donderdag 3 april 2014

Watchman Video Broadcast 03-23-14, Het Vierde Rijk deel 26

YouTube: http://youtu.be/U2EDjjYZL1s

Deze serie gaat over het Vierde Rijk. Dat rijk wordt gebouwd door vier boze geestelijke machten of krachten. Want we vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen:

1 de overheden
2 de machten
3 de wereldbeheersers dezer duisternis
4 boze geesten in hemelse gewesten
(Efeziërs 6:11-18)

Het Vierde Rijk kun je zien als een piramide met een vierzijdige basis en vier zijkanten. Het is compleet tegenovergesteld aan Gods Rijk. Het is een wrede heerschappij versus de genadige, liefdevolle heerschappij.

De vier basis zijden van de piramide komen samen bovenaan in de top. Op de top mist er echter nog iets dat zal oprijzen uit de vier. De topsteen met het alziende oog.

Het grootzegel van Amerika. “Novus Orde Seclorum” staat voor “Nieuwe Wereld Orde”

Het Vierde Rijk is de Nieuwe Wereld Orde die nu in oprichting is. In Daniel wordt het Vierde Rijk beschreven:
Daniël 2:40-43 De droom van Nebukadnessar
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Het ijzeren deel staat symbool voor de geestelijke wereld die uit de hemel en uit de onderwereld zal komen op aarde om over de mensheid te heersen. Net als de vloed van Noach.

Het IJzer zal zich mengen met het leem. Het leem staat voor de mensen. Er zal een vermenging plaats vinden tussen bovennatuurlijk wezens, (bijvoorbeeld gevallen engelen) en mensen. Het IJzer staat voor een soort bovennatuurlijke superman die dan in mensen naar buiten zal komen. Het zal de mensen een schijnbare bescherming geven. Ze zullen denken dat ze Goden zijn.

Er zijn veel verwijzingen naar in bijvoorbeeld strips zoals superman, de hulk, batman, spiderman e.d.

Manly Hall
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manly_Palmer_Hall

“The base of the pyramid further represents the four material elements or substances from the combinations of which the quaternary body of man is formed”

“De basis van de piramide vertegenwoordigt verder de vier materiële elementen of stoffen waaruit, door combinaties, de quaternaire (vierdelige) lichaam van de mens wordt gevormd”

Een piramide staat dus symbool voor het menselijke lichaam met twee handen en twee voeten. (het kruis van Jezus heeft vier onderdelen). De vier staan voor de vier geestelijke machten die heersen over de mensheid of de vier elementen, water, vuur, lucht en aarde

Als deze vier machten gecombineerd worden, ontstaat een vierdelig lichaam waaruit het hoofd, het vijfde geestelijke element, kan oprijzen. Dat is de topsteen van de piramide, de sluitsteen, de anti christ.

Elementaire tovenarij als religie
Mensen leren elementaire tovenarij met de vier elementen via fantasie rollenspellen. Zelfs in de kerk. Er zijn veel kerken die new age achtige namen, termen en praktijken aannemen. Zoals een kerk met de naam “The Gathering” (samenkomen of bijeenbrengen)

De vier elementen water, vuur, lucht en aarde zijn tegengesteld aan elkaar. Zoals vuur wordt geblust door water. In een ritueel worden ze samengebracht zodat het vijfde element, geest, kan oprijzen en heerschappij kan uitoefenen.

Sommige kerken houden vast aan de vier elementaire aardse krachten. Maar vlees en bloed zullen het Koningrijk van God niet beërven. God geeft eeuwig leven aan mensen via de vier Bijbelse evangeliën.

Indianen
De vier elementaire aardse krachten komen in alle culturen naar voren. Zo ook bij de oorspronkelijke volken van Amerika, de Indianen. Er is een kerk in Canada op gebaseerd
http://home.mennonitechurch.ca/

Deze kerk leert haar volgelingen het “Mysterie van God” door twee religies te “combineren”. Men vraag de volgelingen om de oren gericht te houden op de aarde en de ogen naar boven, naar God. Het staat symbool voor het occulte samengaan van hemel en aarde.

Op de website staat een schildpad. Het schild is in vieren gedeeld met vier poten en een kop. Dat is weer het principe van de vier krachten waaruit het vijfde opstijgt. Zijn kop is eerst verborgen in het schild en komt dan te voorschijn. De kop, het vijfde element is eerst nog verborgen, een geheim. Dat is een mysterie religie.

De schildpad is een heilig symbool voor indianen. Het staat symbool voor iets wat verborgen is en geopenbaard zal worden. Jezus is echter geen mysterie meer. Hij is de geopenbaarde Zoon van God. Het evangelie heeft niks gemeen met religie van natuurvolken, het geloof in een mysterie of elementaire tovenarij. Je kunt ze niet combineren.

Het mysterie in de vrijmetselarijIn de vrijmetselarij draait ook alles om het geheim, het grote mysterie. Maar ze willen niet dat buitenstaanders het weten daarom verbergen ze het in symbooltaal. Zo worden in de vrijmetselarij twee pilaren als symbool gebruikt. Ze staan voor Jakin en Boaz, de twee pilaren uit de tempel van Salomo. Onder en boven op de pilaren staan vier verschillende driehoeken afgebeeld. Een set wijst naar beneden en de andere omhoog. De vier driehoeken representeren de vier elementen. En alles in de vrijmetselarij draait om tegenstellingen die samengebracht moeten worden tot een geheel, licht, donker, vader moeder, enz…

Volgens Albert Pike is het geheim van de vrijmetselarij verborgen in de twee pilaren. En volgens de Bijbel is je lichaam een tempel van de Heilige Geest. De pilaren waren 18 el lang plus een kapiteel er op van 5 el. Dat is samen 23. Twee keer 23 is 46 wat het aantal chromosomen is van het menselijke lichaam! Maar wat is dan verboren in de chromosomen, de twee pilaren? Het DNA.

Verder draait er om de twee pilaren van de vrijmetselaars een wijnrank. Mozes zei onze rots niet als hun rots en hun wijn niet als onze wijn. Jezus zei Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Johannes 15:5 De ware wijnstok
5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Hun wijn is echter de wijn van Sodom en Gomora. Hun wijn is addergif.

De wijnranken om de pilaren verwijzen naar het DNA. Ze draaien er omheen als een DNA spiraal.

De vier driehoeken op de pilaren kun je zo samenvoegen dat de ster van David ontstaat. De vier driehoeken staan weer voor de vier elementen: water, vuur, lucht en aarde. Ze zijn tegengesteld maar in de ster van David komen ze samen.

In de ster van David worden ook wel vier wezens afgebeeld: een koe, een leeuw, een mens en een adelaar. Het komt uit de Bijbel:

Ezechiël 1:10
10 En wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.

De vier wezens ondersteunen de troon van God. In het menselijke lichaam staat het symbool voor het menselijke hart die uit vier kamers bestaat. Het hart is de troon van God. Iets heerst over je vanuit je hart. Satan wil die troon in het hart echter bezitten. Als je hergeboren bent, zit Jezus op de troon in je hart met de vier kamers. Het plan van satan is echter:

Jesaja 14:12-14
12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

In de occulte wereld stellen de vier wezens in de ster van David de vier elementen voor die samenkomen.

DNA
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur

DNA bestaat uit twee strengen die zijn opgebouwd uit nucleotiden. De twee strengen zijn met elkaar verbonden door zogenaamde baseparen, die steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden verbinden. DNA bevat vier verschillende nucleotiden met de nucleobasen adenine, thymine, guanine en cytosine, die afgekort worden met respectievelijk de letters A, T, G en C. De beide strengen zijn complementair (tot een geheel aanvullend) doordat de basen alleen in de paren AT en GC kunnen voorkomen.

Je kunt bij de vier baseparen denken aan de vier elementen. De vier elementen komen samen en vormen een lichaam waaruit een vijfde element, een geestelijk element, zal oprijzen.

Het evangelie van de anti christ
De anti christ zal opkomen als de vier elementen samenkomen en hun krachten bundelen. Het is een ander evangelie dan die uit de Bijbel. Dit evangelie van de anti christ wordt wereldwijd, overal waar je maar komt, gepreekt! Het is de religie van de anti christ. (De winkels en de media staan er bol van. Het is vaak verboren in allerlei soorten symbooltaal in elke krant en op elke pot pindakaas. Ze brengen de anti christ meestal altijd als iets goeds. Een superman die de aarde komt redden.)

Mensen en vooral kinderen worden geïndoctrineerd in de geheime religie. B.v. de DC Comics:
http://www.dccomics.com/

Pastor Mike laat een groep “striphelden” zien die bestaan uit vier personen. De eerste drie zijn vrouwen maar de vierde is een man. Hij representeert lucht:

Efeziërs 2:2
2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Ook in de Bijbel is de vierde altijd anders. Overal in de Bijbel waar je een combinatie van vier hebt, zijn de eerste drie hetzelfde en is de vierde anders. Bijvoorbeeld de drie mannen in de oven, een vierde is als de Zoon van God en komt er bij zodat hen niks overkomt. Zo ook werden de 12 zonen van Jacob geboren uit vier vrouwen. Lea, Bilha en Zilpa waren verschillend van Rachel. Rachel was de ware liefde van Jacob.

Denk ook aan de vergelijking van de zaaier. Het zaai valt op de drie groepen geen vruchten produceren maar de vierde is verschillend. Bij de vierde is gezaaid in goede grond en brengt het vruchten voort. Het is een beeld van de hergeboorte.

Verder heb je ook de vier evangeliën. De eerste vier zijn hetzelfde maar de vierde is anders. Zo leert God ons steeds hetzelfde patroon.

Het verschil tussen het oude en nieuwe testament
Ons doel is eeuwig leven met onze vader in de hemel. Ik kan dat zelf niet bereiken want wij zijn mensen uit de aarde geboren. Het eerste testament houd me voor dat als ik naar de hemel wil, ik me aan de wet moet houden. Die wet heeft iedereen gebroken. We zijn zondaren bij onze geboorte. We zijn geboren uit zondaren en ook die weer tot aan Adam en Eva.

De wet was geschreven op aardse stenen en was gegeven uit de hand van de aardse bemiddelaar Mozes. De wet beloofde een aardse erfenis: het land Israel. Dus alles in het oude testament representeert het tijdelijke aardse en de god waarmee ze het verbond aangingen stief op Golgotha.

Alles in het nieuwe testament is echter geestelijk. Het is een verbond die niet op stenen is geschreven maar in de vleselijke tafels van het hart. Het nieuwe verbond werd ons niet gegeven uit de hand van een menselijke bemiddelaar maar door God zelf. Dat verbond belooft ons geen aardse erfenis maar een blijvende echte erfenis, het eeuwige leven in de hemel.

In het oude testament zijn we als zondaren geboren uit onze aardse moeder, in het nieuwe testament zijn we geboren uit het hemelse Jeruzalem, de moeder van ons allen. De eerste Adam was gemaakt uit de aarde, de tweede Adam is onze Heer Jezus uit de hemel. Het oude testament gaat alleen over het vlees, de lust en de zonden van het vlees.

Verbinding testamenten
De verbinding tussen de twee testamenten tussen mij en de hemel zijn de vier evangeliën: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Net als de vier baseparen. En zoals bij de vier baseparen er een verschillend is, zo verschild ook het evangelie van Johannes van de eerste drie.

Toen Jezus stief aan het kruis spleet de tempel in tweeën. Jezus verbrak de muur, de zonde, tussen ons en God. Jezus maakt de verbinding. Nu hebben we door de bemiddelaar Jezus Christus toegang tot de vader.

Efeziërs 2:14-18
14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

Er is ook een occult verhaal

Voor elke waarheid is ook een leugen in de anti christ, zoals de zogenaamde boom van het leven, de Sedirot. Het komt uit de Joods religie van de Kabbala. Het is echter niet de boom van het leven maar eigenlijk de boom van kennis van goed en kwaad.

De boom heeft twee kanten een vrouwelijke en een mannelijke. De twee kanten zijn tegengestelden. Deze boom is de leugen die de slang Eva voorhield: als je van deze boom eet, zul je zijn als God en eeuwig leven was de leugen. Dit is de religie van de Joden nu.

Er zijn 22 lijnen tussen de elementen. Ze worden de 22 paden genoemd. Elke van die lijnen corresponderen ook met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Het oude testament is geschreven in het Hebreeuws.

De lijnen komen ook overeen met 22 nucleotiden. Uit de vier baseparen kunnen namelijk 22 verschillende nucleotiden worden afgeleid. En uit die 22 nucleotiden is ons vleselijke lichaam opgebouwd. Net zoals het oude testament is geschreven in het Hebreeuws met 22 letters. Dit was al opgeschreven duizenden jaren geleden voor men iets wist van DNA!

De tien cirkels representeren 10 heilige wezens of 10 koningen. En zo komen we hier terecht:

Openbaring 13:1 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Aan de boom kun je zien dat er drie aan elke kant zijn. Ze zijn tegengestelden. In het midden, van de voeten naar boven, zijn er vier. De drie aan de ene kant representeren de Zonen van God en de drie aan de andere kant de dochters der mensen. Door de vier in het midden worden ze samengebracht. De Zonen van God representeren het IJzeren rijk, de dochters van de mensen het leem en ze komen samen via de vier elementen of de vier baseparen.

De cirkel aan de top is de kroon, het element ether of lucht. Hij is verschillend van de andere drie. De eerste drie maken deel uit van het lichaam, ze zijn lager. Het is hetzelfde patroon als in de Bijbel.

Wat zegt de Bijbel over het boek van het leven?

Psalmen 139:16
16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.

Jesaja 34:16
16 Zoekt na in het boek des HEREN en leest; niet één van deze wezens zal ontbreken, zij zullen elkander niet missen, want zijn mond heeft het geboden en zijn adem bracht ze samen.

DNA is een boek. Alles staat er al in. En “Zij zullen elkander niet missen” verwijst volgens Pastor Mike naar de vier baseparen die altijd bij elkaar horen. Volgens Pastor Mike verteld de Bijbel je zo dat de twee gedeelten van de Bijbel, het oude en nieuwe testament, bijeengebracht worden door de vier dingen.

Nu het Vierde Rijk:

Daniël 2:42-43
42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

In de King James staat het echter anders:

Daniel 2:42-43
42 And as the toes of the feet were part of iron, and part of clay, so the kingdom shall be partly strong, and partly broken.
43And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.

Er staat dat ze zich zullen mengen met het “zaad van mensen”. Wat is dat zaad? De Bijbel is het woord, het zaad. Het zijn de bouwstenen van alles wat levend is. Of het nou een vleselijk lichaam is of een geestelijk lichaam, elk lichaam heeft zijn eigen zaad, of DNA.

Het Bijbelboek Daniel voorspelde dat het ijzer en het leem, die tegenstellingen zijn, zich zullen vermengen. Vermengen is hier het sleutelwoord. Ze zullen zich vermengen met het zaad van mensen, letterlijk zijn vier baseparen, zijn DNA.

Bedenkt dat het precies het tegenovergestelde is van het Bijbelse Christendom waarbij Christus God en ons heeft samengebracht in Zijn lichaam. In dit geval zal het ijzer zich vermengen met het leem om er iets uit te doen laten ontstaan. Elke voorspelling beschrijft God in de Bijbel met een verhaal zo ook hiervan:

Deuteronomium 7:1-3
1 Wanneer de HERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, 2 en de HERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. 3 Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen;

Wat staat er in het vierde boek van de Bijbel? De tien spionnen die staan voor de wet, de tien geboden, je zult het beloofde land niet in kunnen trekken! Dat is de wet die ons verteld, je kunt niet naar de hemel! Je kunt dat gewoon niet zelf. Je bent een zondaar, je brak de wet. En waarom konden ze het beloofde land niet intrekken? Omdat er allemaal reuzen woonden! De nakomelingen van de Zonen van God en de dochters van de mensen! Het is een aardse representatie van het IJzeren Rijk.

Numeri 13:31-33 De twaalf verspieders
31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. 32 Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

Maar Jozua en Kaleb vonden dat het wel kon. Zij staan symbool voor de nieuwe wet uit het nieuwe testament die bestaat uit twee regels: hou van God met geheel je hart en van je naaste als je zelf.

Numeri 14:6-9
6 En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, die behoorden tot degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen 7 en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. 8 Indien de HERE welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat vloeit van melk en honig. 9 Alleen, weest dan niet opstandig tegen de HERE, en gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de HERE is met ons; vreest hen niet.

In het beloofde land leefden 7 volken van de reuzen. Het representeert de 7 koppen van het beest:

Openbaring 13:1
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Maar God gaf de opdracht deze volken uit te roeien en met hen geen verbond te sluiten of zich met hen te verzwangeren. Ze mochten hun dochters niet geven aan de zonen van die volken en de dochters niet nemen voor hun zonen. Dat zijn weer vier onderdelen.
- uw dochters (A)
- uw zonen (C)

- hun dochters (G)
- hun zonen (T)

Volgens Pastor Mike komt het overeen met de vier baseparen A, T, C en G. waarbij A alleen met T samen gaat en C alleen met G. Het zijn weer de tegengestelde en ze komen ook weer overeen met de tegengestelde elementen vuur, water, lucht en aarde.

Momenteel leven we in de tijd dat de bruid wacht tot ze opgenomen wordt door de Bruidegom in de hemel. Dat is Jezus die de gemeente tot zich neemt in de hemel. Maar er is dus ook een tegengesteld huwelijk in de eindtijd als het ijzer zich zal mengen met het leem. Ze zullen Goden worden, wordt hun beloofd. Dat is de mysterie religie. Dan zullen de Zonen van God zich mengen met de dochters der mensen.

De hybriden reuzen in het beloofde land representeren het gevolg van dat samengaan in de eindtijd. God had geen genade met hen omdat ze niet menselijk waren. Het waren gruwelen in Gods ogen. (Dat zullen de mensen geloof ik ook in de eindtijd worden)

De wateren

Openbaring 17:15
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.

De wateren bestaan uit vier onderdelen:
- natiën
- menigten
- volken
- talen

De vierde “talen” is opvallend verschillend van de eerste drie. Verder is een hoer een onreine vrouw. In het oude testament staat dat als een onreine vrouw ergens op zit het onrein wordt. Hier zit de hoer op de wateren, de natiën, menigten, volken en talen. Geheel de aarde is dus onrein.

Talen heeft ook te maken met wat uit je mond komt. Jezus zegt dat niet wat de mond in gaat maakt je onrein maakt maar wat de mond uitgaat, dat maakt je onrein.

De wateren representeren ons DNA, ons zaad. En wat staat er over de wateren in Genesis?

Genesis 1:9-10
9 En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

In de King James staat:

Genesis 1:9-10
9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. 10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

Als de vier, de wateren, samenkomen kan het vijfde element oprijzen. Stel je voor dat de wateren, de landen, natien, volken en talen bijeenkomen en een worden. Lees de songtekst van John Lennon imagine:

Stel je voor er is geen hemel
Het is simpel als je het probeert
Geen hel onder ons
Boven ons alleen lucht
Stel je voor dat alle mensen
Leven voor vandaag

Stel je voor er zijn geen landen
Het is niet moeilijk te doen
Niets om voor te doden of te sterven
Ook geen geloof
Stel je voor dat alle mensen
Samenleven in vrede

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn

Stel je voor geen bezitten
Ik vraag me af of jij het kan
Geen lust naar hebzucht of honger
Een gemeenschap van mensen
Stel je voor dat alle mensen
De wereld samen delen

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn

(Wordt u ook zo boos van dit lied?! Het komt volgens mij heel erg in de buurt van de enorme leugen die over de wereld zal komen in de eindtijd. Wat een verschil tussen fantasie (imagine) en de waarheid van de Bijbel!)

De zee
God noemde het samenvloeien van de wateren de zee. In de eindtijd komt er een beest uit de zee…

Openbaring 12:18
18 en hij bleef staan op het zand der zee.

Openbaring 13:1 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Conclusie: als de vier samenkomen en “de zee” worden, dan zal het beest daaruit oprijzen.

zie ook:http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten