zaterdag 22 februari 2014

Het is een vreemde tijd: een greep uit het nieuws

Bijna al het nieuws staat tegenwoordig in verband met de komst van Nieuwe Wereld Orde, de anti christ en het merkteken van het beest.

- Een CIA-agent gevangen bij de protesten in Oekraïne
http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/02/cia-agent-captured-in-ukraine-helping-ukranian-protesters-video-here-2450486.html

De protesten in de Oekraine lijken veel te extreem uit de hand te lopen. Is dit het werk van die wereldwijde samenzwering achter de Nieuwe Wereld Orde? Er is wel een Amerikaanse CIA agent opgepakt.

- EPA wil meeste houtkachels verbieden:
http://www.trunews.com/epa-cracking-wood-stoves-2/

Het merkteken van het beest kan heel goed te maken hebben met een koolstofbelasting. In het kader van dat beleid wil men geloof ik houtkachels verbieden. Het lijkt meerdere doelen te dienen.

Zo willen ze denk ik de mensen doen geloven dat er een milieuprobleem is als gevolg van de koolstofuitstoot (anders zouden we dat toch niet verbieden?). Ten tweede wordt iedereen verplicht apparatuur te gebruiken die de koolstofuitstoot meetbaar maakt. En ten derde wordt iedereen afhankelijk van de brandstofleveranciers van de Nieuwe Wereld Orde. Je kunt straks niet zomaar meer zelf hout verbranden.

Alleen de Nieuwe Wereld Orde zal zo geld verdienen aan de belasting op koolstof en de verkoop van de brandstof en de apparatuur. Een ander voordeel is dat er dan niet een concurrent machtig kan worden en het tegen hun op kan gaan nemen. Ze hebben een wereldwijdde monopolie. Maar het gaat ze niet om het geld, het gaat satan uiteindelijk om de zielen van de mensen.

Het heeft als voordeel dat men dan macht heeft over een persoon door zijn brandstoftoevoer af te kunnen snijden en het is een dwangmiddel om het merkteken van het beest aan te nemen. Zonder het merkteken kun je niet meer kopen en verkopen. Misschien wordt daar ook het verwarmen van je huis onder verstaan. De mensen zonder merkteken zullen in de kou komen te zitten, zonder eten.

- Walmart rolt gezichtsherkenningsysteem uit in winkels om klanten te identificeren:
http://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2014/02/walmart-rolling-out-facial-recognition-system-to-identify-customers-2450866.html

Er is geen plek meer op aarde om te vluchten. Alle winkels en al het eten wordt gecontroleerd door de Nieuwe Wereld Orde. Je zult als weigeraar van het merkteken nergens meer terecht kunnen en overal herkent worden.

- Zomereditie Awakenings loopt tegen grenzen aan en breidt uit
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3600558/2014/02/21/Techno-festival-Awakenings-loopt-tegen-grenzen-aan-en-breidt-uit.dhtml

Het lijkt allemaal zo onschuldig een popconcert met de naam "Awakenings". Maar het is alles behalve dat! De naam "Awakenings" komt van Awaken wat "ontwaken" betekend. Het is een term uit de New Age, de religie van de anti christ. Het belooft de mensen een "verlichte toekomst". De gemene God van het Christendom heeft de mensen dat al die tijd willen onthouden. Je hebt vrijheid verdient!
http://www.niburu.nl/et/5179-wat-alle-religies-miljarden-mensen-mogen-uitleggen

Want God heeft zeker wel gezegd...:

Genesis 3:1-5
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
(ogen geopend = awaken)

Een concert met zo'n naam staat in verband met de komende leugen en misleiding die over de wereld gaat komen. U zult zijn als God, beloofde de slang Eva. Maar ze ontvingen geen eeuwig verlicht leven maar juist de dood en duisternis!

De anti christ komt als een engel van het licht. Zal hij de mensen soms eeuwig leven beloven? Het zal blijken dat iedereen die zijn merkteken ontvangt juist eeuwige straf krijgen!

Openbaring 14:6-13 De aankondiging van het oordeel
6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
8 En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Het is geen ontschuldig popconcert... Bedenk dat satan als een soort "muziekengel" was geschapen. Muziek wordt gebruikt om de mensen te misleiden. Mensen die naar een popconcert met zo'n naam gaan, geven onbewust toe aan de roep. Als dan de anti christ komt, hebben ze geen verzet meer en gaan ze voor de bijl. Ze willen muziek, feest en verlichting hebben... De val is bewust opgezet. Alles is gericht op hebberigheid, lust en kopen. Het staat haaks op wat de wet van God zegt:

Matteüs 22:34-40 Het grote gebod
34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Je gaat niet naar zo'n concert om God te eren en van je naaste te houden als van je zelf. Mensen gaan er heen voor de eer die van mensen komt, om zich zelf te bevredigen en voor zich zelf verlichting te zoeken.

En zo staat bijna alles wat ons tegenwoordig omringt in het teken van de komst van de anti christ en het merkteken van het beest! Het is een tijd om waakzaam te zijn, in de Bijbel te blijven en de wapenuitrusting van God aan te hebben!

zie ook:
- Reclamefilm: wordt de wereld voorbereid op de komst van de leugen en de misleiding? - 19-12-13
- Mind controle en manipulatie op de televisie
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten