donderdag 20 februari 2014

Watchman Video Broadcast, Het Vierde Rijk, deel 21, Machten deel 15, Chemische tovernarij deel 1

(cursieve gedeelten zijn zelf toegevoegd)

YouTube: http://youtu.be/KiqJrkiSlKs

De wapenuitrusting van God
Apostel Paulus zeg dat je de complete uitrusting aan moet doen om de duivel te weerstaan:

Efeziërs 6:11-18 De geestelijke wapenrusting
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Je gaat de complete uitrusting zeker nodig hebben. De duivel is machtiger dan mensen. We gaan het hebben over iets waar je nu of vroeger mee te maken hebt gehad. En zo nu en dan steekt het zijn lelijke kop weer op als een slang.

Er zijn dingen waar je in je vlees niet tegen kunt strijden. Je vlees kan niet omgaan met de dingen waarmee satan je confronteert. Daarom verteld God dat je zijn complete uitrusting aan moet doen. David trok de letterlijke uitrusting van Saul niet aan maar wel de onzichtbare wapenuitrusting van God! En daardoor kon hij blijven staan tegenover Goliath.

Paulus zegt: we vechten niet tegen vlees en bloed. Als dat zo zou was dan is het enigste wat nodig is een sterker iemand. Maar we vechten tegen (let op vier het nummer 4):
1 de overheden,
2 de machten,
3 de wereldbeheersers dezer duisternis,
4 de boze geesten in de hemelse gewesten.

Omdat we te maken hebben met geesten en geestelijke machten, dingen die macht hebben over de mensheid, kunnen we geen aardse schilden, menselijke schilden, of menselijke uitrustingen gebruiken. We moeten de uitrusting van God aan trekken. Want God is geest.

Die geestelijk wapenuitrusting is geen vage fantasie, of een denkexperiment zoals “positief nadenken”. Over het algemeen heeft het vlees controle over ons denken. We kunnen ons denken niet zelf controleren.

Romeinen 7:14-26
14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17 Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

God zelf beschermd ons met zijn pantser:
1 Uw lendenen omgord met de waarheid,
2 Bekleed met het pantser der gerechtigheid,
3 De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
4 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
5 Neemt de helm des heils
6 Het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
7 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest

Je kunt niet tegen de duivel vechten als je niet gered bent. Je moet herboren zijn. Je moet de verzegeling met de Heilige Geest van God in je hebben, de Geest van God die roept Abba Vader. Het zijn allemaal geestelijke wapens. We hebben te maken met machten die sterker zijn dan ons vlees.

Chemische tovenarij
We hebben het gehad over tovenarij. We hebben lang stil gestaan bij CERN en cirkels e.d. Maar nu gaan we een andere aspect van tovenarij bekijken. Ik noem het chemische tovenarij. We gaan het hebben over drugs en chemicaliën. Niet zo iets als aspirine, maar zaken als marihuana, crack, heroïne, LSD e.d. Pastor Mike heeft zulke middelen nooit zelf gebruikt, hoewel het hem wel op jonge leeftijd was aangeboden, zoals velen van ons.

De occulte wereld gaat helemaal over het koningrijk van de anti christ en satan die op de troon van God wil. In dat occulte licht en in het licht van de waarheid in de Bijbel gaan we zien welke rol drugs speelt.

In de laatste 10 jaren, sinds de aanslag op 11 september 2001, heeft er een paradigma- verschuiving (een dramatische verandering in het denken over de realiteit) plaats gevonden. Niet alleen in Amerika maar in de hele wereld. Voor 2001 spraken we in Amerika niet eens over zo iets als een huwelijk tussen homo´s, maar nu wel. En het is nu overal.

Legalisatie marihuana in Amerika
Nu wordt beetje bij beetje in Amerika niet medicinale marihuana toegestaan (hoogt tijd dat Pastor Mike eens in Nederlands komt kijken). Verwacht wordt dat het (ook) in Amerika steeds meer zal worden toegestaan.

(Nederland lijkt wel een soort experimentele situatie te zijn, om te bestuderen hoe ver je kunt gaan en wat de reacties van mensen zijn. Zodat het later kan worden ingevoerd in grotere landen. Er wordt hier volgens mijn veel uitgetest. Misschien gaan ze hier ook als eerste testen doen met het merkteken van het beest, of iets wat er op lijkt.)

Zo worden stapje voort stapje de normen en waarden uitgehold. Waar mensen vroeger strikt tegen waren, zoals het een huwelijk tussen homo´s, vind men het nu allemaal wel goed, Waar maak je je druk om enz… Mensen malen er totaal niet meer om en kwaadwillenden maken er misbuik van om de Bijbel aan te vallen en het Christendom verder uit te hollen.

Wat ook veranderd is, is de attitude die men had tegen marihuana. De staten in Amerika die tegen waren een paar jaar geleden gaan in de komende jaren voor stemmen. Het zal beginnen met marihuana voor medische redenen en later zullen ze het dan helemaal legaliseren.

Volgens Pastor Mike is het toestaan van marihuana, naast alles wat er verder gebeurd, een oordeel van God. God is bezig met een proces om Amerika over te geven aan een “verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt”.

Romeinen 1:18-32 De schuld der heidenen en hun straf
18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

(hoe vreselijk zullen de mensen worden in de eindtijd?)

Marihuana een schadelijke toegangsdrug
Het kost nog tijd in Amerika, maar het gaat zeer snel. In een artikel wordt volgens Pastor Mike verklaard dat Marihuana een toegangsdrug of opstap-drug is naar zwaardere hard drug. En het lijkt er zelfs op dat ze zwaardere middelen ook willen legaliseren. Men wil het niet horen en weten maar marihuana is een toegangs-drug.

Kinderen die in de groei zijn, kunnen nog amper een logische, verstandige keus maken. Hun hersens zijn zich nog aan het vormen. Die ontwikkeling gaat wel door tot een jaar of 21-22. Die kinderen leren nu om marihuana te roken. Na de eerste kick zullen ze meer willen hebben. Maar ze zullen uitvinden dat marihuana hun niet meer geven zal. Dus wat zullen ze doen? Vraag iedereen die verslaafd is aan harddrug waar ben je mee begonnen? Het begon met sigaretten en daarna marihuana, en toen kwam dit en daarna dat enz…

Pastor Mike haalt een artikel aan van de gevaren van stoned rijden. Tussen 1999 en 2010 zijn van alle verkeersongevallen de slachtoffers die onder invloed waren bijna verdrievoudigd. Het schaad mensen dus zeker.

Verder is er een artikel over de ontwikkeling van hersens van jonge mensen. De ontwikkeling van de hersenen lopen schade op door het gebruik van alcohol en marihuana. De juiste connecties moeten in de hersenen aangelegd kunnen worden zodat een persoon zich kan ontwikkelen tot een logisch denkend redelijk persoon. Maar drug en alcohol vernietigen die mogelijkheid.

Marihuana heeft volgens een artikel significant meer effect dan roken op de ontwikkeling van de hersens. Het kan tot gevolg een verlaging van het IQ hebben. Het gebruik van marihuana wordt geassocieerd met:
- afhankelijkheid
- ademhaling
- geestesziekten
- slechte bestudering van gemotoriseerde vervoermiddelen
- verzwakte cognitieve en immuunsysteem werking
- meer negatieve effecten

Chronisch gebruik kan leiden tot angstigheid, depressie, zelfmoord gedachten en schizofrenie.

Stapje voor stapje
De mensen die marihuana willen legaliseren, willen uiteindelijk meer andere zaken legaliseren. Marihuana is de toegang tot ergere dingen die komen. Dat is net als de acceptatie van sodomieten (homo’s). Van de ene stap naar de volgende stap.

Ze begon in de zeventiger jaren in de TV show’s (denk in Nederland aan Wim Sonneveld, naar Andre van Duin naar Paul de Leeuw). Men werd zichtbaar zeg maar en steeds meer geaccepteerd. In de negentiger jaren, werd het cool, in 2000 was het hip en nu hebben we een huwelijk tussen sodomieten.

Deze mensen gaan niet stoppen. Ze hebben een agenda. Ze gaan door tot Amerika compleet op Sodom en Gomora lijkt. Een vernietigde natie, ruines van wat ooit een groot land was. Ze zullen niet stoppen voor het zo ver is en ook de drugsmensen niet.

In sommige staten in Amerika is het al gelegaliseerd. En daarna zal de belasting er op komen. Want ook daarom willen ze het legaliseren:

1 Timoteüs 6:10
10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

En zo zal stap je voor stapje, na een gewenning proces, marihuana steeds meer gelegaliseerd worden. Er zit een geestelijke agenda achter de legalisatie van marihuana in Amerika. Het IS de toegangsdrug! Je zult zien dat het chemische tovenarij, hekserij is. Het zijn de geestelijk machten waartegen we vechten.

Ga maar na hebben drug en alcohol macht over mensen? Absoluut! Vraag maar eens aan iemand die marihuana rookt om te stoppen. Je kunt ze niet zo verkrijgen, ze zullen dat niet doen. Het heeft macht over hun. Achter elke aardse verslavende substantie die macht over mensen heeft, zit gegarandeerd een geestelijk macht. Daar vechten we tegen.

Stoned
De term “stoned” werd eerst gebruikt voor alcohol, zoals “stoned-dronk”. Men denkt dat het afkomstig is van “stone blind”, of “stone deaf’.

Als je ervaring hebt met iemand die drug gebruikt, of als je zelf gebruikt hebt, dan weet dat mensen die high zijn maar wat zitten en niks doen. Ze zijn als een steen: stoned. Als mensen stoned zijn worden ze “blind als een steen”, “doof als een steen” en ze “bewegen als een steen”.

Rock en rol en acteurs en drug gaan altijd samen. Er zijn veel woorden uit de drugwereld die gerelateerd zijn aan steen (Roling Stones).

Zo kwam het woord “stoned” omhoog in Amerika. Vroeger was het meer een subcultuur, nu meer een levensstijl.

Toepasselijke Bijbelteksten:

1 Samuël 25:37-38
37 De volgende morgen echter, toen de roes van Nabal geweken was, vertelde zijn vrouw hem deze dingen. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. 38 En na ongeveer tien dagen sloeg de HERE Nabal, zodat hij stierf.

Nabal werd voor 10 dagen als een steen. Dat is vergelijkbaar met de wet die geschreven is op steen. De tien geboden die ons veroordelen. Nebal representeert de anti christ, wrede autoriteit.

John Lennon schreef een lied: “image there is no heaven” (stel je voor dat er geen hemel is: gebruik je fantasie ipv nadenken). John Lennon gebruikte zeker drugs. Hij was vast en zeker stoned terwijl hij die liederen schreef (om zich dat voor te stellen). Deze mensen werden aanbeden in Amerika en in de wereld.

In de eindtijd zullen mensen zich “voor gaan stellen” en “fantaseren”. De valse profeet zal tegen de mensen zeggen dat ze een beeld moeten maken van het beest. Daarvoor zullen ze hun fantasie gaan gebruiken. Drugs heeft alles te maken met het open van het derde oog.

Een verhard hart
De anti christ is als een steen gezonken in de put. Hij is het beest uit Job dat leeft in de zee.

Job 41:15
15 Zijn binnenste is hard als steen,
hard als een onderste molensteen.

Als je hart als een steen is, betekend dat dat je niet van gedachten zult veranderd. Je zult niet stoppen met wat je doet, je bent verhard. Mensen die aan de drug zijn, kun je niet veranderen. Ze zullen niet stoppen, ze doen alles voor drugs. Tussen drugs en alcohol is ook een verband vanwege de verslavende macht en de hoe het je denken veranderd. Verslavende mensen kunnen vaak niet veranderen. Hun hart wordt als een steen.

Mensen met een hart van steen kunnen niet meer veranderen. Daarom is de wet van God in het eerste testament ook geschreven op stenen tafelen. Als je een wet breekt, ga je naar de hel.

Het wet in het nieuwe testament echter is geschreven op een tafel van vlees, het hart. Een hart kan gebroken worden, kan gevoeld, bewogen en veranderd worden. In het oude testament had God het alleen over oordeel maar in het nieuwe testament gaat het vanwege Christus helemaal over genade en het veranderen van Zijn hart.

Maar mensen die stoned zijn, die worden net als Nabal of de anti christ. De alcohol, marihuana en drug heeft een effect op de samenleving wereldwijd. Alle landen hebben een drugsprobleem. Het is ontworpen om het hart van mensen te veranderen in steen. Denk ook aan de vergelijking van het zaad en de zaaier:

Marcus 4:3-9
3 Hoort. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. 4 En het geschiedde bij het zaaien, dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. 6 Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. 7 En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. 8 En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertig-, zestig- en honderdvoud toe. 9 En Hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.

(Dat verhardende effect op de Amerikaanse samenleving is het beoogde doel van de boze machten. Hij ziet er een oordeel in van God. De samenleving verlaat de Bijbel en God en God staat toe dat drug gelegaliseerd wordt waardoor hun hart verhard.

Verslaafde mensen zullen over de grenzen van andere mensen heen gaan. Dat maakt geloof ik dat hun hart verhard. Niet de drug zelf denk ik maar hun liefde voor andere mensen. De wet zegt: “heb je naaste lief als je zelf”. Als je aan de drug bent, kun je daar niet aan tegemoet komen waardoor geloof ik je hart verhard. De wet in hun hart zal keihard zeggen: ik moet drug of alcohol hebben…

Je zult geloof ik ook niet af kunnen kicken voor jezelf, maar voor de liefde voor een ander. De wet van het nieuwe testament treed dan weer in werking. Een hart van vlees en niet meer van steen.)

Als iemand drug of alcohol in zijn leven heeft toegelaten, het is mogelijk dat zulke mensen het evangelie van Jezus Christus zullen blijven afwijzen, hoewel Pastor Mike wel mensen kent die bekeert zijn. (Dit vind ik persoonlijk wat vergezocht. Als God wil dat iemand gelovig wordt, gebeurd dat! God is groter dan welke vorm van verslaving dan ook!)

Als je terugkijkt in de tijd kun je zien hoe probleem opkwam. Er was een tijd waarin marihuana legaal was en er tegen gewaarschuwd werd. Nu wordt het weer legaal om geld er aan te kunnen verdienen met de belasting er op. Je zag het binnen sluipen. Pastor Mike loopt dan de verschillende tijdperken na.

Timothy Leary was een belangrijke figuur uit die tijd. De mensen die opgegroeid zijn in de jaren 60-70, de drugcultuur, zijn nu de mensen die het land leiden. Ze geven nu hun steun aan de legalisatie van marihuana om mee te beginnen. Maar marihuana zal de opstap, de toegang, zijn tot nieuwe drugs in het land.

(zo ik geloof dat er in Nederland een gemene val voor jonge mensen is opgezet voor alcohol en tabak. Het is verboden om tabak en alcohol te verkopen aan kinderen onder de 18 jaar. Volgens mij is die regeling bewust ingevoerd om mensen juist aan de tabak en alcohol te krijgen.

Want wat is het effect als je tegen een kind zegt dat iets niet mag tot een bepaalde leeftijd. Je zegt dan ook dat het MAG vanaf een bepaalde leeftijd. Terwijl het zaken zijn die eigenlijk helemaal nooit zouden moeten mogen.

Het krijgt dan een enorme aantrekkingskracht! Veel kinderen zullen het dan juist al gebruiken voor die leeftijd en anders zullen ze het allemaal gaan kopen zodra ze 18 zijn! Dan mag (!) het. Zo komen ze er allemaal juist mee in aanraking. Dat was anders helemaal niet het geval geweest.)

Religieuze beleving
Timothy Leary ontdekte dat het gebruik van LSD een diepe religieuze beleving was. Hij kwam waarschijnlijk in aanraking met geesten. Dat zal nieuw voor hem zijn geweest. Hoe wel die geesten voor hem vertrouw zullen zijn geweest. Hij vormde zijn eigen religie, zijn eigen kerk.

Druggebruik heeft altijd een geestelijk link. Die demonen wachten tot je jezelf overgeeft zodat ze bij je binnen kunnen komen. Drug vormt een toegang of deur tot de geestelijke wereld. De wereld van de boze geesten. Je kunt er ook komen via de weg van concentratie en meditatie. Twee wegen naar dezelfde afgrond.

Pastor Mike liep tegen een nieuw woord aan: “entheogen”. De term beschrijft een drug die het mogelijk maakt om de “God in jezelf” wakker te maken en contact te maken. De “en” betekend binnen, “theo” betekend God en “gen” komt van “generate” wat voorbrengen, verwekken of ontwikkelen betekend. Apostel Paulus zegt echter dat in jezelf, je vlees, niks goeds leeft.

Romeinen 7:18
18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.

De medicijnman
Drug die je bewustzijn veranderen, zijn al zo oud als Babylon. Bijvoorbeeld de medicijnman die drug gebruikte om in contact te komen met de “Goden”. Er bestaan verschillende soorten entheogen. Zoals paddestoelen, mede, tabak enz..

Het valt verder op dat het beeld van twee in elkaar draaiende slangen het thema is wat steeds weer opduikt bij de medicijnman of de tovenaar. Als ze die drug gebruiken, zagen ze altijd die beelden. De slanggoden die in ons leven. Dat lijkt dus op de twee in elkaar gedraaide DNA strengen.

Ook gebruikten de medicijnmannen altijd muziek als ze in contact kwamen met de geestenwereld. Tegenwoordig noemen ze dat rock and rol e.d. Waar komt dat idee van het gebruik van muziek vandaan? In Ezechiël 28 geeft de Bijbel een beschrijving van lucifer (satan) voor zijn val:

King James Bible:

Ezekiel Chapter 28:13
13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.

Tabrets en pipes duidt op muziekinstrumenten.

In de NBG 1951 staat het echter anders. Daar wordt geen melding gemaakt van muziekinstrumenten.

Ezechiël 28:13
13 In Eden waart gij, Gods hof;
allerhande edelgesteente overdekte u:
rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois, chrysopraas en nefriet,
lazuursteen, hematiet en malachiet.
Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
en aan u vastgehecht;
toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.

Het geeft aan dat muziek iets van satan is. Rock and rol bands zijn vaak satanisten die muziek gebruiken. Ze geven vaak toe dat ze tijdens hun optreden het gevoel hebben dat iets of iemand hun overneemt. Ze maken muziek waarvan ze zich afvragen waar het vandaan komt!

(Muziek heeft een bepaalde satanische macht. Het is altijd wonderlijk om te zien hoe duizenden mensen bijeenkomen maar naar een deuntje te luisteren.)

De twee wetenschappers die de DNA structuur ontdekten gebruikt drug. Die structuur lijkt op twee draaiende slangen. Francis Crick kreeg het idee voor de structuur toen hij stoned was van LSD. http://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick

Door de drug gaan deuren open in je bewustzijn. Daardoor kon hij zich die structuur “voorstellen”. Dat is wat medicijnen e.d. al in het verleden zagen. Ze zagen de “God” in de mensheid.

Dat is wat mensen willen, dat de deuren opengaan en men in de vierde dimensie kunnen zien.

(Denk aan het Vierde Rijk wat Daniel zag, wat op aarde gaat komen. Dat is geen normaal aards Rijk, het zal anders zijn:

Daniël 7:23
23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen)

zie ook:
- WVB - Het Vierde Rijk deel 20 - Nederlandstalige uitleg - 7-2-14
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten