zaterdag 13 september 2014

Bijbels voorspelde oorlogen die leiden tot Armageddon in de laatste dagen

YouTube: http://youtu.be/4jH2BaC73Sw

Speaker Dr David Reagan http://raptureimminent.wordpress.com/category/the-rapture/dr-david-r-reagan/

Een zeer interessante niet te missen toespraak over de gebeurtenissen in de eindtijd! Een opmerking: Dr David Reagan benoemt niet de wezens en legers uit de vijfde en zesde bazuin.

En inderdaad kun je niet echt spreken over een oorlog van Armagedon het is meer een wegvagen. Het wapen van de Here Jezus is het Woord van God, het zwaard uit zijn mond. Maar ik geloof dat de Here ze ook zal vertrappen met zijn voeten.

Openbaring 19:11-16 Het Woord Gods
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Psalmen 58:11
11 De rechtvaardige zal zich verheugen,
wanneer hij de wraak aanschouwt;
hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.

Psalmen 68:22-24
22 Waarlijk, God verplettert het hoofd van zijn vijanden,
de harige schedel van wie volhardt in zijn schuldige daden.
23 De Here heeft gezegd: Uit Basan breng Ik weder,
Ik breng weder uit de diepten der zee,
24 opdat gij uw voet baadt in bloed,
de tong uwer honden haar deel krijge van de vijanden.
(God zelf gaat het doen. "Uit de diepten der zee", verwijst dat niet naar de anti christ die uit de put komt met zijn legers als de zee?)

Lucas 2:35
35 – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden.

Hebreeën 4:11-13
11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten