maandag 7 april 2014

Watchman Video Broadcast, Het Vierde Rijk deel 27

YouTube: http://youtu.be/TxqUW123aTI

Een terugblik van deel 26
In elementaire toverij worden de vier krachten vuur, water, aarde en lucht bijeengebracht. Als dat lukt, komt er een vijfde element uit voort, het element ether of geest. Dat is de anti christ die zal opstaan aan het eind van de tijd.

Openbaring 17:15
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.

Het zijn er weer vier:
- natiën
- menigten
- volken
- talen

De vierde (talen) verschild van de eerste drie. Denk ook aan Babel waar God de taal van de mensen verwarde en de volken verspreide over de aarde.

Genesis 1:9
9 En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

De wateren (waarop de hoer gezeten is) zijn gelijk aan de vier groepen van mensen. God verzamelde ze op een plaats. De samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. We lezen in openbaringen over het beest uit de zee:

Openbaring 13:1
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Als dus de vier zijn samengebracht, ontstaat de zee en uit de zee komt een beest op, de anti christ.

De vier elementen
De vier elementen vuur, water, lucht en aarde komen dus overeen met de groepen mensen: natiën, menigten, volken en talen. Maar ook in de absolute basis van ons wezen zijn we opgebouwd uit vier elementen: de vier baseparen van het DNA: Adenine, Thymine, Guanine en Cytosine. Daarbij geldt dat A alleen met T samen kan en C alleen met G. Het zijn ook tegengestelden.

God waarschuwde het volk Israel om zich niet te mengen met de hybride, reuzen volken in het beloofde land. Ze mochten hun dochters niet geven aan de zonen en hun zonen niet aan de dochters van die volken geven. Ook hier heb je dus weer de vier tegengestelden:

- hun dochters
- hun zonen
- uw dochters
- uw zonen

Ze mochten deze tegenstellingen niet samenbrengen zoals in Daniel 2 beschreven staat:

Daniël 2:43
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Het grootzegel van Amerika


Ook in het grootzegel van Amerika heb je de tegenstellingen. Zoals bij de adelaar. In de ene poot heeft hij pijlen die staan voor oorlog en in de andere poot houd hij een olijftak wat staat voor vrede. De twee tegenstellingen komen samen in een lichaam. Zo is ook de politiek verdeel in een links kamp en een rechts kamp onder het mom van samenwerking. Het doel is uiteindelijk om uit velen een te maken.

De piramide heeft vier zijden die weer de elementen representeren. Ze wijzen in de vier richtingen: noord, zuid, oost en west. Denk aan de vier seizoenen, lente, zomer, herfst en winter. De vier richtingen gaan dan omhoog en komen samen in de punt van de piramide zodat de topsteen, het hoofd, geplaatst kan worden.

Je moet eerst de piramide bouwen voordat je de topsteen kunt plaatsen. Eerst moet iedereen bijeenkomen en gaan samenwerken. Dat is het tegengestelde aan Jezus. Hij heeft niet iedereen nodig heeft om Heer te zijn en Jezus zelf brengt iedereen samen in een lichaam.

(Bedenk dat Jezus de afgekeurde steen is die een hoeksteen werd. De topsteen rust op het bouwwerk, het bouwwerk rust echter op de hoeksteen)

Babel
Men wil de wereld (weer) bij elkaar brengen maar hoe was het mogelijk dat de mensen verspreid raakten over de wereld?


Genesis 11:8-9
8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Genesis 10:1 De volkenlijst
1 Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach: Sem, Cham en Jafet; hun werden namelijk zonen geboren na de vloed.

Genesis 10:32
32 Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammingen, in hun volken. En van dezen verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed.

Let op, Genesis hoofdstuk 10 bestaat uit 32 verzen. In de 32 verzen worden alle families op aarde besproken. Ze werden allemaal geboren uit een man: Noach. De drie zonen van Noach komen overeen met de drie mensenrassen op aarde. De oosterse volken, de blanke en de donkere volken. Daarvan afgeleid bestaan er mengelingen, subrassen.

Vanaf Genesis 10 zijn ze allemaal nog bij elkaar. Maar in Genesis 11 gebeurd er iets.

Genesis 11:1 De torenbouw van Babel
1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak.

Genesis 11:3-4 De torenbouw van Babel
3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

Er was een geest in hen die ze aanzette die toren te bouwen en op te klimmen naar de hemel. Dat proces van omhoog klimmen gaat altijd in stappen, niveau’s of rituelen. Achter elke religie behalve Bijbels Christendom zit die drijfveer. Het evangelie van het Bijbels Christendom is echter heel eenvoudig en eerlijk. Als je in Jezus de Zoon van God geloof en op Hem vertrouwd ga je naar de hemel. In een stap en je hoeft er zelf niets voor te doen!

De meest verwarrende religie die de mensheid ooit bedacht heeft is de Kabbala. God heeft de Joden duidelijk overgegeven aan verwarring.

Genesis 11:5-9
5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Het is precies de wereld waarin we nu leven. Door de collectieve wetenschap en techniek wordt alles mogelijk wat men zich maar voorstelt. Door de uitvindingen komt de Nieuwe Wereld Orde steeds dichterbij. Pastor Mike denkt dat er een geest achter zit. De geest van de overste van de macht der lucht:

Efeziërs 2:2
2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

De geest leert de mensheid om hun verbeeldingskracht te gebruiken om zich wegen tot de hemel voor te stellen. Overal in de wereld wordt elementaire tovenarij geleerd door middel van games en tv e.d. Men leert dan om voor God te spelen door de vier elementen vuur, water, lucht en aarde te gaan beheersen. Of andersom: door de vier elementen te leren beheersen, kun je (als) God worden. Ga maar eens na hoeveel producten e.d. iets in de naam hebben dat verwijst naar element, of elementen enz..

De families verspreid over de aarde

In Genesis 11 zagen we dat God de mensen verspreide. Eerst waren de mensen verdeelt naar familie, stam e.d. Nu worden ze verdeelt door een verschil in taal. De taal zal waarschijnlijk langs ethische lijnen zijn gelopen. Daardoor krijg je een natuurlijke verdeling van mensen die bij elkaar horen en die zich afscheiden van de andere groepen. Daarna werden die groepen verspreid over de gehele wereld. Hoe was dat mogelijk?

Genesis 10:25
25 En aan Eber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broeder was Joktan.

Vroeger was de aarde nog een geheel, Pangae wordt het genoemd. Je kunt bijvoorbeeld zien dat Zuid Amerika en Afrika precies in elkaar passen. God verdeelde de mensen eerst in groepen en families, toen in talen en daarna verdeelde God de landmassa apart van elkaar.

En wat is nu het doel van de Nieuwe Wereld Orde? Dat is om iedereen weer samen te brengen en te verenigen tot een geheel.


Het verzamelen van gelovigen en het volk Israel
De Here Jezus zal op een dag verschijnen in de lucht. Hij zal nederdalen uit de hemel, het geluid van een bazuin zal klinken en al Gods mensen, dood of levend, zullen oprijzen en bij de Here komen en voor altijd bij Hem zijn.

De twaalf stammen worden weer bijeengebracht.

Matteüs 24:30-31
30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Ze zullen worden verzameld uit de vier windstreken. Het principe van het verspreiden over de aarde en het weer verzamelen of bijeenbrengen, komt meerder maken voor in de Bijbel. Zoals het volk Israel dat verspreid werd over de aarde en nu weer aan het thuis komen is in Israel. Lees ook over het wonder van de spijziging van de vijfduizend.

Johannes 6:11-14
11 Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. 12 En toen zij verzadigd waren, zeide Hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. 13 Zij verzamelden die dus en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. 14 Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, zeiden zij: Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou.

Onze vereniging met de Here:

2 Tessalonicenzen 2:1-3
1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Er zal een verzameling plaats vinden. Jezus zal Zijn mensen, de gemeente, bijeenbrengen en Israel zal bijeengebracht worden op dat niets verloren ga.

7 Vormen van eenheid verwijst naar de volheid van God koningrijk. Het is niet een opdracht voor mensen om voor die eenheid te zorgen. Jezus heeft God er om gebeden:

Johannes 17:11
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.

Zacharia 14:9
9 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige.

Efeziërs 4:4
4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Het streven van de wereld is eenwording
In Genesis 11 zie je het tegenovergestelde. De mensen denken dat ze door hun eigen wil en werken een zullen worden. Er wordt in veel “foute” kerken gepreekt dat we allemaal een zullen worden, dat de verschillende stromingen op zullen heffen en er een commune zal ontstaan.

Iedereen zal mee mogen doen, de Katholieken, de Hindu’s enz.. Ze leren de mensen dat de God van alle religies eigenlijk dezelfde is. Ze spreken er over dat we het samen moeten doen. Jezus vroeg echter God om dat te doen. Dan zal het uw werk zijn en niet dat van mensen. Bijbels Christendom gaat over wat God voor mensen doet, tovenarij gaat over wat jij moet doen om (als) God te worden. Dan zal de mens der wetteloosheid worden geopenbaard.

Matteüs 13:30
30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

Volgens Pastor Mike zal de dag van de samenkomst met Jezus niet eerder aanbreken voordat de anti christ geopenbaard zal zijn omdat eerst het onkruid wordt verzameld en dan pas het koren. Gelovigen zouden dan te maken krijgen met de anti christ en wellicht met de verdrukking.

(Volgens mij haalt Pastor Mike hier twee verschillende dagen door elkaar: de dag van de opname en de “dag des Heren”. Er staat:
“alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,”
De “Dag des Heren” is volgens mij de dag van de letterlijk terugkomst van Jezus naar de aarde aan het eind van de eindtijd. De dag van de opname gaat daar geloof ik aan vooraf, waarschijnlijk nog voordat de anti christ geopenbaard wordt. Sterker nog de dag van de opname zal de openbaring van de anti christ kunnen inluiden. Als dat zo is zullen gelovigen de anti christ niet zelf meemaken maar vanuit de hemel alles zien gebeuren.)

Een wereld: een bundel stokken
Er zijn veel logo’s e.d. die verwijzen naar de komst van één wereld en het bijeen brengen van de wereld. Zo bestaat er een symbool van een bundel bijeen gebonden stokken. Dit is het symbool waar het fascisme van afstamt. Het wordt ook officieel in Amerika gebruik om aan te geven dat de staten zijn verenigd tot de “Verenigde Staten.”

Het idee van samengebonden stokken geeft aan dat er een sterker geheel ontstaan is dan de kracht van de stokken apart. Er komt dan een bijl uit voort. Die kan verwijzen naar het ijzeren rijk.
Numeri 15:32-35
32 Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was, 33 en zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering; 34 dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden. 35 Toen zeide de HERE tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen. 36 Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf – zoals de HERE Mozes geboden had.

Wat is het wat het IJzeren Rijk zal vernietigen? De steen die daarna de hele aarde zal opvullen. De steniging verwijst naar de steen. Het is dus een beeld van wat er gaat gebeuren in de laatste dagen.

De bijl

2 Koningen 6:4-6 De drijvende bijl
4 En hij ging met hen mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. 5 En, terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water; en hij slaakte een kreet en riep: Ach, mijn heer, het was geleend! 6 Maar de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven.

Hij gooide een stuk hout in het water die de bijl deed drijven. Het water staat voor de volken, natiën, menigten en talen. Toen gebeurde er iets daardoor de bijl kwam bovendrijven. Het ijzer verwijst naar het ijzeren rijk wat op zal komen uit de wateren. De bijl is net als het beest wat opkomt uit het water.

Jeremia 51:20-23
20 Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken; 21 Ik verbrijzelde met u paard en ruiter, en Ik verbrijzelde met u wagen en menner; 22 Ik verbrijzelde met u man en vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap; Ik verbrijzelde met u jonge man en jonge vrouw, 23 en Ik verbrijzelde met u herder en kudde; Ik verbrijzelde met u landbouwer en gespan, en Ik verbrijzelde met u landvoogden en stadhouders. (in de King James staat een strijdbijl, geen hamer)

Er worden 18 onderdelen vermeld die worden verdelgd. Merk op dat ze tegengestelden van elkaar zijn. Het rijk van satan is verdeelt. De 18 verwijst naar het getal van het beest: 666. 18 is 3 x 6 of 6+6+6=18. (Het nieuwe Europese bankrekeningnummer bestaat uit 18 getallen en cijfers.)

Matteüs 3:10
10 Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

De verzameling is Gods plan
In het paradijs stonden twee bomen: de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Die laatste boom brengt geen goede vruchten voort. Ze worden verzameld en verbrand.

Johannes 15:6
6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

Handelingen 4:26-27
26 De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd
tegen de Here en tegen zijn Gezalfde.
27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël,

Hier is sprake van “tezamen vergaderd”. Vier groepen zijn er weer vergaderd: Herodes, Pontius Pilatus, de heidenen en de volken van Israël. God verteld ons dat er een samenkomen gaat plaats vinden. Die vergadering gaat de onderdelen van de Nieuwe Wereld Orde bijeenbrengen. Maar eigenlijk is het Gods plan. Het is als de vergelijking van het onkruid en het koren. Eerst wordt het onkruid bijeenverzameld.

Merk ook op dat er sprake is van een samenzwering. De koningen en oversten hebben zich vergaderd. De vier verzamelde groepen komen overeen met de vier elementen en de vier baseparen van het DNA.

Paulus en de slang

Handelingen 28:3-5
3 En toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand. 4 En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar: Deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is. 5 Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden;

Dit is een beeld van de eindtijd. Paulus had een bos hout bijeengehaald. Dat staat weer voor de samenkomst van de volken in de eindtijd. Toen Paulus ze verzamelde had, kwam er een beest uit, een slang! Dat is de anti christ die opstaat uit de verzameling van volken in de eindtijd. Maar hij schudde het giftige beest van zich af zonder schade. Precies dat zullen de gelovigen ondervinden in de eindtijd. Ze zullen veilig zijn voor het beest. Mensen die niet gelovig zijn, zullen echter blootstaan voor het gif van satan. Het gif van een vals evangelie. Geen mens die dat zonder geloof in Jezus kan overleven.

Armageddon

Numeri 16:19
19 Toen Korach de gehele aanhang bij de ingang van de tent der samenkomst tegen hen had bijeengebracht, verscheen de heerlijkheid des HEREN aan de gehele vergadering.

Numeri 16:31-33
31 Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken, of de grond spleet onder hen, 32 en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle have. 33 Zo daalden zij, met al de hunnen, levend in het dodenrijk; en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen.

Korach is een beeld van de anti christ. Hij verzamelde de gehele aanhang tegen God en Mozes. Mozes is een beeld van Jezus. De aarde verzwolg Korach en zijn aanhang (vier onderdelen). Ze daalden levend af in het dodenrijk. Het is een beeld van Armageddon.

Openbaring 19:19-20
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Wat is het doel van de valse leraren van de laatste dag? Wat is het doel van alle valse Bijbels, toverij in de kerk, new age technieken en ideeën, vrijmetselarij en valse dominees? Het doel is om iedereen bijeen te verzamelen tegen God en zijn gezalfde.

Jozua 9:1-2
1 Zodra al de koningen aan de westzijde van de Jordaan, op het Gebergte, in de Laagte en langs de ganse kust der Grote Zee tot tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten dit hoorden, 2 sloten zij zich aaneen om eendrachtig Jozua en Israël te bestrijden.

Die volken aan de westzijde van de Jordaan bestonden allemaal uit reuzen, hybriden. Het is een beeld van het ijzer wat zich zal mengen met het zaad van de mensen, het leem.

Zolang er nog tijd is, zullen er misschien mensen luisteren naar het evangelie, maar er komt straks een tijd waarin ze zich zullen verzamelen om de anti christ aan de macht te laten komen. De nieuwe God. Dan zal er een tijd komen dat het duidelijk zal zijn wie aan welke kant staat. Het zal zijn als met de oprichting van het beeld van Nebukadnezar. Als de muziek gaat spelen, wordt het voor iedereen duidelijk. Alle vijanden van God zullen vallen maar Gods mensen zullen overeind blijven staan! Ze zullen God niet inruilen voor een beeld! Ze zullen nooit een beeld aanbidden.

Er zal en tijd komen waarop het heel erg duidelijk zal zijn wie wie is! Zet al je hoop en geloof in op Jezus! Dan zit je goed en ben je onbeweegbaar. Als iedereen neervalt voor een beeld, zul je blijven staan. De vijanden denken dat als iedereen maar aan hun kant staat, ze van Jezus kunnen winnen(!)

Meer Bijbelse beelden van de verzameling en de strijd van het ijzeren rijk in de eindtijd:

Jozua 10:5
5 Hierop verenigden zich de vijf koningen der Amorieten en trokken op: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lakis en de koning van Eglon, zij met al hun legers; zij belegerden Gibeon en streden ertegen.

Amos 2:9
9 en Ik had nog wel de Amoriet verdelgd voor hun aangezicht, al was hij dan hoog als de ceders en sterk als de eiken; ja Ik roeide zijn vrucht uit van boven en zijn wortels beneden;

Richteren 4:13
13 riep hij al zijn wagens, negenhonderd ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was, uit Charoset-Haggojim samen aan de beek Kison.

Richteren 4:21
21 Maar Jaël, de vrouw van Cheber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong – want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen – en hij stierf.

1 Samuël 17:1-4 David en Goliat
1 De Filistijnen nu verzamelden hun leger tot de strijd en trokken zich samen te Soko, dat tot Juda behoort. Zij legerden zich te Efes-Dammim tussen Soko en Azeka. 2 Saul en de mannen van Israël verzamelden zich ook en legerden zich in het Terebintendal; en zij stelden zich op in slagorde tegenover de Filistijnen. 3 En de Filistijnen stonden aan de ene zijde op een berghelling, en Israël aan de andere zijde op een berghelling, met het dal tussen hen in. 4 Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliat, uit Gat. Hij was zes el en een span lang.

Goliat is zes el (666), hij is een reus, een nakomeling van de zonen van God, hij is de verpersoonlijking van het vierde rijk, hij is de anti christ.

Let op hoe beide legers op bergen tegenover elkaar staan. Er is een grote ruimte tussen, een dal, die ze gescheiden houd zoals het hoort. Wat betekend Armageddon? Het is het dal van Megiddo. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Megiddo
Ze zullen elkaar ontmoeten in het dal…

Dus hier hebben we de verzameling van de Filistijnen geleid door de anti christ en aan de andere kant Gods volk geleid door slechts een kleine herder. De uitkomst van de strijd is reeds bekend!

1 Koningen 20:1
1 Benhadad nu, de koning van Aram, verzamelde zijn gehele leger, en tweeëndertig koningen waren met hem, tezamen met paarden en wagens. Toen trok hij op, sloeg het beleg voor Samaria en streed tegen haar.

Er zijn weer vier dingen:
1 Benhadad nu, de koning van Aram met zijn leger
2 tweeëndertig koningen
3 paarden
4 wagens

Pastor Mike denkt dat ijzeren strijdwagens e.d. wezens en ufo’s zijn uit de vierde dimensie.

De 32 koningen verwijzen naar de 32 verzen van Genesis 2 waarin alle families worden beschreven. Benhadad samen met de 32, lijkt weer te verwijzen naar een reus met zijn legers. Of dus de anti christ met zijn legers in de eindtijd.

Ze vechten twee keer tegen Israel. De eerste keer vind de strijd plaats op een heuvel. Israel wint. Bedenk dat Jezus stief op een heuvel. Jezus overwon zijn vijanden op de heuvel aan het kruis. De tweede keer zullen ze echter denken te kunnen winnen in het dal. Het dal van Megiddo. De Israëlieten wonnen echter ook in het dal. Zo werden (en worden) ze twee keer verslagen.

De levensboom
De Joden hebben een voorstelling de Koning van Syrië en de 32 die zich bij hem aangesloten hebben: de levensboom. Dit beeld hoort bij de valse Jezus. Waarom? Omdat deze bestaat uit links en recht.. goed en kwaad wat samengebracht is. Dat is wat de boom voorstelt! Goed en kwaad verenigd in een lichaam.

Ze noemen het de boom des levens maar eigenlijk is het de boom van kennis van goed en kwaad! Het is ook een beeld van een samengaan van een Godin en een God. Daaruit zal de perfecte mens ontstaan (dat zal de anti christ zijn).

Er zijn 22 lijnen. Er zijn ook 22 letters in het Hebreeuwse alfabet, maar ze staan ook voor de 22 codon gen combinaties die de aminozuren maken van het DNA maken.

DNA is zeg maar geschreven met Hebreeuwse letters!

De 10 cirkels van de boom zijn "heilige wezens" die allemaal samen fuseren in een zgn. gelukkige nieuwe mensachtige. Dat is de God van de kabbala. Het is hetzelfde als Benhadad met zijn 32 koningen die vechten tegen Jezus en ons. Wij winnen…. (!) We hebben al gewonnen, het kruis heeft de strijd al gewonnen.

Verenigde Naties
Dit is een ander beeld van “de verzameling” waaruit die ene kan komen, de verenigde mens. De naam zegt het al de “Verenigde Naties”. Is u trouwens al opgevallen dat ondanks de oorlogsdreiging uit Rusland de Russen precies hetzelfde logo heeft als de vrijmetselaars.
(hoezo samenzwering..?)

De cirkel van het logo van de VN is verdeel in 32 stukken. De middelste kleine cirkel is de 33 tigste. De 32 verwijst naar Genesis 10. De 32 verzen waarin alle families, of de naties zijn beschreven. De naties werden in die dagen verspreid over de aarde. Het doel van de Verenigde Naties is om ze allemaal weer bijeen te brengen zodat de 33tigste, degene in het centrum, die op de noordpool geplaatst is, kan opstaan (alles zal uit het noorden of de Noordpool komen).

Aan welke kant sta je?
God wil dat dit zal gebeuren. We leven in een duivelse wereld. Maar gelovigen, de heiligen, vertrouwen God. We weten dat de slag om Amerika nog niet verloren is maar God wil dat men zich gaat verzamelen. God stuurde engelen om het onkruid te verzamelen. Laat ze maar een grote gelukkige familie vormen zodat ze in het oordeel kunnen komen, het eeuwige vuur. Het is Gods wil, het is Gods plan, zijn missie. God zal beide groepen bijeen brengen. U zult moeten kiezen aan welke kant u wilt staan.

Als ze in uw kerk komen met de boeken voor kinderen over het aanbidden van elementen dan zult u dat willen weigeren. Als ze uw kinderen andere elementaire toverij materialen aanbieden dan kun je nee zeggen. Daar willen we geen deel van uitmaken. We doen er niet aan mee.

Zodra je het ziet, zul je bij jezelf nagaan hoe je zo snel mogelijk uit Babylon komt. Want dat is wat het is. Ook zullen anderen die het niet begrijpen je voor gek uitmaken. Als je het niet kunt uitleggen, vertrek dan in stilte. Zeg ik kan het niet uitleggen maar ik probeer de Bijbel te volgen. Vertel niet dat je Mike Hoggard volgt of iemand anders! Je vertrouwd en volgt de Bijbel! Niet een mens.

Als iets niet goed klinkt of aanvoelt waar je ook bent, zeg in alle rust dat je moet gaan, dat je er geen deel van wilt uitmaken. Ze zullen je dan haten en uitschelden. Het wordt erg serieus in de dagen die komen! Je zult moeten blijven bij je geloof, bij de Bijbel. Je zult een keus moeten maken aan welke kant je staat. De reden waarom de katholieke kerk en alle andere valse kerken, zich wanhopig aan het verzamelen zijn, is om te proberen alle religies van de wereld bijeen te brengen zodat God ze in het vuur kan gooien. Dat is de reden waarom het gebeurd. Blijf bij het vuur vandaan! (hou je vast aan Jezus!)

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten