maandag 4 juni 2018

Pastor Mike Online - OCCULT ST LOUIS!!! Hidden in Plain Sight

https://youtu.be/m10nxAaxuyA

De koninklijke boog van de vrijmetselarij, de boog van St. Louis. De vrijmetselaarsleer duidelijk zichtbaar in de gebouwen en structuren in het St. Louis-gebied, wordt onthuld in deze aflevering van Pastor Mike Online!

Vrijmetselarij
Ook in Nederlandse steden vind je overal vrijmestelaars poorten en gebouwen. Het betekend volgens mij dat de mensheid als het ware onder die poort door zal gaan van de ene wereld naar de andere. De poort is de anti christ en met het merkteken van het beest mag je "door de poort heen" naar die andere wereld.

Het zal echter een leugen blijken. In die andere wereld vind je niet de hemel en het eeuwig leven maar juist de hel en eeuwig verdoemenis.

Satan heeft kennis van goed en kwaad
Er staan twee bomen in het paradijs:

Genesis 2:9
9 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

Volgens mij staat de eerste boom, de boom des levens, voor de Here Jezus. De tweede boom staat geloof ik voor satan.

Satan was een als een engel geschapen in de hemel. Toen viel hij in zonde. Satan kent daarom geloof ik goed en kwaad. Hij kent immers het goede in de hemel! Is hij nu een wezen die bestaat uit tegenstellingen? Goed en kwaad, licht en duisternis, Jin en Yang enz... Staat de symboliek van de vrijmetselaars, het samengaan van tegenstrijdigheden in een lichaam, voor het wezen wat satan is!

Tegenwoordig zie je de symboliek van twee tegenstrijdigheden die samengaan overal! Werkelijk overal zie je jin en yang achtige symbolen in b.v. logo's. Zo leren ze mensen geloof ik dat je als mens niet compleet bent maar er nog iets (uit een andere wereld?) aan toegevoegd moet worden. Dan zul je ALS God zijn, kennende de beide werelden goed en kwaad.


Adam en Eva mochten geloof ik niet eten van de boom van goed en kwaad omdat ze dan zouden eten van de vrucht van satan. Het zou de reden kunnen zijn waarom ze daarna zouden sterven. Want ze zouden dan samen met satan verloren gaan?

De slang liegt tegen Eva:

Genesis 3:4-5
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

"Gij zult geenszins sterven" dat is de grote leugen, maar het tweede gedeelte is volgens mij geen leugen: "Gij zult ALS God zijn kennende goed en kwaad". De zonde van satan was dat hij ALS God wilde zijn. In God is echter geen kwaad. Hij is een. Maar satan zou dan wel bestaan uit goed en kwaad. Hij was goed, is gevallen en kent nu ook het kwaad.

De zin "ALS God zult zijn kennende goed en kwaad" zou dan op hem zelf slaan? Niet op de echte God! Hij liegt dan niet als hij zegt dat als Eva van de appel eet ze ALS God zal zijn! Als satan zelf!

En dat is wat we nu als mensen denk ik zijn: we hebben satan als vader en zijn als hem. In ons zit niks goeds! Maar de Here Jezus heeft het vlees, de wereld, satan overwonnen! Nu kunnen we worden als de Here Jezus en hebben we weer toegang tot God.


De anti christ
De anti christ zal denk ik daarom ook een wezen zijn die de twee werelden kent. Een gevallen engel(hemel) in het vlees (aarde)? Hij zal zijn ALS God kennende goed en kwaad. Bedenk dat hij niet God is, zoals de Here Jezus dat wel is. Want in God is geen duisternis, geen kwaad. Hij is een. God is alleen GOED!

2 Tessalonicenzen 2:3-4
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Het zou kunnen dat mensen denken dat, omdat hij, de anti christ, goed en kwaad kent, hij een binding met de hemel heeft en dus de sleutel tot eeuwig leven heeft. Is hij de top van de toren van Babel die tot in de hemel reikt?

Is hij een wezen die (schijnbaar) alle tegenstellingen in zichzelf kan verenigen? Maar dan heb je toch alles onder controle? Dan ben je toch God? Dan leef je eeuwig? Maar wat een leugen zal dat blijken. Want God heeft toch tegen Adam en Eva gezegd als je van de boom van goed en kwaad eet, zul je zeker sterven...

De keus
De mensheid zal in de eindtijd weer moeten kiezen. Kiezen ze voor de anti christ en willen ze net ALS God zijn of kiezen ze voor de Here Jezus en wordt je een kind van God. Een kind van God worden, wat wil een mens eigenlijk nog meer....??

Maar pasop want de anti christ komt als een engel van het licht. Hij is daar immers zelf ooit geweest. Hij was een engel in de hemel...

Geloof in de Enige Zoon van God, de Here Jezus.

Johannes 14-6
14:6: ‘Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.’

Johannes 3:16
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten