donderdag 19 juni 2014

Watchman Video Broadcast, Het geheim van het zegel deel 5 - Vertaling

YouTube: http://youtu.be/7LOQzV3LdA0

We hebben het weer over het geheim van het zegel. Herinner je de symbolen op de achterkant van het een dollar biljet van een vrijmetselaar, Franklin Delano Roosevelt en zijn minister van landbouw Henry Wallace. Toen Wallece de revers zijde van het grootzegel zag, keek hij er naar en zei: “stop hier!”. Dit moeten we op het dollar biljet plaatsen.

Dus hij bracht het naar FDA. Volgens mij had Wallace de adelaar hier en en de piramide hier. En voor een of andere reden wilde Roosevelt de piramide hier en de adelaar hier. En dat is hoe we het vandaag de dag kennen.

De adelaar(gier) in de Bijbel
Vorige week keken we naar de symboliek van de adelaar. Wat betekend het. We keken in sommige van deze handboeken hier. Ik heb een paar dingen van Manly Hall waar we vandaag naar gaan kijken. Over wat de adelaar echt betekend en wat het representeert. Maar we beginnen door terug te gaan naar de Bijbel en we gaan verder waar we vorige week gebleven zijn. Herinner je uit het boek Obadja:

4 Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN.

Voor de volledigheid. In de King James Bible staat dus een adelaar in plaats van een gier:

4 Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.

De herinner je wat lucifer zei:

14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Apollo 11
Het beeld van de adelaar is dat van een adelaar in vlucht, opstijgend. Opklimmend. Zich omhoog bewegend. Als je je het label van Apollo 11 herinnert dat de astronauten droegen toen we als eersten landen op de maan. Als je geneigd bent het te geloven. Ik wel. Sommige mensen niet. Wie maakt zich er druk om. De symboliek er van. Apollo 11. Welke betekenis heeft dat nummer? We gaan zo meteen naar Genesis 11.

Maar het idee dat de mensheid opstijgt tot de hemel en een nest bouwt tussen de sterren. Dat is wat de capsule was die lande. De adelaar. Dit is wat ze zeiden: de (kalme) basis hier: “de adelaar is geland.” De adelaar was bezig een nest te bouwen tussen de sterren.

Een nest is waar je slaapt en speelt. En dat is wat de astronauten deden toen ze landen op de maan. Dus hier is het. God schreef er over: “4 Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN.” God zegt altijd. Als de mensheid probeert zich zelf te verheffen, ik zal hem terug schoppen.

Genesis 11
In Genesis hoofdstuk 11. Dit is denk ik wat de verbinding is tussen Apollo 11. Dit nummer en deze specifieke ruimtemissie. Als je hier meer informatie over wilt. We deden een videoserie genaamd de Babel samenzwering. We hebben er ook een boek over. Bel ons kantoor en we bezorgen je er een kopie van.

1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

Dus het hele idee was om iets te bouwen vanaf de aarde naar de hemel. Zodat de mensheid zou opstijgen en dat de mensheid zich zou verheffen. En dat is wat deze adelaar (op het een dollar biljet) representeert. Het representeert de verhoging van de mensheid door zijn eigen wil. Door zijn eigen werk. “Wij zullen het doen.” Hoewel we zeggen: “op God vertrouwen we”. Maar dat denk ik niet. Dit gaat allemaal over de pogingen van mensen om op de stijgen naar een hoger niveau.

Lucifer de lichtdrager
Laten we terug gaan naar Jesaja hoofdstuk 14. Laten we nog eens kijken naar de tekst over lucifer. Want herinner je. Wie was het. George Bush de eerste. De eerste George Bush. Begon een campagne tijdens zijn presidentschap genaamd: duizend lichtpunten. En hij gaf onderscheidingen en dat soort dingen weg aan die mensen die goede dingen deden in de buurt. Dingen waardoor mensen oplichten. Studenten en brandweermannen en zulke dingen.

Het hele idee van de duizend lichtpunten had te maken met het idee dat de mens een innerlijk licht in zich heeft. Hij is een lichtdrager. Het woord daarvoor is lucifer. Nou kunnen wij of kan George Bush niet naar buiten komen en zeggen: “hee ik ga iedereen de luciferonderscheiding deze week geven.” Wie zal dat aannemen? Maar dat is het idee.

Dus laten we teruggaan naar Jesaja 14. Laten we denken of het idee van die lucifer niet alleen de duivel zelf is. Dat is zijn naam. Hij is getransformeerd tot een engel van het licht. Paulus sprak daar over. En hij sprak ook over de transformatie van zijn dienaren. Dus laten we teruggaan naar Jesaja 14 en kijken naar het idee dat lucifer die niet alleen van toepassing is op de duivel zelf is, maar ook op de mensheid in zijn poging om zich te verheffen als de adelaar omhoog in de hoogtes.

14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. (1) 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; 17 die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? 18 De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19 maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, (2) overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas.

(1) Dat is het doel van de mensen. Stop hier! Herinner je wat lucifer, de draak, de slang Eva vertelde in de hof van Eden? “En gij als God zult zijn”. Dat is de verhoging van de mensheid.

(2) Ga terug en kijk er naar. Zie je die scheut daar?

Als je denkt over de symboliek van wat die scheut is. Denk aan Christus. In Jesaja. Dit is interessant. Jesaja hoofdstuk 11. We hebben daar een profetie over Jezus Christus:

1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

(“Scheut” heeft in de King James Bible een hoofdletter.)
http://www.kingjamesbibleonline.org/Isaiah-Chapter-11/

Dat is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij was van de tronk van Isaï. Hij is de scheut. Hier is hij een verafschuwde scheut (in Jesaja 14). Dus dit is Christus niet. Dit is anti christ. Ga terug en kijk naar de afbeelding (van Apollo 11). De adelaar die de scheut neemt van een lage plaats om het te plaatsen in een hoge plaats. Ik wil dat je dit beeld oppikt. De verheffing van de mensheid. De verheffing van de anti christ die uit de vlammen van de bodemloze put komt. En hij wordt verheven “zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is”.

De adelaar representeert een geest


Dat is wat dit symbool betekend. Het idee van de adelaar, vliegend en opstijgend. Een paar maanden terug deden we een serie. En ik heb het even op de lange baan geschoven, maar straks gaan we er weer mee verder. We deden een serie over het Vierde Rijk. We namen dat van Daniel hoofdstuk 2, Daniel hoofd 7 het vierde beest. We gingen naar Efeziërs 6:
-         de overheden
-         de machten
-         de wereldbeheersers dezer duisternis
-         de boze geesten in de hemelse gewesten

 
Toen we het hadden over het idee van de overheden. Ga terug en kijk die specifieke video’s. Toen we “de overheden” behandelden, keken we naar het idee van engelen. In sommige gevallen boze engelen, hoewel niet allemaal. Engelen. God gaf engelen een soort van principaal overzicht over de zaken van de mensen.

Het boek Daniel verwijst naar Michaël als: “de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat”. Het is Michaël die heerst over en waakt over de zaken van de al Joodse mensen door de gehele geschiedenis heen. Hij is hun beschermer. Hij is een soort van hun dienende engel. Er bestaat daarvan ook het tegengestelde omdat Michaël streed tegen “de vorst van het koninkrijk der Perzen”. Dit was een “overheid”. Dit was een duivelse geest.

Dus door het kijken naar die “overheden” zagen we uit de Schrift dat iedere keer als je de symboliek hebt van iets met vleugels. We zullen je dat laten zien uit de Schrift. Iets met vleugels. Iets dat hoger is dan de mensheid. Dat laat dominantie zien.

(Pastor Mike heeft gelijk. Het is precies zoals hij het zegt. Ik heb de anti christ meegemaakt in soort visioen. Hij is echt geen menselijke geest! Maar een soort geest die daar bovenuit stijgt. Die daar boven staat. Mensen die de Here Jezus niet kennen, kennen een dergelijke geest niet! De anti christ zal de mensen overdonderen en misleiden. Als je met hem te maken krijgt, roep dan de Here Jezus aan! De Here Jezus is sterker dan de anti christ!
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2012/01/de-anti-christ-als-een-engel-van-het.html )

Amerika begon als Christelijk land
Deze adelaar representeert een geest. Die nu, en heeft dat gedaan, door ons land heen werkt. Laten we er naar lijken vanuit het perspectief van de Amerikaanse geschiedenis. We gaan terug naar het moment dat de vroegste kolonialisten hier naar toe kwamen. Toen zij hiernaar toe kwamen, zochten ze vrijheid. Wat voor soort vrijheid? Vrijheid van religie. Ze zochten een plek om vrij te zijn van de kerk van Engeland en de kerk van Rome. Dus ze kwamen als eerste met de Geneva Bijbel over. Toen de King James. Ze kwamen over en ze zeiden: “het lijkt er op dat hier niet iemand is die ons verteld hoe we moeten aanbidden. Laten we geloven wat de Bijbel zegt.” En dat was het begin van de steden en de dorpen en de scholen en de universiteiten. En de koloniën van wat later de Verenigde Staten van Amerika werd.

Het hele doel was om over te komen en het evangelie te preken. En om te proberen mensen tot Jezus Christus te leiden. Dat was het begin van onze natie. Maar elke keer als je God aan het werk ziet, zie je ook altijd bepaalde mannen binnensluipen. En vanaf het jaar 1620. Honderd jaar later, 1720 helemaal tot aan 1750, 1760, 1770 en dan 1776 zie je verschillende onderstromen van ideeën, Rozenkruizen ideeën, vrijmetselaars ideeën, illuminatie ideeën kwamen binnen en slopen binnen in het raamwerk van deze nieuwe natie.

Zegen of vloek voor Amerika / De vloek komt op adelaarsvleugels
Dus je hebt iets wat begon als een Christelijke natie. En wat lijkt op een Christelijk natie, de meeste waren dat. Je had een onderstroming van een geest die werkte door de kinderen der ongehoorzaamheid. Kinderen als Benjamin Franklin, Thomas Jefferson die niet Bijbel gelovige Christenen waren. Maar je had die geest die door hen heen werkte. En die geest was een geest van een gevleugeld beest. Een “overheid”. Een engel. Een duivelse engel. Een duivelse engel met een erg belangrijk doel voor de laatste dagen. Laten we naar de Schrift gaan en dat doel bekijken.

49 De HERE zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt, van het einde der aarde, zoals een arend aanzweeft: een volk, waarvan gij de taal niet verstaat, 50 een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst; 51 dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten, noch de worp van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronde gericht heeft.
 
Ik noemde vrijmetselarij want hier is een ding wat echt interessant is. Er is een schilderij van George Washington die het overzicht houd over het leggen van de hoeksteen van de hoofdgebouw in de hoofdstad DC. Toen ze deze hoeksteen legden. De metselaars, vrijmetselaars, George Washington was een van hun. Toen ze deze specifieke hoeksteen legden, maakten ze een offer tot de steen. Ik hou je niet voor de gek. Hier is de steen. “Oh gezegende steen” wat ze ook maar zeggen. Ze offerden drie dingen tot deze steen. Koren, wijn en olie.

Ga terug en kijknaar deze Bijbeltekst. Want God zei in Deuteronomium 28. Hij zei als je je houd, je houd aan al mij geboden en wetten dan zal ik uw steden zegenen. Ik zegen uw veld, ik zegen uw kinderen, ik zegen jou. Je zult geld uitlenen, en je zult het niet hoeven te lenen. Denk daar eens over na. Dat is de natie die doet wat God zegt.

God zei: “als je niet doet wat ik zeg”. Als je niet al mijn wetten houd. En niemand die dat doet. Dan is dit wat zal gebeuren. Ik vervloek je steden. Ik vervloek je veld. Je zult geld lenen en niet instaat zijn het terug te betalen en niet instaat zijn het uit te lenen. Dat is wat je zult gaan doen. En daarna zei Hij: “ik zal een natie tot je zenden van ver weg.” En ik zal ze zenden zo als de adelaar aanzweeft. (in de King James staat dat de adelaar razend snel komt aanvliegen)
http://www.kingjamesbibleonline.org/Deuteronomy-Chapter-28/

En daarna zei Hij: “dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten,” Deze natie die zo snel als een adelaar vliegt was bezig koren, wijn en olie te consumeren. Precies dezelfde dingen die vrijmetselaars offeren. Ik weet niet wat ze denken dat ze doen. Ik denk dat de geest van deze “overheid” hen leid en bestuurd.

Maar je ziet het idee dat het embleem van deze adelaar een geest representeert. Een “overheid”. Die nu het meeste van in Amerika gebeurd domineert. Het is een voorloper. Ik denk, Ik denk. Omdat we Amerikaanse presidenten hebben die hun hand bovenop de Bijbel leggen en een eed zweren. Ik denk dat er een connectie is tussen wat in deze Bijbel is en wat God gaat doen in de laatste dagen. En ik denk dat we kijken naar een natie, volgens Deuteronomium 28, die niet het Woord van God hoog acht. Het acht de wetten en regels van God niet hoog.

Komt er een natie van ver over Amerika?
En ik denk dat God naar deze natie een natie zal zenden die komt van verre zo snel als de adelaar aanzweeft. Een hardvochtig volk. Hij zei ook dat het een volk is “waarvan gij de taal niet verstaat”.  Ik wil dat je kijk op de achterkant van het dollar biljet. Ik heb woorden hier als “een “, “the United States of Amerika”, een dollar. “In God we trust”, “One”. “great seal of the United States of Amerika”. Maar dan heb ik ook drie uitdrukkingen er op. In een taal die de meeste mensen niet kunnen verstaan. Wij spreken het niet:
Annuitcœptis
Novus ordoseclorum
E pluribusunum

Ik bedoel we leren wat het betekend. Maar we spreken deze talen niet. Maar dat niet alleen. De taal van de symboliek die hier op is, is een taal die de meesten mensen in de wereld niet begrijpen en nooit zullen begrijpen. En ik denk dat dat aantoont de geest die achter die natie is die gaat komen zo snel als de adelaars die komt aanvliegen en deze wereld overneemt.

13 Zie, als een wolkenmassa komt hij opzetten; als een stormwind zijn zijn wagens, sneller dan arenden zijn paarden: wee ons, wij worden vernield!

Het is geen goede natie die komt.

39 Hoe terneergeslagen is Moab, hoe heeft het de rug gekeerd! Moab is te schande geworden en tot een spot en verschrikking voor allen die er rondom wonen.
40 Want zo zegt de HERE: Zie, als een gier komt hij aanzweven en hij spreidt zijn vleugels over Moab uit; 41 ingenomen worden de steden en de burchten worden veroverd, en het hart van Moabs helden is te dien dage als het hart van een vrouw in barensnood. 42 Dan wordt Moab verdelgd, zodat het als volk niet meer bestaat, omdat het zich tegen de HERE verheven heeft.

Kijk naar: “Zie, als een gier komt hij aanzweven en hij spreidt zijn vleugels over Moab uit;” (in de King James staat adelaar geen gier). Ik geloof dat het staat voor een geest en een hardvochtige natie die komt. Gerepresenteerd door dit embleem (de adelaar op het een dollar biljet). “Te dien dage als het hart van een vrouw in barensnood”, denk daar over na. Wat Paulus zegt in:

3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Als je ooit bij een vrouw bent geweest die zwanger was. Ze gaan van nul naar geboorte weeën in drie seconden. En het zal snel komen net zoals adelaars snel aan komen vliegen. De vernietiging van deze wereld. Dit embleem, het representeert geen vrijheid… het representeert een “overheid” die heerst over, ik geloof deze naties, en andere naties. En het leid tot al de dingen waarover de Bijbel spreekt die gebeuren in de laatste dagen.

22 Zie, als een gier stijgt hij op en zweeft aan en spreidt zijn vleugels over Bosra uit, en het hart van Edoms helden zal te dien dage zijn als het hart van een vrouw in barensnood.

Daar is het weer.

19 Onze vervolgers waren sneller
dan arenden des hemels,
zij achtervolgden ons op de bergen,
zij loerden op ons in de woestijn.

Arenden des hemels
“Arenden des hemels” is een verwijzing naar die geesten die op hoogten zijn. En God zal ze toestemming geven om neer te komen op mensen en hen te oordelen op een snelle en hardvochtige manier.

Hosea 8:1
1 De bazuin aan uw mond! Als een arend (komt het) tegen het huis des HEREN! Omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd.

Ik ga naar 2 Tessalonicenzen 2. Hij zei: “De bazuin aan uw mond!” Denk aan God die op bazuinen blaast in de laatste dagen. Dat is waar dit mee is verbonden. Dat zegt Hij: “Als een arend (komt het)”. Tegen wie? Tegen het huis des HEREN. Hier zijn we in:

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

De adelaar (op het zegel) representeert een geest die de zielen van de mensheid zal verzegelen
Laten we helemaal teruggaan naar wat we leerden in de eerste delen van de video’s. We behandelden het idee van wat een zegel representeert. Een zegel. We gebruikten de term,: “we gaan hun lot bezegelen.” Ik geloof dat het merkteken van beest in Openbaringen 13 tot 18 het lot bezegeld van hun die het ontvangen. En de geest achter deze specifieke zegel (de adelaar op de dollar) is een natie en een koning (Ik geloof Daniel hoofdstuk 8) hard van aangezicht en wiens taal ze niet begrijpen.

Denk aan de geluiden die adelaars maken. Spreken ze? Sommige zeggen dat ze dat doen. Kunnen wij verstaan wat ze zeggen? Nee. We hebben geen idee wat ze zeggen. Het dierenrijk. De beesten van het veld. De beesten in de lucht. Ze maken allemaal hun geluiden. Niemand verstaat de taal die ze spreken. Maar ik geloof dat dit (de adelaar op de dollar) een geest representeert die de zielen van de mensheid zal verzegelen. Het is het oordeel van de Almachtige God in de laatste dagen.

De adelaar representeert tegenstellingen die samenkomen in een lichaam
Als we kijken naar deze adelaar. Ik wil dat je er naar kijkt. Ik wil dat je opmerkt dat we een linkervleugel hebben en een rechtervleugel. We hebben iets in de ene poot en iets in de andere poot. We hebben een olijftak en bessen in een. We hebben pijlen in de andere. Weet je wat dat is? Ze zeggen dat de pijlen oorlog representeren. De olijftak representeert vrede. Dus, ik wil dat je er voor een minuut over nadenkt. Hier is een wezen dat tegenstellingen in zich heeft. Oorlog is geen vrede. En vrede is geen oorlog. Maar deze adelaar houd ze en binden ze samen. En representeert ze allebei. Deze adelaar representeert tegenstellingen die samengebracht zijn.

We gaan de adelaar die op het zegel van de Verenigde Staten is, vergelijken met een andere gevleugeld wezen waarover we al vele keren gesproken hebben. Kijk eens. Dit is Bafomet:
 
Dit is een God van transformatie. Ik wil dat je opmerkt dat hij uit tegenstellingen bestaat. Hij is half man, half vrouw. Hij is half mens, half beest. Een hand is omhoog gericht en een hand is omlaag gericht. Hij heeft het pentagram merk op zijn voorhoofd. En hij heeft adelaarvleuels. Dat is wat het zijn. Het zijn de vleugels van een adelaar.

En ik suggereer dat dit symbool op het grootzegel van de Verenigde Staten een representatie is van iets dat we jaren hebben bestudeerd in de Watchman Broadcast en dingen die ik heb onderzocht in de Schrift. Het idee is dat dit beest… Laat me je Bijbeltekst geven:

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De adelaar representeert de anti christ
Zie je dat? Het zijn tegenstellingen. (het getal van het beest is het getal van een mens). En ik denk deze adelaar, met de tegenstellingen in zijn twee klauwen, de geest representeert van de anti christ die zal komen in de laatste dagen zo snel als de adelaar zweeft. En ik geloof dat het idee van “vliegend en opstijgend” zijn opstijgen uit de bodemloze put representeert. We zullen hier een beeld van krijgen:

14 En mij gebood toen de HERE u inzettingen en verordeningen te leren, opdat gij die
zoudt nakomen in het land, waarheen gij trekt om het in bezit te nemen. 15 Neemt u er dan terdege voor in acht – want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat de HERE op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur – 16 dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; 17 een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt;

(Gesneden beeld maken…) Ik wil dat je hier over nadenkt. Waar zorgt de valse profeet voor dat mensen gaan doen? Om een beeld te bouwen of een beeld te maken voor het beest. God zei doe dat niet. Maak geen beeld van die wezens. Je aanbid ze. Het zijn “overheden”. Het zijn kleine “g” goden. En God zegt: “ik wil niet dat je ze leert kennen.”

We hebben al uitgevonden dat die zegels en die beesten en die wezens op die zegels helemaal terug gaan naar Babylon, Kananiëten. De oude naties die bestonden, zelfs in Egypte. Ze aanbeden allemaal die gevleugelde wezens als Goden. En God zei leer hun religie niet en aanbid niet een afbeelding van een of ander dier op de aarde of in de lucht vliegt.

Ik wil dat je opmerkt dat in Ezechiël 17:1-5 Hij je het embleem laat zien van een adelaar en daarna zal Hij je vertellen wat het representeert. Dus we vinden de antwoorden recht uit de bladzijden van de King James Bible. Kijk naar vers 1:

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, geef een raadsel op, leg een gelijkenis voor aan het huis Israëls 3 en zeg: Zo zegt de Here HERE: de grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, rijk aan slagpennen, en veelkleurig, kwam naar de Libanon en rukte de top van een ceder af. 4 Het bovenste van de jonge takjes brak hij af en bracht het naar een handelsland; hij legde het neer in een stad van kooplieden. 5 Toen nam hij één der spruiten van het land, plantte die in een zaaiveld, waar veel water was, zette die uit als een wilg,

de grote arend met machtige vleugels,” Kijk nog eens naar dat zegel.

Kijk daarna naar vers 11. Hij geeft je het begrip van wat deze adelaar representeert. Wees er klaar voor:

11 En het woord des HEREN kwam tot mij: 12 Zeg toch tot het weerspannige geslacht: weet gij niet, wat dit betekent? Zeg dan: zie, de koning van Babel kwam te Jeruzalem, nam er de koning en de vorsten weg en voerde ze naar Babel te zijnent.

Laat me even Babylon illustreren. Babylon is in een dal. Het is in een laag gebied. Dat is het tegenovergestelde van Jeruzalem die boven is in een hoog gebied. Zie je de tegenstellingen. De een is niet de ander. Zowel Babylon als Jeruzalem worden weergegeven als moeders. Paulus zei in Galaten:

26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.

Johannes zei dat Babylon de moeder van de hoeren is. Dus zie je het contrast hier. Dus laten we dit doen. Hier hebben we de hemel. Hier hebben we hel. En de anti christ die is weergegeven als een adelaar is niemand anders dan de koning van de stad die in de hele, hele lage plaats. Ik probeer dit vers op te zoeken zo snel als ik kan. Openbaringen hoofdstuk 9 vers 11. We hebben een video genaamd het beest van 9-11. Ga dat bekijken.

11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Beide betekenen vernietiger. Is dat niet leuk? Hier hebben we deze adelaar. Hij is een symbool van een God. Hij is het symbool van een koning. Hij is het symbool van iets dat wil opstijgen boven de hoogten der wolken. De Bijbel laat je weten dat hij de koning van Babylon representeert die in principe de koning van de hel is. De koning van de bodemloze put. Apollyon en Abaddon.

Nebukadnessar
Hier wordt het echt interessant.

33 Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling, en hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen, en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als (de veren) der arenden en zijn nagels als die der vogels.

Want als God zegt de koning van Babylon is net als een soort van adelaar bedoelde Hij precies wat Hij zei. Herinner je Nebukadnessar. Hij was de koning van Babylon. Je herinnert je wat God met hem deed. Hoe God hem overhoop haalde. En God haalde hem overhoop. De koning van Babylon stond daar uitkijkend over de tuinen en zijn koningrijk. En hij zei: “dat is van mij. Ik heb dat gebouwd.” Applaus, applaus. Kijk wat ik heb gedaan. Weet je wat hij aan het doen was? Hij was zich zelf aan het verheerlijken. Dus God gaf hem een visioen. En in dat visioen hij zag de wachters en de heiligen naar beneden komen en hem vertellen: “he, let op wat ik doe. Zie je die dikke boom hier? Ik ga haar afkappen.”. En die boom representeert de koning van Babylon. Nebukadnessar zelf. En als je het verhaal kent.

Ik maakte er zelfs een opstel over op de middelbare school. Ik nam een psychologieles. De lerares wilde dat we iets schreven over een beroemd iemand in de geschiedenis met een geestelijke stoornis. En ik dacht: “Ik heb deze!”. Ik wist toen nog niet dat die lerares een atheïst en een lesbienne was. Oh, jongens. Ze vond mijn rapport niet leuk. Ze had me er een F op kunnen geven. Ze vond het niet leuk… Ik wist het niet. Wist het niet…

Hoe dan ook. Nebukadnessar. Zijn hoofd was voor 7 jaar compleet overhoop gehaald. Hij was buiten in de tuin. Gras te eten. Waarschijnlijk zonder kleren aan. En ik wil dat je opmerkt hoe de King James Bible verwijst naar de conditie van Nebukadnessar gedurende die 7 jaar. Zijn haar… laten we er naar kijken.

33 Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling, en hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen, en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als (de veren) der arenden en zijn nagels als die der vogels.

De koning van Babylon werd als een adelaar… En toen ging het nog een stap verder. God veranderde niet alleen zijn uiterlijk verschijning. God veranderde ook zijn innerlijk verschijning. En ik geloof dat dit een profetie is over wat God in de laatste dagen gaat doen met de mensheid die zich zelf probeert te verheffen boven alles wat God genoemd wordt of dat wordt aanbeden.

Laten we kijken naar wat God doet, of wat God deed aan Nebukadnessar voor 7 keer. Waarschijnlijk 7 jaar.

16 zijn hart worde veranderd zodat het niet meer een mensenhart is; een dierenhart worde hem gegeven; en zeven tijden zullen over hem voorbijgaan.

Is de adelaar die vliegt en opstijgt een feniks?
Dus, ik denk dat dit een geest representeert (de adelaar op de dollar). Het representeert een God. Het representeert een domein, een “overheid” over de zaken van Amerika. Want praktisch alles dat de Amerikaanse regering doet… wat doen ze? Ze plaatsen hun zegel er op. Dit zijn wij. Dit is wie we zijn. De president staat voor een podium. Wat heeft hij?


Hij heeft de adelaar er daar op. Dit is de geest die werkt door de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar ik denk ook. Het idee van de adelaar die vliegend is en opstijgt. Ik blijf dat zeggen want ik wil ergens naar toe. De adelaar vliegend en opstijgend, representeert het verheffen en het domein van het beest in de laatste dagen. Afgebeeld als een adelaar. De koning van Babylon.

Nou. Er is een theorie daar over. En, als ik er naar kijk dan denk ik… Nou het lijkt op een adelaar. Het lijkt op een magere adelaar. Maar het lijkt op een adelaar. Er is een theorie daar buiten. Dat zegt dat oorspronkelijk (en zelfs nu) dat deze vogel geen adelaar is. Het is een andere soort vogel. Niet een  “austrius”, niet een “emoe”, parterich” maar een Feniks.

Nou, als ik er naar kijk. Dan denk ik: “ik zie dat niet noodzakelijk”. Maar er zijn hier sommige aanwijzingen die ik met je delen zal. En ik zal bepaalde dingen inbrengen die we eerder zagen van de voorgaande zegels. Als dit eigenlijk in feite een Feniks is. Het is zeker wel zo bedoeld voor sommige heel belangrijke mensen. Laten we er naar kijken.

Manly Hall
Dit is wat Manly Hall zei:

“Both Herodotus and Pliny noted the general resemblance in shape between the phoenix and the eagle, a point which the reader should carefully consider, for it is reasonably certain that the modern masonic eagle was originally a phoenix.”

“Zowel Herodotus en Plinius merkten de algemene gelijkenis in vorm op tussen de phoenix en de adelaar, een punt die de lezer zorgvuldig moet overwegen, want het is redelijkerwijs zeker dat de moderne vrijmetselaars adelaar oorspronkelijk een feniks was.”
 
Waar heeft hij het over? Deze. De gene die op de voorkant staat van Morals en Dogma. Manly Hall... Ik bedoel deze man wist alles van zowat elke religie in de wereld. Hij heeft zijn hele leven gestudeerd op de mysterie concepten en de mysteriën symbolen. En hij was nogal goed. Zijn probleem was. Hij geloofde niet in de Bijbel. Hij geloofde niet in de Heer Jezus Christus. Hij geloofde niet in de enige redder Jezus. Hij geloofde dat er een geheim was dat verborgen werd gehouden door al de vrijmetselaars, de rozenkruisers, Mithraïtische riten en al dat soort dingen, dat was eigenlijk beter voor mensen dan al het andere in de wereld. Hij ging verloren dood.

Maar hij had een suggestie dat de adelaar die op de voorkant van Morals en Dogma staat eigenlijk niet zomaar een adelaar is maar een Feniks. “Wat is een feniks? “Zeg je. Daar gaan we naar kijken. We gaan kijken naar het bewijs of deze adelaar wel of niet de feniks representeert. En wat “het” representeert. Hall schrijft verder:

“At the back of its head the phoenix had a peculiar tuft of feathers, a fact quite evident, although it has been overlookedby most writers and symbolist. “

 "Aan de achterkant van zijn hoofd had de feniks een eigenaardige plukje veren, een feit vrij duidelijk, hoewel het niet gezien is door de meeste schrijvers en symbolisten. "

Dit komt uit een oud boek. Dit is het embleem van de feniks vogel. De feniks zoals je misschien weet, duikt in het vuur. Verbrand zich zelf op. En staat daarna op uit de as van zijn eigen vlammen. En neemt zijn plaats tussen de hemelse verheven wezens of wat dan ook. Hoe dan ook, het heeft dit plukje veren op de achterkant van zijn hoofd. En Hall zei: “zie je deze adelaar hier op het dollar biljet op het Grootzegel? Het heeft een zwak plukje veren daar achter.

Nou Manly Hall zei iets interessants. En ik heb deze weg niet gevolgd voor deze specifieke studie. Maar Hall zei dat die pluk veren op de achterkant van het hoofd van de feniks eigen het derde oog representeerde. De pijnappelklier. Als je nog eens naar deze afbeelding kijkt. Zie je het stralende licht er uit komen. Elke keer als je dat in symbolen ziet, emblematiek of symboliek, kijk je naar verlichting. Iets waar het licht is aangedaan. En merk op dat het het hoofd is en het plukje veren van deze specifieke feniks.

Nou, hoe wel ik er naar kijk, denk ik, oke het ziet eruit als een magere kippen adelaar. Ik denk niet dat ik hier naar een feniks kijk. Herinner je. We zijn door de geschiedenis van hoe we ons Grootzegel kregen, gegaan en de ideeën die er achter zaten. Ik weet niet of je dit herinnert of niet, maar de tweede versie van het Grootzegel van de Verenigde Staten. Laat me het je zien:

Zie je dame vrijheid daar die een duif vasthoud? En de grote patriot. Je hebt een adelaar op de top die een sleutel en een vlag vasthoud. Maar in het schild is een feniks die oprijst uit de vlammen.

Nou dus hier is het idee. De vraag is. Waren de oorspronkelijke oprichters van ons land, die geleid werden door een of andere geest, zoals een adelaar, beïnvloed door de feniks? Het antwoord is absoluut. Het is daar precies. En we zullen meer gaan begrijpen over hoe ze Amerika zagen en de toekomst van Amerika als zijn Francis Bacon (?)

We gaan kijken naar het idee dat het heel goed mogelijk is dat deze adelaar de feniks representeert. En wat is de feniks. Vang de aanwijzingen hier op. Dit is wat Manly Hall zei in de “Secret teaching of all ages”.

“Mediaeval Hermetist regarded the phoenix as a symbol of the accomplishment of alchemical transmutation, a process equivalent to human regeneration. The name “Phoenix” was also given to one of the secret alchemical formula. The familiar pelican of the Rose Croix degree, feeding its young from its own breast, is in reality a phoenix, a fact which can be confirmed by an examination of the head of the bird. The ungainly lower part of the pelican’s beak is entirely missing, the head of the phoenix being far more like that of an eagle than of an pelican. In the mysteries it was customary to refer to initiates as phoenixes or men who had been born again, for just as physical birth gives man consciousness in the physical world, so the neophyte, after nine degrees in the womb of the mysteries, was born into a consciousness of the Spiritual world. “ - Secret teaching of all ages

Middeleeuwse Hermeticus beschouwden de feniks als symbool van de voltooiing van alchemistische transmutatie, een proces dat gelijkwaardig is aan menselijke regeneratie. (1) De naam "phoenix" was ook gegeven aan een van de geheime alchemistische formule. De vertrouwde pelikaan van Rozenkruiser graad, die haar eigen jongen voedde uit haar borst, is in werkelijkheid een feniks, een feit dat kan worden bevestigd door een onderzoek van de kop van de vogel. Het lompe onderste deel van de pelikaan snavel mist volledig, het hoofd van de phoenix lijkt veel meer op dat van een adelaar dan op dat van een pelikaan. In de mysteries was het gebruikelijk om te verwijzen naar ingewijden als feniksen of mannen die herboren waren (2), want net zoals een fysieke geboorte een mens bewustzijn geeft, net zo zal de neofiet, na negen maanden in de schoot van de mysteries, geboren worden in een bewustzijn van de spirituele wereld. - Secret teaching of all ages

1 - Laat me hier stoppen. Al dit gepraat betekend, “alchemistische transmutatie”, “ menselijke regeneratie”, Zie je het woord “gen” in het woord regeneratie? We gaan de genen veranderen. We gaan de mens opwekken van zijn lage doodse staat, en hij zal verheven worden tot een hogere levensvorm. Ga transhumanisme studeren. http://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme

De feniks symbool van alchemie: de transformatie van mensen in Goden
Ga het nieuws elke dag lezen en let op hoeveel artikelen er uit komen die gaan over dit idee. De wetenschappers zijn echt vlak bij de mogelijkheid om heel de mensheid te transformeren door zijn genen te veranderen. Door hem te “her”genen. En de feniks (phoenix) was het symbool van alchemie. Alchemie gaat er helemaal over om sterfelijken te veranderen in onsterfelijken. Mensen in Goden. Lees Genesis hoofdstuk 3. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+3&id16=1&l=nl&set=10

De feniks is het alchemische symbool van de transformatie van mensen in Goden. Daar is het het symbool van.

2 Stop hier. Daar gaan we. Mannen die herboren zijn. Jezus zat daar met Nikodemus in Johannes 3 vers 3 (let op het getal 3), vrijmetselaars houden van dat vers, en Hij vertelde Nikodemus dat je moet herboren zijn. Weet je dat dat vers precies 3 keer worden gevonden in de King James Bible. Hier is de derde.

23 als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

En hier is Manly Hall die spreekt over de ingewijden in de mysteriën religie, zoals de vrijmetselarij, die feniksen werden of mannen die herboren waren. Maar herboren van wat? Niet de pure woorden van het Woord van God. Maar het verloren woord. Dat is waardoor ze herboren zijn. Dat is wat de feniks representeert.

Sluitingsceremonie van de Olympische spelen in Londen
Nou je herinnert je de sluitingsceremonie van de Olympische spelen in Londen. Weet je dat nog? Ik keek er naar. En ik zag hoe al die mensen tevoorschijn kwamen in al die kleine vogelkostuums die leken op vlammen. En ze vlogen allemaal heen en weer terwijl ze die dans uitvoerden. En toen kregen we je dit symbool aan het eind. Kijk maar eens.

De Olympische Spelen te Londen 2014. Zie je een vliegende adelaar die opstijgt? Zie de onafgebouwde piramide met de topsteen op de achtergrond? Zie je dat! Dit is in Londen! Dit is Amerika niet. Dit is Londen weet je waarom? Dezelfde geest, dezelfde geest, de “overheid” die de zaken van Amerika regeert en controleert, ik denk dat het dezelfde geest is die werkt in Groot Brittannië. In Rusland. We hebben het gehad over Rusland die hetzelfde symbool gebruikt. Duitsland. Het oude Romeinse Rijk. Ze gebruikten allemaal hetzelfde symbool. Waarom? Ik denk dat het de geest was die heerste over hen.

 En hier in Londen 2012 werd een vliegend, vlammend wezen, die oprees uit de vlammen en de wereld een Nieuwe Wereld Orde oplegt, geprezen en aanbedden. Hoe kun je een Nieuwe Orde van de eeuwen hebben tenzij je in de vlammen de oude wereld vernietigd. Dat is het plan. Dat is het doel. Hoe kun je een nieuw lichaam hebben zonder de oude te vernietigen. Dat is het plan. Daar staat die adelaar voor. Hoe kan de mens der zonde een God worden? Tenzij hij zijn sterfelijkheid afdoet. Dat komt uit 1 Korintiërs 15. En Gods heeft een plan voor het eeuwige leven. De duivel heeft nabootsing van dat plan. En de feniks is het symbool van dat plan.

En ik denk. Ik ben overtuigd. Ik had mijn twijfels. Het lijkt niet op een feniks vond ik. Ik ben overtuigt dat deze adelaar in werkelijkheid een feniks representeert. Dezelfde geest was daar. Dezelfde concepten waren daar. De mannen die het grootzegel van de Verenigde States van Amerika ontworpen. We wisten dat ze de feniks in hun achterhoofd hadden. Londen 2012.

De 33 mijnwerkers van Chili
Herinner je je deze? Herinner je de mijnwerkers van Chili? Weet je nog hoeveel er van hun waren? 33. Als we hier gaan kijken (De tweekoppige adelaar op Morals en Dogma). Dan zie je de adelaar, feniks. Twee hoofden. Het samengaan van tegenstellingen. En er zijn sterren. Daarvan zijn er 33. Het representeert een derde van het engelen domein. 33. In Vrijmetselarij? Je snapt het of niet? Oke. Het is een nummer voor het beest. In feite, de exacte frase “het beest”.

Ga naar http://www.purebiblesearch.com/ En download een gratis versie van onze software. Je kunt de King James Bible doorzoeken en je de nummers geven, Typ in de frase “het beest”. Zoek in het Nieuwe Testament. Precies 33 keer. Precies 33 keer de frase “het beest” (the beast) in het Nieuwe Testament.
 
33 Mijnwerkers. (Ik wil dat je dit begrijpt). En waar zijn ze? Ze zijn verzegeld beneden in een put. En ze kunnen er niet uit. Dus kwamen ze met een ingenieus plan om de 33 uit de put te halen. Herinner je wat het was? Ze ontworpen deze huls, deze capsule. Die zou worden geïnjecteerd in de put. En een voor een gingen de 33 daarin en zouden oprijzen uit de put naar het oppervlak. Ze noemde die capsule de feniks.

Ik was hier naar aan het kijken en vroeg me af. Oke, je hebt 33 in een put. En de feniks haalt ze uit de put in de wereld. Jaa! Ik geloof niet dat het een ongeluk was. Je denkt, oh al die kerels daar beneden zijn van de illuminatie? Het zijn allemaal vrijmetselaars… Dat moet wel. Nee. Nee, nee. Het is eigenlijk best wel simpel. Herinner je. Deze adelaar runt de zaken van deze natie. Brengt ons naar een Nieuwe Wereld Orde. Brengt ons naar een transformatie. En Paulus sprak hier over. Ik heb deze tekst meerdere keren geciteerd. Efeziërs hoofdstuk 2: “De overste van de macht der lucht van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,”.

Als je verloren bent, hoef je niet in de illuminatie te zitten. Je hoeft niet een vrijmetselaar te zijn. Je hoeft niet een Rozenkruiser te zijn. Je hoeft helemaal niets te zijn. Als je verloren bent, dan is er een geest die de zaken van de mensheid geleid. Ik geloof dat er een geest was die die mijnwerkers daar strikte. Ik geloof dat die mijnwerker daar waren, op die dag, voor die reden. En de geest was aan het werk op die dag. Zegelde hun in. En op een bepaalde tijd. En later met een bepaald reddingsplan. De symboliek. Ze werden opgehaald uit die put. Als een feniks die opstijgt uit de vlammen van zijn eigen vernietiging.

Conchita Wurst
En dan! Dan! Vorige week. Deze kerel / vrouw genaamd Conchita Wurst. Meneer, mevrouw op zijn ergerst… Hij is een Europese zanger. Hij is blijkbaar een man. En als hij op het podium is heeft hij het haar van een vrouw. Stop hier. Laten we naar… Ik zeg je deze Bijbel heeft gelijk. In alles wat het zegt. Je zou dit al een hele tijd geleden hebben moeten lezen. Je zou zeggen: “ja dat had ik moeten doen.” … Openbaringen 9. In “het beest dat opstijgt uit de put des afgronds” hebben we springhanen die omhoog komen. En er staat hier in vers:

7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar…

En kijk naar meneer en mevrouw Wurst. Hij heeft het gezicht van een man en het haar van een vrouw. En hij wint het Europese Songfestival. Ik heb niet naar de muziek geluisterd. Ik heb alleen de video bekeken zonder de muziek die er bij gespeeld werd. En sommige mensen schreven in en zeiden: “deze kerel kan niet zingen!” Maar hij werd toegejuicht, hij werd aanbeden. En hij won de prijs. En ik wil dat je kijkt naar deze foto. Ja, dat zijn vurige vleugels achter zijn of haar rug. En dit is het lied dat meneer of mevrouw Wurst (ergst), dit is het lied wat hij/zij zong op die specifieke dag.

"Rise like a phoenix, out of the ashes
Seeking rather than vengeance – Retribution
You were warned, Once I’m transformed,
Once I’m reborn,
You know I will rise like a phoenix
But you’re my flame.”

“Stijg op als een feniks, uit de as
Opzoek in plaats van wraak - vergelding
Je was gewaarschuwd, Zodra ik ben getransformeerd,
Zodra ik ben herboren,
Je weet dat ik zal stijgen als een feniks
Maar jij bent mijn vlam.”


Denk er over. De symboliek van de feniks heeft alles te maken met de anti christ. Deze gevleugelde God. Dit beest. Zeven hoofden, 10 hoorns. Dit hemelse wezen. Hij is de engel, de koning uit de bodemloze put. En hij is daar geplaatst voor een reden. En we vinden kleine aanwijzingen in het Schrift over waar hij is. En hoe God hem ziet. Leviticus hoofdstuk 1. Let op wat de Bijbel zegt. Toen de Israëlieten offers inbrachten. Ze konden lam of een os of een geit inbrengen. Maar in sommige gevallen brachten ze gevleugelde dieren in. Dit is wat God zei te doen:

15 De priester zal die op het altaar brengen en de kop afknijpen en ze op het altaar in rook doen opgaan; en het bloed zal tegen de zijde van het altaar worden uitgedrukt. 16 Hij zal de krop met de spijsresten erin verwijderen en die naast het altaar aan de oostzijde op de asbelt werpen. 17 En hij zal ze bij de vleugels (1) inscheuren, zonder deze eraf te trekken, en de priester zal ze in rook doen opgaan op het altaar, op het hout dat op het vuur ligt; het is een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HERE.

1 Denk daar aan. Denk aan de feniks.

Hoewel je King James Bible niet een vogel of wezen meldt die de feniks wordt genoemd. Herinner je wat Paulus zei in Hebreeën: alles wat in de wet is, is een schaduw van hemelse dingen. Dus hier is een gevleugeld wezen dat verbrand zou worden in het vuur. Dat is een beeld, geloof ik, van God die de duivelse engelen in de vurige put, de bodemloze put, gooit. De gevangenis. Hel. En ze worden daar bewaard tot de dag des oordeels.

Het klaaglied van de anti christ uit de put des afgronds
Wat zal god gaan doen? Een ster gaat vallen uit de hemel. Openbaringen 9. De put gaat open en rook als van een grote oven gaat opstijgen en uit die rook komen die wezens met de gezichten van mensen en met het haar als het haar van vrouwen. Opstijgende uit de as als een feniks. En ze hebben over zich als hun koning de engel des afgronds. Abaddon en Apollyon. Klaagliederen 3. Dit, ik denk dat dit het klaaglied van de anti christ is.

11 Hij laat mij geen uitweg, en verscheurt mij,
Hij heeft mij geslagen met verbijstering,
12 Hij heeft zijn boog gespannen en mij gesteld
tot doelwit voor zijn pijl.

13 Hij heeft in mijn nieren doen doordringen
de pijlen uit zijn koker.
14 Ik ben een belaching geworden voor heel mijn volk,
hun spotlied heel de dag.
15 Hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd
en mij met alsem gedrenkt.

16 Hij liet mij de tanden op kiezel stukbijten,
Hij drukte mij neer in het stof.

De laatste zin van deze tekst staat anders in de King James Bible:

16 He hath also broken my teeth with gravel stones, he hath covered me with ashes.

Ik denk dat dit het klaaglied is van het beest dat is in de put des afgronds. En God bedekte hem met as. Hij brak zijn tanden. Hij brak hem in stukken. De Bijbel zegt hij hakte Rehab(?) in stukken. Het idee is dat het beest in stukken is verdeeld. Maar hij moet weer samengebracht worden zodat hij kan oprijzen uit de as.

3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

In de King James staat “as” in plaats van “stof”:

3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the LORD of hosts.

6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,

Laten we al deze verzen samenvoegen. Hij zei: “Hij bedekte mij met as”. En God zei: “Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen”. Dus stof (as) representeert dat wat de goddelozen overdekt. Daarna zei Hij Sodom en Gomorra zijn daar een voorbeeld van. Hij veranderde ze in as. Herinner je in Deuteronomium 32. God zei:

Deuteronomium 32:31-32
31 Want hun rots is niet als onze Rots;
onze vijanden mogen zelf oordelen.

32 Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom
en uit de wijngaarden van Gomorra;

Het beest, de feniks, zal oprijzen uit de as van Sodom en Gomorra
Sodom en Gomorra is een beeld van de verwoesting van God en het oordeel van God voor die wezens die achter vreemd vlees aangingen. En hij veranderde hen tot as. En het beest, de feniks zal oprijzen uit die as. En dat is wat deze adelaar representeert. Herinner je. Laten we er naar kijken.
 
Dit is wat de ontwerper van de eerste versie van het zegel, degene die jij en ik nu hebben, dit is wat hij zei:

“The American Eagle on the wing and rising”

“De Amerikaanse adelaar vliegend en opstijgend”

De vergelijkingen en het symbolismen zijn denk ik te groot om te negeren. En ik denk dat deze adelaar het rijzen en de verheffing representeert van een erge erge slechte geest. Een geest die zo snel als een adelaar kan bewegen. Een geest wiens tong we niet zullen kunnen verstaan. En een geest van hardvochtigheid. Je ziet nooit een adelaar glimlachen.

Ik heb hier eerder over gesproken. Dolfijnen? Iedereen houd van dolfijnen. Je kunt spelen met dolfijnen. Je kunt ze als huisdier houden. Je kunt dolfijnen kussen. Waarom? Ze hebben een glimlach. Weet je hoe God ze heeft gemaakt? God maakte ze aardig. God maakt ze gelijkgestemd met de mensheid. Om met elkaar te kunnen opschieten. Om eigenlijk te gedijen in de nabijheid van mensen. Dolfijnen hebben gewoon een glimlach. We zijn niet bang om te worden gegeten door dolfijnen.

Krokodillen? Die zien er gemeen uit. Godzilla? Hij heeft geen glimlacht op zijn gezicht. Hij lijkt gemeen. Al die wezens die vlees verslinden hoe zien ze er uit? Het zijn hardvochtige wezens. Ik denk dat deze adelaar de in de laatste dagen oprijzende geest van de anti christ representeert.

Novus Ordo Seclorum - Nieuwe orde van de tijden
Nou, ik bleef maar spreken over de geest van Amerika. Je hebt het evangelie dat werd gepreekt vanaf 1720. Je hebt kerken die gebouwd werden. En je hebt steden die werden gebouw op het evangelie en op het Woord van God. Maar dan heb je ook bepaalde mannen die onbewust binnensluipen. Bepaalde ideeën. Bepaalde filosofieën. Bepaalde geesten en “overheden” de zaken van dit land overnemend.

De frase Novus Ordo Seclorum draagt bij zich het idee. En ik heb deze week er wat onderzoek naar gedaan. En als ik klaar ben om er over te spreken zullen we zeer, zeer interessante dingen vinden. De specifieke plaatsen. En wie het er op geplaatst heeft. “Novus Ordo Seclorum”. De plaatsen waar ze deze frases vandaan hebben. Ik ging kijken en ik “was stom verbaasd”. Oh jee. Ik zeg je, ze hebben hem niet uit de Bijbel. Ik zeg je. Er is een geest aan het werk in Amerika. Ik hou van mij land. Ik ben erg patriottisch. Ik hou van het land. Maar de geest die werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid in dit land. Ik zie het.

Amerika rees op als een feniks uit de as van Europa
Dus het hele idee van het hebben van een nieuwe orde der eeuwen is letterlijk wat Novus Ordo (nieuwe orde) Seclorum (eeuwen) (voor staat). Zoals bepaald tijdperiodes. Nieuwe orde der eeuwen. Je begrijpt dat om een nieuwe te hebben, ik heb dit al genoemd, zul je de oude weg moeten doen. Dus toen ze dit land vestigden. Denk er over. Ze waren overgekomen uit de as van de revolutie oorlog, het gevecht met koning George. Mensen hadden dit land gevestigd vanuit verschillende Europese landen. Ze kwamen uit de as van de oude orde in Europa. En ze vestigden een nieuwe orde der eeuwen in de Verenigde Staten van Amerika.

Een ding in het bijzonder was dat Frankrijk, Engeland, Spanje, Duistland, Rusland enz enz, al die landen hadden een monarch. Amerika zou anders worden. Wij zullen geen koning hebben. Wij zullen geen monarch hebben die over ons heerst. En dus het idee. Het is een eenvoudig idee. Als je kijkt naar het tweede zegel met die feniks er op was het idee van die mensen dat zij zich voelden als waren zij als de feniks die oprijst uit de as van de oude wereld in Europa.

Fransis Bacon New Atlantis 

Dat concept was gebaseerd op Fransis Bacon. Rond de tijd dat de King James Bible werd geschreven, schreef Fransis Bacon een boek genaamd “New Atlantis”. En waar ging het over? Hij voorzag een nieuw Atlantisch. Een maçonnieke utopie. Waar dit nieuwe land tussen de twee pilaren zou worden gevonden. En het zou geregeerd worden door Salomo. Er zou vrede, kalmte en harmonie zijn. En iedereen zou genoeg te eten hebben. En iedereen kan met elkaar opschieten. En het wordt geregeerd door een broederschap. Ik snap het…

Dat was het nieuwe Atlantisch van Bacon. Wat is Atlantisch? Atlantisch was het mythische land van een geavanceerde staat of een geavanceerde beschaving dat op een dag plotseling werd begraven door een grote hoeveelheid water. Dit verhaal heb ik eerder gehoord. Laten we de Schrift lezen. Dit is wat ik denk waar de mythe van (Atlanta) Atlantisch op gebaseerd is.

5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.

De eindtijd zal zijn zoals het was in de dagen van Noach
Waar spreekt hij over? Hij spreekt over “in de dagen van Noach”. Omdat de wereld zoals die toen was, uit het water was en toen het was overstroomd, was het in het water. Dus waardoor de wereld die toen was, verging doordat het werd verzwolgen door het water. Dat is de vernietiging van God in de dagen van Noach. Laten we nu teruggaan om uit te vinden hoe die dagen waren. Want Jezus vertelde ons in:

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.

Dit is wat ik hier zie. Ik denk dat de dagen van Noach terug gaan komen. Kijk. Toen de stichters deze nieuwe natie bij elkaar brachten. En ze zagen deze feniks die opsteeg uit de vlammen. En ze hadden de ideeën van Bacon van een nieuwe Atlantisch dat opstijgt in de laatste dagen. En deze broederschap die heerste over de gehele aarde. En vrede en kalmte en harmonie en van al zulke dingen. Ik denk dat zij dachten dat ze dat direct toen vestigden. Net als, meer dan mogelijk, de vroege Christelijke kolonisten voor 1776 die overkwamen van het land van gebondenheid en de zee overstaken naar een land vloeiende met melk en honing. Ze voelden het alsof ze het aardse koninkrijk van Jezus Christus vestigden. In geestelijke zin deden ze dat ook. Ze vestigden Gods regels en autoriteit over de zaken van de mensheid.

Maar de symbolen zijn niet alleen van toepassing op de eerste creatie van een natie in 1776. Ik denk dat het de komende geboorte van een nieuwe orde van de eeuwen aanduid. Het is een tijd die de Bijbel voor ons beschrijft in detail in het verleden. We begrijpen de wereld die voor de vloed was als een wereld die werd regerend door een ras van supermensen. Dan geloof ik dat als Atlantisch opnieuw opstijgt dat die dagen terug komen voor de mensheid. Net zoals Jezus zei: “Want zoals het was in de dagen van Noach…”

Laten we teruggaan. We gaan naar een paar verzen kijken en dan zijn we klaar voor vandaag.

 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

In de dagen voor de vloed. En we weten dit. Als we kijken naar de gebeurtenissen rond het binnentrekken van de Israëlieten in Kanaän. De 12 spionnen ging Kanaän in en zeiden: “pff we kunnen daar niet binnengaan?” Ze worden geregeerd door een ras van supermensen. De reuzen. De zonen van Anak. Mannen van grote lengte. Die steden en die plaatsen worden geregeerd door die mannen en wij kunnen ze niet verslaan. Jozua en Kaleb. De Bijbel zegt dat Kaleb een andere geest in zich had.

Een hybride ras van supermensen
Maar de dagen die vooraf gingen aan de vloed werden geregeerd door een ras van machtige mannen. Supermensen. Reuzen. Ze waren het hybride ras van de zonen van God en de dochters van mensen. Denk aan die frase hier. Zonen van God, dochters van mensen. Mannelijk, Vrouwelijk. Hemelsen, aardsen. Tegenstellingen. Laten we nog eens naar de adelaar kijken. Oorlog in de ene hand. Vrede in de andere. Zo hard als de pijlen, als een man. Zachtheid als de olijftak en de olijven. Als een vrouw. Een is wreed. Een is een zegen.

We hebben de tegenstellingen hier. Ik geloof dat dat wijst op zonen van God en dochters van mensen. Maar ze worden samengevoegd in een lichaam. Net zoals de twee koppen van de adelaar op Morals en Dogma van Albert Pike, representeert het de Zonen van God en de dochters van mensen. Het mannelijke en het vrouwelijke. Het noorden en het zuiden. Oost, west. Licht en duisternis. Het representeert de tegenstellingen die zijn samengevoegd in een lichaam. We hebben in Amerika geen een dubbel koppige adelaar. We hebben alleen een adelaar die tegenstellingen samenvoegt in zijn klauwen. Wat betekend dat? We gaan naar Daniel:

41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.

43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Denk aan de bladen op de pijlen: ijzer. Denk aan de zachtheid van olijven: klei. Samengevoegd in een lichaam. Dat is dat symbool (de adelaar op de dollar). Dat representeert het. Er is veel meer hier (op de dollar) waar we naar gaan kijken. Ik kijk naar het schild dat hij draagt. Het heeft 13 strepen die op en neer gaan. Ik heb ook uitgevonden dat er 13 heen en weer gaan. Er zijn 13 sterren hier. 13 Bessen. 13 Bladeren. 13 Pijlen. 13 rijen van stenen. E pluribus unum. Tel de letters. Oke. En er is veel meer van dat. Als we dit de volgende keer weer oppikken gaan we kijken naar de symboliek van het nummer 13. Niet alleen wat het hier (occulte boeken) betekend. Wat het echt betekend hier (de Bijbel). De Bijbel is de sleutel die het geheim van het zegel ontsluit. We gaan er de volgende keer mee verder. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik hoop dat je iets geleerd hebt. Studeer het Woord van God. Gods zegel. Dit is Pastor Mike. We zien je de volgende keer. Bye bye!

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten