anti christ

Deel 2 >

Deel 1: Symboliek in de Freedom Tower, het nieuwe World Trade Center in New York

Piramides in de Freedom Tower
De Freedom Tower in New York bereikte zijn hoogste punt met het plaatsen van de piek. Is het u al opgevallen dat de toren is opgebouwd uit twee driehoeken of te wel twee piramides? Eentje wijst met de punt naar beneden en eentje wijst met de punt omhoog. Als beide piramides samengaan ontstaat de ster van David die op de vlag van Israel staat.


Nergens in de Bijbel staat echter dat David een ster als symbool heeft. Dus waar komt die ster dan vandaan? Ik denk dat de ster symbool staat voor de anti christ. De verkeerde redder waar Israel nu op wacht…De toren van babel
De Freedom Toren is denk ik te vergelijken met de toren van Babel. De toren waarvan de top tot de hemel reikt. Dat de top tot de hemel reikt, geeft geloof ik het streven aan Goden te willen worden en eeuwig te leven.

Genesis 11:1-9 De torenbouw van Babel
1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.
(in de King James Bible staat dat de top van de toren tot IN de hemel reikt:
Ook de Nieuwe Bijbel Vertaling heeft dat zo vertaald:

God heeft het doel, de stad met de toren af te maken, voorkomen door de taal te verwarren. Maar in de tijd daarna is het streven geloof ik hetzelfde gebleven: als ze (weer) een worden zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn! Dat lijkt me het doel achter de Nieuwe Wereld Orde. Een wereldregering, een wereldmunt, een wereldreligie en een wereldleider!

Je lichaam is een tempel
De Freedom Tower (One World Trade Center of 1 wereld handel ) staat denk ik symbool voor dat streven. Ik denk echter dat de echte toren van Babel een lichaam is! Je lichaam is een tempel, een bouwwerk voor de Heilige Geest staat in de Bijbel.

1 Korintiërs 6:19-20
19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Zo stond de tempel voor God in Israel symbool voor het lichaam van Jezus. Jezus stond na drie dagen op uit de dood!

Johannes 2:18-21
18 De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen? 19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. 20 De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? 21 Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams.

46 Is precies het aantal chromosomen waaruit de menselijke genen bestaan! Twee sets van 23.

De anti christ roept zichzelf uit tot God!
Het streven van de mensen is denk ik een lichaam (tempel) te “bouwen” om als Goden te worden en eeuwig te leven buiten Jezus om! Dat lichaam is denk ik de persoon van de anti christ. De anti christ roept zich zelf straks uit tot God staat in de Bijbel!

2 Tessalonicenzen 2:3-4
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Piramide met top steen op een dollar biljet
De anti christ zal de top van de toren zijn die tot (in) de hemel reikt. De laatste steen bovenop het bouwwerk. Hij gaat in de tempel van God zitten. De tempel die staat voor het menselijk lichaam want God schiep de mens naar zijn beeld:

Genesis 1:27
27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Satan wil zich aan de allerhoogste gelijkstellen. Misschien heeft hij een menselijk lichaam nodig om zich als God te wanen. Dat zou het lichaam van de anti christ kunnen zijn die zich zelf dan uitroept tot God!

Jesaja 14:12-14
12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Dus je zou het ook zo kunnen lezen. Satan gaat in het lichaam van de anti christ “plaats nemen” om aan zich te laten zien dat hij een (beeld van) God is.

Er hoeft dus niet eens letterlijk een derde tempel te worden gebouwd om dit uit te laten komen. Maar hij zal vast ook in een letterlijke tempel in Jeruzalem op een troon plaats nemen denk ik. Al was het alleen maar voor het misleidende effect en het plaatje op de televisie.

Het merkteken van het beest, de anti christ
De anti christ wordt in de Bijbel ook wel “het beest” genoemd:

Openbaring 13:1-8 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

De anti christ wordt de macht gegeven over alle mensen op aarde. Iedereen wiens naam niet in het boek des levens staat zal het beest aanbidden. En alle mensen die de anti christ of zijn beeld aanbidden zullen een merkteken ontvangen:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Ik geloof dat de anti christ, het beest, zich voor zal doen als een engel van het licht!

2 Korintiërs 11:14
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Het zou best kunnen dat de mensen die het beeld van het beest aanbidden en het merkteken ontvangen net zo’n “Goddelijk” lichaam krijgen als de anti christ of zo worden als hem. Gij zult zijn als God beloofde de slang Eva immers:

Genesis 3:4-5
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Is de anti christ is de leugen zelf?
De leugen van de slang was dat ze niet dood zouden gaan, maar ze gingen daarna wel dood! Zal de anti christ de mensen een soortgelijke leugen voorhouden? Zo van: aanbid mijn beeld, ontvang het merkteken en je zult zijn als ik, een engel van het licht, een God en je zult eeuwig leven! Maar dan zal het kunnen blijken dat de mensen die het merkteken ontvangen wel dood gaan!

In de Bijbel staat dat satan de vader der leugen is, daarom denk ik dat de anti christ misschien letterlijk zijn zoon zal zijn, de leugen die tot leven is gekomen zeg maar. Waarom niet letterlijk? Jezus is toch letterlijk de Zoon van God.

Joh 8:44
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

En weer gaan we helemaal terug naar het begin, het paradijs en de zondeval. God spreekt een oordeel uit over de slang die Eva verleide en zegt:

Genesis 3:14-15
14 Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Vijandschap tussen uw zaad en haar zaad? Wordt met “zaad” soms nageslacht bedoeld? Het nageslacht van satan? Is het de anti christ die uiteindelijk uit dat zaad van satan tevoorschijn komt? De leugen die de slang Eva voor hield die letterlijk tot leven komt? Men zal oogsten wat men zaait staat in de Bijbel. Een leugen werd er gezaaid en een leugen komt uiteindelijk tot leven?

Sterker nog de eindtijd wordt in de Bijbel vaak gezien als een bevalling met weeën. De bevalling van de leugen?

Openbaring 9:12 De vijfde bazuin
12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna.

De dwaling en de leugen
Er staat in de Bijbel dat er een dwaling en een leugen in de eindtijd komt:

2 Tessalonicenzen 2:5-12
5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.


Stel dat de anti christ de tot leven gekomen leugen is, wat zal dan de dwaling zijn die bewerkt dat ze de leugen geloven? Er staat dat het beest dodelijk gewond raakt, maar geneest. Een “dodelijke” wond die geneest...?

Openbaring 13:11-12 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.

De dodelijke wond geneest en de anti christ wordt een levende leugen? Zal hij soms als het ware opstaan uit de dood net als Jezus, maar zal er achter die opstanding een leugen zitten? Misschien wil hij, als een engel van het licht, de mensen doen geloven dat hij geboren(herboren) is uit de hemel. De Zoon van de Goden! (de top van de toren die tot in de hemel reikt), maar zal hij echter herboren zijn uit de hel! Is hij de engel, het beest, uit de bodemloze put?

Openbaring 9,1-12 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven...
...11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De mensen worden verleid door de valse profeet
Het beest uit de aarde, ook wel genoemd de valse profeet, zal de mensen verleiden met grote wonderen en tekenen en overhalen het beeld van het beest te aanbidden. Misschien is een van die “wonderen” wel dat hij de anti christ doet op staan uit de dood.

Openbaring 19:17-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Zijn beeld, een gruwel, aanbidden
Het lichaam van de anti christ zal ook een tempel zijn maar dan voor een afgod! In een afgoden tempel staat een beeld wat mensen moeten aanbidden en dat is precies wat van de mensen in de eindtijd verlangd wordt! Ze moeten een beeld van het beest aanbidden en ontvangen dan het merkteken.

In Daniel staat dat ze (de strijdkrachten die door hem op de been gebracht worden) een gruwel gaan oprichten:

Daniël 11:31
31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

In het oude testament wordt met een gruwel wel een afgodsbeeld bedoeld:

Deuteronomium 7:25-26
25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toeëigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de HERE, uw God. 26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.

Iedereen die een gruwel in huis haalt, komt onder de ban? Is dat hetzelfde als het beeld van het beest aanbidden en geeft het merkteken aan dat men onder de (eeuwige) ban is of halen ze soms een gruwel in de tempel van hun lichaam binnen en komen ze zo onder de ban en moeten uitgeroeid worden?

Geen excuus?
De mensen zullen, denk ik, (kunnen) weten dat ze als ze de anti christ of zijn beeld aanbidden ze niet de echte God van de Bijbel aanbidden, want een van de kenmerken van (de geest van) de anti christ is dat hij Jezus als de Zoon van God ontkent.

1 Johannes 4:1-3 Het beproeven der geesten
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Eeuwige straf
De mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van zijn naam ontvangen, krijgen eeuwige straf! Iedereen die weigert wordt gedood!

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.


Maar de mensen die gedood worden komen weer tot leven!

Openbaring 20:1-6 Het duizendjarig rijk
1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.


Samenvattend
Er komt een leugen en een dwaling. Het beest, de anti christ, raakt dodelijk gewond maar geneest. Hij zou dan de tot leven gekomen leugen uit het paradijs kunnen zijn en zou voort kunnen komen uit “het zaad van de slang”. Misschien is de dwaling die maakt dat ze de leugen geloven dat hij opstaat uit de dood. Hij zal inieder geval in “de tempel van God” gaan zitten, zich uitroepen tot God en er waarschijnlijk uit zien als een engel van het licht. Die tempel is vergelijkbaar met het menselijk lichaam.

De profeet zegt tegen de mensen dat ze een beeld van het beest moeten maken dat iedereen moet aanbidden op straffe van dood. De wonderen en tekenen van de valse profeet zullen de mensen verleiden het beeld van het beest te aanbidden en het merkteken te ontvangen. Wat die wonderen en tekenen zijn is niet bekend. Misschien dat de mensen die het beeld aanbidden en het merkteken ontvangen net zo’n Goddelijk lichaam krijgen als de anti christ of zo worden als hem en wordt hun eeuwig leven beloofd. Ze zullen zijn als Goden, maar de anti christ zelf zal de leugen blijken te zijn en de mensen zullen toch sterven (geestelijke dood?). Iedereen die het beest of zijn beeld aanbidt, ontvangt het merkteken en is voor eeuwig verloren. Iedereen die weigert wordt gedood en wordt later weer opgewekt uit de dood.

Zie ook:
- Pastor Mike Online - OCCULT ST LOUIS!!! Hidden in Plain Sight - WVB - CERN en de anti christ (Nederlandstalige uitleg- belangrijk!) - 18-1-14
- Is de anti christ een hybride? - 30-11-13
- Elfde hoofdstuk van de Bijbel en de aanslag op de Twintowers
- Film Man of Steel staat voor .... de komst van de anti christ! - 29-6-13
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
- Eeuwig leven door macht over de materie? - 19-3-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
- Pastor Mike Online 13-2-13: De betekenis van As-woensdag - 19-2-13
- De anti christ: orde uit chaos? - 7-2-13
- Alles leid tot en wijst naar de anti christ! - 16-12-12
- Black friday de anti Christ en het merkteken van het beest - 30-11-12
- Verenigde Naties en de komst van de anti christ - 18-10-12
- Hoe het merkteken van het beest het menselijk genoom herschrijft en het “beeld van de mens” aantast - 15-5-12
- Onstervelijkheid; Wie kan er tegen vechten - 27-1-12
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten