maandag 16 juni 2014

De Eindtijd is echt dichtbij!

De eindtijd is volgens mij toch echt dichterbij dan velen vermoeden. Het gaat geloof ik geen jaren meer duren. Het is meer een kwestie van maanden. Persoonlijk geloof ik dat het op punt staat te beginnen. Er hoeft niet eerst nog een moment aan te breken in de wereld waarop duidelijk is dat alles klaar staat. Dat moment is nu.

Nieuwe Wereld Orde
Ik geloof dat de Nieuwe Wereld Orde (NWO) de voorloper is of gelijk is aan het Vierde Rijk dat zal heersen in de eindtijd.

Daniël 7:7
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

Men wil, denk ik, de wereld de NWO opleggen na een periode van wereldwijde chaos en oorlog.

De wereld financiën staan op instorten
Een van de manieren om die enorme wereldcrisis te ontketenen is het laten instorten van de wereldfinanciën. Dat is geloof ik de reden waarom ze bewust de wereldschulden zo gigantisch hebben laten oplopen. Maar hoe kwamen ze überhaupt aan zoveel geld om die schulden te maken? Zoveel geld is nergens door gedekt. Ze hebben daarvoor geld uit niets gecreëerd. Ze hebben dat domweg gewoon bijgedrukt.

Dezelfde truck halen ze uit met de Euro. Een munt van een land kun je onderuit halen. Maar dan valt alleen dat land. Wil je een heel continent in chaos storten dan zorgen je dat al die landen dezelfde munt hebben. Gaat die munt, dan gaan al die landen mee. En dat is volgens mij het doel van de Euro. De Centrale bank van Europa drukt daarom nu snel miljarden bij om de Euro te ondermijnen. Geld dat helemaal uit het niets verschijnt.

Als al de schulden in beweging komen, storten de wereldfinanciën als een kaartenhuis in elkaar. Het is echt niet meer nodig dat de financiële situatie eerst nog erger moet worden gemaakt om voor die chaos te zorgen. Dat punt is al bereikt. Het wacht is op het startsein.

De wereld zal straks in complete paniek de NWO met zijn anti christ aannemen. Je herkent de chaos die vooraf gaat aan de NWO volgens mij in de paarden van de eerste 4 zegels. De wereldwijde oorlog, honger, ziektes en dood.

De voorbereidingen voor de invoering van het merkteken van het beest
Wat ook geen jaren meer hoeft te duren zijn de voorbereidingen voor de invoering van het merkteken van het beest. Technisch gezien kan het merkteken zo al ingevoerd worden.

17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Dat het betalen nu gaat zo als het gaat, is niet omdat het zo makkelijk of veilig is. Het is volgens mij doelbewust zo opgezet om het merkteken in te voeren. Er wordt al tijden stapje voor stapje naar toegewerkt. De hele wereld om ons heen is zo vormgegeven. Juist voor dat doel! En het net is bijna dicht.

De gehele wereld kan nu volledig overgaan op elektronisch betalen. Als dat gebeurd, zal geloof ik niemand meer anoniem iets kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest, zijn naam of zijn getal.

Op elk product zit nu een streepjescode. Op die code zie je links, in het midden en rechts, twee langere lijntjes. Die twee lijntjes staan voor een 6. In elke code zit dus 666 verwerkt. Er is al geen product meer te koop of te verkopen zonder het getal van zijn naam: 666.

Het laatste nieuws is het contactloos betalen. Rekeninghouders krijgen een bankpas die je tegen een paslezer houdt om te betalen. Die bankpas hoeft alleen nog maar door het merkteken vervangen te worden. Straks bewegen mensen misschien hun (rechter)hand met het merkteken langs een scanner om te betalen. De techniek is daar klaar voor.

Treinkaartje
Een teken aan de wand is ook het treinkaartje. Het papieren treinkaartje verdwijnt dit jaar. Je kunt dan nog wel met een anonieme chipkaart reizen maar uiteindelijk zal die natuurlijk ook verdwijnen. Als dat gebeurd kun je niet meer anoniem reizen. Maar op dat moment kunnen ze iedereen die het merkteken van het beest weigert, volledig uitsluiten van elke vorm van openbaar vervoer! Dat is de reden volgens mij van de invoering van de chipkaart.

Het afschaffen van de anonieme chipkaart voor het openbaarvervoer is het laatste stapje. Daarna is het vangnet wat reizen betreft in Nederland gesloten. Die laatste stap kan denk ik in een noodsituatie in korte tijd ingevoerd worden.

Europese verkiezingen
Een ander belangrijke aanwijzing voor de spoedige start van de eindtijd zijn de Europese verkiezingen. Door de uitslag zijn de samenzweerders erg zenuwachtig geworden. Ze hebben grote haast voor de volken wakker worden! Achter de schermen maken ze geloof ik overuren om alles nu zo snel mogelijk gereed te krijgen.

Tijd om waakzaam te zijn
De mensen nemen de zgn “moderne veranderingen” aan als koeien naar de slachtbank. De samenzweerders zullen je ook niet ronduit vertellen waar het echt voor is. Het wordt gebracht onder het mom van het beter maken van de wereld. We hebben het toch zo goed met jullie voor! Weinig mensen die in de gaten hebben waar het toe moet leiden. Gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is, zo neemt men alles aan en staan mensen in de rij. Men wil de mensen nog zolang mogelijk rustig houden met Albert Heins en voetbal. Het is precies als met de gemeente te Laodicea:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

Eigenlijk is dit een gevaarlijke tijd. Niet vanwege direct gevaar maar juist vanwege de luxe en de zorgeloosheid! Men probeert die illusie geloof ik nog zolang mogelijk in stand te houden door het massale bijdrukken van geld. Maar de mensen die het organiseren kijken toe en weten wel wat er gaat komen. Het is tijd om met andere ogen naar deze tijd en de ontwikkelingen te kijken! Het is zo ontworpen dat het straks ineens tegen de mensen kan worden gebruikt.

Velen zien wel hoe er hard gebouwd wordt aan dat vierde rijk en de komst van de anti christ met zijn merkteken. We zijn nu geloof ik bij de allerlaatste stapjes. De wereld staat op instorten. De klok loopt. Het is echt niet meer nodig om er nog jaren op te moeten wachten. Het is klaar, het is hier en nu. Als God het wil, kan het beginnen. Het is echter niet mijn bedoeling om mensen bang te maken. Er staat geschreven:


1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Het goed is te beseffen in wat voor tijd we leven. Als de gemeente is opgenomen, zal het vangnet dichtklappen. Als een dief in de nacht. Laten we nuchter zijn en ons toerusten met het harnas van geloof en liefde. De dingen zijn bezig te geschieden. Maar we kunnen met een gerust hart naar hem uit te zien!

28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

zie ook:
- NEW WORLD ORDER DECLARED - 31-5-14
- Wereldelite bang voor opstand massa's - 30-1-14
Meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten