dinsdag 4 februari 2014

Het beeld van het beest wat een geest krijgt: een geest uploaden in een computer?

Google heeft weer een nieuw bedrijf aangekocht: DiepMind:
http://theconversation.com/what-does-google-want-with-deepmind-here-are-three-clues-22569

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. Ik vind het maar een griezelige ontwikkeling. Als je de computerkracht van Google koppelt aan kunstmatige intelligentie wat krijg je dan? Een wereldomvattend computersysteem dat kan denken als een mens? Het zou mij niet verbazen als het doel van Google of het internet straks iets heel anders blijkt te zijn dan ze ons altijd willen laten geloven.

Ook zijn ze druk bezig met een koppeling te leggen tussen hersenen en computers. Wat als je met je hersenen contact kunt leggen met een computer of andersom. Niet de computer in jou, maar jij in de computer terwijl je lichaam door blijft leven. Als je je geest kunt uploaden in een computer die kan denken als een mens? Als we ons allemaal aan kunnen sluiten op internet? Dan zijn we allemaal een en delen we alles met elkaar. Dat wordt een grote wereldwijde orgie. Geen liefde maar lust.

In de Bijbel is sprake van een beeld dat een geest krijgt en kan spreken:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
 

Een beeld dat gaat spreken en maken dat iedereen die het beeld niet aanbid wordt gedood. Soms zie je hoe duizenden katholieken een houten beeld aanbidden van Maria. In hun fantasie komt dat beeld tot leven. Wat als zo’n beeld ineens tot de mensen gaat spreken? Als de fantasie tot leven komt, dan is elke begeerte binnen handbereik. Wat staat de wereld te wachten?

Wat zal sterker blijken te zijn: je liefde voor God of je liefde voor lust!

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.
 
Openbaring 20:1-6 Het duizendjarig rijk
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.

Zie ook:
- Technion Wetenschappers ontwikkelen geavanceerde biologische computer - 13-6-13
- Waanzinnig kleine ARM Freescale chip brengt het “internet van de dingen” in je lichaam - 5-3-13
- The Internet of Things (het internet van de dingen) - 1-1-13
- Russische wetenschappers dichterbij het creëren van kunstmatige intelligentie - 29-8-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten