vrijdag 20 juni 2014

Rondje film

Veel films die uitkomen staan in verband met de komende eindtijd. De komst van de anti christ en de leugen en de dwaling die over de wereld gaan komen. Met de films wil men het publiek vertrouwd maken met bepaalde thema’s en boodschappen in hoofden planten zodat de mensen zich (straks) gaan gedragen zoals wenselijk wordt geacht. Daarnaast willen ze zorgen dat de mensen die overblijven na of tijdens de slachting het merkteken van het beest ontvangen.

Ik heb de films niet bekeken maar het is goed om na te denken over het mogelijk doel van de films. Sommige films lijken er heel direct naar te verwijzen, andere zijn subtiel en indirect. Vergeet het idee dat films entertainment en fantasie zijn. Het draait stuk voor stuk om Bijbelse thema’s. Niks geen fantasie. Hier volgt een bespreking van enkele films die nu draaien.
 

- Transcendence
http://www.filmladder.nl/film/transcendence-2/synopsis

Dr. Will Caster is de voornaamste onderzoeker op het gebied van Kunstmatige Intelligentie en werkt aan een machine die collectieve kennis combineert met de menselijke emoties. Zijn extreem controversionele experimenten maken hem tot een doelwit van anti-technologische extremisten die er alles aan doen om hem te stoppen. In hun poging om Will uit te schakelen veroorzaken zij echter zijn succes; zijn bewustzijn wordt geüpload in een computersysteem. Zijn vrouw Evelyn en vriend Max, beide mede onderzoekers, maken dit mogelijk maar niet zonder hun twijfels. Hun grootste angsten worden werkelijkheid wanneer Wills dorst naar kennis evolueert in een oneindige honger naar macht.

Is het beeld van het beest kunstmatige intelligentie?
De film lijkt te verwijzen naar beeld van het beest en het merkteken van het beest. Door het merkteken te ontvangen, zullen mensen geloof ik genetisch veranderen en “als God” worden. Misschien zul je je geest kunnen aansluiten op een vorm van kunstmatige collectieve bewustzijn zodat je al je emoties kunt delen met anderen. Of te wel eindeloze begeerte.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Zal het beeld van het beest soms een vorm van kunstmatige intelligentie zijn? De makers van deze film weten duidelijk meer en willen het publiek voorbereiden iets wat komt.

Slechts menselijk?
Lees ook de ondertitel: “Yesterday Dr Will Caster was only human”
Vertaling: “Gisteren was Will Caster slechts menselijk”

Er wordt mensen geleerd hun menselijke leven nu als een slechts minderwaardige vorm van leven te bezien. Maar wat is dan de alternatieve betere staat van leven? Of je wel je bent nu slechts een mens maar als je het merkteken van het beest straks ontvangt, zul je zijn als God!

Weet wel als je dat merkteken ontvangt ben je voor eeuwig verloren. Geen eeuwig Goddelijk leven maar juist eeuwige hel:

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Enorme wereldwijde uitroeiing campagne
"Gewone" onveranderde mensen zullen dan denk ik als ouderwetse “sta in de wegs” worden gezien. Er zal in ieder geval een enorme wereldwijde uitroeiing campagne komen. Lees: Openbaring 7 De schare, die niemand tellen kan:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+7%2C9-17&id16=1&l=nl&set=10


- X-Men: Days of Future Past
http://www.filmladder.nl/film/x-men-days-of-future-past/synopsis

Het ultieme X-Men ensemble vecht voor het voortbestaan van hun soortgenoten over twee tijdsperiodes in X-Men: Days of Future Past. De geliefde personages uit de originele X-Men filmtrilogie bundelen hun krachten met hun jongere zelf uit X-Men: First Class, in een epische strijd om het verleden te veranderen, zodat onze toekomst gered kan worden.

X-men verwijst geloof ik naar de supermensen, goden, die men zal worden na het ontvangen van het merkteken van het beest. De “X “ verwijst geloof ik naar het X chromosoom. Mensen zullen genetisch veranderd worden.

De anti christ was en is niet en zal opkomen uit de afgrond
Let op hoe men steeds de nadruk legt op het te moeten redden van de toekomst, de aarde en de mensheid. Vergeet niet dat de oorlogen en chaos bewust zijn georganiseerd om de anti christ aan de macht te brengen en de mensen het merkteken van het beest te laten ontvangen. “Door het verleden te veranderen wil men de toekomst redden.” Dat verwijst geloof ik naar de “redder” de anti christ. De anti christ is denk ik een geest uit het verleden die uit de put des afgrond opkomt in het heden.

Openbaring 17:8
8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.


- Edge of Tomorrow
http://www.filmtotaal.nl/film.php?id=20936

In de nabije toekomst wordt de aarde aangevallen door buitenaardse wezens, waar geen enkele militaire macht tegen opgewassen is. Majoor William Cage is een officier die nog nooit een oorlogsfront van dichtbij heeft gezien, totdat hij betrokken raakt bij een zelfmoordmissie. Hij sneuvelt binnen enkele minuten en belandt vervolgens op raadselachtige wijze in een timeloop. Hier moet hij steeds opnieuw hetzelfde gevecht leveren en vindt elke keer de dood. Na elk gevecht echter, kan Cage meer tegenstand bieden aan zijn tegenstanders, mede dankzij de hulp van Special Forces strijder Rita Vrataski.

“Buitenaardsen”
Die zgn “buitenaarde wezen” komen straks ook echt. Alleen zijn het geen buitenaardse wezens maar satan met zijn demonen. Ze zullen zich voordoen als buitenaardsen of de goden uit het verleden die de mensheid komen redden. De anti christ zal hun “Zoon van de Goden” zijn. De redder der mensen. Deze film wil de mensen voorbereiden op wat ook echt komt. Klinkt absurd? Lees wat in de Bijbel staat. Er gaat iets op aarde komen wat niet menselijk is!

Openbaring 12:7-9 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Tijdlus
Ook zit er weer zo’n tijdslus in waarbij het verleden het heden raakt. De anti christ is de geest uit het verleden die opkomt uit de hel in het heden. Het lijkt dan net of hij opstaat uit de dood en eeuwig leven heeft. Als het verleden het heden raakt ontstaat er een cirkel. Klinkt weer absurd?

1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.


- The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
http://www.pathe.nl/film/19442/the-hunger-games-mockingjay-part-1

De vuurvogel, de feniks, is HET symbool van de anti Christ! Het is een regelrecht aanwijzing dat het echt heel dichtbij is!


- We are what we are
http://www.filmladder.nl/film/we-are-what-we-are/synopsis

De Parkers, een heilzaam en sympathiek gezin, lijken een doodnormale familie, maar leven een afgezonderd bestaan. Achter gesloten deuren, heeft Frank als hoofd van de familie de touwtjes in handen. Met onverbiddelijke passie wil hij de gebruiken van zijn voorouders koste wat het kost in stand houden. Na een tragisch ongeval tijdens een grote hoosbui zijn Frank’s dochters Iris en Rose gedwongen hun verantwoordelijkheid binnen deze ongewone familie te nemen: het wordt hun taak om vlees op tafel te krijgen, wat ze niet even bij de supermarkt kunnen halen. Terwijl de heftige stortregen aanhoudt, stuiten de lokale autoriteiten op aanwijzingen die het geheim van de Parker familie dreigen te bloot te leggen.

Een horrorfilm film over de geloof ik satanistische achtergrond van de illuminatie families. Ik geloof dat ze steeds weer hun ware aard aan het publiek willen laten zien door middel van films e.d. Het zijn de families achter de samenzwering van de NWO


- Heksen bestaan niet
http://www.filmladder.nl/film/heksen-bestaan-niet/synopsis

Ergens tussen hemel en aarde komt bij volle maan een geheime heksenraad bijeen en deze raad bestaat uit vijf Sterrenheksen die de wereld behoedt tegen het kwaad.

Bedoel om het publiek(kinderen) vertrouwd te maken met en in te wijden in satanisme, hekserij en tovenarij. Denk ook aan de Harry Potterboeken. http://heksenbestaanniet.nl/over-de-film/het-verhaal/ Als de cirkel van vijf verbroken is, kunnen ze de aarde niet beschermen. Dat beschermen van de aarde verwijst vooruit naar de komende chaos en de anti christ. Wie moet de aarde beschermen! De nummer vijf is de anti christ die opkomt uit de put des afgronds tijdens de vijfde bazuin. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+9%2C1-12&id16=1&l=nl&set=10

Leuke kinderfilm hoor…

Zie ook:
- Flits & Het Magische Huis
http://www.filmladder.nl/film/flits-amp-het-magische-huis-nl/synopsis

Inwijding in satanisme voor kinderen.

- Tinkerbell en de Piraten
http://www.filmladder.nl/film/tinkerbell-en-de-piraten/synopsis

Deze kinderfilm verwijst naar demonen (elfen) en tovenarij. Piraten zijn geloof ik een verwijzing naar een vorm van tovenarij. Het willen inbreken in iemands geest en hem of haar in zijn macht krijgen of vernietigen. En dat alles verpakt in een “liefelijke gezellige kinderfilm.” Als je het merkteken van het beest ontvangt, kun je misschien net zulke krachten krijgen als de elfen!

13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

Zie ook:
- Last Hijack. Een film over piraten.
http://www.filmladder.nl/amsterdam/film/last-hijack/synopsis?referer=filmladder

De adelaar is HET symbool van de anti christ. De anti christ is een piraat…

En zo zijn er talloze film allemaal ter voorbereiding op de eindtijd die vlak voor de deur staat. Men zal niet weten wat hun overkomt. Mensen die de Bijbel en de Here Jezus niet kennen zullen geloof ik in hun angst en paniek toegeven aan de misleiding en verleidingen van de anti christ.
 
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten