woensdag 3 december 2014

Watchman Video Broadcast: de komst van de technologische anti christ en Adam 2.0


Clouds of Darkness - Rise of the Technological Antichris: http://youtu.be/Qc7AcEJ0aTA 

Wat is de toekomst van het internet, Cloud computer en het web. Weke rol speelt het in de profetieën van de Bijbel.

Adam 2.0: http://youtu.be/UAcI6cZW1OE

We onderzoeken het verband tussen kunstmatige intelligentie, de mens die zijn eigen God creëert en de Bijbelse symboliek van Adam.

Een samenvatting van wat ik er van begrepen heb
Het idee is geloof ik dat men bezig is om met computers en het internet een alwetende God te maken. Men bouwt hiervoor zelfs een computer op basis van DNA?  Een soort van kunstmatige intelligentie. Een computergod.
Vormt dit misschien de grondslag voor het beeld van het beest wat een geest krijgt?

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Dan wil men geloof ik proberen via het DNA(?) mensen daarop aan te sluiten zodat ze zelf God kunnen worden, of net zo als die God kunnen worden. God komt zo letterlijk op de troon in de tempel van je lichaam te zitten.

Adam 2.0
Wij stammen allemaal af van Adam. Dat wil zeggen dat alle genetische informatie van alle mensen in Adam verenigd moet zijn geweest. Door nou alle DNA van alle mensen op te slaan zou men Adam als het ware weer bijeen kunnen brengen. Dat zou dan Adam 2.0 zijn.

Misschien wordt door de verbinding van computers, internet, de cloud en DNA de anti christ, die overlijd door een hoofdwond, weer tot leven wordt gewekt. Als een soort Adam 2.0. Uit het verzamelde DNA van alle mensen. Als het beest uit de zee. De zee is het symbool van de (genetische) mensheid.

Openbaring 13:1-8 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Dat de mens voor een tijd (vijf maanden) een vorm van onsterfelijkheid zal bereiken, staat in de Bijbel. Maar het zal een straf vormen en geen zegen! De mensen zullen de dood zoeken maar niet vinden!

Openbaring 9:1-6
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. 6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

meer van Pastor Mike >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten