zaterdag 22 maart 2014

Watchman Video Broadcast, Het Vierde Rijk deel 24 en 25, Elementen van toorn

Deel 24

YouTube: http://youtu.be/4G-oJmIc0Gg

Onderstaand artikel is naar aanleiding van de video.

We vechten tegen vier geestelijke boze machten

Efeziërs 6:10-12
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De vier zijn:
- de overheden
- de machten
- de wereldbeheersers dezer duisternis
- boze geesten in de hemelse gewesten

NBG-1995:

Kolossenzen 2:8
8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,

King James:

Colossians 2:8
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

Er wordt in dit vers gewaarschuwd voor vier dingen waardoor je je niet moeten laten meegeslepen of laten bederven:
- wijsbegeerte
- ijdel bedrog
- overlevering der mensen
- wereldgeesten

Wereldgeesten of “rudimenten” zijn een soort grondbeginselen. Het zijn de (geestelijke) elementen. Er zijn vier:
- aarde
- wind
- water
- vuur

Het Vierde Rijk uit Daniel is opgebouwd uit de vier boze geesten. Men gebruikt de vier elementen om een aanval te doen op de vier evangeliën in het Nieuwe Testament.
- Matteüs
- Marcus
- Lucas
- Johannes

De vier evangeliën kunnen onmogelijk vernietigd worden. Die staan als een huis. Maar het is wel mogelijk mensen te misleiden. Ze komen vanaf vier kanten binnen. Paulus waarschuwt er tegen. Laat je geloof niet “bederven”.

Elementaire toverij: macht over mensen
De vier boze machten, het Vierde Rijk, de vier elementen hebben macht over mensen. Tovenarij maakt gebruik van die elementen. Noem het elementaire toverij. Mensen worden stiekem ingewijd via allerlei middelen en wegen in de elementaire toverij.Die inwijding in elementaire toverij heeft een reden. Het is niet alleen om mensen te misleiden en een andere religie aan te leren. Er wordt geleerd te gaan bouwen met de vier elementen. Het doel is ze bijeen te brengen. Uit die eenheid zal dan het vijfde element, geest of spirit, oprijzen. Het doel is de Nieuwe Wereld Orde met de anti christ aan het hoofd.

Een Nederlands voorbeeld van die inwijding in toverij voor kinderen is geloof ik de teletubbies: http://youtu.be/B3IKqkXd2lU

De vier wezens stellen de vier boze machten, de vier elementen voor. De opstijgende zon het vijfde element. De anti christ rijst op als de zon, een engel van het licht. Let ook op hoe het landschap een soort paradijs lijkt. De anti christ zal geloof ik een paradijs voorschotelen.

Laat je niet meeslepen
Paulus waarschuwt er tegen: laat je niet meeslepen en bewaak uw kinderen! Want ze gaan eerst achter de kinderen aan. Kinderen kunnen zich nog niet goed geestelijk beschermen met de Bijbel. Dat is de taak van de ouders. Een van de redenen geloof ik waarom thuisonderwijs verboden is.

Ga eens naar een speelgoedwinkel? Bijna alles is, soms heel subtiel, maar tegenwoordig ook heel openlijk, gebaseerd op toverij. En dan heb ik het nog niet eens over Harry Potter! Ze zullen niet direct kinderen aanvallen, maar altijd indirect en subtiel.

Zo is b.v. Sneeuwwitje niet zo wit als ze lijkt. Ze is een afgod en de 7 dwergen stellen boze geesten voor. Zij is groot en de dwergjes zijn klein en lelijk. Zo vind omdraaiing plaats in de hoofden van kinderen van het vrouwelijke en mannelijke. Satanisme = omdraaiing.

De huidige generatie jonge mensen krijgen echt alles over zich heen! De media, internet, films enz is een grote smerige inwijding in hekserij en satanisme.

Jezus heeft de machten overwonnen!
Zonder Bijbel, de kracht van Jezus, ben je overgeleverd aan die vier machten! Jezus werd geboren onder de wet maar Hij heeft alle machten en krachten overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen!

Galaten 4:3-5
3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

In de King James staat voor de “wereldgeesten” echter “elements of the world”

Galatians 4:3-5
3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:
4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.

Mensen die nog niet gered zijn door Jezus, zijn onderworpen aan die elementen van de wereld of de wereldgeesten. Je kunt jezelf niet redden. Bid of Jezus je wil aannemen als zoon en je wil vrijmaken.

Op meer plaatsen in de Bijbel komen de wereldgeesten of de elementen van deze wereld ter sprake:

Galatians 4:8-11
8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 10 Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. 11 Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.

2 Petrus 3:10 De dag des Heren
10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

2 Petrus 3:12 De dag des Heren
12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

De wereldgeesten zijn geen Goden, het zijn zwakke en armelijke geesten. Toverij werkt dan ook niet altijd. Dat komt omdat je heel precies alle regels en zo moet volgen wil iets werken. Als je fouten maakt, de verkeerde woorden zegt of het niet precies op de juiste dag doet, gebeurd er niets.

Dat in tegenstelling tot de Here die almachtig is en altijd voor je zorgt! Ja mag altijd tot Hem bidden dag en nacht. God weet al wat je zult vragen voor je het hebt gevraagd. Je hoeft zelf niks te kunnen of te doen! En Hij zal je meer geven dan je je had voorgesteld. Laat je niet meeslepen in die gebondenheid van het idee dat je zelf iets moet doen of ondernemen! Wat wil je tenslotte aan God toevoegen? God is almachtig, ver verheven boven Zijn eigen schepping? Boven de tijd en seizoenen.

De religie rond de vier elementen
De religie rond de vier elementen gaat terug tot in de tijd van Babel. Het is de oudste religie in de wereld. Volgens die religie heerst er over elk element een God:
- hemel - Anu
- aarde – Ninhursag (vrouwlijk)
- lucht - Enlil
- water - Enki

Er zijn eigenlijk maar twee religies in de wereld. Dat is Bijbels Christendom en tovenarij. Iets anders is er niet hoe het er ook uitziet. Het valse is allemaal gebaseerd op elementaire magie.

De oude wereld met die oude religie uit de tijd van Babel werd verspreid door God toen Hij de taal verwarde. De Nieuwe Wereld Orde wil die wereld weer bijeen brengen en herstellen. Daaruit kan die oude koning, de anti christ opstaan. Het vierde Rijk, dat opgebouwd is uit de vier elementen. Daar gaat het allemaal om, daar gaat het naar toe.

Vier figuren in de Bijbel
Er zijn vier figuren in de Bijbel die de vier evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes actief tegenwerken.
- Satan – lucht
- Babylon – aarde
- Het beest – water
- De valse profeet – vuur

Bedenk dat de lucht, water, aarde en vuur van zich zelf geen macht hebben, ze staan symbool voor een geestelijke macht. De vier geestelijke machten waar we tegen vechten die Paulus beschrijft.

Elk van die geestelijk machten hebben bepaalde eigenschappen. Je kunt je voorstellen dat de beschrijving water of vuur e.d. iets zegt over die bepaalde eigenschap. Zo kan lucht bijvoorbeeld staan voor de gave van communicatie. Communiceren is een middel om macht over anderen uit te oefenen. Overal in elke cultuur kom je de symbolen voor die vier machten tegen. Denk ook aan het hakenkruis met de vier poten!

De namen van de “Goden” (machten) er achter mogen per cultuur verschillen maar het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal te herleiden naar die oude religie uit de tijd van Babel.


De mens probeert die machten op alle mogelijk manieren, zoals wetenschap (b.v. lucht), oorlogen (b.v. vuur), politiek (b.v. water) enz… te gebruiken om het doel te bereiken: Goddelijk te worden.

Inwijding in de elementen
Volgens heksen moet een mens ingewijd worden in alle vier elementen. Bedenk dat het heel goed mogelijk is dat ze de complete aarde deze initiaties of inwijdingen laten ondergaan.

Pastor Mike denkt dat er straks iets bijzonders gaat gebeuren. Als het zover is, zullen de mensen ingewijd zijn en er zo vertrouwd mee zijn dat ze het zullen herkennen. Ze zullen er massaal aan meewerken en de anti christ aannemen.

Volgens mij raken die heksen door al die inwijdingsrituelen compleet bezeten door die vier boze geesten. Het draait allemaal om macht. Het is zuiver egoïstisch. Zal het zo ook op wereldschaal gaan? Door het egoïsme van de wereld zullen ze die weg willen gaan en de anti christ zal opstaan.

Openbaring 9:1 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Openbaring 9:11 De vijfde bazuin
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De ster is geloof ik satan die uit de hemel op aarde wordt gegooid. Hij heeft de sleutel tot de put des afgronds. Uit die put stijgt de engel des afgrond op. Dat is de anti christ, het vijfde element. De anti christ komt als een engel van het licht en zal van mensen eisen hem te aanbidden als God.

2 Tessalonicenzen 2:3-4 De wederkomst des Heren
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

De Tempel van God zit in hoofden van mensen, Je bent zelf een tempel van God. De valse profeet zal van de mensen eisen dat ze een beeld van het beest maken. Hij zal aan het beeld een geest schenken zodat het kan spreken en maken dat iedereen die het beeld niet aanbid, wordt gedood:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Pastor Mike denkt dat bij de verschijning van de anti christ muziek een erg belangrijke rol zal gaan spelen. Satan was de engel van de muziek. Ook bij het aanbidding van het beeld van Nebukadnezar speelt muziek een grote een rol:

Daniël 3:4-6
4 En een heraut riep met luider stem: Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen: 5 zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden, dat koning Nebukadnessar heeft opgericht; 6 en ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden.

Draken achter de elementen
Achter de vier elementen zitten vier geesten of “Goden”. Volgens heksen zijn het draken. Ze denken echter dat het goede geesten zijn. In veel films en strips komen de draken ter sprake. Bijvoorbeeld in Japanse strips. Ze leren ze iedereen hekserij, tovenarij. Op wat voor manier dan ook, je komt er altijd mee in aanraking. Het valt allemaal bijna niet op maar het zit er altijd wel ergens in verstopt. Als de Bijbel aan de kant geschoven wordt, komen de draken binnen.

Deze wereld een schaduw van de hogere wereld.
Pastor Mike denkt dat deze wereld een schaduw is van de hogere, de vierde of geestelijke wereld of dimensie. Zoals er in de Bijbel wordt gesproken over een rivier, zo bestaat die rivier ook in geestelijke zin, in de vierde dimensie. Bijvoorbeeld de Eufraat:

Genesis 2:10-14
10 Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. 11 De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land Chawila, waar het goud is; 12 en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. 13 De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië. 14 De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.

Openbaring 9:13-15
13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

De rivier vormt een soort grens naar de vierde dimensie. In de eindtijd zullen de vier engelen die bij de rivier gebonden zijn, losgelaten worden. Ze zijn gereed gehouden tegen, het uur, de dag, de maand en het jaar. Vier dingen.

Deel 25

YouTube: http://youtu.be/zGfVY43tw2o

Achter de elementen zitten draken of geestelijke wezens.

Openbaring 13:2 Het beest uit de zee
2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Het lijkt er op dat het beest aan de macht komt door elementaire tovenarij. Daar verwijzen de vier dieren naar. Het vierde beest is de draak.

Er zijn twee soorten religie. De religie die altijd zegt je moet dit of dat doen, wat een vorm van tovenarij is, en de religie die uitgaat van het voltooide werk van de Here Jezus. In al de religies die uitgaan van eigen werken komen de vier elementen terug. Bijvoorbeeld in de islam de vierkante doos in Mekka met vier zijden.

Vier wachters van de elementaire tovenarij
Er lijkt een beweging gaande die tovenarij over de hele wereld wil brengen om in een gebeurtenis de vier geesten of draken aan te roepen zodat de anti christ opzal rijzen uit de put des afgronds.

De Bijbel zegt dat deze geestelijke machten armelijke, zwakke wereldgeesten zijn. God daar in tegen is almachtig. Je vraagt je af wat mensen bij deze geesten te zoeken hebben. Hoe vreemd is het dan dat mensen die de Here hebben leren terugkeren tot zulke wereldgeesten?

Galaten 4:8-11
8 Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? 10 Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. 11 Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.

Vandaag vind er een continue indoctrinatie plaats via de media en religies door de vier wachters van de elementaire tovenarij. Bijna alles staat in dat teken en gaat over de komst van de anti christ. Zoals superman, batman enz… Volgens mij verwijzen zelfs alle films op de een of andere manier naar de komst van de anti christ en het merkteken van het beest. Achter de media zit geloof ik een van die elementen een boze geestelijke macht.

Ook willen ze bij mensen begeerte opwekken dat men gaat fantaseren hoe het straks zal zijn. Stel dat al je begeerten voor altijd vervuld worden in een paradijselijke aarde? Films en tv staan er bol van op de een of andere min of meer subtiele manier. Stel dat….

Hoe beschrijft de Bijbel de wachters

In Daniel 4 komt een wachter ter sprake:

Daniël 4:13
13 Ik zag in de gezichten die mij op mijn legerstede voor ogen kwamen, en zie, een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer;

Hieruit blijkt dat een wachter een geestelijk wezen is. Het kan een engel zijn of een boze geest, een duivel. Pastor Mike geloof dat er ook engelen en wachters zijn die waken over het leven van een gelovige.

Waakzaamheid
Maar ook gelovigen zelf zijn geroepen te waken tot de Here komt.

Marcus 13:33
33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.

Marcus 13:37
37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!

Lucas 21:36
36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

1 Korintiërs 16:13
13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 14 Laat alles bij u in liefde toegaan.

1 Tessalonicenzen 5:6 Waakzaamheid
6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

1 Petrus 4:7
7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Zorg dat je niet letterlijk of geestelijk dronken bent! Wees je bewust van de goede leer, de rechte weg. Laat je niet iets on-Bijbels aanpraten maar wees nuchter.

Psalmen 141:3 Leid mij niet in verzoeking!
3 HERE, stel een wacht voor mijn mond,
waak over de deuren van mijn lippen;

Zorg ook dat je God vaagt om een wacht voor je mond. Want wie heeft zijn mond in bedwang? Je mond is een deur naar het hart. Jezus zegt:

Matteüs 15:16-20
16 Hij zeide: Zijt ook gij nog onbevattelijk? 17 Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? 18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 20 Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.

De draken als beschermers
Als Heksen, of valse Bijbel leraars, iets doen naast hun rituelen dan zijn het wel woorden of toverspreuken uitspreken. Met woorden roepen ze “Goden” aan. Laat je niet aanpraten dat het de God van de Bijbel is. Zorg dat je in de ark bent.

Heksen gebruiken de draken om zich mee te beschermen. De draken zijn als het ware de schilddragers van de anti christ. Het doel van de draken is ook om de Bijbel te vernietigen en de herder te doden.

1 Samuël 19:11
11 En Saul zond boden naar het huis van David om het te bewaken en hem des morgens te doden. Maar Mikal, de vrouw van David, deelde hem mee: Indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, zult gij morgen ter dood gebracht worden.

Saul is een beeld van de satan. Hij zond “boden” om het huis van David te bewaken. Boden zijn engelen. Saul wil niet dat Hij in de morgen “opstaat”. Jezus is de Morgenster. Dat is het doel van elementaire toverij. Ze haten Bijbels Christendom. Ze zullen niet rusten of stoppen voor Bijbels Christendom vernietigd is zodat Jezus niet in de morgen zal opstaan.

Alle religies die uitgaat van werken, is een religie van de nacht, van dronkenheid en geestelijk slapen. Gelovigen leven overdag en zijn wakker. Het licht van Jezus verdrijft de duisternis, de dromen, de nachtmerries en boze geesten.

Valse wachters

Jesaja 56:10-12
10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief. 11 En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd.
12 Komt, (zeggen zij:) ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende drank zwelgen, en de dag van morgen zal zijn als die van vandaag, nog veel geweldiger.

Het verschil tussen valse leraars en goede. Valse religies eisen altijd dat je iets doet, als het dan fout gaat is het altijd je eigen schuld. Ze zullen nooit tevreden zijn, nooit genoeg krijgen en nooit zeggen waar het op staat. Ze gaan alleen hun eigen weg en denken alleen aan zich zelf (de vier richtingen).

De goede herder echter geeft zijn leven voor Zijn schapen en zorgt voor ze. Hij geeft het je al voor je er om vraagt.

Wachttoren

Ook over de jehovagetuigen heerst een wachter. Ze geven een blad uit genaamd de wachttoren:
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Wachttoren

Links bovenin zie je een symbool van de vrijmetselaars. Het staat symbool voor het samengaan van de Zonen van God met de dochter van de mensen.

De oprichter van de jehovagetuigen was een vrijmetselaar. Het heeft allemaal niks met Bijbels Christendom te maken. Het is pure tovenarij. Iedereen kent ze wel. Ze zijn werkelijk betoverd en heel erg bang.

Ik heb ooit eens ergens gelezen dat een van de taken van vrijmetselaars om omhoog te komen een daad is om Bijbels Christendom te vernietigen. Dat is geloof ik de reden van de oprichting van de jehovagetuigen. Een regelrechte aanval op het Christelijk geloof. Het is georganiseerd volgens bepaalde misleidende regels. Het lijkt bijvoorbeeld heel erg op het Christendom net als het katholieke geloof. Ze gaan zo dicht mogelijk tegen de waarheid aanzitten.

Piramide
De oprichter van de jehovagetuigen, Charles Taze Russell, heeft een piramide op zijn graf. In de Bijbel komt de piramide echter niet voor volgens Pastor Mike. Volgens Manly Hall staat de piramide symbool voor het menselijke hoofd dat oprijst uit de vier elementen van je lichaam.

De vier zijden van een piramide zijn de vier ledematen van je lichaam. Het vijfde element stijgt daar uit op. Dat is de anti christ die opstijgt uit de put des afgronds.

Een piramide heeft een vierkante basis die bestaat uit aarde, water, vuur en lucht. Ze komen bij de top, de topsteen, samen. De piramiden in Egypte schijnen precies te staan op het kruispunt van de aarde, het centrum van de aarde. Het idee is dat de vier hoeken van de aarde daar samen komen waarna de wereldkoning oprijst.

Je lichaam is ook een soort piramide met vier zijden, de vier ledematen. Zo is ook DNA, je genetische code, opgebouwd uit vier eiwitten. De vier baseparen. De vier elementen komen samen in je hoofd waar de tempel is met de troon. Wie zit er bij jou op de troon in je hoofd? Jezus of de anti christ?

Jezus heeft overwonnen!
Valse religies willen je laten geloven dat je door je vier ledematen, door eigen werken, zult zijn als God. Dat is elementaire toverij.
De Here Jezus heeft echter de krachten overwonnen. Hij heeft er juist GEEN gebruik van gemaakt Hij werd als een lam ter slachting weggeleid. Hij heeft vertrouwd op God die hem uit de dood zou opwekken. Zo heeft Hij die krachten en de dood overwonnen!

Romeinen 6:12-14 Met Christus gestorven en opgewekt
12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

We prijzen Jezus om wat Hij heeft gedaan. Het IS al gedaan. Je kunt daar niks aan toevoegen. In plaats van een God te moeten aanbidden zodat hij mogelijk iets voor je doet.

Een verenigde wereld
Het idee van de piramide in het centrum van de aarde staat voor het idee om alle mensen bijeen te brengen. Door iedereen te laten meewerken en alle krachten op een lijn te krijgen wordt het doel behaald: de komst van de anti christ, het hoofd, de topsteen van de piramide. Een taal, een economie, een wereldregering, een wereld religie, de verenigende naties, een wereld orde enz… De vier zijden, de vier krachten waarop deze aarde rust komen dan in een punt bijeen. Dat is het Vierde Rijk van Daniel.

Als de vier bij elkaar komen, stijgt de vijfde op. Het wordt wel ether genoemd. Volgens Pastor Mike is de hemelse stad die in de Bijbel wordt beschreven echter geen piramide maar een vierkant:

Openbaring 21:16
16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten