maandag 17 februari 2014

HSBC Bank: je DNA als je ID

YouTube: http://youtu.be/molSusMkbvc

Het merkteken van het beest zou wel eens met je DNA te maken kunnen hebben. Het merkteken is geloof ik meer dan bijvoorbeeld een chip of ander mechanisme waarmee je kan kopen of verkopen. 

http://www.bbc.com/future/story/20140209-why-i-want-a-microchip-implant

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7065:waarom-ik-een-microchip-wil&catid=37:wereld&Itemid=50

Nee het merkteken van het beest is meer. Het zegt geloof ik iets over je zelf, je lichaam. Of je “net zo geworden bent als” het beest, de anti christ. Het idee is dat er werkelijk iets aan je lichaam, je DNA, veranderd als je het merkteken van het beest ontvangt. Je bent daarna geloof ik nooit meer dezelfde. Er is geen weg terug. 

Je lichaam is een tempel van God

1 Korintiërs 6:19-20
19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald.

Als je DNA veranderd, ben je geloof ik niet meer een mens zoals God je geschapen heeft. Je lichaam is dan geloof ik meer een soort van afgodentempel geworden. Als je DNA van een beest in je lichaam zou inbrengen, plaats je als het ware een beest (een gruwel) in je tempel. God zal zo’n tempel geloof ik voor eeuwig verlaten. Je zult daarom denk ik dezelfde straf ondergaan als satan en zijn engelen.

Daniël 11:31
31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

Matteüs 25:40-46 Het oordeel van de Zoon des mensen
40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Kopen en verkopen
Zonder het merkteken, de naam van het beest of zijn getal (666) kun je niet meer kopen en verkopen:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als je het merkteken aanneemt, zou het wel eens iets kunnen veranderen of toevoegen aan je DNA. Als je dan iets koopt of verkopen wilt, zal je DNA, of een markant stukje er van, worden gescand. Je DNA zou dan je identificatie bewijs zijn. Je ID-pas.

De anti christ heeft een enorme aantrekkingskracht!
Je denkt misschien dat je nooit zo iets in je lichaam toe zal laten. Maar geloof maar dat er van de anti christ en het merkteken een enorme aantrekkingskracht uit zal gaan! De begeerte die de anti christ op de wereld los zal laten is sterker dan mensen. Er komt een leugen en een dwaling. Je hebt de kracht van het geloof in de waarheid van Jezus nodig om dat te kunnen weerstaan:

2 Tessalonicenzen 2:9-12 De wederkomst des Heren
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

http://eindtijd-update.blogspot.nl/2012/01/de-anti-christ-als-een-engel-van-het.html

De grote verdrukking
Als het merkteken komt, ontstaat er geloof ik een hele akelige situatie in de wereld. Want ik denk dat de mensen die het merkteken ontvangen, zullen geloven dat ze betere mensen zijn geworden. Ze zullen vinden dat ze Goddelijke mensen zijn geworden, moderner, beter, vul maar in... Ik denk dat ze zullen vinden dat ze het toppunt, het einddoel van de evolutie zijn. De mensen die overwonnen hebben en waardig zijn om het merkteken te ontvangen. En men zal hun misschien eeuwig leven beloven.

Daarna zullen ze denk ik met enorme minachting en haat op de “oude” mensen die het merkteken weigeren, gaan neerkijken en hen gaan zien als een soort beesten. Mensen die niet instaat zijn normaal na te denken, die zich laten leiden door dierlijke gevoelens e.d. Mensen die niet in staat zijn door mind controle te kunnen prikken.

Zulke mensen verdienen het om misleid te worden (terwijl ze zelf misleid worden…!) en te worden gedood. Ze staan het geluk van anderen in de weg. Door deze mensen ontstaan altijd de oorlogen en dreigt de planeet vernietigd te worden. Dit zijn mensen die zich laten misleiden door kinderlijk geloof in God en religie zaken. Terwijl de bewijzen toch voor je ogen zichtbaar zijn in de vorm van de anti christ! En toch dringt het nog steeds niet bij deze mensen door. Ze zullen het nooit leren…

Lees eens dit artikel op Niburu:
http://www.niburu.nl/et/5179-wat-alle-religies-miljarden-mensen-mogen-uitleggen
(het mooiste wat ons allemaal is onthouden door enkelingen die ons in de angst willen houden...?
Is dit en vorm van demagogie? Het is allemaal de schuld van de anderen... die niet mee willen werken. Let ook even op de overdrijving "Miljarden mensen" en "enkelingen". Het zijn er maar zo weinig en wij onschuldige misleide miljarden zijn met zoveel... dan moeten de "enkelingen" wel ongelijk hebben denk je automatisch.)

Als je andere mensen als minderwaardige soort beziet, als dieren en beesten, dan is de drempel verlaagt om te ze doden. Dat kennen we b.v. uit de tweede wereldoorlog en de islam. In de islam worden ongelovigen gezien als beesten, zwijnen en apen e.d. De gelovigen hebben de opdracht om ze te doden. Je moet ze niet bezien als je “medemens”.
http://www.uitgeverijegmont.be/index.php?route=product/product&product_id=45

Het stomme is dat ik geloof dat de mensen die het merkteken (van het beest) aannemen juist zelf letterlijk beesten zijn geworden.

De “verbeterde”, “nieuwe”, “Goddelijke” mensen zullen de “oude” mensen die het merkteken weigeren met alle middelen willen uitroeien! Een enorme slachting zal losbarsten: de grote verdrukking. Kinderen zullen hun ouders aangeven en ouders hun kinderen.

Marcus 13:12-13 Rede over de laatste dingen
12 En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Openbaring 20:4
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Gevallen engelen, DNA van vroeger
Het vreemde DNA kan ook alles te maken hebben met gevallen engelen. In de tijd van Noach voor en ook na de zondvloed kwamen gevallen engelen naar de aarde en kruisten zich met mensen. Daaruit kwamen kinderen voort: de reuzen. Half engel, half mens.

Het idee is dat die gevallen engelen in de eindtijd weer naar de aarde zullen komen. Al of niet vermomd als buitenaardsen. Ze zullen zich geloof ik dan voordoen als de Goden, de scheppers van de mensen. En ik denk dat ze de anti christ als de Zoon van de Goden zullen presenteren, de redder van de aarde! Hij zal een hybride zijn, half engel, half mens. Een Zoon van de Goden.

De anti christ zal geloof ik zijn als een engel van het licht en samen met de valse profeet de mensen misleiden. Misschien zullen ze een soort opwekkingswonder laten plaats vinden zodat het lijkt of hij uit de dood op staat, of is opgestaan. Hij zal misschien iedereen eeuwig leven beloven.

Openbaring 13:3-8 Het beest uit de zee
3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Er zal een beeld worden opgericht wat iedereen zal moeten aanbidden:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De mensen die het beeld aanbidden zullen een merkteken ontvangen. Misschien dat je door het merkteken aan te nemen je DNA veranderd en je net zo wordt als de anti christ, een engel van het licht. Maar in werkelijkheid ben je dan een beest geworden. Je bent geen mens meer. En God woont niet in een beestentempel.

Liefde of Lust
Hoe het precies zal zijn is nog niet bekent. Je kunt er hele scenario’s bij bedenken. Luister eens naar deze video:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2014/02/best-forensic-scientists-prove-all-human-dna-is-corrupted-with-hybrid-nephilim-dna-and-sasquatch-is-nephilim-death-threats-and-bombs-erupt-shocking-videos-2458784.html

Maar misschien heeft het DNA er wel niets mee te maken en gaat het allemaal totaal anders. Toch lijkt het me belangrijk om de ontwikkeling gaten te houden. Er is veel te doen op het gebied van genetica en de “verbetering” van de mens. Het lijkt of men zoekt naar een manier om eeuwig te leven en Goddelijk te worden om zo van God te kunnen winnen.

Daarom was er volgens mij ook zo’n ophef in de media over de moord op die vrouw in Friesland en het opsporen van de dader middels zijn DNA. Ze willen dat er een roep ontstaat om van iedereen het DNA af te nemen en op te slaan in een databank onder het mom van een “goed doel”. Niemand zal meer anoniem zijn.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3353505/2012/11/25/Een-DNA-databank-Ik-zeg-doen.dhtml

Ik geloof dat de Here de gemeente van gelovigen voor het begin, of in ieder geval voor de invoering van het merkteken, weg zal nemen van deze aarde. Maar er zullen veel mensen achterblijven die met de leugen en de misleiding, de valse profeet, de anti christ en het merkteken van het beest zullen worden geconfronteerd.

Weet dan welke keus je maakt! Begeerte en lust of de liefde voor God? Als je het merkteken ontvangt, ben je voor eeuwig verloren! Vertrouw op Jezus, Hij heeft de dood overwonnen!

Openbaring 14:9-13 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Zie ook:
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten