maandag 17 maart 2014

Watchman Video Broadcast - Chemische tovenarij deel 3

YouTube: http://youtu.be/yWVZbOtk74g

Onderstaand artikel is naar aanleiding van de video.

De mensen lijken tegenwoordig “betoverd”, Ze leven in een fantasiewereld. Men kan door allerlei manieren en middelen “betoverd” worden, een er van zijn drug. Dit is deel 3 van de serie over chemische tovenarij.

Drugs zijn middelen om macht over mensen te krijgen. Maar achter die macht zitten boze geestelijke machten die mensen willen binden. Want we vechten niet tegen vlees en bloed zegt Paulus maar tegen geestelijke machten:

Efeziërs 6:10-18 De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Drug is een vorm van tovenarij. Achter de promotie van drug zoals marihuana, door je eigen overheid, zitten valse geestelijke machten. Er zijn zelfs religies die drugs promoten.

Betoverde gelovigen
In de Bijbel wordt ook over tovenarij besproken. Er staat in de Bijbel dat je behouden bent door genade en nooit door eigen werken. Paulus echter had volgelingen die zich “lieten betoveren” door een andere waarheid. Vergelijkbaar met hoe jehovagetuigen of katholieken betoverd zijn door een “andere Jezus”. Iets anders dan Jezus heeft hen in hun macht. Het is niet zo dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Er is maar een waarheid en die staat in de (echte) Bijbel. Ook valse vertalingen van de Bijbel dienen om gelovigen weg te leiden van de waarheid en te betoveren.

Mindfulness
Je hebt tegenwoordig verschillende nieuwe valse vormen van “Christelijke geloof.”

Een voorbeeld zulke tovenarij dichtbij huis is “mindfulness in Christus”: http://www.spectrum13.nl/mindfulness-christus.html

Het is een combinatie van boeddhisme en Christelijk geloof. Mindfulness is een valse term. Het geeft aan dat je ergens vol mee wordt door je leeg te maken. De spanning en stress er uit en Jezus er in. Alsof je door een bepaalde therapie of oefening je een betere gelovige wordt die dichter bij Jezus staat.

Wat men eigenlijk wil bereiken, is dat je niet gaat bidden voor hulp en de Bijbel gaat lezen. In plaats daarvan ga je zelf aan de slag. Het geeft je de illusie dat je zelf het leven in de hand moet leren houden. Door jezelf met Jezus te vullen… En juist door te denken “niets” te doen, ben je bezig zelf “iets” te doen. Dat is het misleidende er van. Dit is dus tovenarij.

“Dus Mindfulness weer ver van ons werpen? Nee, want die boeddhisten hebben wel heel belangrijke principes van leven ontdekt, die wij als westerse christenen uit het oog verloren zijn.”

Belangrijke principes van het leven? Dit brengt je dus naar iets “buiten de Bijbel om”. Westerse Christen die iets uit het oog verloren zijn?? Weten Boeddhisten uit het oosten dan iets beter dan de Bijbel die Westerse Christenen lezen? Zo wordt Jezus steeds kleiner en de Oosterse boeddhisten steeds groter.

Pasop als je met dit soort “hybride Christendom” in zee gaat, gaan er deuren open in je hoofd die je echt liever gesloten wilt houden! Een heel klein stapje is genoeg om van het verboden fruit te eten. Je ogen zullen open gaan voor de “belangrijke principes van het leven” die boeddhisten hebben ontdekt ja ja…

Chemische tovenarij
Maar ook door chemicaliën zoals drug ben je, net als door een “andere Jezus”, onder de invloed en macht van boze geesten. Je bent “betoverd”. Je ziet de Bijbelse waarheid niet recht meer. Je gaat geloven en steunen op andere dingen of mensen. Je geloof wordt ondermijnt. Het is Babylon de hoer met haar verleidingen en fantasie die de logische kant van je hersenen overneemt.

Marihuana is een laagdrempelige drug om in contact te komen met andere bewustzijnstoestanden. Ook in de geestelijke zin is het een “opstap” drug. Je komt in werelden die je afleiden van de Bijbelse waarheid. En waarom zou je Jezus zoeken, tot hem bidden, als je tevreden bent en je plezierig voelt. Je geeft je eigen wereld zelf wel “inhoud”. Tot de middelen uitgewerkt zijn en niet meer die tevredenheid en voldoening geven.

Zo is de deze hele maatschappij er op gericht je betoverd, tevreden, te houden, in slaap, weg van de Bijbel. Ook de promotie van alternatieve religies staan in dat teken geloof ik. Dan kun je je ook “met religie bezig houden”. En is Jezus niet meer zo nodig. Het vult dat onrustige gevoel van een leven zonder Jezus wat op.

Zo ontstaat er in alle lagen van de bevolking steeds meer het idee dat “we het zelf wel kunnen”. Men raakt betoverd door de fantasiewereld van de hoer Babylon. Ze spiegelt ons een vals paradijs voor… zonder Jezus.

Het derde oog, de pijnappelklier
Er is een overeenkomst tussen marihuana en wat ze in de new age noemen: het openen van het derde oog. http://nl.wikipedia.org/wiki/PijnappelklierMet marihuana zou het derde oog geopend worden zodat men andere geestelijke dimensies kan waarnemen. In die geestelijke dimensie kom je echter in contact met valse boze geesten en demonen. Men denkt echter dan het engelen zijn of geestelijke gidsen e.d.

Het openen van het derde oog heeft te maken met wat de slang Eva beloofde:

Genesis 3:4-5
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Door de leugen was haar begeerte gewekt, ze keek naar de appel en begon te fantaseren, hoe zou het zijn als…

Genesis 3:6
6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

(Let op dit is het zesde vers. Het nummer van de anti christ is 666. Precies dat wat hier beschreven word, zal geloof ik op wereldschaal plaats vinden in de eindtijd. De anti christ (de slang) zal een enorme begeerte over de wereld brengen. En de wereld zal er zonder de kracht die Jezus geeft geen weerstand aan kunnen bieden. En ze zullen worden misleid door valse tekenen en wonderen. Dan zullen zich een “voorstelling” maken van hoe het zal zijn als… en zo zullen ze in de val lopen.)

Betovering = Mind controle
Mind controle kun je de moderne term voor betovering noemen. Ze noemen het ook wel “entertainment”. Je “behoord bestand te zijn tegen entertainment. Het is maar een spel of een film enz… Je behoord een intellectuele reus te zijn en ver verheven te zijn boven aards entertainment. Juist die houding is de mind controle die zoveel mensen in de greep lijkt te hebben tegenwoordig. De houding van “ik ben bestand tegen elke vorm van “betovering” juist dat is de betovering! Een ik kan alles zelf wel houding. Ik heb God, Jezus niet nodig.

Het zich voorstellen en fantaseren is een belangrijk onderdeel van de wereld van tegenwoordig. De “goede doelen” wereld. Stel dat er geen ziektes meer zijn, stel dat iedereen gelukkig is, stel dat iedereen geld had dan zou iemand meer stelen, stel dat iedereen hetzelfde zou zijn…? Stel dat er vrije energie was enz enz… Als al je begeerten voor altijd vervuld waren dan zou er toch niemand meer kwaad doen? Mensen die dan nog kwaad willen zullen het nooit begrijpen en mogen gedood worden. Dat is het ”doden voor vrede” wat geloof ik zal gaan plaats vinden in de eindtijd. De grote slachting. Men zal denk ik het paradijs op aarde willen verkrijgen door iedereen die er niet aan mee werkt (aan Jezus vasthoud) te doden. Iedereen die weigert het beeld van het beest te aanbidden zal worden gedood.

Wees wakker en nuchter
Ook drugs geven toegang tot geestelijke werelden die je de illusie geven dat je zelf God kunt zijn. Je gaat denken dat je zonder Jezus kunt. Dat is de functie van die middelen. De deur naar die andere geestelijk wereld is normaal gesloten in je hoofd. Achter de deuren zitten boze geesten en demonen. Die zullen als oordeel worden losgelaten in de eindtijd. De deuren zullen open gaan.

Openbaring 9:1
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Die boze geesten willen er uit. Om er voor te zorgen dat ze er uit kunnen moet het logische deel van je hersenen, het gedeelte dat de Bijbel logisch leest, in slaap gesust worden door fantasieën en voorstellingen zodat je de appel (b.v. drugs of alcohol) gaat begeren. De deur in je hoofd wordt geopend waardoor je open geopend worden en je zult zijn als God.

Als die deur geopend is, hebben de geestelijk machten toegang tot je geest gekregen. Je bent zelf niet meer instaat de deur te sluiten, ze te stoppen. Het is (geestelijk) sterker dan je zelf. Alleen Jezus kan die deur dicht doen. Want Hij heeft alle machten en krachten overwonnen! Zelf kun je dat niet. Daarom roept de Bijbel ons op wakker en nuchter te zijn:

1 Tessalonicenzen 5:6-8
6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;

Letterlijk nuchter zijn maar ook geestelijk. Als je geestelijk dronken bent, ben je betoverd door fantasieën, leef je niet in de waarheid van de Bijbel, van Jezus. Of, als je de waarheid niet wil aannemen, wordt je realiteit vanzelf opgevuld met een fantasie.

1 Petrus 1:13
13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Wat betekend nuchterheid hier? Dat betekend dat je de zaken in je hoofd op orde hebt. Dat je in de waarheid leeft. “Omgordt de lendenen van uw verstand”. De dingen zijn recht en volledig. Het doel is duidelijk: de genade door de Here Jezus.

Wat gebeurd er als je niet nuchter bent? Het tegenovergestelde. Als je toegeeft aan een dwaling, letterlijk zoals drug, of geestelijk zoals een valse religie dan geldt er geloof ik:

2 Petrus 2:18-19
18 Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Daardoor kun je niet meer goed nadenken en blijf je in een valse wereld hangen die je voor waar aanneemt. De fantasie neemt het van de logica over, je raakt betoverd. Je geweten valt in slaap, je hart verhard.

Het is erg belangrijk Jezus te vragen of Hij je tegen de geestelijke machten wil beschermen en je er voor wil bewaren dat je van de rechte weg afdwaalt door te luisteren naar andere stemmen. De stem van drug, alcohol of van een valse Jezus.

Die strijd valt niet te onderschatten. Je moet waakzaam en nuchter zijn en Jezus vragen voor onderscheid tussen goed en fout. Want het foute doet zich altijd voor als het goede maar dan net eventjes een beetje anders. Stapje voor stapje willen ze je bij Jezus weghouden.

De goede herder

Johannes 10:1-3
1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2 maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Lees kritisch wat er staat: wie door de deur binnen komt. Jezus zal altijd aankloppen en nooit de deur intrappen. Voor Jezus doe je open omdat je Hem vertrouwd en weet dat Hij goed is. De deurwachter herkent hem, hij weet dat het Jezus, God zelf, is! Maar een dief komt via een andere weg binnen. Hij klopt niet aan bij voordeur maar probeert binnen “te klimmen” via een achterdeur. En hij komt om te roven.

Manieren van de rover om via een achterdeur bij je binnen proberen te klimmen zijn bijvoorbeeld Oosterse meditatie en yoga, maar ook drugs of afleiding door allerlei vormen van “entertainment” en zgn nieuws media zoals het NOS journaal. Er zit een valse boodschap in die vat op je krijgen kan als je er voor openstaat en “er aan toegeeft” (in geloofd). Met de blik op Jezus gericht en Bijbelse waakzaamheid en nuchterheid hou je die achterdeuren gesloten!

Marcus 13:34-37
33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. 34 Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. 35 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, 36 opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. 37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!

De deurwachter moet wakker blijven om open te doen zodra zijn Heer aanklopt! Hoe blijf je wakker? Door niet bij je in te laten breken en je te beschermen met het pantser van Paulus:

Efeziërs 6:13-18 De geestelijke wapenrusting
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

En bid Jezus of Hij je onderscheidingsvermogen wil geven. Wie laat je op de troon in je hoofd zitten? Jezus of een valse koning?

Heksenketel
Een mooi vergelijking van drug, andere chemische middelen en zelfs medicijnen, is de heksenketel. De zaak wordt bereid in een grote moderne heksenketel. En mensen drinken dat, eten het op en spuiten het in.

Job 41:22
22 Hij doet de diepte koken als een pot,
maakt de zee aan een zalfketel gelijk.

(“Hij” is de draak of de anti christ.)

Jeremia 1:13-16
13 En het woord des HEREN kwam andermaal tot mij: Wat ziet gij? Toen zeide ik: Ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. 14 Daarop zeide de HERE tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land; 15 want zie, Ik roep alle geslachten der koninkrijken van het Noorden, luidt het woord des HEREN, en zij zullen komen en zetten elk zijn troonzetel in de poorten van Jeruzalem en tegen al zijn muren rondom en tegen al de steden van Juda; 16 dan zal Ik mijn oordelen over hen uitspreken om al hun boosheid, dat zij Mij verlaten en voor andere goden offers ontstoken hebben, en zich hebben nedergebogen voor de voortbrengselen hunner handen.

Met een kokende heksenketel komen ze je omringen, zoals b.v. marihuana. Uit het noorden komt het duivelse leger en “ze zetten hun troonzetel in de poorten van Jeruzalem”. Denk aan de poorten of de deuren van je geest. In Jeruzalem is de tempel met daarin de troon. Wie zit er in jouw hoofd op de troon?

Gif in de Bijbel
Drug en andere chemicaliën die mensen “dronken” maken, kun je vergelijken met gif. Gif en slangengif is een veel gebruikte vergelijking in de Bijbel, net als bitterheid en gal. Bedenk ook dat de slang het beeld van satan is.

Deuteronomium 32:31-34
31 Want hun rots is niet als onze Rots;
onze vijanden mogen zelf oordelen.
32 Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom
en uit de wijngaarden van Gomorra;
hun druiven zijn giftige druiven,
bitter zijn hun trossen.
33 Hun wijn is slangevenijn
en wreed addervergif.
34 Is het niet bij Mij weggeborgen,
verzegeld in mijn schatkamers?

Numeri 21:6
6 Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven.

Numeri 21:8-9
8 De HERE dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. 9 Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.

God stuurde de slangen omdat het volk zat te mokken in de woestijn. Net zo kun je bedenken dat God allerlei vormen van drug en andere verslavende middelen (gif) los laat op een wereld die God aan het verlaten is.

Het geneesmiddel tegen alle vormen van drug is Jezus. Je hoeft niet meer onder de macht er van gebukt te gaan. Jezus heeft aan het kruis alle machten en krachten overwonnen en is opgestaan uit de dood!

Alsem
In de Bijbel komt alsem ter sprake. Alsem is ook een hallucinerende drug. http://nl.wikipedia.org/wiki/Alsem

Deuteronomium 29:18
18 Laat er daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of stam zijn, wier hart zich nu van de HERE, onze God, afwendt om de goden dezer volken te gaan dienen; laat er onder u geen wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt.

In Jezus breng je fruit voort, zoete druiven waar je vrolijk en blij van wordt, als je een afgod achterna loopt, breng je giftige druiven voort, de wijn van Sodom die je dronken en bitter maakt. God geeft de wereld zijn gifsap terug b.v. in de vorm van drug of andere middelen waar je “dronken” van wordt.

Jeremia 9:15
15 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gifsap;

Jeremia 23:15
15 Daarom zegt de HERE der heerscharen aldus van de profeten: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif, want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land.

De mensen worden dronken zodat ze het gevaar niet zien wat er aankomt. Babylon voert de wereld dronken:

Openbaring 18:3
3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

Babylon is ook de “vreemde” vrouw, de hoer:

Spreuken 5:3-6
3 Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw,
gladder dan olie is haar gehemelte,
4 maar op het laatst is zij bitter als alsem,
scherp als een tweesnijdend zwaard.
5 Haar voeten dalen af naar de dood,
haar schreden raken het dodenrijk.
6 Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan,
zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet.

Als je dronken bent, kun je geen rechte lijn lopen, in plaats daarvan loop je in een doolhof zonder dat je het door hebt. Je bent het zicht op de waarheid, de Bijbel kwijt en bent gevangen in een fantasiewereld. Zo is Nederland, vind ik, gevangen in een wereld van onbezorgdheid, schijnveiligheid en verzorging.

Zie hier hoe de tovenares, de hoer Babylon de wereld dronken heeft gemaakt en verleid. De mensen werden “betoverd” door haar tovenarij, hallucineerden als door drug en leefden in een fantasiewereld. Het is als Eva die werd vergiftigd door het gif, de woorden, van de slang in de Hof van Eden.

Openbaring 18:23-24
23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

Openbaring 17:4-6
4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

Maar wee de goddelozen die zich geloof ik aan haar overgeven. De wachters aan de poort, de deuren van je geest, hebben geen kennis van de waarheid, de Bijbel. Ze liggen te dromen en te sluimeren en ze zuipen zich suf van de wijn van Sodom en Babylon.

Jesaja 56:9-12 Wee de goddelozen!
9 Alle gedierte des velds, komt om te eten, alle gedierte in het woud! 10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief. 11 En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd.
12 Komt, (zeggen zij:) ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende drank zwelgen, en de dag van morgen zal zijn als die van vandaag, nog veel geweldiger.

Dit zijn precies de onbezorgde mensen van tegenwoordig. Je behoord je leven te leven en dit te doen en zus of zo te zijn. De Bijbel is een oud sprookjesboek. Wij zijn moderne mensen. Het kan ook heel erg “beschaafd” lijken allemaal, modern en vooruitstrevend e.d. Trap er niet in. Het is zuiver egoïstisch, het is de “feestgeneratie”.

Jesaja 47:7-9 De ondergang van Babel
7 En gij zeidet: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet ter harte naamt noch aan de afloop daarvan dacht.
8 Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. 9 Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen.

Wat is in het oude testament het oordeel voor een zoon die rebelleert en dronken is?

Deuteronomium 21:20-21
20 en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. 21 Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen.

De Here geeft ze in hun rebellie over aan een diepe slaap, net zoals het volk van Israel.

Jesaja 29:9-10
9 Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind, – zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank –. 10 Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.

Mensen blijven wandelen in de verstoktheid van hun hart:

Deuteronomium 29:19
19 Maar als iemand bij het horen van deze vervloekingen meent, dat hij gezegend zal blijven en zegt: Ik zal vrede hebben, wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart wandel – waardoor hij verdelging brengt zowel over het bevloeide als over het dorre (land)

God laat de mensen daarom in het donker dwalen als een dronkenman zonder Bijbel.

Job 12:24-25
24 Hij beneemt de hoofden van het volk des lands het verstand,
en doet hen ronddwalen in ongebaande wildernis.
25 Zij tasten rond in lichtloze duisternis,
en Hij doet hen dwalen als een beschonkene.

De legalisering van marihuana kun je in dit licht zien als een oordeel van God over een land. Het wordt gebracht als vrijheid, maar het is gebondenheid. De mensen achter de schermen weten geloof ik best wat de (geestelijke) negatieve effecten van dit soort middelen zijn. Daarom willen ze ook dat het gelegaliseerd wordt. Ze denken dat ze kunnen winnen. Maar het is God die het toelaat als oordeel. Ze denken echter dat zij het zijn die het mogelijk maken. Ook dat is weer een oordeel van God.

Babylon was een gouden beker in God hand:

Jeremia 51:7
7 Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.

Jeremia 51:37-40
37 en Babel zal tot steenhopen worden, een verblijf van jakhalzen, een voorwerp van ontzetting en een aanfluiting, zonder inwoner.
38 Tezamen brullen zij als jonge leeuwen, zij grommen als leeuwenwelpen; 39 als zij verhit zijn, zal Ik hun een drinkgelag aanrichten en hen dronken maken, opdat zij in onmacht neervallen en inslapen tot een eeuwige slaap en niet ontwaken, luidt het woord des HEREN. 40 Ik zal hen afvoeren als lammeren ter slachting, als rammen met bokken.

De geest van die mensen zal een woonplaats van duivels worden. Want er kwam een breuk in de muur van nuchterheid, de muren vielen om en de duivels kwamen binnen. Als je ze een Bijbeltekst voorhoud, komt terstond de duivel en neemt het weg.

In de eindtijd zal de anti christ “binnen” komen. Uit hen is hij voorgekomen, degene die snode plannen tegen God bedacht. Er zal een tijd zijn van grote benauwdheid.

Nahum 1:9-11
9 Wat gij ook tegen de HERE bedenkt, vernietiging brengt Hij teweeg; geen tweemaal verheft zich de benauwdheid. 10 Want – verward als zij zijn gelijk doornen, en beschonken naar hun dronkemansaard – zij worden als droge stoppelen geheel en al verteerd.
11 Uit u is voortgekomen een die kwaad bedacht tegen de HERE, een die snode plannen beraamde.

Wees waakzaam en nuchter

Lucas 21:34-35
34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.

Romeinen 13:13-14
13 Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! 14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

1 Korintiërs 5:11
11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

1 Korintiërs 6:10
10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

Galaten 5:21
21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Romeinen 12:3
3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Titus 2:11-13
11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

Pastor Mike denkt dat er straks een tijd komt dat er twee Jezussen zijn, net zoals er twee bomen waren in het paradijs en Israel een keus kreeg tussen Jezus en Barnabas. Er zal een universele keus gemaakt kunnen worden. Degenen die nuchter zijn, zullen de echte Jezus kiezen, veel van u heeft die keus voor Jezus al gemaakt. Degenen die dronken zijn, zullen de verkeerde kiezen. Men zal hoogmoedig zijn.

1 Petrus 1:13-14
13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. 14 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,

1 Petrus 4:7
7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

1 Petrus 5:8-9
8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Laat je niet dronken maken in deze laatste dagen door marihuana of “geestelijke” marihuana! Laat je niet “betoveren” zodat je de waarheid van de Bijbel niet meer ziet. De waarheid van Jezus die je zal redden!

1 Tessalonicenzen 5:2-7 Waakzaamheid
2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken,

Deuteronomium 29:6
6 Brood hebt gij niet gegeten, wijn of bedwelmende drank niet gedronken – opdat gij zoudt weten, dat Ik de HERE, uw God, ben.

Het eindoordeel
Dit is geloof ik het eindoordeel van God in de eindtijd (“op het laatst”) voor al het gif, de bitterheid, de gal:

Openbaring 8:10-11
10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.

God zelf zal dan terugkomt naar de aarde! Zijn tong zal scherper zijn als een tweesnijdend zwaard en hij zal de volken vertrappen:

Jesaja 63:1-6 Het wraakgericht des HEREN
1 Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen.
2 Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. 4 Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. 5 En Ik zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij. 6 En Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen.

Aan het eind van de eindtijd zal dat plaats vinden als de Here terugkomt op de wolken naar de aarde:

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Samenvatting
Paulus zei wie heeft u betoverd?

Galaten 3:1
1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

Alcohol, marihuana, LSD, enz… Kies voor Jezus en bid tot Hem. Hij zal de betovering verbreken en je thuis brengen!

zie ook: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten