vrijdag 7 februari 2014

Watchman Video Broadcast Het Vierde Rijk deel 20 - Nederlandstalige uitleg

Weer een facinerende aflevering van Pastor Mike Hoggard over de komst van de anti christ.

YouTube: http://youtu.be/BAOJF23tNbY

Hieronder heb ik het in het Nederlands zo goed mogelijk proberen uit te typen. Het is wel een wat lange tekst maar zeker de moeite waard om kennis van te nemen. Het is zoals in het boek Daniel staat:

Daniël 12:8-9
8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? 9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.

Het lijkt of stapje voor stapje de verzegeling wordt verbroken en de puzzelstukken op hun plaats vallen. Maar als straks de puzzel compleet is, mag je bidden dat je het niet hoeft mee te maken!


Watchman Video Broadcast 01-26-14: Het Vierde Rijk deel 20, Machten deel 14, Elementen van toorn deel 4

Pastor Mike gaat verder met het verhaal over CERN, de gehoornde God, tovenarij en teruggaan in de tijd e.d. Pastor Mike illustreert het idee van een cirkel die gesloten wordt met een kabel waarvan beide einden elkaar raken.

Een uitgestrekte kabel met een begin en een eind is de manier waarop wij tijd zien. Tijd heeft een begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En tijd heeft een eind. Jezus zegt in openbaringen 10 dat er geen tijd meer zal zijn:

Revelation 10:6
6 And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:

In de NBG 1951 staat:

Openbaring 10:6
6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn,

Jezus zelf is het begin en het eind, de Alfa en de Omega. Gelovige mensen kijken uit naar het einde.

Openbaring 22:13
13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

In de Bijbel is Genesis het begin en Openbaringen het eind. Aan het eind van Openbaringen wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beschreven. De oude aarde en de oude hemel die gebonden zijn aan tijd zullen verdwijnen en de zee was niet meer.

Openbaring 21:1
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Jezus was, is en zal altijd dezelfde zijn. God overziet het geheel van de complete menselijke geschiedenis. God heeft van alles al bepaald hoe het zal gaan.

Wetenschap geloofd dat tijd lineair is, maar de wetenschap geloofd ook dat tijd gebogen (time warp) kan zijn. Je zou dan het verleden kunnen koppelen met het heden. Op dat moment wordt tijd een cirkel die almaar in zich zelf door blijft gaan. Uit alle informatie blijkt duidelijk dat men bezig is om iets uit het verleden terug te willen brengen in het heden.

Normaal gaan we altijd vooruit, maar zij willen achteruit. Zoals ook in de Bijbel vaak verwezen wordt naar iets wat teruggaat of achteruit gaat (zie vorige aflevering).

Er zal geen zee meer zijn
Maar waarom staat er “en de zee was niet meer”:

Openbaring 21:1
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Daarvoor gaan we naar Prediker:

Prediker 1:7
7 Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer.

Prediker 1:9-10
9 Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10 Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren.

Tijd wordt hier gezien als een soort cirkel. Zo wordt de zon genoemd. Welke vorm heeft de zon? Als een cirkel en het heeft ook een cirkelvormige omloop. Zo ook de zee, de waterkringloop. Het is eigenlijk hetzelfde als “wat geweest is, dat zal zijn”.

Er is iets uit het verleden dat gebracht wordt naar de toekomst. En in openbaringen 21:1 wordt de zee genoemd. Dit is wat Pastor Mike daarom in de Bijbel ziet: aan het eind van de tijd zal God de cyclussen stoppen. Zo is de zee een cyclus maar het zal een eeuwige, altijddurende toestand worden zonder tijd. Daarom staat er dat de zee niet meer zal zijn(?)

(Vertaler: tijd = verandering. Als tijd stopt, veranderd er niets meer en zal het zijn zo als het is. Die toestand is daarom eeuwig.)

Ouroboros
Pastor Mike laat een symbool zien dat de tijdcirkel beschrijft: de slang die in zijn eigen staart bijt. De Ouroboros: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouroboros

Het staat voor een eeuwige cirkel. De staart en de kop representeren de negatieve en positieve polen. Het beest heeft vier poten. Dat staat symbool voor een aardse presentatie van de hemelse sfeer: de vierde dimensie. (Lengte, breedte, diepte en hoogte. Hoogte representeert de hemelse dimensie).

De staart staat ook symbool voor het mannelijke en de bek voor het vrouwelijk. Het vrouwelijke representeert dan alles hier op aarde, het zwakke, passieve deel. Het mannelijke representeert altijd het actieve, sterke deel. Het representeert de Zonen van God en de dochters van de mensen zoals in Genesis 6:

Genesis 6:1-2 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.

(De mensheid, gezien als het vrouwelijke, wordt hier “verkracht” door het mannelijke, de engelen. De vrouw kan ook gezien worden als een hoer. Babylon, de moeder van de hoeren. Zo wordt Israel gezien als een vrouw die ten huwelijk wordt genomen door God.

Die verkrachting wordt volgens mij vandaag steeds weer ritueel herhaald. Uit de verkrachting moet wordt de anti christ geboren worden.

Zo is de komende ineenstorting van deze aarde een soort van rituele verkrachting van waaruit de Nieuwe Wereld Orde en de anti christ geboren gaat worden. Het klinkt misschien wat grof maar dat is volgens mij de manier waarop zij er tegen aankijken.

Satanisten voeren zulke rituelen uit in een cirkel om in contacten komen met boze geesten. Dat zullen dan misschien dezelfde boze engelen zijn uit Genesis. En daar heb je een “tijd warp”. Het verleden maakt op dat moment contact met het heden! Nu wil men dus die boze geest van de anti christ, die dus al eerder was, tot leven wekken. Dat alles speelt zich altijd af in een cirkel, een soort portal of deur.

Openbaring 9:1 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.)

Pastor Mike gaat verder:

Zo zal het mannelijke, sterke, actieve deel zich mengen met het vrouwelijke, passieve deel. Het ijzer zal zich mengen met de klei:

Daniël 2:43
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Maar waar zijn dan die Zonen van God? Die zijn volgens Pastor Mike terug in de tijd. Het zijn de engelen van Genesis 6. Het idee is om ze te brengen naar het heden. Daar staat het symbool van de Ouroboros voor.

De negatieve en positieve kant is ook vergelijkbaar met de polen van de aarde. Er wordt gesproken over een poolverschuiving. Noord wordt zuid en zuid wordt noord? Ook wordt er gesproken over een paradigmaverschuiving: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigmaverschuiving

Er zal dan een dramatische verandering in het realiteitbeeld van mensen ontstaan. De realiteit gaat op zijn kop. Iets zo groot en fenomenaal dat het letterlijk alles veranderd op aarde. Niks zal meer zijn zoals je altijd dacht dat het was.

Maar God heeft een plan voor zijn mensen! Ze zullen er aan ontsnappen! De veranderingen zullen de gelovigen niet veranderen en niet misleiden. Maar als de gebeurtenis plaats vind dat het verleden contact maakt met het heden dan zal dat de mensen die de waarheid van de Bijbel afwijzen wel misleiden!

CERN
Alles wat CERN doet, is gerelateerd aan tovenarij (een ritueel in een cirkel). De deeltjesversneller CERN in Zwiterland (cirkel) is precies gelegen op 46 graden noord! 46 Dat is ook het aantal woorden wat satan sprak (King James Bible) tegen Eva, maar ook de 46 woorden die men sprak in Genesis 9 toen ze de toren van Babel gingen bouwen. Verder werd over de tempel 46 jaar gebouwd en waren de zuilen in de tempel Jakins en Boaz, 23 el hoog. Samen is dat 46. Bovendien komt het getal ook altijd veel voor in de vrijmetselarij.

Het getal heeft alles te maken met de mensheid. We hebben namelijk 46 chromosomen waarin ons DNA is opgeslagen. En “ze” zullen zich mengen met het zaad (DNA) van de mensen staat in de Bijbel. Er zijn experimenten gaande in de magische cirkel van CERN die volgens Pastor Mike alles te maken hebben met het openen van iets dat is opgesloten. Zodat het verleden kan samengaan met de toekomst.

Tovernarij in de cirkel
Heksen maken cirkels, wat ze ook doen. Normaal lijkende vrouwen voeren satanische rituelen in cirkels uit. Ze hebben verder een hele reeks regels waaraan ze zich moeten houden tijdens die rituelen, maar altijd is het in een cirkel.

Denk ook aan religies die gebruik maken van cirkels. Bijvoorbeeld de tovenarij van de islam. Kijk naar een foto van de aanbidding in een cirkel rond de zwarte doos in Mekka: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mekka

(De mensen zijn de vrouw, de zwarte doos staat voor de gevallen engel. Er wordt hier gehoereerd met gevallen engelen of boze geesten. In Gods ogen zou je kunnen denken dat de mensen zich dus aan een afgod geven als hoer. Het levert de mensen schijnbaar wat op. En het speelt zich dus af in een cirkel. In de eindtijd hoereren de mensen geloof ik letterlijk met gevallen engelen! Ze mengen zich met elkaar, maar zullen geen samenhangend geheel vormen.

Al die religies, boeddha, de katholieke kerk met zijn paus, de islam enz…, stammen volgens mij allemaal uit de tijd van Babel. Boeddha is denk ik een overlevering van een gevallen engel uit de voortijd of een kind van een gevallen engel. Het boeddhisme misleid mensen door ze te laten geloven dat men het zelf kan, maar geen mens zal dat ooit zelf kunnen. Het is pure misleiding.

Al die religies komen allemaal op het zelfde neer. Ze aanbidden geloof ik een gevallen engel of het kind er van, de anti christ. De paus is een prototype van de anti christ.)

Bij de islam is het zo dat als je niet een keer naar Mekka bent geweest en dat ritueel in de cirkel hebt uitgevoerd door 7 keer rond de zwarte doos te draaien, je niet naar het paradijs kunt. Anders ga je naar de hel. Als je niet de kring loop, zal de God niks voor je doen. Als jij niet dit, dan niet dat… Dat is tovenarij.

Heksen
Hier een paar voorbeelden van wat heksen geloven. Als je magie wilt uitvoeren moet je een cirkel maken. De cirkel zal je beschermen. De cirkel wordt ook gezien als het symbool voor het universum. De cirkel is de toegangspoort tussen werelden. Geestelijke en lichamelijk toestanden komen samen en geven je de mogelijkheid om met geesten contact te leggen en spellen uit te spreken en rituele en ceremonies uit te voeren. Die andere wereld wordt ook gezien als de wereld van de Goden.

Volgens de heksen moet eerst de deur of poort gemaakt worden (de cirkel). Door de cirkel te maken wordt de tijd kortgesloten. Zo ontstaat een tijdlus en kun je in contact komen met het verleden, de boze geesten van vroeger. Je kunt de toegangspoort niet maken zonder de cirkel.

Volgens de heksen moet je wel alles heel precies zeggen en uitvoeren anders werkt het niet. Ze roepen ook de vier windstreken aan. Die vier staan symbool voor de onderwereld, de vierde dimensie. Het doel van heksen e.d. is om die geesten aan te roepen en zich met hen te verbinden (gelovigen zijn aan Jezus gebonden...)

De Bijbel verklaart de cirkel
God heeft in de Bijbel al verteld hoe het allemaal zal plaats vinden. God overziet het geheel van de tijd. Bijbel verklaart waar het om gaat in cirkels:

Jesaja 40:22
22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

Job 22:14
14 Wolken omhullen Hem, zodat Hij niet ziet;
Hij wandelt langs de kring des hemels!

Psalm 19:6-7
6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt,
jubelend als een held om het pad te lopen.
7 Van het ene einde des hemels is haar opgang
en haar omloop tot het andere einde;
niets blijft verborgen voor haar gloed.

Spreuken 8:27
27 Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar;
toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan,

Uit deze Bijbelgedeelten blijkt dat God niet gebonden is aan tijd, Hij is buiten de cirkel van de tijd. God heerst er over. Hoeveel tovenarij er ook is en hoe slecht de boze geesten ook zijn, als God beslist dat het niet gebeurd, gebeurd het niet. Maar het heeft allemaal een doel en vormt een onderdeel van het plan van God.

Volgens God is de aarde en de hemel een cirkel. De sterren lopen in een cirkelbaan. De zon is een cirkel, in de diepte is een cirkel. Er is een symbool waarbij twee cirkels samengaan, het oneindigheidteken: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oneindigheid

Het representeert de cirkel van de hemel en de cirkel van de aarde, of onderwereld, die botsen en samengaan. Het verleden en de toekomst komen samen.

Genesis 1:14-19
14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; 15 en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. 16 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 17 En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, 18 en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. 19 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

God laat hier zien hoe de dingen zijn in het universum. Alles heeft de vorm van een cirkel en representeren tijd: vaste tijden, dagen en jaren. Lente, zomer, herfst, winter gaan in een cirkel rond. De cirkel van de tijd.

(Het lijkt wel of we in een gigantisch klok leven. Of de tijd begon te tikken toen alles ijdelheid werd.

Prediker 1:2-11 Alles is ijdelheid
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid! 3 Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? 4 Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. 5 De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. 6 De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. 7 Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. 8 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. 9 Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10 Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. 11 Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

Een klok is een cirkel. Ik denk dat op de een of andere manier het getal 666 ook te maken heeft met een cirkel. Satan weet dat hij weinig tijd heeft…

Openbaring 12:12
12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.)

De kringloop
De rondreizende richter:

1 Samuël 7:16
16 Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa, en richtte Israël op al deze plaatsen;

Samuel kun je zien als Jezus, de zon die een kringloop maakt. En niets blijft voor zijn licht verborgen. De Bijbel beschrijft hier het universum waarin we nu leven.

(Het leven hier lijkt een afspiegeling van wat komen gaat. Zoals we hier leven met de zon, zo is God straks in de hemel de zon voor ons:

Openbaring 21:23-25
23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. 24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn;

Openbaring 21:5
5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.)

Zo zijn ook generaties een kringloop. De ene gaat, de andere komt. In “generatie” zit het woord “genen”. In een cirkel betekend dit dat de ene gen in uit het veleden komt en de andere in het heden bestaat en samengebracht worden.

Ook de wind is een kringloop of cirkel. Je kunt weer vier onderdelen tellen. De vier verwijst dan naar de vierde dimensie.

Prediker 1:6 Alles is ijdelheid
6 De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug.

De film Looper
Als de tijd uit het verleden het heden raakt, zal er iets gebeuren. Veel films lijken te verwijzen naar de tijdcirkel om het idee in de hoofden van mensen te planten

(mensen zoeken redding in iets uit het verleden, b.v. een terug naar de natuur gevoel. “Biologisch” geteelde groente e.d. is zo’n idee volgens mij. Een hang naar dingen van vroeger om het nu beter te krijgen. Terwijl redding juist in de toekomst ligt en niet iets is wat je in het verleden kunt zoeken Vroeger was het niet beter dan het vandaag, dat is misleiding. Maar ze spelen handig op zo’n trend in om dat idee te bevestigen. Straks komt de anti christ, iemand van vroeger, en ze zullen hem aannemen als hun redder. Ze hadden zich al aan dat idee “overgeven”)

Er is een film genaamd Looper:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Looper

Let ook op het symbool dat gebruikt wordt voor de film. Het symbool lijkt ook op een 8. De 8 is het getal dat staat voor een nieuw begin. Het staat ook de anti christ:

Openbaring 17:11
11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

Wat ze proberen te doen is een tijdlus te maken. En het beest zal voor een tijd de “tijden en wet” in zijn macht gegeven worden:

Daniël 7:25
25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

Op welke dag verteld God Abraham om zijn Zoon te besnijden? De achtste dag. Het staat voor een nieuw leven en een nieuw begin.

Zo bestaat een week uit 7 dagen. De eerste dag van de nieuwe week is dus de achtste dag. En zo bestaat het leven en de aarde 7 duizend jaar. De laatste duizend jaar is het duizendjarig rijk van Jezus en dan zal de tijd stoppen. Daarna komt de achtste dag en die dag zal eeuwig zijn.

Terug naar de film Looper. Er zit een ingewikkelde tijdlus in. In de zin van als je terug gaat in de tijd en je dood iemand in het verleden dan kun je hem in de toekomst niet meer tegen komen? Of als je terug gaat naar het verleden en je opa dood, hoe kun je dan nog ontstaan in de toekomst? Let ook op hoe ze beide een tegengestelde kant op kijken. Links en rechts, verleden en toekomst, de ene is oud, de andere is jong, Face your past en fight your future.

Zo zijn er meer films rond dat thema. Het heeft allemaal ten als doel te wijzen op de komende huwelijk tussen het ijzer en het leem, de Zonen van God met de dochters der mensen. De anti christ is de hybride die geboren wordt uit dat huwelijk.

Het idee van een tijdlus wordt zo in het onderbewuste van mensen geleerd zodat straks het idee niet meer vreemd is voor mensen en ze het aannemen.

In de film The Matrix komt de persoon er achter dat als hij in het verleden terugkeert hij de uitkomst van de toekomst kan veranderen.

Jezus was, is en zal altijd dezelfde zijn!
In de Bijbel echter staat het verhaal van Jezus. En Jezus was, is en zal altijd dezelfde zijn! Satan heeft wellicht het arrogante idee dat hij de toekomst zal kunnen veranderen. (Misschien zien satan en zijn engelen het als de manier om te ontsnappen aan het oordeel… de mensheid als toegangspoort wordt daarvoor misbruik. Dan kunnen ze misschien voor eeuwig in hybride mensenlichamen wonen op aarde.)

Cirkels zijn ook aanwezig als de natuurlijk openingen van een lichaam. Het zijn ook toegangspoorten… Als de poort van de mond open gaat, komen er woorden uit…

De cirkel van CERN heeft alles te maken met deeltjes maar ook met golven. Zoals fotonen, lichtdragers. Ze zeggen dat fotonen zowel deeltjes zijn als golven op hetzelfde moment. We gaan kijken naar golven (omsingelen) in de Bijbel:

2 Samuël 22:5-6
5 Voorwaar, baren des doods hadden mij omvangen
en stromen van verderf hadden mij overvallen,
6 banden van het dodenrijk hadden mij omgeven,
valstrikken van de dood lagen op mijn weg.

1 Samuël 23:26
26 Saul ging langs de ene en David met zijn mannen langs de andere zijde van de berg. David trachtte in allerijl aan Saul te ontkomen; en reeds stond Saul met zijn mannen op het punt David en diens mannen te omsingelen en te grijpen,

Genesis 19:4
4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd,

Richteren 16:2
2 Zodra aan de Gazieten meegedeeld was: Simson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op en loerden de gehele nacht op hem in de stadspoort; die gehele nacht echter deden zij niets, denkende: als het morgenlicht aanbreekt, zullen wij hem doden.

Zie hoe de boze krachten omsingelden zoals de mensen van Sodom deden. Let er bij Simson op hoe ze op hem loerden in “de stadpoort” en hem “omsingelden”. Ze proberen Simson te doden die een beeld is van Jezus. Zo werd Jezus omsingeld door de vier geestelijke machten. (Het kruis heeft vier delen).

Het doel van hekserij is om het Woord van God te doden. Ze maken contact met de krachtbron binnen de cirkel. De cirkel is een omsingeling.

Psalmen 17:8-12
8 Bewaar mij als de appel van het oog,
berg mij, in de schaduw van uw vleugelen,
9 voor de goddelozen die mij overweldigen,
voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen.
10 Zij sluiten hun vette (hart) toe,
met hun mond spreken zij hovaardig;
11 zij omringen ons thans, waar wij ook gaan,
hun oogmerk is ons ter aarde te werpen.
12 Hij gelijkt op een leeuw die begeert te verscheuren,
en op een jonge leeuw, in een schuilhoek gedoken.

Psalmen 22:12-17
12 Wees dan niet verre van mij,
want nabij is de nood, en er is geen helper.
13 Vele stieren hebben mij omringd,
buffels van Basan hebben mij omsingeld;
14 zij sperren hun muil tegen mij open –
een verscheurende, brullende leeuw.
15 Als water ben ik uitgestort
en al mijn beenderen zijn ontwricht;
mijn hart is geworden als was,
het is gesmolten in mijn binnenste;
16 verdroogd als een scherf is mijn kracht,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
in het stof des doods legt Gij mij neer.
17 Want honden hebben mij omringd,
een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,
die mijn handen en voeten doorboren.

De dierenriem rond de aarde stellen een soort van wezens of dieren voor. Een cirkel van beesten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem

De Here Jezus was omsingeld door de beesten...

De kwaadspreker
Tovenarij komt ook steeds meer in de kerk voor. Heel subtiel. Een dominee zal nooit zeggen vandaag gaan we eens een cirkel maken en aan tovenarij doen of verklaren dat ze het gehoornde beest aanbidden. Het gaat allemaal heel subtiel en verborgen.

Psalmen 140:8-12
8 HERE Here, Sterkte mijner verlossing,
Gij beschermt mijn hoofd ten dage van de strijd.
9 O HERE, willig de begeerten van de goddeloze niet in,
laat zijn aanslag niet gelukken,
wanneer zij zich verheffen. sela

10 Het venijn van wie mij omringen,
het onheil van hun lippen moge hen overdekken,
11 gloeiende kolen mogen op hen neerdalen.
Hij doe hen vallen in het vuur, in kuilen,
zodat zij niet weder opstaan.
12 De kwaadspreker moge niet bestaan in het land,
het onheil vange ijlings de man van het geweld.

Let op de “kwaadspreker”. Onze mond is een cirkel. Een mond heeft twee doorgangen. Een is de deur van onze lippen de andere de deur van onze tanden. Het idee is dat de kwaadspreker op zal rijzen uit het binnenste door de poort. Ze willen ze de mensheid omsingelen zodat de kwaadspreker er uit kan komen.

Openbaring 13:5-6
5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Woorden hebben de macht om de gehele wereld in brand te zetten. In tovenarij gaat het ook om de juiste woorden te spreken zodat de deuren opengaan en de “kwaadspreker” er uit kan komen. Daarom is het zo belangrijk om soms dingen niet te zeggen. Want woorden kunnen (zonder Jezus) niet ongedaan gemaakt worden. (De macht van satan is groter dan de macht van mensen. Denk niet dat je het zelf kunt…, maar hij wil je dat wel graag doen geloven!)

Jozua 6:15
15 Op de zevende dag echter stonden zij vroeg op, zodra de dageraad gekomen was, en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad heen; alleen op die dag trokken zij zevenmaal om de stad heen.

De zevende dag verwijst naar het duizend jarig rijk. Tijdens de dageraad komt de zon op en ze trokken om de stad heen. Dat is weer een cirkel.

In het duizendjarig rijk gaat de Zon van Jezus op. De stad Jericho kun je zien als Babylon. De muren van die stad zullen vallen. De stad is de hoer in vergelijking met de stad Jeruzalem, de bruid. Het zijn beelden over de toekomst en satan wil proberen dat te veranderen.

2 Koningen 5:14
14 Dus daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods; en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein.

Hij ging in het water. Het water is een cyclus. Daarna dompelt hij zich zeven keer onder. Hij ondergaat als het ware de cyclus zeven keer. Daarna heeft hij een nieuw begin als een kind. Jezus zegt verhinderd de kinderen niet want voor hun is het Koningrijk van God.

Jesaja 50:11
11 Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen.

Heksen maken cirkels en soms maken ze die cirkels uit vuur. Tovenarij zal echter niet de verzadiging van het leven brengen, het brengt de dood.

Het kompas
Denk daarbij aan navigatie. Zo heb je een rooskompas. Het is verdeeld in vier delen: noord,zuid, oost en west. De richtingen die de geestelijke dimensie representeren. De roos kompas is in een cirkel. Zo is ook de aarde een cirkel, een bal. Met het kompas kun je over de cirkel van de aarde navigeren. Je kunt navigeren op de sterren, de seizoenen, de dagen en de jaren.

De plek waar je je bevind op aarde wordt uitgedrukt in graden, uren en minuten. Het navigeren is gerelateerd aan tijd. Daar komt het idee van tijdreizen vandaan.

De vrijmetselaars gebruiken een kompas als een van hun belangrijkste symbolen? Maar ook een passer en met een passer teken je een cirkel.

Jesaja 44:13
13 De timmerman spant het meetsnoer en tekent de omtrek af met de stift, bewerkt het (beeld) met de schaaf, tekent met de passer de omtrek af en maakt het naar de beeltenis van een man, naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen.

Het “huis” is de tempel. Je lichaam is een tempel van God. En wat doen ze hier in dit Bijbelgedeelte? Ze maken hier een beeld van het beest! De valse profeet (tovenaar) zegt tot hen die op aarde wonen om een beeld van het beest te maken:

Openbaring 13:13-15
13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

De timmerman doet vier dingen:
1 Spant het meetsnoer
2 Tekent de omtrek af met een stift
3 Bewerkt het beeld
4 Tekent met een passer de omtrek af.

(Bij de nummer 5 wordt een beeltenis van een mens gemaakt. De nummer 5 heeft speciale betekenis. Maar het begint altijd met vier. Let op je hand, vier vingers, en een duim. Samen vormen ze een hand van een mens. Zo is "Handelingen" is het vijfde boek van het nieuwe testament)

Volgens Pastor Mike zegt de Bijbel dat timmermannen die het beeld willen bouwen een cirkel zullen moeten tekenen en het kompas gebruiken. Dat is waar het om gaat in de vrijmetselarij. Ze tekenen een cirkel met de passer om de poort te openen zodat de kwaadspreker er uit kan komen. Zie het logo van de vrijmetselarij: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij

Klaagliederen 3:4-12 Derde klaaglied: Ellende en vertroosting
4 Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren,
mijn beenderen gebroken.
5 Hij heeft aan alle zijden tegen mij opgehoopt
vergif en moeite.
6 Hij heeft mij in duistere plaatsen doen wonen
als de doden van voorlang.

7 Hij heeft mij iedere uitgang versperd,
mij in zware koperen ketenen geklonken.
8 Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep,
versmaadt Hij mijn gebed.
9 Hij heeft mijn weg versperd met steenblokken,
mijn paden onbegaanbaar gemaakt.

10 Hij is mij een loerende beer,
een leeuw in verborgen schuilhoeken.
11 Hij laat mij geen uitweg, en verscheurt mij,
Hij heeft mij geslagen met verbijstering,
12 Hij heeft zijn boog gespannen en mij gesteld
tot doelwit voor zijn pijl.

Volgens Pastor Mike is dit een beeld van de anti christ. Hij heeft zijn boog gespannen. Misschien is dat de tijdboog. In de King James staat voor “doelwit”, “merkteken”. In de eindtijd ontvangen de mensen een merkteken van het beest.

Lamentations 3:12
12 He hath bent his bow, and set me as a mark for the arrow.

Verder denkt Pastor Mike dat het “onbegaanbaar maken van mijn paden” te maken kan hebben met een doolhof. Het pad in een doolhof is niet recht. Het lijkt een vergelijking te zijn met de kronkelwegen van onze darmen. Denk aan de diepte van de aarde.

(God heeft b.v. het gebeente gekend dat gemaakt werd in de diepten der aarde.

Psalmen 139:15
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht in de diepten van het aardrijk;)

We worden niet onrein door wat er in gaat, maar door wat er uit komt.

Matteüs 15:11
11 Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein.

Wellicht geldt dat ook voor de “onderkant” omdat het uit het “doolhof” komt. Het is maar een idee volgens Pastor Mike.

In het midden van het doolhof is het “beest-mens” gevangen en hij wil er uit maar kan dat niet. Iemand moet er in gaan, de kronkelwegen lopen om hem uit te laten. (Denk aan Sodom, een beeld van de laatste generatie in de eindtijd. En er was niet een goed meer…)

Jona 2:1-3
1 En Jona bad tot de HERE, zijn God, uit het ingewand van de vis. 2 Hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot de HERE en Hij antwoordde mij; uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem. 3 Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij; al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen.

De cirkel moet gemaakt worden en de deur moet geopend worden. Er zijn veel kerken met doolhoven in cirkels. Ze leren je dat je het “doolhof” van je leven moet lopen om Jezus te ontmoeten in het midden. Je moet dingen “doen” om er te komen.

Het doel van tovenarij is om de poort te openen zodat de anti christ er uit kan komen en hij zal proberen het Woord van God te vernietigen.

In de deeltjesversneller CERN voeren ze precies hetzelfde ritueel in een cirkel uit. Ze proberen de deur naar het verleden te openen om de toekomst te veranderen! (dan komt de Bijbel = oordeel voor hun in de put niet uit) Ze noemen het: “we gaan de aarde redden..”. Zo hebben veel onderdelen van het progamma van CERN namen die verwijzen naar mythologieën en “Goden uit de oudheid”, zoals Atlas. http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythologie) Atlas was half mens, half God.

De Big Bang
Een fascinerend idee is ook dat tijdens de big bang alles vanuit een punt uitelkaar knalde en alles door de ruimte verspreid raakte. Misschien is het idee om alles weer bij elkaar te brengen. Zoals met de toren van Babel. De deeltjesversneller en de deeltjes die ze bestuderen hebben daar misschien mee te maken.

(Volgens mij willen ze terug naar het moment waarop de big bang intrad. Zoals door die klap alles zich verdeelde in (energie)deeltjes, zo lijkt het wel of ze op zoek zijn naar iets wat al die deeltjes weer samen kan brengen tot een geheel. Daarvoor moeten ze een net zo grote kracht of energie ontwikkelen als die waardoor het uitelkaar knalde. Dan ben je als het ware terug in het begin van de tijd? De singuraliteit http://nl.wikipedia.org/wiki/Singulariteit

Maar als ze de energie vinden die alles bijeen brengt of houd… dan zullen ze denk ik de LIEFDE VAN GOD vinden! Want dat is de kracht geloof ik die alles bijeen houd. Dan zijn ze op het punt aangekomen wat de eerste de beste (eenvoudige) gelovige al weten, mensen waar de kerk mee vol zit. Wat een tegenstellingen in de wereld!)

Hou wel voor ogen dat big bang een theorie is geen bewezen realiteit.)

De film Stargate
Wat vonden ze in de film? Inderdaad een cirkel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stargate_(film)

In de cirkel is de zee waar je door heen gaat. De anti christ komt uit de zee:

Openbaring 13:1 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Ook Israel is lid geworden van de landen die meewerken aan CERN. Op de vlag van Israel staan twee driehoeken afgebeeld die samengaan en een ster vormen met 6 punten. Het getal van de anti christ is 666. De hele wereld lijkt mee te werken om de deur naar de hel te openen.

Tao symbool
Zo is ook het TAO symbool een poort. Het symbool is verdeelt in 8 delen en een positief deel en een negatief deel dat samenkomt in het centrum.

Openbaring 17:8-14
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

Tovenarij is gebaseerd op de wet in het oude testament. Heksen moeten alles perfect goed doen anders werkt het niet. Net als in de wet, Als je je perfect aan de wet houd, zul je leven staat er. Niemand op aarde die dat lukt alleen de Heer Jezus.

Door te doen in plaats van te geloven in Jezus zal misschien een poort opengaan maar er zal dan een valse Jezus uitkomen. Die zal je misschien eeuwig leven beloven maar een leugen en een misleiding zal hij op de mensen los laten. Je zult zijn als God, kennende goed en slecht, hield de slang Eva voor.

Geloof en vertrouw op Jezus en je zult leven zegt het nieuwe testament. Je kunt het niet goed doen of alles goed zeggen. Maar bij Jezus is genade en vergeving.

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Romeinen 10:9-13
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Mensen proberen het je echter moeilijk te maken door je dingen te laten doen voor Gods vergeving.

Er is een boek uitgekomen The Circle Maker: http://www.amazon.com/The-Circle-Maker-Praying-Greatest/dp/0310330734

Het is gebaseerd op een Joodse traditie die is geschreven tussen het oude en nieuwe testament in. Het is een ander evangelie. Een evangelie van tovenarij dat zegt dat je moet doen om Gods zegen te ontvangen. Pas als ik een cirkel maak dan zal God in actie komen. Maar er wordt in het boek tot een heel andere God gebeden: de God van het universum. Dat is echter volgens de King James Bible niet een van de namen van God.

Het blijkt een van de namen van Shiva te zijn. Het beeld wat voor de ingang van CERN staat.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Shiva

Kolossenzen 2:8
8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,

Wees gewaarschuwd want hekserij is overal! Het doel is het Christendom en de Bijbel te vernietigen. Als een slang die wurgt in een cirkel.

Openbaring 12:4
4 En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.

Het is je vijand. Gods kinderen behoren vrij te zijn en niet gebonden. Iemand die in Jezus is, is vrij. God vraagt niet van je een cirkel te tekenen of om het magische woord te zeggen, of doe dit of doe dat. Je hebt alleen de Bijbel nodig. Maar vergeet niet dat tovenarij de Bijbel wil vernietigen.

Denk er over na, kijk om je heen en doe zelf onderzoek in de Bijbel.

Zie ook:
- WVB - CERN en de anti christ (Nederlandstalige uitleg - belangrijk!) - 18-1-14
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten