vrijdag 7 augustus 2015

Maatschappelijke aanvaarding homofilie opzet voor wat komen gaat in eindtijd

Obama Supports Military Review to Lift Transgender Ban

De agenda voor de maatschappelijke aanvaarding van sodomie en transgenders heeft niets te maken met die mensen zelf. Er zit geloof ik een heel ander idee achter. Ze weten dat als mensen dit accepteren ze ook het merkteken van het beest zullen aannemen in de eindtijd en zich zelf zo geloof ik zullen mengen met "vreemd vlees". Zo zullen ze allemaal de doodstraf verdienen die er op staat.

Er heerst een tijdgeest die alles om wil draaien, alles op zijn kop wil zetten. Die het natuurlijke zoals God het geschapen heeft, afwijst en het tegennatuurlijke accepteert. Het wordt allemaal georganiseerd met het oog op wat komen gaat

Romeinen 1: 20-32
20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 
24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen  overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Zo zal de wereld er straks uitzien. Er zal niemand meer normaal zijn. Van jong tot oud verdorven. Of te wel iedereen zal in die tijd het merkteken aan genomen hebben.

Genesis 19:4
4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5 En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten