vrijdag 18 juli 2014

America: The Sodom Connection

YouTube: http://youtu.be/zryhrVWSdpo

Het laatste deel van de Mysterieuze 13 (op het één dollar biljet). Pastor Mike vergelijk de toestand van Amerika met wat de Schrift zegt over Sodom en het oordeel van God. Een verrassend inzicht in de voorafschaduwing van de mannen van Sodom en de vermenging van de 4e Koninkrijk met het zaad van de mensen (beide gaan voor "vreemd vlees").

Judas 1:5-7
5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

De mannen van sodom wilden zich vergrijpen of zich vermengen met de engelen:

Genesis 19:1-5
1 En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het aangezicht ter aarde, 2 en zeide: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. 3 Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. 4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

Pastor Mike vergelijkt het Amerika van nu met het Sodom van toen. In Amerika wordt nu druk gesproken over het "homo-huwelijk". In de vernietiging van Sodom kun je een voorafschaduw zien van de toestand en het oordeel in de eindtijd.

In de eindtijd ontvangen de mensen het merkteken van het beest. Hiermee vermengen ze zich wellicht (genetisch?) met een beest. De vermenging van het ijzer met het leem van het vierde koningrijk. Ze kruising zich misschien met iets anders dan menselijke wezens: gevallen engelen, vreemd vlees. Net als de mannen van Sodom.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten