maandag 22 september 2014

De oorlogen van de eindtijd - vertaling


Vertaling van video: August 2014 Breaking News Bible Prophecy wars leading to Armageddon last days
 

De oorlogen van de eindtijd

Gegroet iedereen. Ik groet u in de naam van de Here Jezus onze gezegende hoop. Ik wil deze avond met u spreken over het lot van Israel in de oorlogen van de eindtijd. Elke keer als er een oorlog uitbreekt in het Midden Oosten begint mij telefoon als een gek te rinkelen en ontvang ik email boodschappen die je niet zou geloven, met een en dezelfde vraag: “is dit de oorlog van Armageddon?” Dat is altijd de vraag, steeds maar weer. Is dit de oorlog van Armageddon? Deze vraag wordt benadrukt omdat de meeste mensen maar een eindtijdoorlog kennen. Degene die is gepopulariseerd in films en romans als de strijd van Armageddon. In feite toen Paul deze avond sprak, merkte ik op dat boek na boek wat hij op het scherm liet zien het woord “Armageddon” in de titel heeft staan.
 
Dus dat is wat de meesten mensen weten over de eindtijd: er komt de strijd van Armageddon. Deze term komt van Openbaringen 16:16:

16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

Er staat dat in de eindtijd de landen van de wereld zich verzamelen zullen in Harmagedon. In het Hebreeuws betekend dat letterlijk de “berg van Megiddo”. De berg van Megiddo. Dit is een luchtfoto van Megiddo, wat een oud fort is van duizenden jaren geleden, dat altijd de vallei van Armageddon controleerde.

Nou, de vallei van Armageddon staat in Israel bekent als de vallei van Jezreël. Het ligt tegenover Megiddo. Het loopt direct door Israel van Haifa aan de middellandse zee tot de rivier de Jordaan. De meeste mensen staan verbaast als ze ontdekken dat er in het boek Openbaringen geen verwijzing staat naar de “vallei van Armageddon” maar alleen naar “Harmagedon”. Ook is er geen verwijzing naar de “strijd van Armageddon.” Maar daar zullen we later meer over spreken.


Negen eindtijd oorlogen
Mensen zijn zelfs nog meer verbaasd als ze leren dat Bijbelse profetieën negen oorlogen onthullen. Negen oorlogen in de eindtijd. En dat Armageddon maar naar eentje van de negen eindtijd oorlogen verwijst. De meeste professionele leraren hebben lang geloofd dat de volgende grote eindtijdoorlog de oorlog van Gog en Magog is, die wordt beschreven in Ezechiël 38 en 39. Tussenhaakjes dat is niet verkeerd gespeld, dat gaat over het vredesproces in het midden oosten. Een sarcastisch commentaar op wat gaande is in het midden oosten terwijl Israel verdeeld wordt in de naam van vrede.

Het idee dat dit de volgende oorlog zal zijn volgens Bijbelse profetie is de geuite positie bijvoorbeeld van Joel Rosenberg in zijn populaire boek de “Epicenter”. Deze oorlog zal beginnen als Rusland Israel zal binnenvallen samen met specifieke geallieerden die allemaal Moslimlanden vandaag zijn.


Wat ik persoonlijk serieus betwijfel is dat het conflict wat beschreven wordt in Ezechiël 38 en 39 de volgende oorlog van de eindtijd is. Ik voel dat zo om twee redenen.

Gog en Magog oorlog van Ezechiël 38-39 niet de volgende eindtijdoorlog
Ten eerste is er een conditie voor de oorlog in Ezechiël 38 en 39 die simpel weg niet bestond. Er is geen vooruitzicht dat het zal bestaan in de nabije toekomst. Drie keer in Ezechiël 38 vers 8, 11 en 14 staat dat deze oorlog zal gebeuren als het volk Israel veilig woont in dorpen zonder muren er omheen.

Ezechiël 38:8-14 De overwinning over Gog
8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.
10 Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – 12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. 13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?
14 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here HERE: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont?

Het is deze vereiste dat de meeste moderne profetieleraren zoals John Walvoord de Gog en Magog oorlog plaatsen na de verdrukking, omdat de verdrukking begint met een verdrag, dat getekend wordt door de anti christ, wat vrede zal brengen voor Israel. Dat is de enige manier waar ze zich kunnen voorstellen dat er vrede komt voor Israel en dus moet de Gog en Magog oorlog na de verdrukking beginnen. En ik kan dat argument zeker begrijpen. Ik ben het niet met dat argument eens maar ik begrijp het.

Israel woont nu niet in veiligheid
Ik zal het er zeker mee eens zijn dat Israel vandaag niet in veiligheid woont in dorpen zonder muren eromheen. Noch intern, noch extern hebben ze veiligheid. Intern is de constante dreiging van raketaanvallen van Hamas en Gaza en Hezbolla in Libanon. En terroristische aanvallen van Palesteinen. Extern is er de constante dreiging van oorlog.

Israel is geboren in een oorlog en sinds die tijd is Israel al die tijd in een staat van oorlog gebleven. Soms realiseren we ons niet hoeveel oorlogen er in Israel zijn geweest. Israel begon met de oorlog voor onafhankelijkheid in 1948-1949. Toen kwam de Suez oorlog in 1956, toen de zesdaagse oorlog in 1967, toen kwam de oorlog van uitputting 1967-1970. Toen kwam de oorlog die Israel bijna verloor, de Jom Kippoer oorlog in 1973. In 1982 was er de Libanon oorlog. In 1987 tot 1993 was er de eerste Arabische intifada. In 1991 de eerste golf oorlog. In 2000-2004 de tweede Arabische intifada. 2006, de Hezbolla oorlog. 2008 Tot 2009 de oorlog met Hamas. Het gaat maar door en door.

De Bijbel zegt dat het land gevestigd zal zijn op een dag en de volgende dag de barensweeën beginnen zullen. En dat deden ze. En ze gaan door tot op deze dag. Ik zou willen argumenteren dat Israel niet alleen onveilig is maar dat het het meest onveilige land ter wereld is als het er op aan komt op externe veiligheid. Niet interne veiligheid! Ik ga naar Israel en loop over de straten van Tel Aviv en Jeruzalem bij nacht en ervaar geen enkel probleem. Dat zou ik niet in Dallas Texas doen. Maar het is extern het meest onveilige land ter wereld. Het is het enige land waar van ik weet waar elke villa is gebouw met versterkt beton. Alle huizen, alle gebouwen, alles. Omdat ze voor oorlog zijn gebouwd. Het is het enige land waarvan ik weet dat elk appartementgebouw, elk huis, elke gemeenschap van alleenstaande huishoudens een schuilkelder moet hebben op loopafstand. Het is een land dat zo onveilig is dat het een muur heeft gebouw dat bijna 400 mijlen door het landschap meandert om zijn burgers te beschermen van terroristen. En het is erg effectief.

In feite wil ik argumenteren dat Israel heden meer onveilig is dan ooit in de geschiedenis. Voor twee redenen. Ten eerste de raketaanvallen die elk moment kunnen worden uitgevoerd door Syrië en andere naties. De volgende oorlog zal anders zijn dan alle andere oorlogen die Israel ooit heeft gevoerd omdat als het uitbreekt duizend raketten letterlijk zullen neer regenen op Tel Aviv. En de tweede reden waarom het meer onveilig is dan ooit te voren is de verlating door de Obama administratie.

Tweede reden Gog en Magog oorlog Ezechiël 38-39 niet de volgende eindtijdoorlog
De tweede reden waarom ik er aan twijfel dat de oorlog van Ezechiël 38 en 39 de volgende eindtijdoorlog zal zijn, is omdat de landen die genoemd worden als de geallieerden van Rusland niet een Arabisch land omvat. Niet een die een gemeenschappelijke grens met Israel heeft. Ik weet niet of u daar ooit over heeft nagedacht. Niet een heeft een gemeenschappelijke grens met Israel. In plaats daarvan zijn de landen die geïdentificeerd zijn:
-       Persie, wat Iran is en mogelijk ook Irak.
-       Kus, wat Sudan is.
-       Put, wat Lybie is en mogelijk ook Algerije en Tunesie.
-       En dan Gomer en Bet Togamar, wat natuurlijk het moderne Turkije is.


Zoals u kunt zien heeft geen van deze Russische geallieerden, geen enkele, een gemeenschappelijke grens met Israel. Specifiek is er geen sprake van Egypte, Jordanië, Syrië, van Libanon of Gaza. Dit produceert een belangrijke vraag:

“Waarom is het dat geen enkel land dat direct naast Israel ligt, worden genoemd als een geallieerde van Rusland in de oorlog van Ezechiël 38 en 39?”

De eerste eindtijd oorlog: psalm 83, de directe buren van Israel
Ik geloof persoonlijk dat de beste uitleg van dit mysterie het idee is wat Bill Salus heeft voorgedragen in zijn boek “Isralestine”. Hij stelt voor dat de volgende profetische eindtijdoorlog degene zal zijn die wordt besproken in psalm 83, een oorlog tussen Israel en zijn directe buren. Hij geloof dat deze oorlog de condities zal voortbrengen die nodig zijn voor de oorlog van Ezechiël 38 en 39 en ik ben het eens met die conclusie.

Maar nu dat punt is opgehelderd, laten we een overzicht nemen van de profetische eindtijdoorlogen en wat ik denk dat hun logische orde is. De eerste: de oorlog van de (poging tot) uitroeiing van Israel beschreven in psalm 83. Psalm 83 postuleert dat de directe buren een oorlog zullen beginnen met als doel om Israel als volk te verdelgen. De landen die beschreven worden met dit snode doel zijn degenen met een gemeenschappelijke grens met Israel. Inbegrepen zijn Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, en Gaza. Allemaal met een gemeenschappelijke grens.

 
De tweede helft van psalm 83 is een gebed voor de overwinning van Israel. De uitkomst van de oorlog is niet specifiek genoemd in psalm 83 maar we weten van andere Bijbelteksten dat Israel zegevierende is. Bijvoorbeeld Zacharia 12: 6 zegt:

6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

Ze zullen zijn als David tegen Goliath. Bill Salus gelooft dat deze oorlog van uitroeiing een boemerang effect zal hebben op de Arabische naties en zal resulteren in hun overweldigende nederlaag, wat leid tot grote territoriale uitbreiding en toegenomen nationale natuurlijke hulpbronnen en, ja, vrede voor Israel. Overigens is het gedurende deze oorlog dat Israel waarschijnlijk Damascus zal vernietigen. Een vervulling van de profetieën in Jesaja 17 en Jeremia 49 wat zegt dat in de eindtijd Damascus zal worden vernietigd en het zal nooit weer worden opgebouwd.

De tweede eindtijd oorlog: de eerste Gog en Magog oorlog Ezechiël 38 en 39
Maar de bescherming waar psalm 83 voor zorgt zal niet lang stand houden. Want wat zal gebeurden is dat de Arabische naties zich zullen wenden tot hun natuurlijk geallieerde Rusland en om hulp zullen schreeuwen, wat zal resulteren in de eerste Gog en Magog oorlog zoals beschreven wordt in Ezechiël 38 en 39. Dit is het moment waarop Rusland tegen Israel optrekt met specifieke Moslim geallieerden. De Russen zullen zeer blij zijn om in te gaan op de schreeuw voor hulp van de Moslims want ze hebben altijd gedroomd van het overnemen van de olievelden van het Midden Oosten. Ze zullen daarvoor een invasie lanceren voor het doel om de Moslims te helpen Israel te vernietigen. De specifieke geallieerden behelzen de buitenring van moslimnaties, allemaal behalve Saoedi-arabië. Nou geloof ik dat de onuitgesproken agenda van de Russen en hun echte motivatie zal zijn om de uitnodiging van de Arabieren te gebruiken als een excuus om hun heerschappij uit te breiden over het gehele Midden Oosten.

Deze alternatieve motief is beschreven in Ezechiël 38:12 waarin staat dat de Russen zullen komen om buit te maken en roof te plegen.

Ezechiël 38:12 De overwinning over Gog
12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.

De binnenvallende legers zullen bovennatuurlijk vernietigd worden door God op de bergen van Israel. De Heer zal deze vernietiging volbrengen door aardbevingen en ziekten, hagel, vuur en zwavel en slagveldverwarring. Zelfs het Joodse volk zullen herkennen dat de victorie aan God behoort. En het zal voor velen hun hart openen voor de Heer.

Gog en Magog oorlog begint 3,5 jaar voor de verdrukking?
Het grootste mysterie met betrekking tot deze oorlog is de tijd. De meeste hebben het aan het begin van de verdrukking geplaatst, anderen hebben het uitgesteld tot het midden van de verdrukking, maar in recente jaren is de trend in toenemende mate geweest om het voor de grote verdrukking te plaatsen. De reden dat er zoveel vragen zijn, is omdat de Bijbel niet precies zegt wanneer het zal plaats vinden. En er is ruimte hierover voor eerlijke onenigheid. Waarschijnlijk zal iedereen die deelneemt aan dit programma een verschillende visie hebben over wanneer deze oorlog zal plaats vinden. Dus er is ruimte voor eerlijke onenigheid.

In recente jaren is de meest voorkomende visie vandaag dat deze oorlog zal beginnen voor de verdrukking. De beste discussie over de timing die tot nu toe is geschreven kan, vind ik, gevonden worden in dit boek: “Northern Storm Rising” Door Ron Rhodes uit Frisco Texas. Hij is een grote schrijver. Hij concludeert dat deze oorlog van Gog en Magog waarschijnlijk zal plaats vinden 3,5 jaar voor de verdrukking begint. En dit is zijn redenering:


De verdrukking duurt 7 jaar. Ezechiël 39:9 zegt dat de Joden 7 jaar lang de wapens die ze in die oorlog hebben buit gemaakt zullen verbranden. Misschien gaat het om nucleaire brandstof.

9 Dan zullen de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren – zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken.

Maar Openbaringen 12 laat ons weten dat 3,5 jaar in de verdrukking de Joden door de anti christ uit het land zullen worden gezet. En de meesten zullen vluchten naar Jordanië. Daarom zal de enige manier voor de Joden zijn om voor 7 jaar de wapens als brandstof te gebruiken als de oorlog 3,5 begint voor de start van de verdrukking.

 
Hieruit volgt nog een andere vraag. Betekend dit dat de oorlogen van psalm 83 en Ezechiël 38 en 39 voor de opname moeten plaats vinden? In het geheel niet. De opname kan op elk moment plaats vinden. Voor, tijdens of na die oorlogen. Bedenk dat de opname niet het gene is waardoor de verdrukking begint! De verdrukking begint als de anti christ een veiligheidovereenkomst tekent met Israel (dan gaat Israel voor God een grens over en roepen ze de verdrukking over zich zelf uit?). Er kan een periode van meerdere jaren zitten tussen de opname en het begin van de verdrukking.

De derde eindtijd oorlog uit Openbaringen 6

Dit brengt ons tot de derde eindtijd oorlog: de conventionele oorlog (met “gewone” wapens dus niet met atoomwapens) die genoemd worden in Openbaringen 6. Hoewel de anti christ tot macht zal komen in Europa door list en bedrog en “…” en zijn charismatische persoonlijkheid geloof ik dat hij zijn toevlucht zal nemen tot militaire macht om de wereld te veroveren. Luister mensen, Azie, Afrika en Latijns Amerika zijn de laatste 200 jaar bezig geweest om het Europese kolonialisme van zich af te schudden. Ze zullen zich niet plotseling keren tot zomaar een Europese leider, ongeacht hoe dynamische en hoe charismatisch hij ook mag zijn en zeggen kom en leid ons! Dat zullen ze niet doen. Ze zullen elke leider die aan de macht komt in Europa weerstaan. Ongeacht hoe briljant en charismatisch hij ook mag zijn.

Er wordt ons verteld in Openbaringen 13.7:

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

En ik geloof dat deze autoriteit wordt bereikt door oorlog. Openbaringen 6 verhaald het uitbreken van deze wereldoorlog. Het resulteert in de dood van een vierde van de mensheid. Heb je daar ooit eens bij stil gestaan en de berekening gemaakt? Een vierde van de mensheid, in die dagen. Dat betekend dat in deze oorlog aan het begin van de verdrukking 1,5 miljard mensen zullen sterven. Deze slachting worden de zegeloordelen genoemd.

Overzicht tot nu toe
Om het nog eens te overzien. De oorlog van psalm 83 resulteert in de vernietiging van de binnenste cirkel van de moslimlanden rondom Israel. Dat zijn:
-       Irak
-       Syrië
-       Jordanië
-       Egypte
-       Gaza

Dan komt de oorlog van Ezechiël 38 en 39 die resulteert in de vernietiging van buitenste cirkel:
-       Turkije
-       Iran
-       Irak
-       Sudan
-       Libië
-       Algerije
-       Tunesië

Zowel de binnenste cirkel als de buitenste cirkel worden vernietigd in deze twee oorlogen. Met andere woorden. Wat ik denk dat hier zal gebeuren is dat God de anti christ zal gebruiken als zijn hamer van toorn om islam te vernietigen in het Midden Oosten. Maar er zijn vele andere naties in de wereld waarmee afgerekend moet worden omdat al die groene ruimte de moslim wereld is. En de grootste moslimlanden in de wereld zijn niet in het Midden Oosten. De grootse moslimlanden zijn Indonesië met 200 miljoen, India met zo’n 154 miljoen, Pakistan met 144 miljoen en Bangladesh met een 115 miljoen. Dat zijn de grote moslimlanden van de wereld. Geen enkele daarvan zijn in het Midden Oosten.


Daarom denk ik dat de anti christ zijn oorlog zal moeten voortzetten om alle landen van de wereld te veroveren. En het lijkt in Openbaringen 8 en 9 dat we bij de vierde oorlog komen en dat is de nucleaire oorlog van de verdrukking.

De vierde eindtijd oorlog de nucleaire oorlog van de verdrukking
Wat hier in het boek van Openbaringen lijkt te gebeuren is dat de conventionele oorlogen die zijn begonnen door de anti christ over begint te gaan in een nucleaire oorlog wat resulteert in de dood van nog eens een vierde van degenen die overgebleven. Nou, als je dat berekend, een vierde van degenen die overbleven, is nog eens 1,5 miljard. Dat betekend mensen dat tijdens het midden van de verdrukking 3 miljard mensen zullen sterven in 3,5 jaar. Dat is de helft van de gehele mensheid die zal sterven in de eerste helft van de verdrukking.

De helft van de dominees vragen me steeds: “denk je dat we in verdrukking leven?” En ik zeg tot ze, laat mij je iets vertellen, als jij in de verdrukking gaat je zult niemand hoeven vragen of je er bent, je zult het weten(!)… Je zult het zonder enige twijfel weten…

Er zijn een paar hints dat deze conventionele oorlog een nucleair oorlog zal worden. Een hint wordt bijvoorbeeld gevonden in Openbaringen hoofdstuk 8 vers 7:

Openbaring 8:7 Het zevende zegel – De vier bazuinen
7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.

Een derde van de aarde verbrand, dat klinkt als een nucleaire oorlog voor mij. Een andere hint wordt gevonden in Openbaringen 16. Aan het eind Openbaringen, aan het eind van de verdrukking wordt ons verteld:

Openbaring 16:2 De zeven plagen
2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 16:11 De zeven plagen
11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Dat is straling, een natuurlijk consequentie van het gebruik van atoomwapens. Het zou heel goed kunnen dat de nucleaire Holocaust waar Jezus aan dacht toen Hij zei dat in de eindtijd:

26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

Deze oorlog wordt omschreven in het boek Openbaringen in hoofdstuk 8 en 9 als een serie “bazuin oordelen”.

De vijfde eindtijd oorlog. De oorlog in de hemel, Openbaringen 12
Dit brengt ons bij de vijfde oorlog. De oorlog in de hemel. Deze volgende oorlog is anders dan al de anderen omdat het een bovenmenselijke oorlog is. Een oorlog die geschied in het midden van de verdrukking. Het is hoogst waarschijnlijk ingeven door satan in een laatste poging om de troon van God te overwinnen. Er wordt ons verteld dat satan en zijn engelen bestreden zullen worden door Michael en zijn engelen. Michael is een aartsengel die in Gods Woord wordt weergegeven als de commandant van Gods Legers en als de bijzondere beschermer van Israel. Michael en zijn engelen zullen overwinnen in deze oorlog en satan zal op aarde worden gegooid en zijn toegang tot de hemel zal worden gesloten en in zijn razende woede besluit satan om het Joodse volk te vernietigen. En deze beslissing leid tot de volgende oorlog.

De zesde eindtijd oorlog. De oorlog tegen de Joden en de Heiligen
De volgende oorlog is de oorlog tegen de Joden en de Heiligen (Openbaringen 12) gelanceerd door de anti christ en gemotiveerd door satan. De anti christ lanceert deze oorlog in de tweede helft van de verdrukking met als doel het doden van elke Jood op de aarde en hun Christelijke verdedigers. Mensen, satan haat het Joodse volk. Hij haat ze met passie. Hij haat ze omdat:
-       Ze het door God verkozen volk zijn.
-       Door hen gaf God de wereld de Bijbel.
-       God door hen gaf de wereld een Messias
-       God belooft almaar door dat Hij op een dag een grote restant van de Joden zal verlossen in Jezus de Messias.

Als een resultaat van deze oorlog zal er nog een Holocaust zijn gedurende de latere helft van de verdrukking. Als satan op aarde wordt gegooid zal hij de anti christ bezielen en inspireren tot het uitroeien van de Joden. En dat is de reden dat Jezus refereert naar de laatste helft van de verdrukking als de “Grote Verdrukking”. Niet omdat het erger zal zijn dan de eerste helft maar omdat het gefocust zal zijn op het Joodse volk en hun complete uitroeiing van planeet aarde.

Sommige van de Joden in Israel zullen vluchten naar een plaats in de wildernis waar ze bovennatuurlijk beschermd zullen worden door God. Velen geloven dat die schuilplaats de oude stad Petra zal zijn. Een van de gebouwen zie je hier. Gelokaliseerd in een doos grot in het moderne Jordanië. Er zijn goede redenen voor deze aanname omdat Daniel 11:41 zegt dat de anti christ verhinderd zal worden om Jordanië te veroveren als dat deel van de wereld rebelleert tegen hem aan het eind van zijn heerschappij.

Maar ondanks de bovennatuurlijke bescherming in Jordanië zegt Ezechiël 48 dat twee derde, twee derde van het Joodse volk op deze tijd wereldwijd gedood zal worden door de anti christ. Dat zal een Holocaust zijn die groter is van de nazi Holocaust. Openbaring 12:17 zegt:

17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

Ik geloof dat dit een referentie is naar al degenen die Jezus accepteren als heer en redder gedurende de verdrukking, zowel Jood als heiden. Het wekt geen verbazing dat Openbaringen 7 een grote menigte van martelaren in de hemel weergeeft, komende uit de grote verdrukking, zo groot dat het nummer niet geteld kan worden. Ze worden geïdentificeerd als degenen komende uit de grote verdrukking die hun klederen gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het lam.

Dus de anti christ zal zeer succesvol zijn in zijn oorlog tegen de Joden en de Heiligen. Maar hij zal falen in zijn uiteindelijke doel om de Joden uit te roeien. Want we worden herhaaldelijk verteld, overal in de Bijbel, dat een grote rest van de Joden zal leven tot aan het eind van de verdrukking. In die tijd zullen ze naar Hem kijken die ze doorstoken hebben en huilen en rouwen en het uitschreeuwen vanuit het diepst van hun hart ……. (Joodse Tekst) Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Dat brengt ons tot de zevende oorlog van de eindtijd.

De zevende oorlog van de eindtijd. De Midden Oosten campagne van de anti christ
De Midden Oosten campagne van de anti christ zoals die beschreven wordt in Daniel 11. Daniel 11 vers 40 tot 45 beschrijft een militaire campagne van de anti christ in het Midden Oosten die plaats vind in het eind van de verdrukking.

40 Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. 41 Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten. 42 En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, 43 maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. 44 Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. 45 Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad – maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.

Deze verzen en gerelateerde verzen in Openbaringen kunnen er heel goed op wijzen dat als de anti christ compleet waanzinnig geobsedeerd raakt met het vernietiging van de Joden en de Heiligen dat de naties van de wereld een mogelijkheid zien om tegen hem te rebelleren. De naties in het Midden Oosten zullen worden geleid door de koning van het noorden, waarschijnlijk Syrië. Die zullen ook geleid worden door de koning van het zuiden, waarschijnlijk Egypte. En Daniël zegt dat als deze rebellie gebeurd de anti christ komen zal in, wat hij noemt, het mooie land om deze verschrikkelijke rebellie neer te slaan. En er staat dat hij al dat terrein zal veroveren behalve Jordanië. En er staat net als het lijkt dat hij compleet de victorie behaald hij geruchten zal horen. Geruchten uit het oosten en geruchten van het noorden die hem diep verontrusten. Er staat dat hij zich terug zal trekken met zijn legers naar een gebied tussen de zeeën waar hij zijn einde zal vinden.

Het lijkt er op dat legers uit het oosten zullen komen. Misschien dat 200 miljoen tellende leger wat genoemd wordt in Openbaringen. Een leger uit het noorden zal komen. Misschien gereconstrueerde legers van Gog en Magog. En dat hij zich zal terug trekken naar het gebied tussen de zeeën wat natuurlijk de vallei van Armageddon zal zijn. Dit brengt ons daar, bij die beroemde oorlog, wat totaal geen oorlog is zo als je zult zien.

De acht eindtijd oorlog. De oorlog van Armageddon
Het brengt ons bij de oorlog van Armageddon die genoemd wordt in Joël 19, Zacharia 14 en Openbaringen 19. Het lijkt er op dat net als de legers van het oosten en het noorden beginnen aan te komen in de vallei van Armageddon om de anti christ uit te dagen de Heer doorbreekt uit de hemel. Hij arriveert op de olijfberg. Hij spreekt een bovennatuurlijk Woord. En al die legers zijn direct vernietigd. Mensen er is geen oorlog van Armageddon. Jezus leid geen leger om de anti christ te bevechten. Er is geen oorlog van Armageddon. Hij spreekt eenvoudig weg een bovennatuurlijk Woord. Per slot van rekening is dit degene die sprak en het hele universum ontstond. Hij zal spreken en de anti christ en zijn legers zullen dood neervallen in hun sporen. Er wordt ons in de Bijbel verteld dat Joël 3.16 zegt:

16 En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls.

Jesaja 10:16 zegt:

16 Daarom zal de Here, de HERE der heerscharen, een tering zenden in zijn welgedaanheid, en onder zijn heerlijkheid zal een brand branden als de brand van een vuur.

Zacharia 14:12 zegt:

12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.

En het bloed zal:

20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Het duizendjarig rijk
Genadig en vreugdevol zal de oorlog van Armageddon worden opgevolgd door 1000 jaar vrede als de heerschappij vanuit Jeruzalem er in resulteert dat de aarde wordt gevuld met vrede en gerechtigheid. Zwaarden zullen worden omgesmeed in ploegscharen. De wolf zal liggen bij het lam. Kleine kinderen zullen spelen met slangen omdat ze niet langer giftig zullen zijn. Jeruzalem zal worden opgetild als de hoogste plaats op planeet aarde. Jezus zal heersen als koning der koningen en heer der heren. David in zijn verheerlijkte lichaam als de Koning van Israel. Menigten zullen van de aarde komen om de koning der koningen te zien. Zijn glorie zal door de hele wereld gaan. De zegeningen van God zullen neervloeien door het Joodse volk naar alle naties van de aarde tot het punt waarop, als een Jood voorbij loopt 10 heidenen zijn kleed zullen vastpakken en zeggen kunnen we samen met je lopen want we weten dat God met je is. Wat een glorieuze tijd zal dat zijn.

Satan zal gebonden zijn. Zonde en huilen zullen in grote mate verminderd worden. Maar er zal nog steeds grote rebellie zijn in de harten van velen zo niet de meesten van degenen die die tijd binnengaan. Die geboren worden tijdens die tijd. Er zijn een grote geboorte-explosie zijn tijdens het millennium. Degenen die het millennium binnengaan in het vlees zullen allemaal geredde mensen zijn maar ze beginnen de aarde te bevolken. En hun kinderen zullen het punt bereiken waarop ze moeten geloven in Jezus of niet. En het punt wat de Bijbel maakt is dat de meesten dat niet zullen doen. Er zal grote rebellie zijn in de harten van de meesten mensen. En waarom zal er wrok zijn in de harten van de meesten mensen, in het midden van een perfectie heerschappij van Jezus Christus? Het antwoord is erg eenvoudig.

Het antwoord is eenvoudig. Het komt omdat Hij zal heersen met een ijzeren staf (psalm 2:9; Openbaringen 2:26-27). Jezus zal heersen met een ijzeren staf. Hij zal de wet geven. De wet zal strik opgelegd worden door degenen van ons die zullen heersen met Jezus in onze verheerlijkte lichamen. De genen die leven in het vlees zullen het diep kwalijk nemen dat ze niet vrijelijk hun aardse lusten kunnen najagen en uitleven. Omdat ze die zonde aard in hun hebben. Ze weten dat als ze naast de lijn stappen er directe arrestatie zal zijn, directe rechtspraak, directe straf. Geen herroeping want elk persoon die heerst zal de geest van Christus hebben. Gerechtigheid zal snel zijn, gerechtigheid zal zeker zijn, gerechtigheid zal compleet zijn. En dus zullen ze eenvoudig weg een tanden knarsen en zeggen we houden van je Jezus, maar ze knarsen hun tanden.

En dus als satan wordt losgelaten aan het eindtijd van het millennium zullen de meerderheid van degenen in het vlees zich verenigen in een grote rebellie tegen God. De nachtoorlog van de eindtijden.

De negende oorlog. De tweede oorlog van Gog en Magog, Openbaringen 20
De negende oorlog. De tweede oorlog van Gog en Magog. De rebellerende mensen van de wereld weer geleid door Gog en Magog zullen in opstand komen tegen Jezus en proberen hem te overwinnen. En omdat deze oorlog is getiteld een oorlog van Gog en Magog is het vaak verward met de oorlog van Ezechiël 38 en 39. Er zijn sommigen die zeggen dat het dezelfde oorlog is maar dat zijn ze niet. Het zijn twee verschillende oorlogen. En dit kan eenvoudig worden bewezen. Ezechiël 38 en 39 is de oorlog van Gog en Magog een oorlog van Rusland en moslim geallieerden die opkomen tegen Israel. In Openbaringen 19 hebben we Rusland met de gehele wereld. Die opkomen tegen Jezus Christus. Een groot verschil tussen deze twee oorlogen.

De geschiedenis zal eindigen zoals het begonnen is. Het gaat in een cirkel. Het begon met twee mensen in een perfecte omgeving die rebelleerden tegen God. Het zal eindigen met de complete mensheid die leeft in een perfecte samenleving en de meerderheid zal het zelfde besluit nemen om te rebelleren tegen God. Een van de vele doelen van het millennium en misschien wel de meest belangrijkste voor God is om de mensheid te bewijzen dat mensen een geërfde zonde natuur hebben en dat het alleen verlost kan worden door de Heilige Geest door geloof in Jezus Christus.

De religie van satan is altijd humanisme geweest. Het geloof in mensen. De filosofie leert dat mensen inherent goed en de mogelijkheid heeft tot perfectie door onderwijs en sociale gerechtigheid. Humanisten geloven daarom dat als de samenleving kan worden geperfectioneerd de mensheid getransformeerd kan worden en mensen geperfectioneerd kunnen worden. Maar de Bijbel leert dat de mensheid totaal is gevallen met een zonde natuur die mensen van nature duivels maakt. En de Bijbel leert dat de enigste oplossing voor het probleem de transformatie door de Heilige Geest is die begint als een mens Jezus Christus aanneemt als Heer en redder. God zal dit bewijzen zonder enige twijfel. Hij plaatst de gehele mensheid in een perfecte samenleving voor 1000 jaar en de mensheid zal reageren met rebellie.

Nogmaals de tweede oorlog van Gog en Magog zal de laatste oorlog van de geschiedenis zijn. Wat volgt is dat God de verlosten van deze aarde zal wegnemen. En Hij zal ons plaatsen in een nieuw Jeruzalem die Hij nu voorbereid. Hij zal daarna de aarde vernietigen met vuur en zal satans laatste rebellie wegbranden. En uit dat vurige inferno zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Deze aarde verlost, deze aarde verfrist, deze aarde perfectioneert. Hij zal dan de verlosten in het nieuwe Jeruzalem laten neerdalen en Hij zal naar de aarde komen om te leven in hun aanwezigheid te leven voor eeuwig. Mijn vrienden eeuwige vrede komt. Oorlog zal voor eeuwig verdwenen zijn. Deze hoop voor de mensheid zal niet bereikt worden door diplomaten, het zal een cadeau zijn van God door Jezus Christus de prins van de vrede die stierf om de mensheid te verlossen en de gehele cosmos. En het enigste wat ik kan doen als ik daaraan denk is schreeuwen uit het diepst van mijn hart “Maranatha, Maranatha, Maranatha, kom snel Heer Jezus!

Dank u en God zegene u.

1 opmerking:

  1. Twente, 18-12-16 boeiend hoor, en in grote lijnen mee eens,
    alhoewel sommige dingen nieuw zijn... erik pc

    BeantwoordenVerwijderen