donderdag 24 april 2014

Watchman Video Broadcast 04-13-14, Het geheim van het zegel deel 1

YouTube: http://youtu.be/5zDshRE4uS0

Het groot zegel van Amerika
We hebben het maanden over het Vierde Rijk gehad. Tijdens het onderzoek naar dat rijk dook steeds hetzelfde symbool op. Dat symbool staat op de achterkant van de een dollar biljet.

Het lijkt er op dat het symbool veel kracht heeft, het krijgt in ieder geval veel aandacht. Om welk geld het ook gaat, mensen doen letterlijk alles om aan geld te komen. Ik geloof niet dat het geld zelf duivels is. Maar ik geloof wel de Bijbel die zegt:

1 Tim 6:10
10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Het symbool van de piramide staat op het grote zegel van Amerika.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootzegel_van_de_Verenigde_Staten

We gaan in deze studie ontdekken waar het zegel van Amerika voor staat. Je ziet dat beide delen, de voor en achterkant van het zegel, symbolisch is. Symbolen staan altijd voor iets.

Manly Palmer Hall
We gaan ook kijken naar een bekende onderzoeker die zijn hele leven onderzoek gedaan heeft naar een groot mysterie dat op aarde bestaat door de eeuwen heen: Manly Palmer Hall
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manly_Palmer_Hall

Hij schreef een bekend boek: "The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy"

Dit is wat Hall zei over het idee van symbolisme:

"Symbolism is the language of the Mysteries; in fact it is the language not only of mysticism and philosophy but of all Nature, for every law and power active in universal procedure is manifested to the limited sence perceptions of man through the medium of symbol…
By symbols men have ever sought to communicate to each other those thoughts which transcend the limitations of language. Rejecting man-conceived dialects as inadequate and unworthy to perpetuate divine ideas, the Mysteries thus chose symbolism as a far more ingenious and ideal method of preserving their transcendental knowledge. In a single figure a symbol is obvious, while to the ignorant the figure remains inscrutable. Hence, he who seeks to unveil the secret doctrine of antiquity must search for that doctrine not upon the open pages of books which might fall into the hands of the unworthy but in place where it was originally concealed.” - The secret teachings of All Ages

(Symboliek is de taal van de mysteriën; in feite is het de taal niet alleen van mystiek en filosofie, maar van de gehele natuur. Want elke wet en macht die actief is in een universele procedure manifesteert zich aan de beperkte perceptie van de zintuigen van de mens door het medium van het symbool. Mensen hebben altijd geprobeerd gedachten, die de beperkingen van de taal overstijgen, te communiceren via symbolen. De Mysteriën verwierpen mensbedachte dialecten als onvoldoende en onwaardig om goddelijke ideeën te vereeuwigen. Daarom koos het Mysterie voor symbolisme omdat het een veel meer ingenieuze en ideale methode is voor het behoud van transcendentale kennis. In een enkele figuur is een symbool duidelijk, terwijl het figuur voor de onkundigen ondoorgrondelijk blijft. Daarom moet hij die de geheime leer van de oudheid wil onthullen, naar die leer zoeken niet in de open pagina’s van boeken, die in de handen van de onwaardigen kunnen vallen, maar het zoeken daar waar het oorspronkelijk was verborgen.)

Er is een Goddelijk geheim, een geheim van God of zeg “de Goden”. Hoe kwam Many Hall aan het idee dat er een geheim mysterie is? Daarvoor gaan we naar de bron van uitleg van elk symbool wat er maar bestaat: de Heilige Bijbel.

Het eerste woord uit de mond van de slang in Genesis is:

Genesis 3:1-5 De eerste zonde
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Het lijkt er op dat satan, lucifer zelf, de eerst was die een mysterie concept introduceerde. Een geheim van God of “de Goden”. Nu hebben we een verbinding tussen een zeer groot geheim en wie er verantwoordelijk voor is dat het geheim aan de mensen werd opgelegd.

We gaan kijken naar de symbolen die op de een dollar staan en we gaan proberen te achterhalen waar de symbolen voor staan. Misschien heeft u er al van alles over gelezen of gezien op TV maar de waarheid is dat niemand het geheim of waar de symbolen voor staan, heeft opgeschreven.

Vrijmetselaarsloges hebben vaak grote bibliotheken. Van hun mag je zoveel lezen als je wilt maar ze hebben het geheim niet opgeschreven. Alle symboliek van de wereld bewaard en verzegeld een geheime kennis die slecht een hele klein groep, volgens hen zelf, ooit kunnen begrijpen. Wij zijn het daar natuurlijk niet mee eens… Want er is een bron van begrip en God geeft het openlijk aan iedereen!

De toren van Babel
Er is een theorie die zegt dat de taal van symboliek helemaal teruggaat tot het verhaal van de toren van Babel. In Genesis 11 wordt beschreven hoe na de zondvloed alle mensen van de wereld, die voortkwamen uit de drie zonen van Noach, (Sem, Cham en Jafet), samen waren gekomen in het Dal van Sinear, of Sumeria). Ze hadden allemaal het idee om de mensheid te willen verhogen naar een hoger niveau.

Genesis 11:1-4
1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

God zag het afkeurend aan wetende dat Hij voor de mensheid al een weg had tot transcendentie in de eeuwigheid, onsterfelijkheid, door Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom verwarde God hun taal:

Genesis 11:5-9
5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Zo bereiken ze hun doel niet, want de mensheid heeft een groot voorstellingsvermogen en het komt tot een punt waarop dat wat de mensen zich voorstellen ze in staat zullen zijn te doen.

(Stel je alle begeerte eens voor die een mens zich (dagelijks) voorstelt… Precies dat zal de anti christ de mensen voorhouden. Alle begeerte vervuld die je je maar kunt voorstellen… Daar zijn geen grenzen aan. Wie is tegen zo’n verleiding bestand! Je fantasie gaat dan met je aan de haal. Ga er niet in mee! Hou dan je logische kop er bij en pak de keiharde Bijbelteksten!)

Symbooltaal
We leven in vergelijkbare tijden, als we dat punt al niet hebben overschreden. Nadat God hun taal had verward, gingen de mensen uit elkaar. Nu kunnen ze niet meer een gelukkig gezinnetje vormen. Nu kunnen ze niet meer goed communiceren met elkaar. Het idee is dat een bepaalde groep mensen uit die tijd, die de “dragers” waren van een heel groot geheim, beslisten dat ze de taal van de symboliek gingen gebruiken omdat ze elkaar niet meer konden verstaan.

Mensen uit verschilden talen die ingewijd zijn in de doctrine van de mysteriën zullen dan de symbolen en de kennis er achter kunnen begrijpen. Of wat ze vertel is dat het betekend want Albert Pike zegt in Mores en Dogma: alle vrijmetselaars in de loge werd verteld wat alle symbolen en rituelen betekenen, maar we logen tegen je. We hebben je bewust misleid. Eigenlijk zegt hij: we zullen nooit iemand vertellen wat het echt betekend! Maar slechts een heel selecte groep weet precies wat de symbolen betekenen.

Er is een geheim in de wereld, degenen die het geheim kennen, doen er werkelijk alles voor om voor te voorkomen dat het wordt onthuld. Ze hebben het geheim verborgen in verschillende symbolen. (zoals het vrijmetselaarssymbool:)

Betekenis symbolen staat in de Bijbel

Iedere keer als je met een dollar betaald, zien we het geheim maar de meeste mensen hebben geen idee wat het voorstelt. De ingewijden zijn er van overtuigd dat mensen nooit zullen kunnen achterhalen wat de symbolen betekenen. Maar er is een bron, een boek, waarvan de ingewijden zeggen dat de betekenis van de symbolen er in worden uitgelegd.

In een vrijmetselaarsloge zijn twee kamers en een algemene en een achterliggende. Als je daar in gaat, zul je er een altaar vinden en op het altaar ligt een King James Bible. Meestal leggen ze het symbool van de haakse hoek en de passer bovenop die Bijbel.

Dit zeg Albert Pike er over in zijn boek Morals and Dogma:

“For the master the Compass of Faith is above the Square of reason; but both rest upon the Holy Scriptures and combine to form the Blazing Star of Truth”

“Want voor de meester is het Kompas van geloof boven de hoek van de rede; maar beide rusten op de Heilige Schrift en vormen samen de vlammende ster van de waarheid.”

Dat het symbool van de vrijmetselaars bovenop de Bijbel ligt, is zelf ook weer een symbool. Zelf met het kruisen van hun benen willen vrijmetselaars een symbool uitdrukken. Zo hebben ze allerlei symbolen.

Er is een exoterische uitleg van een symbool. Het betekend dat wat we iedereen vertellen dat het symbool betekend. Maar er is ook de esoterische uitleg. Dat is wat het symbool werkelijk betekend, waar niemand ooit achter zal kunnen komen. Zo worden de deelnemers in een vrijmetselaarsloge voorgelogen over wat alle symbolen betekenen.

Maar Albert Pike zegt over de hoek en de passer op de Bijbel dat ze samen een “vlammende ster van de waarheid” vormen. Wat ze eigenlijk bedoelen te zeggen, is dat het symbool van de hoek en de passer bovenop de Bijbel betekend dat ze het geheim willen verzegelen, zodat niemand er achter kan komen. Daarom ligt het er bovenop.

Er zijn meer aanwijzigen. Zoals deze geschreven in 1866:

“… the Bible… which is full of Masonic Secrets to the initated..”

“…de Bijbel… die vol is van Vrijmetselaars geheimen voor de geïnitieerde..”

En nog een:
“The great Masonic truths, concealed among the learned of former ages under allegories and fables are therefore lost - long, long lost!! But what is lost is not consequently destroyed – what is lost may be found, and all that is required is some clue or key. Fortunately there are applicable keys, held sacred by a body of men who know not their use, and the locks these keys fit are held sacred by all modern clergy, and the multitude of religionists. The first and best evidence of the truthfulness of the keys is their being used to interpret the Bible – that heavenly book of truth.” - Ignorant learned – 1863.

“De grote geheimen van de Vrijmetselarij, verborgen onder de geleerden van vroegere eeuwen door allegorieën en fabels, zijn daarom verloren – lang, lang verloren!! Maar wat is verloren gegaan, is niet bijgevolg vernietigd – wat verloren is, kan gevonden worden, en alles wat nodig is, is een soort van aanwijzing of sleutel. Gelukkig zijn er toepasselijke sleutels, heilig bewaard door een groep mannen die hun gebruik niet kennen, en de sloten waarop die sleutels passen worden bewaard door alle moderne geestelijken, en de veelheid van religieuzen. Het eerste en beste bewijs van de waarheid van de sleutels is hun gebruik om de Bijbel te interpreteren – dat hemelse boek van de waarheid.”- Ignorant learned - 1863

Er zijn meerdere vrijmetselaarsbronnen die verwijzen naar de Bijbel als de sleutel die alle geheimen en symbolen ontsluit. Na jaren studie en zoeken naar het geheim is het Pastor Mike duidelijk geworden dat er een plek is waar alle geheimen onthuld zullen worden. En dat is de Heilige Bijbel.

Deuteronomium 29:29
29 De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

God heeft geheimen maar legt duidelijk uit wat die geheimen zijn. Zoek maar eens het woord “Mystery” op in de King James Bible. Je vind het alleen in het nieuwe testament. En ieder keer als het woord gebruikt wordt, wordt er een mysterie uitgelegd door God.

Prediker 12:14
14 Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

Alle geheimen zullen onthuld worden
In het oude testament was er een geheim, en dat geheim werd onthuld in het nieuwe testament. Dat geheim was Jezus Christus en Hij is openbaar geworden voor iedereen. Hij is geen mysterie meer. In de vrijmetselarij is alles geheim. Men wordt bedreigt met de dood als men iets verklapt. In het Nieuwe Testament echter zegt Jezus dat wat ik je fluister in je oor, schreeuw dat van de daken! Vertel het iedereen en onthul het mysterie. Jezus spreek wel in gelijkenissen in de Bijbel, maar legt ze uit aan zijn discipelen.

Matteüs 13:34-35
34 Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, 35 opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide:

Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is.

Marcus 4:22
22 Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen.

De Bijbel leert ons dus dat alles onthuld en openbaar zal worden wat de vrijmetselaars e.d. ook mogen beweren dat dat niet mogelijk is. Wat het symbool van de hoek en de passer bovenop de Bijbel wil zeggen, is alsof je je vinger tegen je lippen houd. De Bijbel verwijst echter naar de lippen en de mond als naar een deur. De hoek en de passer wil het slot op de Bijbel zijn. Vertel niemand wat je in de Bijbel tegenkomt.

Maar wij geloven dat Jezus degene is die alle deuren open doet. Daarom zullen we in de Bijbel precies vinden wat al de symbolen betekenen.

Het Groot Zegel van Amerika
We zullen ingaan op sommige mysteries van het Groot Zegel van Amerika. We zullen er achter komen waarom er een zegel werd gebruikt. Als je ooit deel geweest bent van een transactie waarbij je een document moest ondertekenen, ken je het misschien. Ze hebben dan een apparaat, zoals een watermerk, om het document te bevestiging als geldend en bindend. Vroeger werd er een brief geschreven waarna er was op kwam, de Koning zijn ring nam en zijn zegel in de was drukte. Daarmee was de brief officieel door de Koning verzegeld.

Nu begrijpen we een beetje wat zegels doen. De secretaris van de Verenigde Staten heeft het zegel van Amerika onder zijn hoede.

Het zegel geeft hem macht en autoriteit. We gaan uitzoeken aan de hand van de Bijbel wat de zegels kunnen doen. Daarna gaan we de symbolen van het zegel op de achterkant van het dollar biljet analyseren. Wat ze nu betekenen en wat ze nog gaan betekenen.

De betekenis van een zegel
In een woord zoekprogramma kun je een bepaald woord intypen waarna je alle Bijbelverzen kunt bestuderen waarin dat woord of een variatie van dat woord voorkomt. Pastor Mike typte “zegel” in, “verzegeling” of een andere variant.

Definitie zegel:

“Seals used by Goverments to show authority or force of law or treaty.”

“Zegels worden gebruikt door overheden om autoriteit of kracht van de wet of verdrag te laten zien.”

Zegels in de Bijbel: Nabot en Izebel

1 Koningen 21:7-8
7 Daarop zeide zijn vrouw Izebel tot hem: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël! Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn; ik zal u de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven. 8 Toen schreef zij brieven in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden.

Het is duidelijk dat niemand de brief ongedaan kan maken ook al schreef de Koning de brief niet zelf doordat zijn zegel werd gebruikt. Een handtekening van Izebel onder de brief zou waardeloos zijn geweest. Hieruit blijkt dat een zegel autoriteit uitdrukt. Volgens Pastor Mike zeg dit verhaal iets over de betekenis van het zegel op het dollar biljet.

De wijnaard van Jizreëliet is symbolisch. Jezus zegt:

Johannes 15:5
5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Het is de erfenis van Jizreëliet die Nabot wil hebben. De wet verbied het Jizreëliet om de erfenis te verkopen. Denk ook aan je eigen erfenis: je lichaam! En Izebel ziet het als taak om die wijngaard in de handen te geven van haar zeer duivelse man. En ze gebruikt het zegel er voor (het groot zegel van Amerika achter op het dollar biljet!) om het voor elkaar te krijgen.

Haman en koningin Ester

Ester 3:12-13 Hamans aanslag tegen de Joden
12 Zo werden dan op de dertiende dag der eerste maand de schrijvers des konings ontboden, en geheel overeenkomstig het gebod van Haman werd er een schrijven gericht aan de stadhouders des konings, de landvoogden van elk gewest en de vorsten van elk volk, naar elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal; het werd in de naam van koning Ahasveros geschreven en met de zegelring des konings verzegeld. 13 En brieven werden door middel van ijlboden verzonden naar alle gewesten des konings, dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, op één dag, op de dertiende van de twaalfde maand – dat is de maand Adar – en dat men hun bezittingen zou buitmaken.

Haman gaf autoriteit aan de brieven door het zegel van de koning (Ester 13 - lees ook openbaringen 13!: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+13&id16=1&l=nl&set=10 )

Ester gaat echter naar de koning en red het volk. Het bevel is onomkeerbaar maar er komt een tweede bevel die de Joden het recht geeft zich te verdedigen en wraak te nemen op hun vijanden. Ook dat bevel wordt verzegeld met de zegelring van de koning.

Ester 8:7-8 Het bevel van de koning ten gunste der Joden
7 Toen zeide koning Ahasveros tot koningin Ester en de Jood Mordekai: Zie, het huis van Haman heb ik aan Ester gegeven en hemzelf heeft men op de paal gespietst, omdat hij zijn hand tegen de Joden heeft uitgestrekt. 8 Wat u nu goeddunkt ten opzichte der Joden, schrijft dat in de naam des konings en verzegelt het met de zegelring des konings; want een geschrift dat in de naam des konings geschreven is en met de zegelring des konings verzegeld is, kan niet herroepen worden.

Ester 8:12-13
12 op één dag in al de gewesten van koning Ahasveros, namelijk op de dertiende dag der twaalfde maand, dat is de maand Adar. 13 Een afschrift van deze brief, die in alle gewesten als wet moest worden uitgevaardigd, moest ter kennis van alle volken gebracht worden en de Joden moesten zich tegen die dag gereed houden om zich op hun vijanden te wreken.

Als het merk of zegel van de koning gebruikt wordt, is het onomkeerbaar. Je kunt het niet veranderen. Denk aan het merkteken van het beest uit openbaringen 13 op het voorhoofd of de rechterhand… God zegt dat iedereen die dat merkteken aanneemt, zal worden gegooid in het vuur. Het is onomkeerbaar, als je er voor kiest om het merkteken aan te nemen is er geen weg terug.

Daniel in de Leeuwenkuil

De Leeuwenkuil van Daniel werd verzegeld

Daniël 6:18 Daniël in de leeuwenkuil
18 En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël.

Het graf van Jezus

Zo werd ook de steen voor het graf van Jezus verzegeld:

Matteüs 27:64-66
64 Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag; anders konden zijn discipelen Hem komen stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. 65 Pilatus zeide tot hen: Hier hebt gij een wacht, gaat heen en verzekert het naar uw beste weten. 66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben.

Satan in de afgrond wordt verzegeld
Satan wordt in de eindtijd in de afgrond gegooid, het wordt gesloten en verzegeld boven hem:

Openbaring 20:1-3 Het duizendjarig rijk
1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Het is het zegel van de almachtige God. Dat zegel wordt voor 1000 jaar niet verbroken. Zo zien we dat het zegel twee eigenschappen heeft. Een zegel representeert de autoriteit van de koning maar als tweede wordt er ook iets mee verzegeld. Door het zegel kan het er niet meer uit. Maar de koning heeft de autoriteit om het zegel te verbreken en dat wat verzegeld was los te laten.

Met een zegel stem je er mee in

“Seals used to show binding consent as in a contract. Notary seal shows that parties to a contract have been legally identified.”

“Zegels worden gebruikt als bindende toestemming zoals in een contract. Notaris-zegels laten zien dat de partijen bij een contract op legale wijze zijn geïdentificeerd.”

Als je een contract ondertekend, plaats je jouw exclusieve merkteken. Niemand anders in de wereld heeft dat merkteken. Je handtekening is jouw zegel. Als je je handtekening zet, verzegel en verbindt je jezelf aan de inhoud van dat contract. Denk aan het verbond in het oude testament. God gaf de tien geboden en de Israëlieten stemden daarin toe. Ze gaven toestemming dat dat de wet zou zijn die over hen zou heersen. Het hield in dat ze gelovig elke instructie die God gaf zouden gehoorzamen. Ze hebben dat niet gedaan, jij hebt dat niet gedaan, ik niet, niemand heeft dat gedaan.

Maar nu is er een nieuw verbond, een nieuw contract, die verzegeld is door de Heilige Geest. Maar het treed in werking als beide partijen hun toestemming geven, het verzegelen en gebonden zijn aan dat contract. (vertaler: klopt het wel wat Pastor Mike hier zegt? Door de verzegeling met de Heilige Geest treed het verbond toch direct inwerking? Als het zou afhangen van de toestemming van een mens zou hij toch zelf bepalen of hij of zij de Heilige Geest ontvangt waarmee het verbond in werking treed? Dat is toch een gift van God?)

God gaf aan dat het Israëlitische volk een verbond heeft met dood en hel. Daar zijn ze mee ingestemd. En ik geloof dat mensen letterlijk hun toestemming zullen geven en hun zegel zullen plaatsen onder een verbond met dood en hel. Het heeft alles te doen met het merkteken van het beest. Wat letterlijk zijn zegel is.

Nehemia 9:1-3 Dag van boete en bede
1 Op de vierentwintigste dag nu van deze maand kwamen de Israëlieten bijeen, vastende en in rouwgewaad en met aarde op het hoofd. 2 De nakomelingen van Israël scheidden zich af van alle vreemdelingen en zij stelden zich op en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden hunner vaderen. 3 Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men voor uit het boek der wet van de HERE, hun God, een vierde deel van de dag; en een ander vierde deel deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de HERE, hun God.

Nehemia 9:38
38 Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder.

Deze mensen zijn teruggebracht uit de gevangenschap in Babel. Hun werd het verbond van God voorgelezen en ze zetten hun zegel er op. Zodat het zowel U als ons bind aan de termen van dit contract. En ze stemden er allemaal mee in.

Besnijdenis

Romeinen 4:11
11 En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun [de] gerechtigheid zou worden toegerekend,

Abraham werd niet eerst besneden en daarna werd hem gerechtigheid toegekend. Abraham geloofde God en God had hem al gerechtigheid toegekend en daarna ontving hij het zegel daarvan. Hij ontving het zegel, het merk en de bindende kracht die zegt jij hebt eeuwig leven. En wat het teken, het zegel? Het was de besnijdenis. Het verwijderen en weggooien van de voorhuid. Dat is een beeld van hoe ons vlees vergaat en wij in de nieuwheid van leven zullen wandelen, een nieuw opgestaan lichaam zullen krijgen.

Besnijdenis is onomkeerbaar. Als het is verzegeld, is het onomkeerbaar verzegeld. Een teken van het contract, het verbond.

2 Korintiërs 1:20-22
20 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. 21 Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, 22 die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.

Als God echt iemand red en iemand echt werkelijk herboren is, geeft Hij ze het zegel van de Heilige Geest. (vertaler: door het zegel van de Heilige geest wordt iemand toch herboren? Niet eerst toch hergeboorte en dan het zegel van de Heilige Geest?) Het is alsof Hij het contract ondertekend.

Als twee mensen een afspraak maken om een auto te verhandelen en niemand zegt dat hij eerst naar de bank moet, kan hij iemand een vooruitbetaling geven en vragen of de verkoper de auto wil bewaren en niet verkopen. De koper geeft met de voorbetaling aan dat hij zal doen wat hij heeft belooft te doen. Hij zal de afgesproken prijs betalen. Ze onderteken een contract en de verkoop is verzegeld. Het is een bindende kracht. In het contract staat dat de auto van die man is en van niemand anders en niemand kan het ongedaan maken.

God geeft ons in het nieuwe verbond eeuwig leven. En een teken en een zegel voor ons is dat als we God geloven Hij ons eeuwig leven in de hemel zal geven. En God geeft de gelovige iets van grote waarde: de Heilige Geest. En de Heilige Geest is het zegel en onderpand en God belooft dat hij op een dag terug zal komen en je zal geven wat Hij belooft heeft je te geven. God heeft de erfenis weggelegd voor Zijn kinderen.

Zegels duiden op geheimhouding voor een bepaalde tijd

“Seals denote secrecy. Seals documents or records that are not for public viewing or knowledge, for a period of time.”

"Zegels duiden geheimhouding aan. Verzegelde documenten of gegevens die niet voor het publiek zijn om te zien of om kennis van te nemen, voor een bepaalde tijdsperiode"

Door zo’n verzegeling worden veel documenten en gegevens bewaard door de overheid die niemand in mag zien vanaf pas een bepaalde tijd. De verzegeling verbergt iets in het geheim tot een bepaalde tijd.

Daniël 12:4
4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Daniël 12:9
9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.

Daniel is het 27’tigste boek in het oude testament, het 27’tigste boek van het nieuwe testament, is het boek openbaringen… het boek Daniel heeft onderdelen die zijn verzegeld. Er komt dus een tijd waarin de zegels van de dingen die in het boek Daniel zijn verzegeld, zullen worden verbroken. Denk aan hoe in het boek Openbaringen een zegel wordt losgelaten. Het heeft alles te maken met wat er staat op de achterkant van de dollar biljet en het Groot Zegel van Amerika.

Er zijn geheimen die de symbolen van het Groot Zegel representeren die volgens de mystici geheim gehouden moeten worden tot een bepaalde tijd. En van niemand wordt verwacht dat hij begrijp wat de symbolen en de teksten voorstellen. Wat is het doel om van allen een te maken. Dat is wat een zegel representeert, het verbergt een document, een idee of een woord. In het boek van Dan Brow “the Lost symbol” (het verloren symbool) http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Verloren_Symbool

Wordt beschreven hoe onder het monument van Washington in een geheime kamer een boek zit, een King James Bible. En dat vrijmetselaarssymbool is zo krachtig dat de vrijmetselaars willen verbergen waar dat symbool van de Bijbel onder het monument voor staat. Als een soort funderingssteen van het monument van Washington.

Er zal een tijd komen waarop het zegel zal worden verbroken en de geheimen onthuld.

Openbaring 10:4 Het geopende boek
4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.

Er zal denkt Pastor Mike een tijd komen waarop de verzegeling van wat de zeven donderslagen zeggen, ontzegeld zullen worden.

Behoud voor een bepaalde tijd

Een ander idee van een zegel is:

“Preservation for a certain time”.

"Behoud gedurende een bepaalde tijd".

Zoals tijdcapsules. Iets mag niet eerder geopend of bekend gemaakt worden tot een bepaalde tijd, dan zal het zegel verbroken worden en zal het losgelaten worden. (als de symbolen van het Groot Zegel van Amerika staan voor de (komt van) anti christ, zal hij degene zijn die er uit komt als de verzegeling wordt verbroken)

In het Groot Zegel van Amerika zit volgens Pastor Mike ook een tijdsfactor ingebouwd.

Deuteronomium 32:31-34
31 Want hun rots is niet als onze Rots;
Onze vijanden mogen zelf oordelen.

32 Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom
en uit de wijngaarden van Gomorra;
hun druiven zijn giftige druiven,
bitter zijn hun trossen.
33 Hun wijn is slangevenijn
en wreed addervergif.
34 Is het niet bij Mij weggeborgen,
verzegeld in mijn schatkamers?

God leert ons het verschil tussen de Jezus de rots en de rots van de mysteriën religie. Hun rots is niet als onze rots! Onze rots kan iedereen zien, hun rots is verborgen. Ze hebben een verborgen geheim. Hun wijn is niet de wijn van Jezus en de Heilige Geest, hun wijn is de wijn van Sodom en het is bitter en het maakt mensen dronken. Maar God zegt dat Hij het heeft verzegeld in Zijn schatkamers.

Er is dus een verloren woord, het gif van een draak dat er uit zal komen. Denk aan iets wat giftig is in het boek Openbaringen hoofdstuk 9, denk aan de schorpioenen. Er is een gif dat God klaar heeft liggen voor een bepaalde tijd. Maar tot nu toe is het verzegeld (zegel op het dollar biljet).

De liefde van God is verzegeld

Hooglied 8:6
6 – Leg mij als een zegel aan uw hart
als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,
haar vlammen zijn vuurvlammen,
een vuurgloed des HEREN.

Hier is iets verzegeld. Bijvoorbeeld de liefde die Jezus heeft voor Zijn kerk of de liefde die de bruid, de kerk, heeft voor Jezus, die liefde is verzegeld en bewaard voor een bepaalde tijd in de toekomst.

Jesaja 8:16-17
16 Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. 17 En ik zal wachten op de HERE, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, ja, op Hem zal ik hopen.

Er is een belofte, een verbond, de verklaring van God die is gebonden en verzegeld tussen Gods discipelen en de Bijbel zegt dat Gods discipelen wachten tot het zegel verbroken wordt. (denk aan openbaringen hoofdstuk 5).

Jeremia 32:13-15 De koop van een akker
13 Toen gaf ik Baruch in hun tegenwoordigheid deze opdracht: 14 Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, en leg ze in een aarden vat, opdat zij lange tijd bewaard blijven; 15 want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land.

2 Korintiërs 4:7 De schat in aarden vaten
7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:

De beide brieven van Jeremia zijn vergelijkbaar met het boek Daniel waarin verzegelde informatie staat en het boek Openbaringen waarin de zegels verbroken zijn. En hij nam beide kopieën en stopte ze in een aarden vat. Een aarden vat staat voor een menselijk lichaam. God wil dat Zijn mensen weten dat ze ooit hun huizen, wijngaarden en akkers terug krijgen. Het verbond en de belofte worden verzegeld en bewaard in een aarden vat. Binnenkort zullen de zegels verbroken worden en zal uit de aarden vaten komen wat er in bewaard werd: de belofte en het verbond.

Paulus zei ook we hebben de schat, de Bijbel. Het boek van Daniel in het oude testament wat verzegeld is en het boek Openbaringen in het nieuwe testament waarvan het zegel verbroken is en de inhoud onthuld. We hebben dat verzegeld in ons zelf. En binnenkort zal God de klei van ons lichaam verbreken, het zegel verbreken. Trouwens alleen Jezus is gemachtigd de zegels te verbreken. Waarom? Omdat het zijn zegel is.

Efeziërs 1:12-14
12 opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Ook hier is er weer een belofte die verzegeld is en God geeft ons een onderpand. En binnenkort worden de zegels verbroken en de belofte wordt gegeven aan Zijn mensen Israel.

Een andere verzegelde erfenis
Pastor Mike denkt dat het Groot Zegel van Amerika op de dollar een ander lot representeert. Een andere erfenis, zeg maar een ander loon. Het is ook verzegeld en zal in werking treden in de eindtijd.

Ezechiël 28:12 Klaaglied over de vorst van Tyrus
12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE:

Volmaakt zijt gij van gestalte,
vol van wijsheid, volkomen schoon.

In de King James staat:

Ezekiel Chapter 28:12
12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.

In het begin van Ezechiël 28 wordt de vorst van Tyrus beschreven die verklaard dat hij God is en op de troon van God zit. Dat is net als satan die gelijk wil zijn aan God en op Zijn troon wil zitten en heersen. En ook net als de mens der zonde die in de tempel van God gaat zitten en zich zelf uitroept tot God.

Bedenk dat de belofte van God is verzegeld in aarden vaten. Dat zijn de mensen. Door de verzegeling kan het niet beschadigen.

Dan Brown gebruik op de cover van zijn boek, het verloren symbool, een zegel.
http://www.bol.com/nl/p/het-verloren-symbool/1001004006945227/
(en een linker alziend oog op deze voorkant)

Er is blijkbaar wat verzegeld en verborgen en het zal geopend worden en geopenbaard in de eindtijd. En wie is het die dat zegel heeft? De koning van Tyrus, satan zelf. (thou selest up the sum) Net zoals de gelovigen zijn verzegeld met de Heilige Geest en met een eeuwige erfenis voor en van God staat dat in contrast met de mensen die in zonde leven. Zonde tel altijd op. Er ontstaat een optelling. De anti christ is het totaal.

Alle gelovigen zijn verzegeld net zoals Noach in de ark waarvan God de deur dicht deed. Hij zegelde hem binnen en tegelijk verzegelde Hij alle anderen buiten. De ongelovigen zullen de geest van de anti christ in zich krijgen net als de Heilige Geest in de gelovigen. Net zoals satan voer in Judas. Judas lot was beslist, er was geen weg terug. Er gebeurde dan ook precies wat God zei dat gebeurd met vervloekte mensen: hij hing zich zelf op. “Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.” Lucifer is het totaal van alle zonde in de wereld en hij verzegeld dat totaal in het hart van mensen van alle tijden. Hij is de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Er is dus een zegel van de gelovigen, het eeuwige leven maar er is ook een zegel van de duivel.

Kijk naar de achterkant van het Groot Zegel van Amerika. Er staat een piramide op afgebeeld. Let op dat er allemaal stenen opstaan en al die stenen tellen op bij elkaar en maken een totaal zodat er iets anders ontstaat. We komen er later in de studie op terug.

Efeziërs 4:29-30
29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Hier zien we weer hoe de gelovigen verzegeld zijn en Pastor Mike geloof dat ook de kinderen van lucifer verzegeld zijn voor een bepaalde dag en tijd.

Verzegeling voor behoud

“Preservation from corruption or destruction.”

‘Voor behoud van beschadiging of vernietiging”

Daniël 9:24 De openbaring aangaande de zeventig weken
24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Het is net als twee brieven van Jeremia die hij in aarde potten bewaarde. Zelfs als de brief verloren zou gaan dan wist hij dat hij nog het origineel had. Verzegeld en bewaard.

Maar ook de dode zee rollen. Hoe wonderlijk waren die verzegeld en bewaard 2000 jaar lang in aarden kruiken. Zo verzegeld God het gezicht en de profetie om het te bewaren voor vernietiging.

Johannes 3:33
33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

De Bijbel is Zijn getuigenis. En de Bijbel is verzegeld en bewaard voor beschadiging en vernietiging. Je kunt het Woord van God niet vernietigen.

Johannes 6:27
27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.

De Zoon des mensen is verzegeld. Waarom? Omdat hij vrij is van verderf. Zijn lichaam zag geen verderf terwijl het in het graf lag. God verzegelde Hem! Jezus is het Woord van God.

Johannes 1:1
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

God verzegelde Zijn Woord. Daarmee gaf Hij aan dat er geen verderf kan plaats vinden in Zijn Woord.

2 Timoteüs 2:16-19
16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, 17 en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, 18 die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. 19 En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.

Kanker verderft een gezond lichaam zodat de persoon overlijd. Hun woord is verdorven en verderft alles waarmee het in contact komt. Maar het Woord van God is verzegeld en niemand kan het verderven!

De 144.000 verzegelden

Openbaring 7:2-4 De verzegelden uit Israël
2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.

God heeft Zijn volk niet verworpen! Niet permanent. Ze zijn bewaard en wachten op een bepaalde tijd waarop God hun het zegel van de Heilige Geest zal geven. Dat zegel zal Hij in hun voorhoofd plaatsen. Er is nog een ander merkteken dat is in het voorhoofd van degene die het beest volgen. Herinner je dat lucifer het totaal heeft verzegeld. Het totaal van alle ongerechtigheid, het totaal van alle zondaren. Ze vallen aan de voeten van de anti christ. We gaan kijken wat het Groot Zegel van Amerika in petto heeft voor mensen in de eindtijd.

De verzegeling van de 144.000 Joden uit alle stammen betekend dat ze niet bedorven kunnen worden.

Openbaring 14:1 Het Lam en zijn vrijgekochten
1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

De Vader is God, dat betekend dat de 144.000 herboren zijn. Het merkteken van het beest wat mensen in hun voorhoofd ontvangen, representeert zijn naam of het getal van zijn naam (666). Als mensen het merkteken ontvangen, zijn ze verzegeld. Het is onomkeerbaar en het kan niet veranderd worden. Zo zal het zijn. En God zal iedereen die dat merkteken hebben in het meer van vuur werpen.

Maar God zal degenen die verzegeld zijn met hun Vadersnaam in hun voorhoofd onverderfelijk bewaren. Zo mooi is dat! Er is een beeld hiervan dat God beschreef voor ons begrip. Let op de taal van de King James Bible.

Ezechiël 9:2 Het gericht over de inwoners van Jeruzalem
2 En zie, zes mannen kwamen van de kant van de Bovenpoort, die op het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand, en één man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde; zij kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar.

Ezechiël 9:4 Het gericht over de inwoners van Jeruzalem
4 En de HERE zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.

Ezechiël 9:5-6 Het gericht over de inwoners van Jeruzalem
5 Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. 6 Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich vóór de tempel bevonden.

Wat gebeurd hier? Lees ook Ezechiël 8. Wat je zult vinden is dat God Ezechiël liet zien dat er geestelijke slechtheid plaats vind in hoge plaatsen (hemelse gewesten) in de tempel van God in Jeruzalem. En des te dichter Ezechiël kwam bij het heiligdom in de tempel, des te meer liet God de grote gruwelen zien die in die tempel waren. De ene keer liet God Ezechiël dit zien, kijk Ezechiël, oh hoe vreselijk. Kom binnenin hier, ik heb hier nog iets veel ergers dan dat. Oh, Heer dat is slecht! Kom Ezechiël door het kleine gat hier, kruip daardoor heen en laat me je iets zien wat zelfs nog erger is dan dat. Het is in het Heiligdom in de tempel. De oudsten van Israel waren daar en er waren vierpotige wezens op de muren rondomen ze waren het beest aan het aanbidden, want dat was wat ze daar deden. God zei: “zie je dat?” Nou dit is wat ik ga doen.

En nu komt Ezechiël 9 aanbod. God zei: “er zijn nog steeds een paar goed mensen hier Ezechiël.” Er zijn goede mensen, ze zien wat er gebeurd, ze zijn machteloos om er iets aan te doen en ze huilen voor de gruwelen van Israel. Dat zijn mijn mensen.

Er is een man met een schrijfkoker. Eigenlijk een hoorn van een ram waarin ze de inkt in bewaarden. En hij had een pen. En God zei: “Ezechiël, laat hem door de stad gaan en laat hem een merk plaatsen op het voorhoofd van elke man die zucht en weent over de gruwelen in Israel.

En jullie andere mannen met jullie zwaarden, jullie gaan door de stad en jullie beginnen in het huis van God eerst want dat is de plek waar het oordeel begint. En Hij zei: “jullie gaan en jullie slaan neer en doden elk mens dat jullie vinden, behalve degenen die het zegel van God in hun voorhoofd hebben, het merk van de schrijfkoker.

Ik wil dat je dat voor een tijdje overpeinst. Want dat laat Gods behoud zien van de 144.000, terwijl Hij letterlijk alle anderen rondom hen vernietigd. En ik denk dat het zegel op de dollar er iets mee te maken heeft.

Openbaring 9:3-4 De vijfde bazuin
3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.

Denk er over, dit is precies wat we zagen in Ezechiël hoofdstuk 9. God zal de 144.000 verzegelen, Hij gaat zijn naam, hun vadersnaam, op hun voorhoofd plaatsen en dan zal hij iets loslaten want er zijn bepaalde dingen verzegeld in de put des afgronds. Hij zal ze loslaten uit de put. En die zullen rond gaan en zullen mensen pijnigen overal op aarde voor vijf maanden behalve degenen die het zegel hebben. Je kunt er over denken als over het Pesach. Iedereen die een huis had, verzegeld dat huis met wat? Het bloed van het lam. Het bloed van het lam ging op de deurposten en op de bovendorpel en de verderf engel ging rond en als hij het bloed zag, ging hij niet in het huis om het eerstgeboren kind er te doden. Hij kon niet. Waarom? Zolang ze in het huis waren ze verzegeld voor de verderver. Denk aan wat Abaddon en Apollyon betekenen. Openbaring 9-11 de koning uit de put des afgronds, Abaddon en vernietiger. Maar als je verzegeld bent met de Heilige Geest van belofte in het huis waar het bloed is het zegel, zul je niet vernietigd worden. Je hebt eeuwig leven.

Nou, dit is wat ik echt leuk vind, wat een zegel echt betekend en wat God zegt over wat op het voorhoofd is van de 144.000.

Deuteronomium 6:6-9 De liefde tot God het grote gebod
6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

De Bijbel, hun Vaders naam is geschreven in hun voorhoofd. Het voorhoofd, de frontale hersenen, is de plek waar je al je logische beslissingen maakt. Waar alle kritische zaken plaats vinden. Als je besloten hebt om Jezus te volgen dan heeft die beslissing daar plaats gevonden. Dus tussen je ogen heb je het Woord van God, het zegel van God. Herinner je, God spreekt duidelijk in woorden en concrete, statische ideeën die nooit veranderen niet verderven kunnen. Alle mysteriën boeken spreken in symbolen. Zoals driehoeken met gekke dingen er in zoals het Alziende oog op het een dollar biljet. De topsteen bovenop de piramide. Met andere woorden, het is een symbool zonder woorden. De Bijbel is het geopenbaarde woord van God, de vrijmetselarij spreekt over het verloren woord van God. De Bijbel is begrijpelijk en duidelijk onder woorden gebracht op tafels, de mysteriën begrijpt echter niemand.

God beloofde ook dat voor mensen die Zijn wet overtreden Hij ze een volk zal zenden van het einde der hemel en het zal een volk zijn waarvan ze de taal niet zullen kunnen verstaan (de symbooltaal van de mysteriën). Ze zullen het geheim van hun taal niet kennen (de symbooltaal op de dollar). Denk daar eens over na. Ik denk dat de dollar er alles mee te maken heeft dat God het totaal verzegeld van de zonde in de laatste dagen. En ik denk dat het de komende dagen zal komen.

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Hier het merkteken van het beest, het getal van zijn naam of zijn naam en het is verzegeld precies daar waar het Woord van God behoort te zijn (op het voorhoofd tussen je ogen). En hier is het Woord van God voor mensen, het is altijd in onze hoofden en harten en is het tegengestelde van het onuitgesproken, symbolische woord. Het is de naam van het beest of het getal van zijn naam in het voorhoofd van alle mensen. En precies zoals God de 144.000 verzegeld en ze bewaard voor verderf en vernietiging, zo zal God ook degenen verzegelen die het merkteken van het beest aannemen en hier is wat God met hun zal gaan doen:

Openbaring 14:9-11
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Dus bedenk, precies zoals God Zijn mensen verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, het Woord van God en de naam van hun Vader geschreven op hun voorhoofd, zo zal Hij ook degenen tot verdoemenis verzegelen die dat merkteken nemen. Dit zal allemaal gebeuren op een dag. Maar voor nu zijn de dingen verzegeld (de symbolen op de dollar) en het wacht op iemand die de waardigheid heeft om de zegels te openen en om alles te nemen wat gebonden is en los laat en het macht geeft, wie is dat?

Openbaring 5:1-5
1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 2 En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? 3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.

Ik ben iemand die het evangelie al jaren verkondig, maar ik kan je vertellen, na jaren ervaring en gebaseerd op hetgeen ik zie in de Heilige schrift, elke goede preek die ik ooit heb gepreekt, niet van mij kwam omdat ik niet waardig ben. Ik mag graag voor mensen staan en zeg: “neem je Bijbel en ga hier naar toe en ik zal je iets laten zien in het Woord van God”. Maar de waarheid is dat ik persoonlijk niet waardig ben om dit Boek te openen en om iemand te laten zien wat er in is. Dat behoord enkel en alleen tot de Heer Jezus Christus. Hij en Hij alleen is waardig om de zegels los te maken die op dit boek zijn en ze te openen voor onze begrip.

Daarom is dit wat we gaan doen terwijl we langs al de symbolen gaan (van de dollar) de adelaar, de piramide, het aantal stenen in de piramide, het aantal pijlen in de klauw van de adelaar en alles er over. We gaan het onderzoeken in het licht van de degenen die de symbolen in de eerste plaatst hebben opgenomen om te zien wat zij er over hebben te zeggen. Maar herinner je zij zullen de werkelijk waarheid er over verzegelen. Ze zullen er over spreken in allegorieën en symbolen maar ze zullen het verbergen. Met andere woorden ze zullen er een zegel op plaatsen. Ik hoop dat niemand ze zal openen. Er is een die waardig is om die zegels los te maken en Zijn naam is de Heer Jezus Christus. Daarom, alles wat we op de dollar zien, zoals de adelaar, gaan we adelaars bestuderen in de Bijbel. De pijlen? We zullen ontdekken wat pijlen betekenen. De olijftak, de sterren, we zullen ontdekken wat dat betekenen. Het nummer 13, Bijbel, de stenen die de piramide vormen we zullen het begrijpen van de Bijbel. Het alziende oog en de Nieuwe Wereld Orde, we zullen het Jezus voor ons laten ontzegelen zodat we het geheim zullen vinden van het zegel (op de dollar) Ik beloof je dat God je iets zal laten zien van het Boek en je zult weten dat het de waarheid is.

Ik kijk vooruit naar deze studie. Bid voor me en bid dat God ons licht zal geven. Dit is Pastor Mike we zien je de volgende keer! Bye Bye!

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten