geloof ik als Goden en half Goden aanbeden.

Goed om te weten dat David de reus Goliath met een steen dode. Dat beeld staat symbool voor Jezus die de (reus) anti christ in de eindtijd zal doden. Jezus is de steen die de bouwlieden afkeurden. Hij is de steen die de voeten van het beeld van Nebukadnezar vernietigd en de steen die daarna de gehele aarde opvuld:

Daniël 2:34-35
34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.

Amerika
Amerika staat in het teken van dat huwelijks streven. Zie hiernaast het grootzegel van de Verenigde Staten. De topsteen met het "alziende" oog er in, staat voor de anti christ die nog komen moet. Hem wordt macht geven over alle mensen op aarde:

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Het wachten is op de komst van de piramide met de punt naar beneden... Ik geloof dat dat het moment is waarop satan met zijn engelen in de eindtijd uit de hemel wordt gegooid op aarde:
Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Er valt een ster uit de hemel en hem wordt de sleutel van de put des afgronds gegeven. Volgens mij is de ster satan die uit de hemel wordt gegooid op aarde.

Openbaring 9:1-3 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

De engel des afgronds uit de put is geloof ik de anti christ:

Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Dit is openbaringen 9 vers 11. Denk aan de aanslag op de torens van het World Trade Center op 11-9! De aanslag stond geloof ik in het teken van de aankondiging van de komst van de anti christ.

En ja de nieuwe toren van het World Trade Center die nu oprijst in New York in plaats van de oude twee bestaat uit… twee piramides die samen gaan…

Het World Trade Center staat voor het streven van de toren van Babel, een wereldhandel, een Nieuwe Wereld Orde en een wereld leider de anti christ die macht over alle mensen gegeven zal worden.

De kerk van de anti christ
Het is duidelijk dat deze nieuwe kerk met zijn logo in een heel ander licht staat dan het licht van Jezus! De mensen van een kerk met zo'n symbool misleiden mensen bewust. Je vraagt je af welke macht het over mensen krijgt die zich laten dopen in die kerk.

Mensen die zich bewust worden van de naderende eindtijd en het benauwd krijgen, rennen in hun angst in de armen van de verkeerde. Terwijl ze met hun angst Jezus zouden moeten zoeken. Het is een groot gevaar in de aanloop van eindtijd. Daar wil ik iedereen echt voor waarschuwen! Ze komen wel onder de naam van Jezus maar bedoelen een ander...

Lucas 21:8
8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.

Je gaat volgens mij een verkeerde binding aan. Een binding met de anti christ die komt en niet met Jezus. Vergelijkbaar met katholieken die een binding aangaan met de Paus als “plaatsvervanger van Jezus” in plaats van met de echte Jezus. Ze zullen bedrogen uitkomen.

In deze nieuwe kerk worden mensen massaal gedoopt maar je laten dopen wil volgens mij niet zeggen dat je dan automatisch gered bent. Als mensen zich zelf zouden kunnen redden door een handeling te ondergaan zou iedereen zich zelf redden. Maar genade en geloof is een gave van God en niet van mensen.

Efeziërs 2:8-10
8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/06/deel-2-het-moderne-babel-en-de-anti.html
Is de anti christ een hybride? - 30-11-13
Elfde hoofdstuk van de Bijbel en de aanslag op de Twintowers
WVB: The Square And The Compass Part 1 - 9-10-12
WVB: The Square And The Compass Part 2 - 17-10-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten