donderdag 6 maart 2014

Watchman Video Broadcast, Het Vierde Rijk deel 22, Machten deel 16, Chemische tovenarij deel 2

Pastor Mike behandeld een van de meest belangrijke onderwerpen voor de eindtijd. Hoe het vrouwelijk (de hoer Babylon) het mannelijke in mensen in slaap sust. Mensen zijn gericht op begeerte en gaan hun wereld in elkaar fantaseren in plaats van na te denken en de Bijbel te lezen. Mensen zonder Bijbel zullen geloof ik niet bestand zijn tegen de begeerte die de anti christ op de wereld zal loslaten.
 
You Tube: http://youtu.be/V3OcJ3eHEQw

Mensen hebben een linker hersenhelft en een rechter. De linkerkant bestuurd de rechterkant van het lichaam en de linkerkant de rechterkant. De linkerkant is de kant waarmee je logisch nadenkt, die rechtlijnig is. Zo is het en niet anders. Dat is de mannelijke kant. De rechterkant is de vrouwelijke kant. Daarmee kun je je een voorstelling of beeld maken. Het is creatief maar ook chaotisch. Als je b.v. een boek leest, zorgt de vrouwelijke kant voor de fantasiebeelden er bij. Om verwarring te voorkomen zal ik in onderstaand artikel links en rechts vervangen door mannelijk en vrouwelijk want daar komt het uiteindelijk geloof ik op neer.

God heeft het zo geschapen dat het vrouwelijke het mannelijke tot helper is. De mannelijke kant heeft de autoriteit en de verantwoordelijkheid. Het is nooit goed als de vrouwelijke kant heerst over het mannelijke.

Genesis 2:18
18 En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Rebelerende wereld
Deze rebellerende tijd wil mensen op het verkeerde been zetten en van de Bijbel afhouden door het gevoel, het vrouwelijk te benadrukken en het logische, het mannelijke het zwijgen op te leggen. Het mannelijke dat behoort te zeggen “zo staat het in de Bijbel, zo gaan we het doen”, punt.

De vrouwelijke kwaliteiten, het creatieve, wordt misbruikt om je in een droomwereld te laten leven zodat je niet goed nadenkt. Een wereld waarin het lijkt alsof alles steeds beter en mooier wordt en alles wel goed komt. Je hoeft je niet druk te maken. Je maakt je in je hoofd een valse begeerlijke voorstelling. Zo worden de mensen “betoverd”.

Eva werd verleid door de slang en haar begeerte was gewekt. Ze ging zich geloof ik “voorstellen” (fantasie) hoe het zou zijn als ze van de appel zou eten. Terwijl ze niet luisterde naar de mannelijk kant die zei: “God heeft gezegd als dat je daarvan eet, dan ga je dood.” De slang ging niet naar de man Adam want die zou gewoon “logisch” nee gezegd hebben. God heeft gezegd….

Drug een tovermiddel
Een middel om mensen in een droomwereld te krijgen is drug. Het zijn als het ware tovermiddelen. Drugs zijn middelen om macht over mensen te krijgen. Maar achter die macht zitten boze geestelijke machten die mensen willen binden. Want we vechten niet tegen vlees en bloed zegt Paulus maar tegen geestelijke machten:

Efeziërs 6:10-18 De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Marihuana
Marihuana wordt gezien als DE opstapdrug. Het is de laagdrempelige drug om in contact te komen met zulke tovermiddelen. Je raakt aan het effect van zulke middelen gewent en zo kan het een opstap te zijn naar zwaardere en meer verslavende middelen.

Door drugs keert je aandacht zich naar binnen en verminderd je waakzaamheid en alertheid. Door het gebruik kom je meer in contact met je fantasie en gevoel. De vrouwelijke kant wordt meer geprikkeld en de mannelijke kant meer uitgedoofd.

Muziek en drugs
Er zijn veel gebieden die drug gerelateerd zijn zoals muziek, maar ook wetenschap. Het verhaal gaat dat de ontdekker van het DNA molecuul drugs gebruikte om zich de structuur van de dubbele helix te kunnen “voorstellen”. Die structuur wordt al van ouds her veel waargenomen bij het gebruik van drugs.

Het “links-rechts” verhaal speelt ook een rol bij muziek. Het belangrijkste er van is de logische tekst, de woorden die je zingt, terwijl de melodie ondersteund. Maar de tekst blijft het belangrijkste. Dat is waar het om gaat.

Tegenwoordig halen ze volgens mij overal zoveel mogelijk de “betekenis” uit muziekteksten. Ze maken het hol, leeg, betekenisloos. Wat overblijft is het gevoel, de begeerte. En dat kun je met je fantasie invullen zoals je zelf wilt. En de fantasie wekt begeerte op. Kijk eens naar een optreden van Madonna…ppfff. Jezus zegt:

Matteüs 5:27-28
27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

In je fantasie heb je dan al gezondigd. En daar is het de muziekmakers uiteindelijk om te doen (of de boze machten achter die muziek). Deze wereld benadrukt steeds de fantasiekant, de vrouwelijke kant en holt zo de mannelijke kant uit. De drempel wordt steeds lager om in de fout te gaan als je niet aan de Bijbel vasthoud. Door de fantasie ben je een beetje je eigen God, je geeft als het ware zelf vorm aan de wereld. Eigenlijk zeg je tegen je zelf dat je het zelf wel kunt, dat je Jezus niet nodig hebt.

Maar een land, een maatschappij kent wetten en dat is weer het mannelijke gedeelte. We leven niet in de land waar iedereen zijn eigen wetten kan maken. Maar ze proberen het wel constant uit te hollen en op te rekken. B.v. door de legalisatie van marihuana, het homohuwelijk, euthanasiewetten enz…

Kunst
Het verschil tussen links en rechts zie je ook in de kunst, zoals het verschil tussen moderne kunst en realistische kunst. Moderne kunst moet vaak een “gevoel” oproepen. Het “spreekt” tot je vrouwelijke kant. Ik kan er dan als het ware van maken wat ik wil met mijn “voorstellingsvermogen”. Dat kunnen mijn hersens niet bij realistische kunst. Dan is het gewoon zo als het is.

Meer balans tussen links en rechts, new age
Marihuana activeert de hersenactiviteiten. De linkerkant merkt meer op en de rechterkant ontvangt meer. Er is meer unificatie van logica en intuïtie. Zo vind er een vergroting van het bewustzijn plaats door de verschuiving van de activiteit in de hersenhelften. Beide kanten komen meer in balans. Dat past bij de term high of stoned.

Het idee van balans komt veel voor in de new age, de yin en de yang of de passer en de haakse hoek van de vrijmetselaars die samengaan. Balans klinkt mooi maar het gebruik van marihuana schakelt de mannelijke kant meer uit en verhoogt de activiteit van de vrouwelijke kant tot het meer gelijk is.

Het lijkt wel op het Vierde IJzeren Rijk, het ijzer dat samengaat met het klei:

Daniël 2:40-42
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.

IJzer, de hemelse, mannelijke kant, is hard terwijl klei, de vrouwlijke of aardse kant zacht en vormbaar is. Je kunt het in elke vorm maken die je wilt.

Yoga en meditatie
In yoga, meditatie en degelijk praktijken willen ze je leren om niet na te denken maar om je hoofd te legen en je te concentreren op iets specifieks zodat je de omgeving vergeet. Zo schakel je het mannelijke gedeelte uit en activeer je het vrouwelijke gedeelte. Het zijn trucs. Zo leggen ze de Bijbel, de woorden, heel zachtjes aan de kant en sussen mensen in slaap.

Er is een verschil tussen Bijbelse meditatie en occulte meditatie. In Bijbelse meditatie denk je logisch na over wat er in de Bijbel staat. Je probeert het steeds beter te begrijpen. Occulte meditatie zegt je juist om helemaal niet na te denken. Ze willen dat je je “leeg maakt” en je open stelt voor je “gevoel” en je intuïtie, je creatieve kant. De vrouwelijke kant. Niet omdat dat goed zou zijn maar om te voorkomen, geloof ik, dat je geweten gaat spreken, de Bijbel gaat lezen en daarover gaat nadenken.

Dat is het spel wat ze met mensen spelen. De vrouwelijk kant zou nooit de overhand moeten krijgen over de logische mannelijke kant.

Mensen luisteren naar zulke leraren omdat ze de Bijbel niet willen horen. Ze zoeken leraren die zeggen wat ze willen horen. Het is een vorm van betovering. Of het nou via meditatie is of via drugs, het effect is hetzelfde.

Verschillende bewustzijnstoestanden
Je hersens kunnen in verschillende bewustzijnstoestanden verkeren:

- Beta staat – 14-30 hz (wakker, bewust en alert)
- Alfa staat – 9-13 hz (ontspannen, niet denkend)
- Theta staat – 4-8 hz (diepe ontspanning, meditatie)
- Delta staat – 1-3 hz (diepe droomloze slaap)

Door het gebruik van marihuana en meditatie e.d. kom je meer in een alfa staat terecht waarin je minder nadenkt en je meer ontspannen voelt.

Onderbewuste
Verder heb je ook te maken met het bewuste en het onderbewuste. Vergelijk dat met water. Je hebt boven water en onder water. Alles wat boven water is, kun je zien, alles wat onder water is niet, maar is wel aanwezig. Bewustzijn betekend “weten”. Alles waarvan je je bewust bent, wat je “weet”. Bijvoorbeeld alles wat binnen komt via je zintuigen.

Je onderbewuste zijn de dingen waar je je niet bewust van bent maar die wel aanwezig zijn. Je “weet” niet wat er onder het water is. Soms ben je gefocust op iets terwijl er ook andere dingen om je heen gebeuren of iemand praat tegen je. Je neemt dat dan wel waar maar wordt het je niet bewust.

Ook in de alfa staat kom je ook in contact met je onderbewuste. In de alfa staat stop je met je bewust te zijn van wat boven water is. Je schakelt het allemaal uit en je gaat kijken wat onder water is. Drugs zoals marihuana hebben dat effect. Alcohol heeft ook dat effect.

Om te luisteren naar valse informatie uit je onderbewuste of in contact te komen met de geestelijke wereld van de boze geesten en demonen (geestelijke gidsen e.d.) moet je je bewuste uitschakelen.

Deuren in je hoofd
Tussen de beta- en de alfa staat is een poort of deur naar het onderbewuste. Die deur zit er niets voor niets! Er zit een verleidend monster aan de andere kant!. De deur is gesloten door (Bijbelse) nuchterheid en wakkerheid! Maar die deur kan open gaan door drank, meditatie of het gebruik van drugs. De valse geestelijke machten willen dat je die deur opent.

Aldous Huxlie schreef een boek genaamd: “The Doors of Perception”.
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Deuren_der_Waarneming

Volgens het boek kunnen drug deuren in de hoofd openen naar andere bewustzijnstoestanden.

De Bijbel waarschuwt om die deuren te openen. Het is goed dat er een “dichte deur” tussen zit. Het is als met Eva toen ze van de appel at, gingen haar “ogen open’. Dat is precies wat er gebeurd met drug. Men kan dingen zien die men niet eerder kon zien.

Boze geesten en de “God” in jezelf
In de normale staat van bewustzijn kan die “God in jezelf” er niet uit. Hij zit gebonden. Door veranderen bewustzijnstoestanden kunnen deuren open gaan waardoor hij er uit kan. Ze noemen dat de “God” in je zelf los laten, of vrij laten. Denk ook aan strips als superman e.d. Hij doet zijn kleren uit (de deur open) om de superman er uit te laten… Maar het is niet God die er uit komt maar de engel uit de afgrond.

Als je drugs neemt, heb je geen controle meer, ze controleren jou. Ze hebben macht over je. Het gaat alles in je leven bepalen. Alles in de leven begint te draaien om het dienen van de engel uit de afgrond. Een bodemloze afgrond die nooit bevredigd is. Steeds moet die deur weer geopend worden.

Openbaring 9:1-3
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Abaddon en Apolyon betekenen vernietiger. Drug bouwen je niet op maar vernietigen je.

De golven van de rusteloze zee en het strand
De bewustzijnstoestanden worden letterlijk beschreven in termen van golven. Pastor Mike beschrijft twee verschillende soorten mensen: gelovigen en ongelovigen. De gelovigen worden wel beschreven als het zand der zee, de ongelovige als de zee. Aan de zee zijn grenzen gesteld. De zee kan niet voorbij het strand.

Jeremia 5:22
22 Wilt gij Mij niet vrezen, luidt het woord des HEREN, of voor Mij niet beven, die het zand gesteld heb tot grens voor de zee, een altoosdurende beperking, die zij niet zal overschrijden; al rollen haar golven, zij vermogen niets; al bruisen zij, zij overschrijden haar niet.

De Bijbel beschrijft hoe de zee bulderend over Israel heen zal spoelen in de eindtijd.

Jesaja 5:30
30 Het zal te dien dage over hen heenbruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde, zie, er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken.

En over de wereld:

Lucas 21:25
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

Maar denk ook aan Jezus tijdens de storm op het meer. Hij sprak en het water werd stil, de storm hield op:

Marcus 4: 38
38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? 39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. 40 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?

Nuchterheid en wakkerheid
Deze wereld wil dat je gaat luisteren naar de “golven” in je die tegen je zullen spreken. Je moet je zelf afstemmen op de frequentie. Het is een “dronken” staat van je bewustzijn. Als je dronken bent, lig je op de golven. Als je onder de invloed bent van marihuana of alcohol kun je niet op een rechte lijn blijven. Niet in het echt en niet geestelijk. De Bijbel is echter “de rechte weg”. Het is belangrijk om wakker te zijn en de Bijbel te lezen.

In de media word het mannelijke deel (God) vaak afgespiegeld als een grijze rechtlijnige muis en het linker deel, het vrouwelijke, als kleurrijk, creatief, vrolijk en goed enz…

Het mannelijke behoort zich aan de regels te houden en links laat het gevoel spreken. Links mag echter niet de overhand krijgen over rechts. Je kunt niet de Bijbel lezen en er met je gevoel een andere uitleg aangeven. In de zin van ja het staat er wel zo, maar wat er echt wordt bedoeld is … Op de puntjes kun je dan met je fantasie, je voorstellingvermogen alles maar in vullen wat je wilt.

In een mens is niks goeds
In een Bèta staat ben je je bewust en realiseer je je dat je omringt bent met gevaren. Als je je hersengolven vertraagt en je in een alfa staat terechtkomt, ga je kijken naar wat er zich in je zelf afspeelt. Je gaat luisteren naar de impulsen die uit je zelf komen. Maar vergeet niet dat het leugenachtig is want er zit niks goeds in de mens.

Efeziërs 2:3
3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –,

Matteüs 15:18-19
18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

Simson
Aan de binnenkant wachten echter vijanden die vrijgelaten willen worden. De vrouw kan er voor zorgen dat de man wordt overwonnen zoals in het verhaal Simsom:

Richteren 16:18-19 Simson te Gaza
18 Toen Delila zag, dat hij zijn gehele hart voor haar blootgelegd had, liet zij de stadsvorsten der Filistijnen roepen, en zeide: Ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij zijn gehele hart blootgelegd. En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en brachten het geld mee. 19 Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem.

Terwijl hij in slaap gesust werd in de schoot van de vrouw (door alcohol, drug, tv, films, albert heins, aldi’s, vakanties enz enz…), werd zijn macht (de Bijbel) afgeknipt en konden de Filistijnen (boze geesten) binnenkomen en hem gevangen nemen (geestelijk binden).

De hoer Babylon
Het vrouwelijke deel treed in het verhaal van Simson op als een naar geld en goederen begerige hoer.

Openbaring 17:3-5 Het oordeel over Babylon
3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Orde
Maar God is een God van orde. In de Bijbel staat dat alles in Orde dient gebeuren:

1 Korintiërs 14:34-40 Orde in de gemeente
34 Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. 35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. 36 Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?
37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. 38 Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend.
39 Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. 40 Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten