donderdag 10 december 2015

Quantum Computing – Kunstmatige Intelligentie komt er aan

YouTube: https://youtu.be/PqN_2jDVbOU

Dit is een belangrijke lezing over quantum computers. Hoe ze werken, wat ze kunnen en wat ze mogelijk in de toekomst zullen kunnen. Let op het taalgebruik! De woorden die hij gebruik. Hier en daar komt het regelrecht uit de Bijbel.

Genesis 11:4-6
4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt,  en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de  Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 En de Here zeide: Zie,  het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. (hij zei het letterlijk... 7.31 min)

Een quantum computer maakt gebruik van meerdere dimensies. Een paard leeft zeg maar in twee dimensies lengte en breedte, maar een vliegtuig beweeg zich in drie dimensies en kan dus dingen die een paard niet kan. Een paard kan niet vliegen.

Op dezelfde wijze maakt een quantum computer gebruik van meerdere dimensie en kan dingen die normale computers niet kunnen. In zo'n computer vindt er een overlap plaats tussen onze dimensie en andere dimensies. Men wil de mogelijkheden die de extra dimensie biedt, gebruiken in onze dimensie. Zo kan een quantum computer alle mogelijkheden in een keer overzien! Terwijl een gewone computer elke mogelijkheid een voor een langs moet lopen. Hoewel de computers van tegenwoordig dat erg snel kunnen, kunnen ze nooit wat een quantum computer kan. De vraag is of ze een machine kunnen maken die net als een mens is...

Dit klinkt allemaal erg vreemd en griezelig en volgens mij is het dat ook. Het zou ook andersom kunnen. Dat wezens in een andere dimensie in onze dimensie binnen zouden kunnen komen. Ik noem maar iets. Luister naar wat hij zei op 12.35 min: "het klinkt als een hartslag van een buitenaardse God". En "leven in een chip".

Hij denkt dat de bouw van een machine die slimmer is dan een mens erg dichtbij is. Je hoeft je dan niet langer meer af te vragen of de eindtijd dichtbij is...Want zelfs al zou dat wat in de Bijbel voorspelt is niet uitkomen, dan nog zou het het einde van de mensheid betekenen. Of te wel de grens IS bereikt. Alles wat in de Bijbel wordt voorspelt komt uit!


Sommige Bijbelverzen die gaan over de eindtijd lijken uit een andere wereld te komen. Hoe gek het dus ook mag klinken het lijkt wel of de deuren er naar letterlijk open gaan. Wie het dit ooit kunnen bedenken...?

De sleutel tot de put des afgronds:

Openbaring 9:1
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Het eerste beest wordt alle macht gegeven op aarde:

Openbaring 13:7
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Het tweede beest draagt op een beeld van het eerste beest te maken en geeft een geest aan dat beeld...?:

Openbaring 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor  de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken  voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd  gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou  spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het  maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een  merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is  de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens,  en zijn getal is zeshonderd zesenzestig

De wereld wordt heel duidelijk voorbereid op deze situatie. Straks gaat het contante geld er uit en kunnen we alleen nog digitaal betalen. Dan zal alles(!) door computers geregeld gaan worden! Als die computer een geest krijgt, zal hij maken dat iedereen die het beeld niet aanbid gedood wordt. Het is mogelijk. Toch iets om bij stil te staan.

Zoek de Heer Jezus:


Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer > 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten