vrijdag 9 januari 2015

Uit het nieuws 07-01-2015 - Er zal een opmerkelijk leider op het wereldtoneel verschijnen (deel 1)

Volgens de visie van Werner Stauder zal na de nederlaag van Gog (Ezechiël 38:21-22) de wereld ten gevolge hiervan geconfronteerd worden met chaos. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen en daarom zal de in hoge nood verkerende mensheid roepen om een sterke man die alle problemen zal weten op te lossen. Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel verschijnen. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal er tijdens de komende chaos een nieuwe verwoester op het wereldtoneel verschijnen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende ‘verlosser’ zal een ‘eeuwig rijk’ propageren.

Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan en zal alle kenmerken hebben van zijn grote inspirator, satan zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen. Hij zal in eerste instantie een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Maar in werkelijkheid betekend de komst van deze figuur voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Hij zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarig rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

Openbaring 13:1-2
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

In de profetie wordt met de zee de volkerenzee bedoeld, de goddeloze volkeren: Jesaja 57:20. “De goddelozen zijn als de zee”. Het gaat hier om de Godvijandige macht, die door satan wordt geleid en is als zodanig de tegenstander van God en een vijand van de mensen. Hij ontvangt macht over elke stam, natie, taal en volk. Dat wil niet zeggen, dat hij ook regeert over de gehele wereld. Wel zal zijn invloed over de hele wereld voelbaar zijn.

Het was Johannes die hem de antichrist noemde:

1 Johannes 2:18 en 2:22
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Ook in 1 Johannes 4:1-3 en 2 Johannes 7-8 komt de antichrist ter sprake. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist” gebruikt, wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen.

Sommige christelijke groeperingen huldigen de on-Bijbelse visie dat de komst van de Antichrist al in historische tijden zou hebben plaatsgevonden. Men baseert zich daarbij onder meer op de tekst in (Lukas 21:20-24) waarin staat dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Door de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Anderen geloven dat de rol van de antichrist in verscheidene pausen werd vervuld. Dan zijn er nog die Hitler als de antichrist zien. Maar geen van deze visies zijn juist gebleken.

Ook verschijnen er steeds meer boeken en artikelen op internet dat de Mahdi die door de moslims wordt verwacht, de antichrist zou zijn. Maar het verhaal van deze Imam Mahdi is niets anders dan één van de vele fabels die in de islamitische wereld de ronde doen, net als het onzinnige verhaal dat Mohammed met zijn vliegende merrie el Buraq, naar Jeruzalem zou zijn gevlogen. Dit ongelofelijke dier had het gezicht van een vrouw, het lichaam van een muildier en de staart van een pauw en kon met één stap de afstand zover het oog kon zien, afleggen. De grote moslimmassa en hun geestelijken gaan van het rotsvaste standpunt uit dat dit letterlijk zo gebeurd is en zo geloven velen ook de fabel over de Mahdi.
De fabel verteld dat deze Mahdi in een put verdwenen is in 941 na Chr., toen hij nog een kind was. Hij zou door Allah in de hemel zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren. De Antichrist kent deze fabel natuurlijk ook en zal daar gebruik van maken door te beweren de teruggekeerde Mahdi te zijn en zo de harten van de moslims weten te winnen. Daarnaast is het natuurlijk niet uitgesloten dat er vanuit de islamitische wereld plotseling iemand opduikt die beweert deze lang verwachte Mahdi te zijn.

De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de Antichrist nabij lijkt te zijn. Hij zal de steun genieten van de wereldleiders, van Israël en van de islamitische wereld. Hij zal een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar als een monster zal optreden. Hij zal de gelegenheid krijgen zijn macht zeven jaar lang uit te oefenen, onderverdeeld in twee perioden van 3½ jaar (tweeënveertig maanden). De eerste 3½ jaar zal hij zich voordoen als de redder van de wereld, maar in het tweede deel zal hij zijn ware aard aan de wereld tonen.

Openbaring 13:5
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

Ook in Openbaring 11:2-3 is sprake van een periode van tweeënveertig maanden.

Daniël zegt over hem het volgende;

Daniël 8:23-24 en 11:36
En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

In Daniël (7:25-26) wordt de duur van zijn regeerperiode als een tijd en tijden en een halve tijd beschreven.
Satan weet, dat de redding alleen in de Here Jezus is en daarom creëert hij een namaak messias door middel van een opwekkingswonder.

Openbaring 13:3
En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.

Er bestaat onder de diverse Schriftgeleerden een verschil van mening of het hier gaat om een persoon of om een hersteld voormalig rijk zoals het Romeinse rijk. Hij zal op de een of andere manier gedood of bijna gedood worden. Satan zal van de gelegenheid gebruik maken een opwekkingswonder te ensceneren. Men waant hem dood, maar zijn dodelijke hoofdwond zal op een wonderbaarlijke wijze genezen. De mensen zullen zich verbazen, als zij het wonder van de opstanding zullen zien. Hierin is de imitatie te zien van het sterven en de opstanding van Jezus.

De eerste 3½ jaar van zijn regeerperiode zal hij praktisch alle natiën weten te verleiden en zijn wreedheid door list verborgen weten te houden. Hij zal zich als een goede, vredelievende leider openbaren. Het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos waardoor honderden miljoenen hem zullen aanbidden. Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal een verbond met Israël sluiten en toestemming geven de Tempel te herbouwen en de tempeldienst te herstellen. Zij zullen niet in de gaten hebben dat deze ‘Verlosser’ in werkelijkheid de Antichrist zal zijn. Het verbond dat hij met Israël zal sluiten is een leugenverbond, een valse vrede. Er bestaan in Israël heel wat religieuze leiders met een sterk verlangen naar de komst van de ‘Messias’, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Het ligt dus voor de hand dat wanneer er op zekere dag iemand komt met bovennatuurlijke wonderen en tekenen en de macht en de autoriteit bezit om Israël toestemming te geven de tempel te herbouwen en de tempeldienst te herstellen, ze hem met enthousiasme zullen ontvangen. Daarnaast zou hij wel eens de stunt kunnen uithalen door Israël te verrassen met de door de Romeinen in het jaar zeventig geroofde Menorah en al het andere tempelgerei naar Jeruzalen te komen. Er is tot dusver nooit meer een spoor teruggevonden van al het vaatwerk dat door de Romeinen in het jaar 70 na Chr., uit de Tempel in Jeruzalem is geroofd en meegenomen naar Rome.

Al jaren gaan geruchten dat deze tempelschatten te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan. Feit is dat het Romeinse rijk zich later bekeerde tot het christendom en daarom bestaat wel degelijk de mogelijkheid dat alle heilige Joodse voorwerpen uiteindelijk in het Vaticaan terecht zijn gekomen. Woordvoerders van het Vaticaan hebben zich tot dusver nooit geroepen gevoeld vragen hieromtrent te beantwoorden. Historici en andere onderzoekers zijn er echter zeker van dat de geroofde Joodse eigendommen door het Vaticaan in geheime kamers verborgen worden gehouden. De assistent van de Antichrist is de valse profeet waarvan vele onderzoekers menen dat hiermee de paus van de kerk van Rome wordt bedoeld. Dus is de gedachte zo gek nog niet dat de Antichrist Israël zal verrassen met het tempelgerei.

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. De islamitische wereld zal er geen probleem mee hebben dat de Antichrist Israël toestemming zal geven de Tempel te herbouwen want hij beweert immers ook hun ‘messias’ te zijn !

Er bestaan in Israël verschillende organisaties die zich met de herbouw van de Tempel bezig houden. Een van deze organisaties is het in 1987 opgerichte Tempel Instituut (Machon HaMikdash). Een andere grote voorvechter is Gershon Salomon, oprichter en leider van een groep Joden die zich de "Getrouwen van de Tempelberg" (Ne’emanee Har ha-Bajit) noemen. Net als deze organisaties willen ook de Vrijmetselaars de Tempel in Jeruzalem herbouwen. Dit idee leeft al lang. Zo publiceerde The Illustrated London News op 28 augustus 1909 een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel met de titel 'Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo's Tempel in Jeruzalem te herbouwen'. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: 'De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover.’ Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de Vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de Nieuwe Tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘meester’ zal moeten gaan heersen over alle volkeren en religies. De Tempel van de eenheidskerk! Dan zal er een Nieuwe 'Messias' (Antichrist) door de gouden Vrijmetselaarspoorten van de Nieuwe Tempel gaan, en aankondigen dat de ‘Universele Redder’ van de mensheid eindelijk is gekomen. Maar dit is niet dé echte Redder, maar hij is de mens der zonde.

bron: http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2007-01-2015.htm

meer >

Je lichaam is een tempel staat in de Bijbel. De tempel die ze in de eindtijd willen oprichten is het lichaam van de anti christ. Satan zal in zijn lichaam op de troon plaats nemen. Er hoeft niet letterlijk een tempel te worden gebouwd om het uit te laten komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten