dinsdag 10 juni 2014

Christenen, joden en moslims bouwen eerste gezamenlijke kerk


Pastor Gregor Hohberg, Rabbi Tovia Ben-Chorin en Imam Kadir Sanci: drie geloven, drie boeken, één God? (Achtergrond: het nog te bouwen gezamenlijke gebedshuis.)

Als de financiering rond komt verrijst in Berlijn de eerste gezamenlijke kerk voor zowel christenen, joden als moslims. Het pan-religieuze of intergeloof ‘Huis van Gebed en Lering’, dat noch een kerk, noch een synagoge, noch een moskee zal worden genoemd, moet in 2018 worden geopend.

De € 44 miljoen die het project kosten moeten door onder andere crowdfunding bijeen worden gebracht. ‘Volgens ons was er een zeer sterke wens voor een vreedzaam samenkomen van de religies,’ gaf Roland Stolte, een van de twee protestantse vertegenwoordigers in het samenwerkingsbestuur, als commentaar.

Op de locatie van het gebouw stonden sinds de Middeleeuwen in totaal vier ‘Petruskerken’. De laatste, met een toren van 100 meter hoog, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en vervolgens door het communistisch geworden Oost-Duitsland afgebroken. Daarna werd het een parkeerplaats.

Interreligieus project
Wij wilden deze plek doen herleven, niet door er opnieuw een kerk te bouwen, maar een plaats die iets zegt over het leven van de religies in het Berlijn van vandaag,’ vervolgde Stolte. Nog geen 19% van de inwoners van de Duitse hoofdstad is protestants; 8,1% is moslim, en slechts 0,9% joods. Ruim 60% zegt geen enkel geloof aan te hangen.

Pastor Gregor Hohberg benadrukte dat het ‘vanaf het allereerste begin een interreligieus project is geweest, dus geen plek dat door christenen wordt gebouwd en waar joden en moslims aan worden toegevoegd.’

De uit Turkije afkomstige imam Kadir Sanci vertelde dat hij werd geïnspireerd door het samengaan van een protestantse en katholieke kerk in Darmstadt (ten zuiden van Frankfurt). ‘Ik zei tegen de priester dat het geweldig zou zijn als we op een dag een gedeelde plek met moslims zouden hebben. De priester zei echter dat ik geduldig moest zijn, omdat het hen meer dan 600 jaar had gekost.’

(Nog) geen gezamenlijke gebedsruimte
Het gezamenlijke gebedshuis krijgt vooralsnog geen gezamenlijke gebedsruimte. Ieder geloof behoudt een even groot aanbiddingsgedeelte, dat uitkomt op een gemeenschappelijke ruimte waar de verschillende gelovigen elkaar kunnen ontmoeten. Dit werd gedaan omdat één gezamenlijke gebedsruimte (nog) een stap te ver werd gevonden, en meer gelovigen zou afschrikken dan aantrekken.

‘We willen namelijk ook de wat conservatievere gelovigen bereiken,’ legde Hohberg uit. ‘We willen hen laten zien dat interreligieuze dialoog niet alleen mogelijk is, maar ook belangrijk.’

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/06/Christenen-joden-en-moslims-bouwen-eerste-gezamenlijke-kerk
_____________________________________________________________________________

Er wordt hier gebouwd met "stenen" aan de nieuwe toren van Babel. De kerk van de anti christ. Ze zullen de anti christ, het beest, dan ook aanbidden in die kerk:

Openbaring 13:4
4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

De toren van Babel was geloof ik de eerste poging van satan om van God te winnen.

Genesis 11:3-4 De torenbouw van Babel
3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

De torenbouw van Babel mislukt. Maar satan gaf het niet op. In plaats van lemen stenen wil men met gehouwen stenen gaan bouwen. let op de arrogantie die spreekt uit de foto.

Jesaja 9:7-9
7 De Here heeft een woord gezonden in Jakob en het is gevallen in Israël. 8 En het ganse volk zal het ervaren, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en grootsheid van hart zeggen: 9 Tichelstenen zijn gevallen, maar met gehouwen stenen herbouwen wij; wilde vijgebomen zijn geveld, maar ceders zetten wij daarvoor in de plaats.

Maar als de Heer het Huis niet bouwd is alles tevergeefs:

Psalmen 127 Aan ’s HEREN zegen is ’t al gelegen
1 Een bedevaartslied. Van Salomo.
 
Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de HERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.
2 Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat,
laat opblijft, brood der smarten eet –
Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.
3 Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN,
een beloning is de vrucht van de schoot.
4 Als pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen der jeugd.
5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
met deze heeft gevuld.
Zij worden niet beschaamd, als zij spreken
met de vijanden in de poort.

Het is een wonderlijke tijd als je zo voor je ogen letterlijk ziet gebeuren wat eeuwen lang al in de Bijbel staat beschreven...
 
zie ook:

1 opmerking:

  1. ja .je hebt helemaal gelijk het Babel is in aantocht ,maar ja wat kunnen wij doen? ,alleen anderen waarschuwen en voorlichten en ook misschien bekeren..als ze niet te eigenwijs zijn of echt te "blind""..en verhard.
    hopen dat de HEERE nog heil brengt en volken zal doen veranderen ,ik denk dat het toch ook GODS bedoeling is, HIJ zal het kwade gebruiken om zijn wil te voldoen ,en zijn plannen te doen uitkomen volgens zijn woord .
    ik berust hierin en vind het aan ZIJN WIL en ZIJN bedoelingen,HIJ is de almachtige niet wij . groet

    .

    BeantwoordenVerwijderen