vrijdag 2 mei 2014

Watchman Video Broadcast 20-4-14, Het geheim van het zegel deel 2

YouTube: http://youtu.be/g5BmHUerEks

Oude zegels
Ik vond dit artikel, november vorig jaar, waarvan ik dacht dat het erg interessant was en ik denk dat het past bij alles waar we over spreken.

“More than 600 ancient seals and amulets found”
(“Meer dan 600 oude zegels en amuletten gevonden”)

Ik denk dat ze archeologisch onderzoek deden ergens in Europa. Dit is wat mijn aandacht trok in het artikel.

“The amazingly large numbers prove show important seals and amulets were for the worshipping of the God to whom they were consecreted as votive offerings”, according to Classical scholar Prof. Winter. Many pieces show scenes of adoration. “Thus, they provide a surprisingly vived and detailed insight into the faith of the time.” The stamp seals and cylinder seals as well as scarabs, made of different themes can be found on the seals and amulets: the spectrum ranges from geometric ornaments and astral symbols to elaborate depictions of animals and people. This includes, for example, praying men in front of divine symbols. Another popular theme was a royal hero fighting animals and hybrid creatures."

("De ongelooflijk grote aantallen bewijzen tonen aan hoe belangrijk zegels en amuletten waren voor de aanbidding van de God tot wie ze waren gewijd en geofferd”, volgens klassieke geleerde Prof. Winter. Veel stukken tonen taferelen van aanbidding. “Zo bieden ze een verrassend levendig en gedetailleerd inzicht in het geloof van die tijd.” The stempel zegels en cylinder zegels evenals de kevers, gemaakt van verschillende thema’s zijn te vinden op zegels en amuletten: het spectrum varieert van geometrische ornamenten en astrale symbolen om afbeeldingen van dieren en mensen weer te geven. Dit omvat bijvoorbeeld biddende mannen voor goddelijke symbolen. Een ander populair thema was een koninklijke held die vecht tegen dieren en hybride wezens.")

Blijf je dit allemaal herinneren want we zullen dit tegenkomen als we het geheim gaan onderzoeken van het Grootzegel van Amerika. We gaan het zegel van Amerika vergelijken met die andere zegels van klei. Zegels zijn altijd gebruik in de historie als koninklijke emblemen of autoriteit. Denk aan het boek in de rechterhand van God, de boekrol van Openbaringen hoofdstuk 5 die verzegeld is met 7 zegels. Het representeert Gods autoriteit. Hij draag dan die autoriteit over aan Zijn Zoon Jezus Christus die nu de autoriteit heeft om over de gehele aarde te regeren.

In de meeste van die gevallen gaan we kijken naar verschillende van die oude zegels van klei. Meestal waren het cilindrische zegels met een gat door het midden geboord. Ze bewaarden het aan een ketting of een halsketting of iets dergelijks. De koning of iedereen die de autoriteit had, gebruikten die. Ze rolden ze op klei of misschien zelf verzegelingwas en ze gebruiken die zegels als een teken of sein van hun autoriteit om te heersen, of hun autoriteit over een bepaalde wet of zoals we vorige week zagen op documenten die waren verzegeld door een koning of een autoriteit. Dat is in de basis waar het Grootzegel van Amerika voor wordt gebruikt. Maar in de meeste gevallen, zo niet alle, hadden ze een connectie met de Goden.

Een zegel geeft een van een godheid verkregen autoriteit aan
Zo hebben we nu het Grootzegel van Amerika en het boek verzegeld met 7 zegels door God. Er is een verbinding tussen zegels en een bepaalde godheid. Kijk naar het Grootzegel van Amerika. De onafgebouwde piramide met de topsteen met het alziende oog (dit is erg belangrijk). Het was door die Goden dat de verschillende koningen geloofden dat hun de autoriteit gegeven was om te heersen. Meestal was er een afbeelding of een of ander symbool dat hun God aanduidde. En het was het idee dat deze specifieke God hun de autoriteit gaf om te heersen.

Denk aan de boekrol in Gods rechterhand die gegeven is aan Jezus Christus. Als we kijken in Openbaringen 13 zie je daar het beest met 7 koppen en 10 hoorns die oprijst uit de zee, en de draak gaf hem zijn macht, zijn troon en grote autoriteit. Dat is wat die zegels representeren. Het representeert de Godheid of de God die een heerser op aarde een heilig recht geeft om te heersen over de mensheid.

Openbaring 13:1-2
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Moto’s
Veel van die symbolen, niet allemaal, maar de meeste, hebben een of ander moto. Het woord moto komt van het Latijn waar we ook mother van kennen. Een moto betekend een vers of een regel of zo iets. Die moto’s representeren meestal de verbinding tussen de aardse heersers en de godheid. Op het Grootzegel van Amerika staat:

“Annuit Coeptis”
“Novus Ordo Seclorum”

Wat letterlijk betekend: “Hij – (Wie is hij? Waarschijnlijk de godheid met één oog zoals te zien is op het Grootzegel) - wenst graag de komst van een nieuwe onvergankelijke wereld orde.”

Net zoals met die oude zegels, zo is het ook met het Grootzegel van Amerika. Er is een connectie met een godheid. Maar iedereen die kijkt naar de onafgebouwde piramide met de topsteen met het alziende oog er bovenop, zal je vertellen dat dat het alziende oog is van (niet van de NSA, hoewel ik denk dat ze er deel vanuit maken, het is ook niet het alziende oog van de Verenigde Naties, of de Nieuwe Wereld Orde) maar zoals ze het wel noemen de alziende voorzienigheid of het alziende oog van zomaar een Godheid. Iedereen behalve Jezus Christus.

Er is zelfs in het Grootzegel van Amerika een connectie, hoewel ze zeggen dat het een nieuwe wereldlijke orde is of een Nieuwe Wereld Orde. Er is de verbinding tussen het aardse koningrijk en wat voor Godheid ook er achter zit. Dat is de godheid, de God die wij gaan proberen te onderscheiden in deze specifieke serie.

Oude symbolen

Laten we kijken naar sommige van die oude symbolen. Hier is een cilinderzegel. Er zit een gat in het midden waar ze een touw doorheen deden, bijvoorbeeld voor een halsketting en ze rolden het uit op de klei. Dit specifieke zegel laat de God Shamash zien. Shamash is Saturnus. En als je van dichtbij kijkt, kun je zien dat er een embleem op staat van de zon en het alziende oog. De twee dingen aan de zijkanten representeren de vleugelen. Verder zie je de stralen die komen van de bodem.

Dat is zo ongeveer wat je ziet op het Grootzegel van Amerika. Er is een connectie tussen die oude zegels en het zegel van Amerika. We gaan het geheim er van leren. Deze God Shamash representeert denk ik de God Kemos uit de King James Bible. Kemos was Saturnus. We vinden Kemos verschillende keren in de Bijbel. Let op wat de Bijbel zegt over Kemos op deze cilinderzegel. Kemos die deze koning het Goddelijke recht geeft te heersen.

Richteren 11:23-24
23 Nu dan, de HERE, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël uit weggedreven; wilt gij dit dan weer verdringen? 24 Zoudt gij niet in bezit nemen wat uw god Kemos u in bezit gaf? Zo nemen wij in bezit al wat de HERE, onze God, voor ons onteigent.

De Bijbel vertel je over een God, de God Shamash of de God Kemos, die beide worden geïdentificeerd als Saturnus. Saturnus zie ik hier als de connectie. Als je kijkt naar de planeet Saturnus dan blijkt dat de planeet een heel interessant karakteristiek heeft van zich zelf. Je ziet dat het een cirkel is omgeven door een ring. Als je Ezechiël hoofdstuk 1 leest, wat we gedaan hebben in vorige WVB, dat lees je over Ezechiël die de vier levende wezens ziet. Het zijn Cherups. De een is als een os, een is als een mens, een is als een adelaar en een is als een leeuw. En we weten van Ezechiël hoofdstuk 1 dat het voorkomen van deze vier Cherups, deze vier wezens geestelijk hoger zijn dan ons, laat ik het zo zeggen.

Saturnus een wiel binnenin een wiel
Het uiterlijk van deze wezens is een wiel binnenin een wiel. En dan beschrijft Ezechiël het later als een wiel omringt door zijn ringen. Je kijkt dan naar de planeet Saturnus. Het is daar een perfecte representatie van. Satrunus is een God, hij is geloof ik niemand anders dan een representatie van satan zelf.


De paus draag dat grappige, kleine rode hoed op zijn hoofd. Het wordt de Saturno genoemd. Weet je waar het voor staat? Saturnus. Het is het wiel binnen in de wielen, of het wiel binnenin de ringen. En alles wat op iemands hoofd is, onthoud dat, daarvan betekend de symboliek dat het heerst over de mensheid. Toen Jezus een doornenkroon op zijn hoofd droeg, Hij liet zien dat dood regeert. Maar toen nam Jezus “koning dood” naar beneden in Zijn eigen dood naar de hel.

Het is als Simsom. Hij was in de tempel van de Filisteinen, de tempel van hun God Degon. We weten dat er vijf heren over de Filisteinen heersten. Het was als een poort boven het hoofd van Simsom en ze heersten over hem. En wat zei Samson? “Laat me dood gaan met de Filisteinen.” Hij bracht ze neer en dode ze. In zijn dood, zegt de Bijbel, dode hij meer van zijn vijanden dan hij deed in zijn leven. Het is een van de favorieten verhalen in de Bijbel.

Dus hier is de God Saturnus, Kemos in de Bijbel en wij weten van Richteren hoofdstuk 11 dat Kemos degene is die de koning van de Ammonieten de autoriteit geeft om te heersen en het land dat hij bezat. Hun God gaf hun dat land. Onze God, de God van Abraham en Jacob is machtiger dan hun Goden. Dus God zei ik ga dat land afnemen en geven aan u om het te bezitten.

Dan hebben we nog een andere vermelding van Kemos. We zagen dat Salomo pleite voor de regels en de wetten van Kemos in plaats van de wetten die God hun had gegeven.

1 Koningen 11:7
7 Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten.

1 Koningen 11:33
33 omdat hij Mij heeft verlaten, en zich neergebogen heeft voor Astarte, de godin der Sidoniërs, voor Kemos, de god van Moab, en voor Milkom, de god der Ammonieten, en niet in mijn wegen gewandeld heeft en niet gedaan heeft wat recht is in mijn ogen: mijn inzettingen en mijn verordeningen, zoals zijn vader David.

Salomo hield zich niet de regels en wetten van God die Hij ontving van zijn vader David. Hij ging, door al de vrouwen die hij had getrouwd, achter Kemos aan. Hier is het punt ik maak. Die zegels zijn meer dan alleen maar pictogrammen die de handtekening van een koning aanduiden. Die zegels representeren voor die koningen het heilige recht te heersen onder een bepaalde set principes en wetten.

Dus het zegel representeert niet alleen het recht van de koning om te heersen en zijn macht en autoriteit, maar het laat ook zien waar die autoriteit vandaan komt. En nogmaals, dit beeld: we hebben een God, Hij is de God van het complete universum, de God van alles. Hij is de enige echte God. Hij heeft een boek en dat boek geeft Hem de autoriteit te heersen over zijn volk. (Denk aan wat de Israëlieten moesten doen toen ze in het land waren en een koning hadden: men moest een kopie maken van dit boek.)

Hier is God de vader en Hij heeft de autoriteit te heersen, Hij heeft een boek verzegeld met 7 zegels, en de enige die waardig is om die zegels los te maken, de enige die de autoriteit heeft en het recht om die zegels te verbreken is niemand minder dan Zijn Zoon Jezus Christus.

Een oud zegel
Met dit beeld gaan we kijken naar die oude zegels, en we gaan kijken naar nog meer en het vergelijken met het Grootzegel van de Verenigde Staten. Het Grootzegel representeert niet alleen de autoriteit te regeren, de symbolen en de plaatjes en de verschillende dingen die op het Grootzegel zijn openbaren ook waar die autoriteit vandaan komt. Ik kan het heel gemakkelijk voor je maken en we kunnen hier stoppen, die autoriteit komt niet van de God van Abraham, Izaak en Jacob. Het komt van een andere God. En dat is de God die we gaan ontdekken in het geheim van het zegel.

Hier is een andere. Let op deze, Zie je het Ankh symbool?
https://www.google.nl/#q=ankh+symbool+betekenis

Er staat een Griphen(?) of een leeuw met adelaarsvleugels op. Denk aan Daniel hoofdstuk 7.
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Dan+7&id16=1&l=nl&set=10

Daaronder staan, wat ik denk zijn, een koppel Cobra’s of slangen. Ook staat er de gevleugelde zonneschijf op. Kijken we weer naar het zegel van Kemos dan zie je hetzelfde. Je ziet het embleem van de zon en er komen stralen uit van de bodem. Het lijken vijf benen maar ik denk dat het stralen zijn, en je ziet twee vleugels. Als we nu weer terug naar het andere zegel gaan, kun je de zonne godheid zien met vleugels.

Hier is nog een andere:

Herinner je de dingen die ik zei over dingen op je hoofd? Deze mensen dragen vissen op hun hoofd. Dat betekend dat een vis over hen heerst. Wat voor vis zal dat zijn? Nou we kunnen kijken in Job hoofdstuk 41 en ontdekken dat het de Leviathan is:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Job+41&id16=1&l=nl&set=10

De Leviathan is dat gemene wezen in de zee. God plette zijn hoofd en brak Rehap (?) in stukken.


We kunnen zien dat het een embleem is van Dagon. Als je kijkt naar het zegel dan zie je die priesters van Dagon. Dagon heerst over hen omdat ze de Dagon vishoeden dragen. Je weet waar dat voor staat toch? De paus die een mijter draagt die lijkt op een grote karper met zijn mond open. Dat is Dagon! Ze laten zien wat over hun heerst. Dagon heerst over de roomse katholieke kerk! Het is de kern (kwintessens) van alle mysterie religies op de aarde.

En dan zie je de zonne Godheid er boven. Hij heeft het embleem van de zon. Hij draagt een kroon omdat hij de koning is en hij heeft vleugels. Waar komt het specifieke concept vandaan? Het is een soort van spotprent of de antithese van wie Jezus Christus is.

De zon is een beeld van Jezus
We zien de zegels, we zien het boek, we zien representatie van goddelijke autoriteit die gegeven wordt aan iemand als het recht om te regeren. We zien dat met God en Zijn Zoon Jezus Christus. Dus daarom zien we in de zegels een representatie van een Godheid die autoriteit geeft aan iemand om te heersen. Dit alles wordt de antithese van wat we in de Bijbel zien. Laat me je zien wat ik bedoel:

Maleachi 4:2-3
2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

In de King James Bible is in de “de zon der gerechtigheid” de Zon in hoofdletters geschreven. Naar wie refereert dat? Het refereert naar Jezus Christus. Ik zal je dat laten zien. Maleachi hoofdstuk 4 geeft ons een heel interessante dingen die ik leuk vind. Ten eerste zien we de zon die opgaat met genezing onder zijn vleugelen. Het is een beeld van de Heer Jezus Chritus.

(Ook staat in de King James “zijn vleugelen”, niet haar?? Hoe komen de vertalers van de NBG 1951 toch bij haar vraag je je af?De Zon verwijst naar Jezus, naar Hem.)

Malachi 4:2-3
2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the LORD of hosts.

Grote vraag is heeft God vleugels? Denk aan de dag toen Jezus werd gedoopt. Hij liep uit de rivier de Jordaan. Hier is Christus, het levende Woord van God, Hier is God de Vader in de hemel die zei: dit is mijn geliefde Zoon en dan hebben we het derde deel van de Godheid de Heilige Geest die neerdaalde en lande op Zijn schouder als wat? Een duif… Hij heeft vleugels. Dus hier hebben we de Zon van gerechtigheid die opgaat met genezing onder Zijn vleugels. Jezus zei ik ben het licht der aarde. Dus Jezus zelf verbind zich met die Zon der gerechtigheid die opgaat met genezing onder Zijn vleugels.

En daarna geeft Hij ons de autoriteit om de goddelozen te vertreden. Van wie krijg Hij die autoriteit? Hij krijgt die autoriteit van het boek dat is verzegeld met 7 zegels. Dat is Zijn autoriteit om te regeren en Hij geeft ons het boek en geeft ons autoriteit om deze slechte generatie te vertreden. Ik denk dat dat zal gebeuren op een dag, heel binnenkort, als de Heer komt en heerst voor 1000 jaar.

Maar dan hebben we nog een verbinding van Jezus met de zon.

Psalmen 19:4-6
4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden,
hun stem wordt niet vernomen:
5 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde
en hun taal tot aan het einde der wereld. –
Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,
6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt,
jubelend als een held om het pad te lopen.

Hier komt de bruidegom uit zijn kamer. Denk aan wat was voorspelt in het boek Joël; laat de bruid er uit komen en de bruidgom er uit komen. Er komt een tijd, de trompetten zullen klinken, dat de bruidegom zal verschijnen in de wolken en de bruid, die de kerk is, zal hem ontmoeten in de lucht en zo zullen we voor altijd met de Heer zijn. Zo hebben we de zon die beweegt in zijn kringloop als een representatie als de bruidegom Jezus Christus.

Hij noemt Hem in Maleachi de Zoon der gerechtigheid. Dit pictogramman van de zonne godheid op deze zegel staat niet voor de Zoon der gerechtigheid. Het is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die toestemming gegeven zal worden. Hem zal autoriteit gegeven worden. Hij zal een wet geven worden om te heersen over de gehele mensheid.

Meer oude zegels
Laten we naar de andere zegels kijken. Het zijn allemaal oude cilinderzegels van historische koningen zoals die in Sumerie, Babylon en dergelijke plaatsen. Ze gebruikten ze als de autoriteit om te heersen.

Kijk naar deze hier:

We zien een koning, we zien een God. Deze in interessant. Hij lijkt op Pan http://nl.wikipedia.org/wiki/Pan_(mythologie)

Een half paard wezen met het hoofd van een man. En we zien rechts de zon en we zien pijlen. Deze specifieke koning heeft een boog in zijn hand. Denk aan Openbaringen hoofdstuk 6 vers 1(2)

(Openbaring 6:2
2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.)

Jezus heeft het boek en verbreekt het eerste zegel. Wat gebeurd er dan? We zien een wit paard er uit komen en degenen die op het witte paard rijd, heeft een boog in zijn hand.

Hier is een andere.

Je ziet ongeveer in het midden bovenaan een representatie van de zon die omringt wordt door de hemellichamen. En dit is nog een andere.


Let op deze.

Op deze staat weer de gevleugelde zonnegodheid en hij heeft pijlen! Denk aan iets met pijlen dat verwijst naar het Grootzegel.
Hier is weer een andere. We zien dezelfde gevleugelde God en hij overwint dieren en hij is de machtige jager. Denk aan wat Nimrod was? De machtige jager.(Genesis 10:8
8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; 9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod.)

En kijk naar deze.

Merk op dat we weer een gevleugeld, vliegend wezen zien en ze hebben, wat veel lijkt op, twee slangen gedraaid in elkaar zoals DNA.
En dan nog een andere.
Hier is een andere koning, je ziet de zon, de maan en de sterren, je ziet alles alle hemellichamen. Wat ik nou wil gaan doen is ze voor je te illustreren. Herinner je, de zon, maan en de sterren werden gecreëerd op dag 4. En God gaf de zon autoriteit. De Bijbel zegt dat Hij twee grote lichten maakte, het grootste licht (om wat te doen?), om te heersen over de dag. Het kleinere licht om te heersen over de nacht.

Hij spreekt over de zon, de maan en de sterren. De zon heerst. Het heeft autoriteit over de dag en de maan heeft autoriteit over de nacht. Want als de duisternis komt, is de zon dalende en je hebt nooit (!) dubbelde autoriteit. Het is de nacht of de dag. Je hebt het nooit dubbel. Want als de zon opgaat in zijn volle sterkte, kun je de maan en de sterren niet meer zien. Precies net zo zul je als de zon gaat dalen onder de horizon hem niet meer maar zie je de maan en de sterren.

De emblemen op zegels representeren de vier bozen machten
Wat ik je wil vertellen is dat deze emblemen zoals de zon, met de vleugels, de maan en de sterren de vier boze machten representeren (we spraken er over in de serie over het Vierde Rijk):
1 de overheden
2 de machten
3 de wereldbeheersers dezer duisternis
4 de boze geesten in de hemelse gewesten

Dus als je kijkt naar die zegels en je ziet een object waarvan stralend licht komt, begrijp je (denk aan het dollar biljet) dat dit een godheid representeert, een god, een prins, een heerser, die de autoriteit gegeven is om te heersen over de aarde.

We kijken naar alle concepten die we geleerd hebben uit de Bijbel. Het feit dat Goden land geven, dat Goden mensen macht geven om te heersen en zo en met die concepten gaan we kijken naar de historie van de herkomst van het Grootzegel van Amerika in de huidige vorm.

Verklaring van onafhankelijkheid van Amerika
De eerste keer dat de Continental Congress bijeenkomt, op 4 july 1776, was de dag dat de grondleggers van deze natie de verklaring van onafhankelijkheid tekenden en verzegelden. Want dat was wat ze deden. Als het document naar King George gaat en het is niet verzegeld of ondertekend, dan zal George zich afvragen: “wie heeft dit gezonden?” Dit betekend me niks. Misschien zond zo’n kolonist van daar ergens dit. Ik weet niet wie dit gezonden heeft? Maar deze mannen trokken een lijn. Vooral John Hencock. Dat is de meeste edele handtekening op onderkant van de verklaring van onafhankelijkheid. De reden waarom dat is, is dat toen hij het erg groot ondertekende. Waarom ondertekend hij het zo groot? Hij nam al mijn ruimte!

Maar die mannen wisten dat Koning George een zicht probleem had. En hij zei: “Ik wil dat Koning George als hij dit opent, zelfs met zijn slechte ogen, zal weten dat ik het heb ondertekend. In andere woorden, hij zei, ik ben niet voor deze vent. Maar weet je wat gebeurde? Al die mannen, ik geloof 56 ondertekenaars van de verklaring van onafhankelijkheid, al die mannen verzegelden zich zelf met dat document. En ze wisten dat door dat document te ondertekenen ze eigenlijk hun eigendom, hun familie, hun rijkdom, en zelfs hun eigen leven weggaven. En voor verschillende van hen gebeurde precies dat.

Maar wat ze deden was dat ze het document verzegelden waarmee ze zich zelf verzegelden aan dat document. Bijna op dezelfde dag toen ze de verklaring van onafhankelijkheid ondertekenden, was de Continental Congress allemaal bij elkaar en besliste dat als we een natie willen zijn, is het eerste punt op de agenda het idee dat we een zegel nodig hebben. We hebben een soort teken nodig dat laat zien dat wij nu de autoriteit hebben om te heersen over die 13 kolonies. Ze zullen het zegel van Koning George of de monarchie (de monarch van Engeland) niet meer gebruiken.

Het eerste ontwerp van het Grootzegel van Amerika
Ze gingen hun eigen zegel gebruiken om te laten zien dat zij de autoriteit hadden om te heersen. Ze wezen een commissie aan om zich te buigen over deze specifieke zegel. Twee van die mensen die mee deden aan dit eerste zegelontwerp waren Thomas Jefferson en Benjamin Franklin.

Er is gezegd dat Thomas Jefferson een vrijmetselaars was. Ik heb daar geen bewijs van gezien hoewel we weten dat hij gezien werd als een Dieëst. Hij geloofde in een voorzienige Godheid. Maar ik weet niet of hij noodzakelijk geloofde in Bijbels Christendom. In feite denk ik niet dat hij dat deed. Het idee van Dietisme is dat er een heilige voorzienigheid is die de zaken van de mensen los regeert. Hij bemoeid zich niet met alles en iedereen altijd.

Franklin, duidelijk niet een hergeboren, Bijbel gelovige Christen, was een flirter, wat betekende dat hij erg hield van het gezelschap van vrouwen, op alle tijden. We weten dat hij waarschijnlijk in zijn hoofd vergelijkbaar aan Jefferson een Dietist was. En we weten dat hij een vrijmetselaars was. We weten dat. Dat is een feit over Benjamin Franklin.

En dit is waarom ik hier mee kom. Hier is het ontwerp van het originele zegel van de verenigde Staten van Amerika. In andere woorden, dit was de eerste poging om een Gootzegel te verkrijgen. Het was nooit goedgekeurd, maar dit was het oorspronkelijke ontwerp er van.

Links luid de tekst: “Zegel van de Verenigde Staten van Amerika”. Aan de onderkant zie je de datum: 1776. We zien herkenbare dingen. We zien “E Pluribus Unum”. Wat betekent “uit velen een” en we zien het oog der voorzienigheid. Herinner je wat ik je vertelde, veel van die oude zegels gebruik de Zonnegodheid of de stralende en lichtgevende. Met stralen die er vanaf komen om te laten zien dat het de autoriteit is die regeert.

In deze serie gaan we meer blootleggen wiens oog dit is. Zodat we begrip hebben. We vinden het feitelijk in de Bijbel. Sommige van jullie weten waarschijnlijk waar ik naar toe ga. We zien twee vrouwen. Een er van houd een set weegschalen. Ik denk dat dat belangrijk is. We zien een andere vrouw die een staaf vasthoud.

We gaan haar over een ogenblik behandelen. Maar je ziet hier de verbinding tussen het oorspronkelijke ontwerp van het zegel en van datgene wat we nu hebben. We hebben het alziende oog, we hebben E Pluribus Unum, naar al die dingen gaan we kijken. Maar op het front, die het obvers wordt genoemd, er is een connectie met het zegel. De grondleggers dachten dat het de tijd was dat ze eenvoudig het oog der voorzienigheid over hun natie volgden. Zo vertelden ze je dus dat ze de autoriteit hebben om te heersen over jou als een soort van Godheid.

De achterkant van het zegel
Dan aan de revers kant van het zegel, de achterkant van het zegel. Voor mij heel erg interessant. Ik vond net twee dagen geleden iets over dit specifieke embleem die ik je ga laten zien. Het is iets interessants en het is iets direct uit de Bijbel. In feite is hier de omschrijving er van door Thomas Jefferson:

“The Childeren of Israel in the wilderness, led by a cloud by day, and a pilar of fire by night…”

“De kinderen van Israel in de wildernis, geleid door een wolk overdag en door een pilaar van vuur in de nacht…”

Nou kijk naar een close-up van dit specifieke embleem.

Dit vind ik erg interessant. Het moto, herinner je, de meeste van die zegels hebben een moto. Dat is zeg maar een idee, een bindende kracht, of de bindende filosofie van wat we doen wat we doen. Het moto op deze was:

“Rebelion to tyrants is obedience tot God”
(“Rebellie tegen tirannen is gehoorzaamheid aan God”)

Wat hieraan heel interessant is, is dat het moto die we nu op het Grootzegel hebben, is het je ooit opgevallen, geen enkele is geschreven in Engels? Ze zijn geschreven in het Latijn, een tong, een taal waarvan de meeste mensen op aarde geen idee hebben. Latijn wordt nergens gesproken op geen enkele plaats in de wereld behalve het Vaticaan. Ik zeg niet dat het Vaticaan hier iets mee te maken heeft. Ik denk dat er een God was die hier alles mee te maken heeft.

Ik vind het interessant dat het eerste zegel geschreven was in het Engels zodat iedereen het duidelijk kon begrijpen. En kijk eens naar het plaatje. Je kunt duidelijk Mozes zien en je kunt Farao en zijn leger zien. Hij is degene met het zwaard, het rijtuig en de kroon. En de zee spoelt over hem heen. En dan zie je de gloriewolk van God, de pilaar van vuur en de pilaar van wolken waardoor de golven woest Het leger spoelt. De rebellie tegen tirannen is gehoorzaamheid aan God.

Ik keek hier een paar jaar geleden naar en ik was verbaasd omdat op het origineel van het zegel van ons land zulk een embleem gebruikt dat rechtstreeks uit de Bijbel komt. Duidelijk! Absoluut, we leven nu in een tijd waarop als onze politici een Grootzegel voor Amerika zouden ontwerpen, ik denk dat er geen een in de Bijbel zou gaan zoeken naar een concept. Men vind dat dat niet is waar Amerika nu voor staat… Maar dat is wel waar het toen om ging! En bijna iedereen kende het.

Amerika een nieuw land
Laten we gaan naar de Bijbel zelf om te zien waar Jefferson en Franklin mogelijk dit idee vandaan hebben. Ik zeg mogelijk, want voor jaren wist ik van dit specifieke zegel, deze specifieke versie er van. Het was Jefferson en Franklin die dit perse op de achterkant van het Grootzegel van Amerika wilden. Ze wilden het in het Engels en ze wilden er een plaatje op zodat iedereen zou weten waar het voor stond. Het representeerde iets uit de Bijbel. Maar er is iets wat ik twee dagen geleden uitvond dat leid me er toe te denken dat er nog een ander geheime reden is waarom Franklin, een vrijmetselaar, Jefferson een dietist, die geloofde in die “God der voorzienigheid”, waarom ze dit specifieke embleem wilden op het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika.

Laten we ten eerste naar de Bijbel gaan waar deze scene staat. Het staat in:

Exodus 14:19-21
19 Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. 20 Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht.
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HERE deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.

Je kunt zien dat dit de Bijbeltekst is waar dit specifieke embleem zijn ontwerp vandaan heeft. Nou, laat me je een beetje een achtergrond geven over het eerste Amerika van de tijd voor de ondertekening van de verklaring van onafhankelijkheid en het ontwerp voor deze nieuwe grote natie. Ik heb dit in een video, een Pastor Mike Online hier een paar maanden geleden in details besproken. De eerste kolonisten van ons volk voor 1776 kwamen uit verschillende plaatsen uit Europa zoals Engeland en Nederland. De meeste van hun wilden alleen maar geld verdienen in het nieuwe land, want er was veel goed land hier. Maar er was best een grote groep, de historie noemt het de grote migratie, van mannen, vrouwen en kinderen die alles achterlieten wat ze hadden in de oude wereld. Ze staken de zee over om te gaan naar een nieuw land. Een land dat letterlijk melk en honing in zich had. Ze kwamen in een nieuw land en ze nam het Woord van God met zich mee. Eerst de Geneefse Bible en later de King James Bible. Omdat we weten dat op 1620 dat de King James nog niet echt van de grond kwam, maar in de jaren er na zeker wel.

Dus ze kwamen over met een kopie van het Woord van God en ze wijden zich zelf er toe om in het nieuwe land God te dienen en te aanbidden. Ze zagen zich zelf als een representatie van de kerk in de wildernis die het land van gebondenheid verlaten hadden, over de zee kwamen, naar een nieuw land waar ze een koningrijk voor God konden vestigen. Laat me je een paar van een citaten geven. Dit is wat ze toen dachten. Dit is William Bradfort:

“What could now sustain them but ye spirite of God and His grace? May not and ought not the children of these fathers rightly say: Our fathers were Englishmen which came over this great ocean, and were ready to perish in this wilderniss: (Deuteronomy:26:5-7) but they cried unto ye Lord, and He heard their voyce, and looked on their adversitie, etc. Let them therefore praise ye Lord, because He is Good, and His mercies endure for ever. (psalm: v. 1,2,4,5,8) Yea let them which have been redeemed of ye Lord, show how He hath delivered them from ye hand of ye oppressour. When they wandered in ye deserte wilderness out of ye way, and found no citie to dwell in, both hungrie, and thirstie, their sowle was overwhelmed in them. Let them confess before ye Lord His loving kindness, and His wonderful works before ye sons of men.”

“Wat kan hun overeind houden anders dan de Geest van God en Zijn genade?Zouden de kinderen van deze vaders niet terecht mogen en moeten zeggen: onze vaders waren Engelsen die over deze grote oceaan kwamen en klaar waren om te vergaan in de wildernis: (Deuteronomium: 26:7): 7 riepen wij tot de HERE, de God van onze vaderen, en de HERE hoorde onze stem en zag onze ellende, moeite en verdrukking. Etc. Laat ze daarom de Heer prijzen, want Hij is goed, en Zijn barmhartigheden zijn voor eeuwig. (107 psalm: v 1,2,4,5,8). Ja, laten hen, die zijn verlost door de Here, zien hoe Hij hun verlost heeft uit de hand van de verdrukker. Toen ze ronddoolden in Uw verlaten wildernis ver van U vandaan, en geen woning vonden om in te verblijven, zowel hongerig als dorstig, was hun ziel in hen overweldigd. Laat ze belijden Heer voor Uw goedertierenheid, en Zijn wonderen voor de mensenkinderen.”

William Bradfort schreef eigenlijk: hier was Israel in het oude testament, ze waren in gebondenheid en kwamen over de zee naar een nieuw land en God gaf hun Zijn Woord en ze riepen God naar God en God zegende hun. En dat was wat ze in zich zelf zagen. Hier is nog een uit 1773:

“Death is more eligible than slavery. A free-born people are not required by the religion of Jesus Christ to submit to tyranny, but may make use of sush power as God has given them to recover and support their laws and liberties… [We] implore the Ruler above the skies, that He would make bare His arm in defence of His Church and people, and let Israel go.”

“De dood is meer verkiesbaar da slavernij. Vrij geboren mensen zijn niet verplicht door de Godsdienst van Jezus Christus om zich te onderwerpen aan tirannie., Maar mogen gebruik maken van zulke macht die God hun gegeven heeft om hun wetten en vrijheden te herstellen en te ondersteunen…[Wij] smeken de heerser boven de hemelen, dat Hij Zijn arm zal ontbloten in verdediging van Zijn kerk en Zijn mensen en Israel zal laten gaan.”

Hoe kwam hij hieraan? Hij had het van Mozes die naar de Farao ging en zei: “laat mijn mensen gaan”. En Farao liet hun gaan. Ze gingen over de zee in het beloofde land en ze hadden het Woord van God in de tien geboden en de wet die God hen gaf.

Dit schreef Jefferson:

“The childeren of Israel in the wilderness, led by a cloud by day, and a pillar of fire by night…”

“De kinderen Israel in de wildernis, geleid door een wolk overdag en door een pilaar van vuur in de nacht…”

Jefferson schreef ook:

“I shall need, too, the favor of that Being in whose hands we are, who led our forfathers, as Israel of old, from their native land and planted them in a country flowing with all the necessities and comforts of life…”

“Ik zal de gunst nodig hebben van dat wezen in wiens hand wij zijn, die onze voorouders net als het oude Israel, leidde van hun geboorteland en plantte in een land vloeiende van alle benodigdheden en het comfort van het leven…”

Ik begrijp het denken van het Amerikaanse volk terwijl ze het land van slavernij verlieten, de zee overstaken en kwamen in een nieuw land. Ze proberden een natie te vestigen, een volk, die geregeerd zou worden door de wet van God en niet door een of andere monarch of een of andere paus of Bisschop die je vertelde dat je niet mocht geloven en niet aanbidden op deze manier. Dit waren mensen die kwamen naar een nieuw land en die zeiden: “God, U regeert ons zo als u dat wilt”. Ik zie dus zeker de verbinding tussen het denken van de mensen in die tijd en het ontwerp van het Grootzegel met Mozes en God die Farao overwon door het donderen van de golven van de rode zee.

De voorkant van het zegel
Als we terug gaan naar de obvers van dit zegel zie ik verschillende emblemen er op staan die mijn aandacht trekken. Als je kijkt naar de bodem dan zie je iets wat lijkt op een leeuw en een adelaar. Een wezen met vleugels. Je ziet het alziende oog van de voorzienigheid, je ziet de weegschaal van gerechtigheid, een vrijmetselaars symbool. Je ziet ook de vrouw die waarschijnlijk de vrijheid voorstelt en ze houd een staak op met een soort van hoed er op. We gaan naar die hoed kijken. Maar hier is mijn punt we zien hier nu al een geest, een geest die leidt en de richting aangeeft van deze nieuwe natie. Een soort van Godheid een heilig wezen die gerepresenteerd wordt door een weegschaal, door het alziende oog in een driehoek en door een staak met een specifieke hoed er op.

Het leidt me er toe te denken dat misschien, heel misschien, er een andere meer geheime reden was waarom Franklin en Jefferson deze scene als de obvers van het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika wilden. Met andere woorden dat wat we lazen in het boek Exodus. Laten we daar nog eens naar kijken:

Exodus 14:19-21
19 Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. 20 Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht.
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HERE deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.

Drie verzen van elk 72 letters
Ik zal het even hebben over de wateren die gespleten werden, iets dat we uit de Bijbel hebben geleerd in sommige vorige Wachtmen Broardcast Video’s. Maar let op wat ik nu ga doen. Ik zal je deze drie verzen 9-20-21 laten zien zoals ze in origineel Hebreeuws werden geschreven in het oude testament:


Ik kan geen Hebreeuws lezen. Daarom ben ik blij dat God de Bijbel voor me heeft vertaald zodat ik geen Hebreeuws hoeft te leren. Daar ben ik blij om. Maar dit is de reden waarom ik dit ter sprake breng. Ik was aan het kijken naar dit embleem en ondertussen speelde er iets in mijn achterhoofd. Iets over een specifiek kabbalistisch idee. Ik heb alle drie verzen geteld. Vers 19 is aangewezen als de nummer 1, vers 20 door nummer 2 en vers 21 door nummer 3. Elk van deze drie verzen in het originele Hebreeuws bestaat precies uit 72 letters. Nou dat is een nummer waarvan ik de betekenis al voor jaren probeer te onderzoeken en te begrijpen. Ik geloof dat ik het heb! Als we aan het eind van deze serie zijn gekomen, zal ik het nummer 72 meer behandelen 72 en de relatie met het geheim van het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. Ik zeg je, dit geheim is erg diepgaand en je zult nooit meer met dezelfde ogen naar de achterkant van de dollar kijken. Dat beloof ik je. Als we klaar zijn, zul je het zien.

Shemhamphorasch
Maar dit getal 72 is een interessant nummer in het occulte. De alchemisten kenden het, de occultisten wisten er van, satanisten weten er van en ook de Joodse kabbalavolgelingen. Kabbala is in de basis mystieke Judaïsme. Bijna het meeste van het Judaïsme van vandaag is gebaseerd op de concepten van de kabbala. Dit specifiek gedeelte van de schrift in de Hebreeuwse Bijbel, elk van de drie verzen, die 72 hebreeuwse letter bevatten staan bekend zowel in occulte kringen als in de Kabbala als “Shemhamphorasch”. http://en.wikipedia.org/wiki/Shemhamphorasch
 

Als je elk van die drie verzen neemt en de 72 letter en rangschikt in groepen van drie letters per groep, dan geven ze de 72 namen van God aan.

Hier is een grafische representatie daarvan. Je hebt een boom of een soort van rank. Ik wil dat je nadenkt over de symboliek daarvan. Als ze die 3 keer 72 letters nemen van deze drie verzen noemen de Joden dat de “Shemhamphorasch”.

Het woord Shem betekend de naam en dit idee representeert de declaratie van de Heilige geheime naam van God. Ze zeggen dat God 72 van die zeer speciale, magische namen heeft. Als ze worden uitgesproken, representeren ze het geheel van een geheime naam voor God.
Albert Pike zal je vertellen dat vrijmetselarij en de kabbala een en hetzelfde zijn. Dat zal ook Manly Hall je zeggen. Ze zeggen dat het tegenpolen zijn voor wat betreft filosofie, ritueel en de mening achter symbolen. Als Franklin een vrijmetselaar is en Jefferson als een student filosofie is het dan mogelijk dat ze de Shemhamphorasch kenden? In principe is de invocatie van de naam van een Godheid die niemand kent als een zegen bedoeld. Denk aan openbaringen hoofdstuk 13, het getal van zijn naam.

Het uitspreken van de juiste naam van God creëert een wereld
Het is de representatie en een zegel van de geheime naam van God die geuit moet worden op de juiste wijze. De Joden geloven dat als dat gebeurd het een wereld creëert. Met dit concept gaan we terug naar het alziende oog van de piramide en het moto “Novus Ordo Seclorum””Hij wenst de geboorte of de bouw of de vestiging van een Nieuwe Wereld Orde.” In andere woorden moet dat mogelijk worden door het uitspreken van deze geheime naam.

Vrijmetselaars komen bijeen in hun loges. En bij bepaalde graad, ik geloof de negende, komen ze bijeen geven degene die geïnitieerd wordt een geheime naam voor God die je niet zult vinden in de Bijbel. Hoewel, je vind het er wel maar niet op een plaats. Het is “Ja”, voor Jehova, “Boel”, voor baäl, en “An”. Dat vind je in het boek Genesis. “An” staat voor Osirus de zongod. Dus vrijmetselaars hebben het principe dat door het uitspreken van een geheime naam van God een Nieuwe Wereld Orde zal worden gecreëerd.

Ik zeg niet dat ik voor 100% zeker weet dat het waar is. Maar het is interessant dat twee niet- Christelijke mannen onvermurwbaar waren over dit specifieke ontwerp. Dit ontwerp dat genomen is uit een bepaalde plaats uit de Bijbel dat bekend is bij de occultisten voor het bevatten van het Shemhamphorasch. Wat de geheime heilige naam van God is die als het uitgesproken wordt een Nieuwe Wereld Orde zal vestigen.

Het is gewoon interessant dat deze twee mannen die zeer geleerd waren in filosofie en vrijmetselaars ideologie juist dit specifieke symbool gebruikten uit precies deze plaats in de Bijbel. De plaats die bekend staat bij de kabbalisten om de exacte plaats van de 72 namen die als ze uitgesproken worden een wereld zullen creëren en vestigen. En dat het moto van de Verenigde Staten “Annuit Coeptis”, “Novus Ordo Seclorum” is. Hij wenst de geboorte of de vestiging of de bouw van een Nieuwe Wereld Orde.

Salomo en de tempel
Er zijn sommige andere dingen over de Shemhamphorasch. Het woord Sham betekend in het Hebreeuws “naam”. De vestiging van een heilige naam. Er is een mythologie over Salomo. Salomo is de bouwer van de tempel in de Bijbel. Er is een concept onder rozenkruisers en alchemisten en onder occultisten zoals John Dee http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Dee
, Francis Bacon http://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(schilder)
en anderen van die tijd over Salomo als de bouwer van de tempel.

Bedenkt wat we hebben geleerd over wat de tempel representeert. Het representeert het menselijke lichaam. Vrijmetselaars zeggen: “wij bouwen onze tempels in de harten van mensen”. Een tempel is de representatie van het menselijke lichaam met een God er in. Denk aan het monument van Lincoln. Het is een tempel met een beeld van een God er in. Dat is een beeld van Zeus. Denk langs die lijnen. Het idee was dat Salomo een tempel wilde bouwen. En er waren 72 duivels, boze geesten. Ze zeggen dat Salomo een wijze, machtige magiër was. En Salomo gebruikte de Shemhamphorasch, de uitspraak van een geheime, heilige naam, om die 72 duivels te dwingen om die tempel voor hem te bouwen. Zeer interessant. Hij nam die 72 duivels die hij gebruikte om de tempel te bouwen. Toen hij er klaar mee was, plaatste hij die 72 duivels in een bronzen vat en hij (daar gaan we) gebruikte de Shemhamphorasch om ze in de zegelen.

Macht en autoriteit van duivels
Herinner je wat een van de betekenissen van een zegel is. Het is om iets te nemen en om het binnen te houden, het te binden of op te slaan voor gebruik in de toekomst. Het wordt gebruikt om iets te binden. Dus hij neemt de 72 duivels en doet ze in een bronzen vat. Brons is een beeld van vuur in de Bijbel. Mozes richtte een bronzen paal op een bronzen slang. En dat representeerde een vurige vliegende slang. Het representeert de duivel, oke. Dus hier zijn de 72 duivels in een symbool voor vuur en ze zijn daarin verzegeld door het magische ding van de Shemhamphorasch.

Hier is een ander klein stukje interessante informatie waarvan ik weet. Anton Lavey is de auteur van de satanistische Bijbel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey
Hij organiseerde en startte de eerste kerk van satan op Californiastreet in San Francisco in 1969. Heb je ooit gehoord van het lied van de Eagles genaamd Hotel California? Oke. Het is in principe de eerste presentatie van de eerste kerk van satan in Californiastreet in San Francisco. Het lied Hotel California gaat als volgt: “we hebben die geest hier sinds 1969…” Het doet er ook niet toe. Het is zo maar een klein stukje informatie wat ik ken.

Anton Lavey schreef in de satanistische Bijbel dat elke keer als er een ritueel wordt uitgevoerd zoals soorten van sexritueelen of elk ander grotesk ritueel dat die satanisten doen, elke keer als een ritueel werd uitgevoerd, is het in principe de bedoeling om die geesten, die duivels en die goden je macht en autoriteit te laten geven. Dat is waar die rituelen voor zijn. Heksen doen hetzelfde. Ze voeren rituelen uit zodat geesten hun macht en autoriteit zullen geven. Denk er over na.

Dus elke keer als, in de satanistische Bijbel, er een ritueel wordt uitgevoerd moet degene wie het ritueel doet aan het eind het woord Shemhamphorasch zeggen. Wat in principe betekend dat we de macht van die 72 duivels gebruiken. Ons is hun autoriteit gegeven en hun macht door het gebruik van dit zegel die de geheime naam van God representeert.

Nou, dit alles is slechts theorie, maar hier is iets erg interessants. Zoals je weet, lees ik geen Hebreeuws, ik doe niet veel met Hebreeuws, ik spit vooral de Engelse Bijbel veel door.

De wateren representeren de mensheid
Als we terug gaan naar Exodus en we kijken naar die drie verzen

Exodus 14:19-21
19 Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. 20 Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht.
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HERE deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.

Iets erg interessant is er dat verbind met iets wat we net gezien hebben een paar weken geleden in de WVB. Kijk naar vers 2. Denk aan wat we leerden over de mensheid tijdens de toren van Babel. De mensheid was allemaal bij elkaar. Ze spraken allemaal een taal, ze hadden allemaal een spraak en waren allemaal op een plaats. Toen God hun die verschillende talen gaf, gingen ze wat…? Ze verdeelden zich van elkaar of spleten van elkaar. Ze werden verdeeld door ras. Je ziet dat in Genesis hoofdstuk 10. Er is een verbinding tussen dit allemaal. Ze waren verdeel door ras, ze waren verdeeld door taal en toen, in de dagen van Pellage die geboren was uit Hiber, in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Dus we zien dat God de hele mensheid nam, Hij ze verdeelde door ras, Hij ze verdeelde door taal en ze toen verdeelde hij door geografie.

En hier is het interessante ding dat de Bijbel ons verteld over het symbool van wateren. Het representeert al die mensen die waren verdeeld door ras of familielijn, verdeeld door taal en verdeel door geografie.

Openbaring 17:15
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.

Genesis 1:9-10
9 En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

Het beest rijst op uit de zee, de wateren
Ik wil dat je dit idee begrijpt. We hebben in Openbaring 13 het beest dat oprijst uit wat? Er staat: “18 en hij bleef staan op het zand der zee. 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen…” Wat gebeurde er met Farao toen ze de rode zee doortrokken? De wateren die gespleten waren kwamen over hem heen en bedekten hem of in principe verzegelden hem. En we zien en geloven dat binnenkort in de laatste dagen de wateren zich weer zullen verzamelen. De wateren die naties, menigten en volken en talen representeren. De Bijbel verteld ons over het samenkomen van de wateren, die Hij de zee noemt, en het beest dat oprijst uit die zee. Voor mij is dat erg interessant en ik denk dat het heel goed mogelijk is.

Nou, natuurlijk bestaat er de mogelijkheid dat, wat ik net met je deelde, ik er totaal naast kan zitten. Het kan geen enkele betekenis hebben. Maar als we kijken naar het originele ontwerp van het Grootzegel van Amerika, wil ik je er toch op wijzen dat we het begin zien van een specifieke geest. Sommigen geloven in samenzweringen, ik wel, die zeggen dat het eenvoudig weg duivelse mannen zijn die samenkwamen en beslisten hoe het zou gaan. Ik ben daar niet zo zeker van en ik heb er niet veel bewijs van dat het zo is gegaan.

Het begin van de bouw van de Nieuwe Wereld Orde in 1776?
Maar wat we echter wel zien is de voorzienigheid van een bepaalde geest. Een geest die de mensheid leidt om in 1776 het begin van een Nieuwe Wereld Orde te vormen of te bouwen. En we plaatsen dan de Nieuwe Wereld Orde het best in de Nieuwe wereld.

Als we weer terug kijken naar het originele ontwerp van het zegel zien we nu al sommige van die elementen in vervulling gaan. Herinner je dat het alziende oog met het stralende licht er om heen een godheid representeert? Een soort van zonnegod zoals Osiris was maar ook Horus, zijn zoon. Als we door deze serie heen gaan en we kijken naar de betekenis van dit specifieke oog, zul je precies uit de Bijbel ontdekken wie deze godheid is en wie het representeert.

En verder hebben we het element “E Pluribus Unum” (uit velen een) een term die velen zullen denken te begrijpen. Want hier is Amerika en we verzamelden iedereen van verschillende plaatsen en we plaatsten ze allemaal bij elkaar. Denk daar aan, denk aan de kans dat “E Pluribus Unum” iets veel groters betekend dan alleen mensen die naar Amerika komen om er te leven.

En dan hebben we (op het originele ontwerp van het zegel) de vrouw met de weegschaal, een vrijmetselaarssymbool. En we hebben een andere vrouw daar staande terwijl ze een paal vasthoud met een specifieke hoed er op. Ik zal je laten zien wat dat voor hoed is. Hier is er een andere representatie van:

“Sow and seeds of Victory, plant and raise your own vegetables”
("Zaai overwinning, plant uw eigen groenten”)

Hier is vrouwe vrijheid, ze draagt wat wel genoemd wordt de “Frigian cap”. Wat ter wereld is een Frygische muts? Dit eerste zegelontwerp was afgewezen door het congres. Dus er werd een nieuw comité georganiseerd en zij beslisten om met een nieuwe versie van het Grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika te komen. Nu beginnen we echt te zien welke specifieke geest er door heen regeert. Laten we er naar kijken

Hier hebben we links het Grootzegel van Amerika. We hebben sterren. Herinner je wat sterren representeren. Ze representeren dingen die heersen. We hebben sterren in een constellatie samen met stralend licht omringd door de wolken er omheen. Denk er over na. En dan aan de rechterkant hebben we vrouwe vrijheid zittend op een stoel en houd de staak met de Frygische muts er op. Hier is er een close up van.

Waarom is deze pet zichtbaar in het eerste zegel en de tweede zegel en wat is de betekenis er van? Daar gaan we volgende week naar kijken en we zien meer van een bepaalde geest die begint om te heersen en de autoriteit heeft over dit nieuw land de Verenigde Staten van Amerika.

Ik zal je vanuit de Bijbel laten zien wat het is en we zullen er volgende week meer naar kijken.De geest van de Nieuwe Wereld Orde

Efeziërs 2:2
2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

“De loop dezer wereld?” Weet je welke geest dat is? Een Nieuwe Wereld Orde. En dit is waar. Op een gegeven moment liepen jij en ik als verloren zondaars naar de orde van deze wereld. Als er een nieuwe koers voor de wereld is en een nieuwe orde voor de wereld, zullen verloren mensen daar ook in lopen. En alle verloren mensen. Kijk je hoeft Thomas Jefferson niet te plaatsen in de vrijmetselaars loge, want voor Thomas Jefferson is dat niet nodig om on-Bijbelse ideeën te hebben. Zoals ik zei, er is geen bewijs wat ik gezien heb dat Jefferson een vrijmetselaar was. Sommige mensen geloven dat hij dat was. Er is geen schilderij van hem waar hij op staat met zijn vrijmetselaarsschort om, zoals wel het geval is met George Washington. We weten wat Washington was maar we weten niet wat Jefferson was.

Hier is daarom mijn punt. Jefferson hoeft niet aan een tafel te zitten zoals de Bilderbergers of de G-10 of G-11 of G-12 of wat dan ook. Die geheime ontmoetingen die ze overal maar hebben, zoals ook de Council on Foreign Relations. Je hoeft niet aan een tafel te zitten om deel uit te maken van een Nieuwe Wereld Orde.

Volgens de Bijbel wandelden jij en ik volgens de koers van de wereld. Volgens de “overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,”. Denk er overna. Hij noemt hem de overste van de macht van de lucht. Denk aan al die oude zegels die we zagen met de godheid met vleugels. Vleugels representeren de macht van de lucht. Die overste van de macht der lucht is niemand minder dan lucifer, de draak, de duivel, de vurige vliegende slang, satan. Hij is de geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Herinner je, denk aan tegenstellingen. In God dimensie is het de Heilige geest met vleugels als een duif die heerst over ons en werkt in ons en God zorgt er voor dat we Zijn wil doen en Zijn werk. En we doen dat vrijwillig omdat we van de Heer houden en de geest leid ons en is onze gids. Er is een andere geest die mensen leid in de creatie van een Nieuwe Wereld Orde. En ik geloof dat het die geest was wiens embleem het alziende oog van de voorzienigheid is die werkte door de verschillende comités om de bindende autoriteit te laten zien van het grootzegel van de Verenigde Staten van Amerika. We gaan de volgende keer meer ontdekken van het geheim van het zegel en we gaan kijken naar de symboliek van het tweede zegel met de Frygische muts. En ik beloof je, je wilt het niet missen, oke! Dit was pastor Mike, God zegenen je, we zien je de volgende keer. Bye, Bye!

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten