dinsdag 25 maart 2014

Een rivier wordt herboren in de woestijn in Israel!

YouTube: http://youtu.be/S02RRTlWDPM

Jesaja 32:15 Het Messiaanse rijk
15 totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge.
Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud; 16 dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde. 17 En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.


Jesaja 43:19-21
19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 20 Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drenken. 21 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.

Jesaja 35:6-7 Jesaja 35
6 dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, 7 en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.

Jesaja 66:12-13
12 Want zo zegt de HERE: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieƫn gekoesterd worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden

Marcus 1:5 Johannes de Doper
5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

Openbaring 22:1-2
1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-bijbelse-voorspellingen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten