dinsdag 9 januari 2018

AI could transform religious practice and social norms

Lees: https://www.thenational.ae/opinion/comment/ai-could-transform-religious-practice-and-social-norms-1.692679

Artificial intelligence challenges our understanding of what it means to be alive – and might even make us better human beings, writes Shelina Janmohamed.

(Kunstmatige intelligentie daagt ons begrip uit van wat het betekent om in leven te zijn - en kan ons zelfs een betere mens maken, schrijft Shelina Janmohamed.)


Er is maar een perfect mens en dat is degene die de dood overwonnen heeft: Here Jezus Christus. Wil je een beter mens worden? Dat kan, vraag Hem en Hij geeft het je. Je zult net zo zijn als Hem!

Kunstmatige intelligentie zal je dat niet geven. Je kunt niet BETER worden zonder God! Dat is de oeroude leugen van satan de slang in een modern jasje.

Genesis 2: 16-17
16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Genesis 3:1-7
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten